Assyrias konge Salmanassar

 

Inntagelsen av Samaria

Sargon II
Under hans styre fullførte assyrerne nederlaget til kongeriket Israel , og fanget Samaria etter en beleiring på 3 år og  forvandlet innbyggerne. https://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_II

Josefus side 175
Hosea gikk i hemmelig ledetog med So, kongen av Egypt, mot assyrerne. Da Salamanasser V, kongen av Assyria, hørte dette, beleiret han Samaria i 3 år til han tok byen. Han tilintetgjorde lederne i Israel fullstendig og tvangsflyttet  folket til Media og Persia. Hosea var en av dem. Salamanassar gav landet deres til folket fra Kut, og de bosatte seg i Samaria.

Sargons død
Sargon II tilbrakte 17 år av sin regjeringstid i kontinuerlige kriger, og utvide grensene til den assyriske staten i stor grad. I følge assyriske kilder ble kongen drept under obskure omstendigheter under kampanjen på Tabal i 705 f.Kr. e. List of Eponyms legger til at Sargon II ble drept på grunn av en viss Kulummian Eshpai i sin militærleir.  https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Саргон_II

På slutten av regjeringen av Sinaheherib begynte uroen på imperiets grenser. Tabal og Melid gjenvunnet sin uavhengighet, Urartu igjen perked opp og utvidet til og med grensene til Mount Tas (60 – 70 km nord for Nineveh). Dermed var Mutsatsir og Kumme i hendene på Urartu. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Синаххериб

Hans sønn
Sargon hadde sønnen, kronprins Sennacherib, gift med den aramske adelskvinnen Naqi’a , og ble i sør for å stille den arameiske og kaldeiske stammene i de nedre Eufrat, så vel som Suti- nomadene. Noen områder i Elam var også okkuperte. https://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_II

Tobias bok 1
10. Da jeg var blitt ført i fangenskap til Ninnive, da åt alle mine brødre, og de som var av mitt folk, av hedningenes mat.
13. Og den høyeste lot meg finne yndest og nåde for Enemessars (Salmanassars) øyne, og jeg var hans kjøpmann.
15. Da Enemessar (Salmanassars) døde, ble hans sønn Senakerib konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

Hvis Tobias var hans kjøpmann, så burde han vite godt hvem som var hans sønn.

Sargon II er den samme som Salmanassar V

Sargon betyr «sann konge». https://ru.wikipedia.org/wiki/Саргон_II

Og det er jo ikke et navn. Det er en tittel.

 

Hva skjer i Salmanassars leveår

2. Kongebok 15
37. I de dager begynte Herren å sende kongen i Aram, Resin, og Pekah, Remaljas sønn, mot Juda.
38. Og Jotam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i Davids by, og hans sønn Akas ble konge i hans sted.

Akas 1. regjeringsår

2. Kongebok 16
1. I Pekahs, Remaljas sønns, 17. år ble Akas, sønn av Judas konge Jotam, konge.
2. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke hva rett var i Herrens, hans Guds, øyne som hans far David,

Akas 2. regjeringsår

2. Krønikerbok 28
1. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke hva rett var i Herrens øyne, som hans far David,
5. Så gav Herren, hans Gud, ham i Arameerkongens hånd, og de slo ham og førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant en stor seier over ham.
6. Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda, alle sammen djerve menn, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud
16. På denne tid sendte kong Akas beskjed til kongene i Assyria og bad dem om hjelp,
17. for også Edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger,
18. og Filisterne falt inn i falt inn i byene i Juda, både i lavlandet og i sørlandet, og inntok Bet-Semes, Ajalon, Gederot, og likedan Soko med tilhørende småbyer, Timna med tilhørende småbyer, Gimso med tilhørende småbyer, og bosatte seg der.
19. For Herren ville ydmyke Juda for Israels konge, for Akas’ skyld, fordi han hadde forført Juda til uoppdragelse og båret seg så troløst av mot Herren.
20. Så kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser mot ham og fór fiendtlig frem mot ham isteden for å støtte ham.
21. For enda Akas plyndret Herrens hus, kongens hus, og høvdingene, og gav det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke.

Jesaja 7
1. I de dager da Akas, Jotams sønn, var konge i Juda, drog Amameernes konge, Resin, og Pekah, Remaljas sønn, Israels konge, opp mot Jerusalem for å stride mot det, men han greide ikke å gjøre noe.

Jesaja 7
13. Da sa han: Hør da, dere av Davids hus! Er det dere for lite å krangle med mennesker siden dere også krangler med min Gud?
14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir gravid og føder en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.
15. Fløte og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode.
16. For før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer deg for, ligge øde.
17. Herren skal la dager komme over deg og over ditt folk, og over din fars hus, dager som ikke har vært maken til fra den dag Efra’im skilte seg fra Juda, fra Assurs konge.
18. På den tid skal Herren plystre på fluen lengst borte ved Egyptens strømmer og til bien i Assurs landområde.
19. Og de skal komme å slå seg ned alle sammen i de øde daler, i fjellsprekkene, i alle tornebuskene, og på alle beite-markene.
20. På den tid skal Herren med en rakekniv, som han har leid på andre siden av elven, med Assurs konge, rake av alt håret både på hodet og nedentil. Ja, endog skjegget skal den ta bort.

Jesaja 8
1. Og Herren sa til meg: Ta en stor tavle og skriv på den med normal skrift: Snart fangst, rov i hast!
2. Og jeg vil ta meg sikre vitner, presten Uria og Sakarja, Jeberekjas sønn.
3. Og jeg gikk inn til profetinnen og hun ble gravid, og fødte en sønn: Og Herren sa til meg: Kall ham Maher-Sjalal Hasj- Bas (Snart fangst, rov i hast)
4. Før gutten skjønner å rope far eller mor, skal de bære rikdommene i Damaskus og fangsten fra Samaria frem for Assurs konge.

Akas 3. regjeringsår      Tiglat-Pileser inntar Damaskus, dreper Resin, og bortfører folket til Kir

2. Kongebok 16
5. På den tid drog kongen i Aram, Resin, og Israels konge, Pekah, Remaljas sønn, opp for å angripe Jerusalem. Og de omringet Akas, men de kunne ikke komme til for å gjøre noe angrep.
6. På den tid la kongen i Aram, Resin, Elat til Aram. Han drev Jødene bort fra Elat og Arameerne kom til Elat og bosatte seg der, og bor der den dag i dag.
7. Da sendte Akas beskjed til kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og lot si: Jeg er din tjener og din sønn. Kom og befri meg fra Arams konge og Israels konge, som har overfalt meg!
8. Og Akas tok det sølv og gull som fantes i Herrens hus og i skatte-rommene i kongens hus, og sendte det som en gave til kongen i Assyria.
9. Og kongen i Assyria gjorde som han ba om. Han drog og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir, og drepte Resin.

Jesaja 17
1. Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli en grushaug.
2. Aroers byer blir forlatt og feflokker tar dem i eie og leirer seg der, og der er ingen som skremmer dem.
3. Og det skal være slutt med festninger i Efra’im og med kongedømmet i Damaskus, og med resten av Aram. Det skal gå med dem som med Israels barns herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

Amos 1
3. Så sier Herren: Damaskus har tre ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger jeg ikke på dette, fordi de har tresket Gilead med treskesleder av jern.
4. Jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og den skal fortære Benhadads palasser.
5. Jeg vil bryte i stykker Damaskus portbom og utrydde dem som bor i Avens dal, og den som bærer kongestaven i Bet-Eden. Og Arams folk skal føres bort til Kir, sier Herren.

Pekah blir drept av Hosea og Hosea blir Salmanassars tjener (Skatteinnkrever)

2. Kongebok 15
27. I Judas konge Asarjas 52. år ble Pekah, Remaljas sønn, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 20 år.   
(20-17 = 3. år av Akas)
30. Og Hosea, Elas sønn, fikk i stand en sammensvergelse mot Pekah, Remaljas sønn, og slo ham i hjel, og ble konge i hans sted, i Jotams,  Ussias sønns, 20. år.
(Jotam regjerte i 16 år, så det 20. år blir Akas 4. regjeringsår) (men hvis han styrte i 16,4 år, så er det Akas 3. regjeringsår. Bibelen oppgir ikke mnd.)

Hosea 5
13. Da Efra’im så sin sykdom, og Juda sitt sår, da gikk Efra’im til Assur og sendte bud til kong Jareb. Men han kunne ikke helbrede dere, og deres sår skal ikke bli legt.

2. kongebok 17
1. I Judas konge Akas’ 12. år ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 9 år.
3. Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham.

Salmanassar inntar Samaria og bortfører en del av folket

Jesaja 8
4. Før gutten skjønner å rope far eller mor, skal de bære rikdommene i Damaskus og fangsten fra Samaria frem for Assurs konge.

1. Krønikerbok 5
26. Da oppegget Israels Gud Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen Tilgat-Pilneser mot dem, og han bortførte dem, både Rubenittene og Gadittene, og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah, Habor, Hara, og Gosan- elven. Og der er de den dag idag.

2. Kongebok 15
29. I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte innbyggerne til Assyria.

Tobias bok 1 (De Apokrysfiske skrifter)
1. Dette er historien om Tobias, sønn av Tobiel, sønn av Ananial, sønn av Aduel, sønn av Gabael, av Asiels (Jahse’el) ætt, av Naftalis stamme.
2. I assyrerkongen Salmanassars dager ble han bortført i fangenskap fra Tisbe, som ligger syd for Kydios (Kebes) i Naftali, i Galilea, overfor Aser (Hasor)

Akas 12. regjeringsår      Tiglat-Pileser dør og Salmanassar blir kongen av Assyria og Babylon

                                           Hosea inngår en sammensvergelse med So og gjør seg til konge i Israel

Hosea 8
4. De har valgt seg konger, som ikke kom fra meg. De har innsatt fyrster, uten at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull har de gjort seg avgudsbilder, så de skulle bli utryddet.

2. kongebok 17
1. I Judas konge Akas’ 12. år ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 9 år.
4. Men da kongen i Assyria kom etter at Hosea hadde innlatt seg i en sammensvergelse, idet han hadde sendt beskjed til kongen i Egypten, Soa, og ikke lenger hadde betalt skatt til kongen i Assyria, på den måten som han hadde gjort år for år, så satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel.

(Det kan nok være at de så på Salmanassar som en svak konge, og at de derfor turte å gjøre opprør mot ham da Tiglat-Pileser døde. Men de regnet nok ikke med hans sønn, var en djerv, pågående person.)

Hosea 7
11. Men Efra’im er blitt som en enfoldig, uten forståelse. På Egypten kaller de, og til Assur går de.
12. Så snart de går, vil jeg spenne ut mitt nett over dem, og dra dem ned som himmelens fugler. Jeg vil irettesette dem, som det allerede er forkynt for deres menighet.
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Akas 16. regjeringsår      Akas dør og Hiskia blir konge

Jesaja 14
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange. (Sargon)

Akas ble bare 36 år gammel, så han døde nok ingen naturlig død

Jesaja 22
1. Utsagn om synenes-dal. Hva mangler det deg siden at alt dette folk har steget opp på takene?
2. Du bråkete, og du støyende by, du skrålende by, dine drepte er ikke drept med sverd og ikke død i krig.
3. Dine høvdinger har alle sammen flyktet bort, og uten bue er de fanget. Alle som fantes i deg er fanget, enda de ikke hadde flyktet langt bort.
6. Elam bærer kogger og drar frem med stridsmenn og med ryttere, og Kir har tatt dekket av sitt skjold.
7. Dine herligste daler fylles med vogner og ryttere som stiller seg opp imot portene.
8. Så tar Herren dekket bort fra Juda, og du ser deg på den dag om etter rustningene i skoghuset,
9. Og dere ser at Davids by har mange sprekker. Dere samler vannet i det nedre basseng,
10. og dere teller Jerusalems hus. Og dere river husene ned for å styrke muren,
11. og dere gjør en grav mellom begge murene for vannet fra det gamle basseng, men dere ser ikke opp til ham som gjorde dette. Og ham som tenkte ut dette for lang tid siden, ser dere ikke.
12. Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, kaller dere den dag til gråt og smerteklage, og til å rake hodet og binde sekk om dere.
13. Men se, der er fryd og glede. De slakter okser og de slakter får, de eter kjøtt og drikker vin, og de sier: La oss ete og drikke, for i morgen dør vi!
14. Men i mine ører lyder Herrens, hærskarenes Guds, åpenbaring: Sannelig, denne ugjerning skal dere ikke få utsonet så lenge dere lever, sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud.
15. Så sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud: Gå inn til denne overhoffmester Sebna, han som står for huset og si:
16. Hva har du her, og hvem har du her, siden du har hugget deg ut en grav? Du som hugger deg ut en grav høyt oppe, og huler deg ut en bolig i fjellet,
17. se, Herren skal slenge deg, ja, han skal slenge bort en sådan mann! Han skal rulle deg sammen,
18. han skal nøste deg til et nøste og kaste deg som en ball bort til et vidstrakt land. Dit skal du, og der skal du dø, og dit skal dine herlige vogner, du skamflekk for din Herres hus!
19. Jeg vil støte deg bort fra din post, og fra din plass skal du bli kastet ned.
20. På den dag vil jeg kalle på min tjener Eljakim, Hilkias’ sønn,
21. og jeg vil kle ham i din kjortel og binde ditt belte om ham og gi din makt i hans hånd, og han skal være som en far for Jerusalems innbyggere og for Judas hus.

Hiskias 1. regjeringsår

2. Krønikerbok 29
1. Hiskia ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, Sakarjas datter.
3. I sin regjerings 1. år, i den 1. måned, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand.

Hiskias 4. regjeringsår (på begynnelsen)      Samaria blir beileiret av Salmanassar i 3 år

2. Kongebok 18
9. I kong Hiskias 4. år, som var Israels konge Hoseas, Elas sønns, 7. år, drog Salmanassar, kongen i Assyria, opp mot Samaria og omringet det.
10. Da 3 år var gått, inntok de det. Det var i Hiskias 6. år, som var Hoseas 9. år, Samaria ble inntatt.

Hosea 9
3. De skal ikke bli boende i Herrens land, men Efra’im skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er skittent.
4. De skal ikke ofre vin til drikkoffer for Herren, og deres slaktoffer skal ikke behage ham. Som sorgens brød skal de være for dem. Og alle de som eter det, skal bli skitne. For sitt brød har de for seg selv, og det kommer ikke i Herrens hus.
5. Hva vil dere gjøre på høytidsdagen, på Herrens festdag?
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.
7. Kommet er hjemsøkelsens dager, og kommet er gjengjeldelsens dager. Og Israel skal få merke det. Så som en sløving står profeten, og som en vanvittig den åndelige mann, fordi din ugjerning er så stor og ditt fiendskap så sterkt.

Hiskias 6. regjeringsår (på slutten)      Salmanassar inntar Samaria og bortfører folket

Hosea 5
8. Støt i basun i Gibea, og i trompet i Rama! Blås alarm i Bet-Aven! Fienden er etter deg, Benjamin!
9. Efra’im skal bli til en ørken på straffens dag. Blant Israels stammer har jeg fortalt hva som bestemt skal skje.

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Josefus side 175
Hosea gikk i hemmelig ledetog med So, kongen av Egypt, mot assyrerne. Da Salamanasser V, kongen av Assyria, hørte dette, beleiret han Samaria i 3 år til han tok byen. Han tilintetgjorde lederne i Israel fullstendig og tvangsflyttet folket til Media og Persia. Hosea var en av dem. Salamanassar gav landet deres til folket fra Kut, og de bosatte seg i Samaria.

Jesaja 17
24. Og kongen i Assyria lot det komme folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat, og Sefarva’im, og lot dem bo i Samarias byer istedenfor Israels barn. Og de tok Samaria i eie og bosatte seg i byene der.
25. Men da de i begynnelsen av sitt opphold der ikke hadde respekt for Herren, sendte Herren løver iblant dem, og de herjet imellom dem.
26. Da sa folk til kongen i Assyria: De folk som du førte bort og lot bo i Samarias byer, vet ikke hvordan landets gud skal dyrkes. Og han sendte løver iblant dem og de dreper dem, fordi de ikke vet hvordan landets gud skal dyrkes.
27. Da bød kongen i Assyria: La en av de prester som dere har ført bort derfra, fare dit! De skal dra avsted og bosette seg der, så de kan lære dem hvordan landets gud skal dyrkes.
28. Så kom da en av de prester, som de hadde ført bort fra Samaria, og bosatte seg i Bet-El. Og han lærte dem hvordan de skulle ha respekt for Herren.

Esras bok 4
2. kom de til Serubabel og til familiehodene og sa til dem: La oss få være med dere å bygge, for vi søker deres Gud liksom dere selv. Og til ham har vi ofret helt fra Assyrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit!

Hosea 9
3. De skal ikke bli boende i Herrens land, men Efra’im skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er skittent.
13. Efra’im er, som om jeg så bort til Tyrus, plantet på en eng, men Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen.

Hosea 10
5. For Bet-Avens kalv er Samarias innbyggere i angst. Ja, dens folk sørger over den, og dens avgudsprester skjelver for den, når dens gaver blir ført bort fra ham.
6. Også den skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb. Skam skal Efra’im høste, og Israel skal skamme seg over sitt råd.
7. Samarias konge skal bli borte som en flis på havets flate.
10. Etter min lyst vil jeg bestraffe dem. Og folkeslag skal samles imot dem, når jeg binder dem fast til begge deres ugjerninger.
13. Dere har pløyd ugudelighet, dere har høstet urett, og dere har spist løgnens frukt. For du satte din lit til din ferd og til dine mange helter.
14. Derfor skal det reise seg et krigslarm blant dine stammer. Alle dine festninger skal ødelegges, akkurat som Salman ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn ble knust.
15. Slikt skal Bet-El føre over dere for deres store ondskaps skyld. Når det lysner til dag, er det ute, helt ute med Israels konge.

(Jareb betyr: en som strider, han vil stride) (altså kong strid) (Illustrert Bibelleksikon Bind 4, side 60)

Hosea 11
5. Han skal ikke vende tilbake til Egyptens land, men Assur skal være hans konge, for de ville ikke vende om.
6. Sverdet skal fare om i hans byer og tilintetgjøre hans bommer, og ete seg om, for deres onde råds skyld.

Hosea 13
10. Hvor er din konge, at han skulle kunne befri deg i alle dine byer, og dine dommere, om hvem du sa: Gi meg en konge og fyrster?
11. Jeg gir deg en konge i min vrede, og jeg tar ham bort igjen i min harme.

Hosea 14
1. Samaria skal betale fordi det har vært gjenstridig mot sin Gud. For sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres gravide kvinner skal skjæres opp.

Amos 3
9. Rop ut i palassene i Asdod og i palassene i Egyptens land, og si: Samle dere på Samarias fjell og se hvor stor forvirring det er der inne, og hvor mye undertrykkelse det råder der!
10. De vet ikke å gjøre det som rett er, sier Herren, de som hoper opp vold og ødeleggelse i sine palasser.
11. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Fiender skal komme og omringe landet. De skal styrte ned din borg, så du mister ditt vern, og dine palasser skal bli plyndret.
12. Så sier Herren: Likesom en hyrde berger to leggbein eller en ørelapp av løvens gap, slik skal Israels barn berges, de som sitter i Samaria i sofahjørnet og på silke-divaner.
13. Hør og vitne mot Jakobs hus, sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud:
14. På den dag jeg hjemsøker Israel for dets ugjerninger, da vil jeg hjemsøke Bet-Els altere, så hornene blir hugget av og faller til jorden.
15. Og jeg vil slå sønder både vinterhusene og sommerhusene, elfenbeinshusene skal gå til grunne, og mange hus rives bort, sier Herren.

Amos 4
1. Hør dette ord, dere Basan-kyr på Samarias fjell, dere som undertrykker de svake, som knuser de fattige, og som sier til deres menn: Kom med vin, så vi får drikke!
2. Herren Israels Gud har sverget ved sin hellighet: Se, dager kommer over dere da dere skal slepes bort med kroker, og den siste rest med fiskekroker.
3. Dere skal gå ut gjennom mur-sprekkene, og rett frem for seg skal hver av dere bli slengt bort i palasset, sier Herren.

Hiskias 7. regjeringsår      Dette er Sargons 11. regjeringsår. Det er da han tar Asdod.

Amos 3
9. Rop ut i palassene i Asdod og i palassene i Egyptens land, og si: Samle dere på Samarias fjell og se hvor stor forvirring det er der inne, og hvor mye undertrykkelse det råder der!

Jesaja 20
1. I det år da Tartan kom til Asdod, da Assyrerkongen Sargon sendte ham dit, og hans stred mot Asdod og inntok byen,

Jesaja 15
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i trygghet. Men jeg vil drepe din rot med hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv, hele du Filisterland! For fra norden kommer en røyk, og blant fiendens flokker er det ingen som ligger igjen.
32. Hva skal vi da svare hedningefolkenes budbærere? Jo, at Herren har grunnfestet Sion, og at der finner de ly de stakkarslige i hans folk.

Amos 1
6. Så sier Herren: Gasa har tre ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger jeg ikke på dette, fordi de bortførte alt folket som fanger, og overgav dem til Edom.
7. Jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser.
8. Jeg vil utrydde dem som bor i Asdod, og dem som bærer kongestaven i Askalon, og jeg vil vende min hånd mot Ekron. Og det som er igjen av Filisterne, skal gå til grunne, sier Herren, Israels Gud.

I 720 f.Kr. ble et opprør mot kongen av Assyria Sargon II ledet av kong Hanno av Gaza. Kongen påkalte en «egyptisk faraon,» ved navn Osorkon IV. Osorkon sendte en hær for å hjelpe sitt naboland. Denne opprørsalliansen ble imidlertid beseiret i slaget ved Rafah https://vi.wikipedia.org/wiki/Osorkon_IV

Jamani flyktet til sin allierte i Egypt, men ble forrådt av farao til assyrerne. https://ru.wikipedia.org/wiki/Саргон_II
(Det stemmer ikke helt, fordi Asdod hadde inngått en pakt med kong So og det var Shubaka som utleverte han. Han var motstander av So)
https://en.wikipedia.org/wiki/Osorkon_IV og https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shabaka

2. Kongebok 18
1. I Israels konge Hoseas, Elas sønns, 3. år ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge
8. Han slo Filisterne og tok deres land like til Gasa og de omliggende bygder like fra vakttårnene til de faste byer.

1. Krønikerbok 4
24. Simeons sønner var: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, og Saul;
37. og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja.
38. Disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte seg sterkt.
39. De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe.
40. Og der fant de fett og godt beite. Landet var vidt og romslig, og det var rolig og stille; for de som hadde bodd der før, var av Kams ætt.
41. Da kom, i Judas konge Hiskias dager, de som her er opptegnet ved navn, og ødela deres telter, hugg ned de Meunitter som fantes der, slo dem med bann så de nå ikke er mere til, og bosatte seg i deres land; for der var beite for deres småfe.
42. Fem hundre mann av dem, av Simeons barn, drog til Se’ir-fjellene under anførsel av Pelatja, Nearja, Refaja og Ussiel, Jisis sønner.
43. Og de slo i hjel resten av de Amalekitter som hadde sloppet unna. Så bosatte de seg der og bor der den dag i dag.

Obadja 1
17. Men på Sions berg skal det være en flokk som er sluppet unna. Det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i eie.
18. Jakobs hus skal bli en ild, og Josefs hus en flamme. Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Og det skal ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt.
19. De som bor i sørlandet, skal ta Esaus fjell i eie. Og de som bor i lavlandet, skal ta Filisternes land. De skal ta Efra’ims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead.
20. Og de av denne Israels hær som er bortført, skal ta det som finnes av Kana’anitter like til Sarepta. De bortførte fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta sørlandets byer i eie.
21. Og befriere skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus berg, for riket skal tilhøre Herren.

Hiskias 8. regjeringsår      Sargon i krig mot Merodak Baladan

Hiskias 11. regjeringsår      Det er da Sargon tar Egypt og det er hans 15. regjeringsår

Jesaja 20
1. I det år da Tartan kom til Asdod, da Assyrerkongen Sargon sendte ham dit, og hans stred mot Asdod og inntok byen,
2. på den tid talte Herren ved Jesaja, Amos’ sønn, og sa: Du skal løse hårkjortelen av dine hofter og dra skoen av din fot! Og han gjorde så og gikk naken og barfotet.
3. Da sa Herren: Akkurat som min tjener Jesaja har gått naken og barfotet, og nå i 3 år har vært til et tegn og et varsel om Egypt og Nubia,
4. slik skal kongen i Assyria føre bort fangene fra Egypten og de bortførte fra Nubia, både unge og gamle er nakne, barfotet, og med bar bak, til vanære for Egypten.
5. Da skal de skrekkslåes og ha skam av Nubia som de satte sitt håp til, og Egypten som de var så stolte av.
6. På den tid skal de som bor her på kystlandet, si: Se, slik er det gått med dem vi satte vårt håp til, dem som vi vendte oss til etter hjelp for å befris fra kongen i Assyria. Hvordan skal vi da komme unna?

(Dette er krigen mot kong So)

Jesaja 19
1. Utsagn om Egypten. Se, Herren farer frem på en lett sky og kommer til Egypten. Og Egyptens avguder skjelver for hans åsyn, og Egypternes hjerter smelter i deres indre.
2. Og jeg vil egge Egypter mot Egypter, så de skal stride hver mot sin bror, hver mot sin neste, by mot by, og rike mot rike.
3. Og Egypternes ånd skal svikte i deres indre, og deres råd vil jeg gjøre til ingenting. De skal søke til sine avguder, trollmenn, dødningemanere, og sannsigere.
4. Jeg vil overgi Egypten i en hard herres hånd, og en streng konge skal herske over dem, sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud.
13. Soans høvdinger er blitt sløvinger, Nofs høvdinger er blitt narret, og overhodene for stammene har ført Egypten vil.
14. Herren har utøst i deres indre en forvirrings-ånd, og de har ført Egypten vill i all dets gjerning, som en full mann sjangler og tumler om i sitt eget spy.
15. Og ikke skal noen gjerning lykkes for Egypten, enten det så er hode eller hale, palmegrein eller siv, som gjør den.
16. På den tid skal Egypten være som kvinner. Det skal skrekkslåes og frykte for Herrens, hærskarenes Guds, løftede hånd, som han svinger imot det.

Nahum 3
8. Er du mon tro bedre enn No-Amon, som tronte mellom Nilens floder med vann rundt omkring seg, som hadde hav til vern og hav til mur?
9. Nubiere i mengde og Egyptere uten tall, Putere og Libyere, var dets hjelp.
10. Også det måtte gå i landflyktighet som fange. Også dets små barn blir knust på alle gatehjørner. Dets ærede menn ble det kastet lodd om, og alle dets stormenn ble bundet med lenker.

Jesaja 10
24. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Frykt ikke, du mitt folk som bor i Sion, for Assur, når han slår deg med staven og løfter sin kjepp over deg slik som de gjorde i Egypten,

(Shubaka hadde inngått avtale med Assyria og de støttet han i krigen mot kong So. Kong So blir drept dette året og Shubaka blir Farao over hele Egypt.)

Hiskias 13. regjeringsår Sargon dør

Tobias bok 1,15
15. Da Enemessar (Salamanassar) døde ble hans sønn, Sankerib, konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

Ved hans død forlot Sargon II et rike med tilsynelatende solide baser, men i virkeligheten med alvorlige indre problemer og omgitt av mektige fiender som Egypt, Urartu og Elam, som hindret påfølgende regjeringer.  https://es.wikipedia.org/wiki/Sargón_II

Hiskias 14. Regjeringsår      Sankerib dør

Tobias bok 1
18. Og når kong Senakerib – da han var kommet tilbake fra Juda som flyktning – lot nogen slå i hjel, stjal jeg meg til å begrave ham; for i sin vrede slo han mange i hjel. Og når kongen lot søke etter likene, blev de ikke funnet.
19. Men en av Ninnives menn gikk hen og meldte til kongen at det var jeg som begrov dem, og da skjulte jeg mig. Men da jeg fikk vite at de søkte etter mig og ville drepe mig, blev jeg redd og flyktet.
21 men det var ikke gått 50 dager før hans to sønner drepte ham, og de flyktet til Ararats fjell, og Saherdon (Asarhaddon), hans sønn, blev konge efter ham.

2. Kongebok 18
13. I kong Hiskias 14. år drog kongen i Assyria, Sankerib opp imot alle Judas faste byer og inntok dem.

2. Kongebok 20
35. Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo hundre og åttifem tusen mann i Assyrernes leir. Og da de stod opp om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

2. Krønikerbok 32
21. Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn, fyrstene, og de øverstkommanderende, i Assyrerkongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land. Og da han engang gikk inn i sin guds hus, kom noen av hans egne sønner og hugg ham ned der med sverdet.

Jesaja 33
37. Da brøt kongen i Assyria Sankerib opp og drog bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive.
38. Og da han engang tilbad i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adrammelek og Sareser ham i hjel med sverd. Og de kom seg unna og flyktet til Ararats land, og hans sønn Asarhaddon ble konge i hans sted.

Salamanassar og bar dobbeltkronen. Han var konge av Assyria og konge av Babylon.

Hiskia ble syk dette året da Sankerib døde, og fikk 15 år lagt til sin levetid. (Jesaja 38) og (Tobias bok 1,18-21)

Babylons konge, Merodak Baladan, sendte gaver til Hiskia dette året. Så dette er også et bevis på at Sankerib døde dette året.

Jesaja 39
1. På den tid sendte Merodak Baladan, Baladans sønn, kongen i Babylon, brev og gaver til Hiskia, da han hørte at han hadde vært syk og var blitt frisk igjen.

 

Asarhaddon hadde nok en svak hær da han overtok kongetronen, for de djerve stridsmenn, fyrstene, og de øverstkommanderende, var døde på grunn av pesten. Og da var det nok lett for Merodak Baladan å ta kongetronen i Babylon.

2. Kongebok 18
13. I kong Hiskias 14. år drog kongen i Assyria, Sankerib opp imot alle Judas faste byer og inntok dem.
17. Men kongen i Assyria sendte Tartan, Rabsaris, og Rabsake, med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De drog opp og kom til Jerusalem. Og da de kom dit, stanset de vannledningen fra det øvre vannbasseng ved hovedveien til vaskevollen.

2. Krønikerbok 32
21. Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn, fyrstene, og de øverstkommanderende, i Assyrerkongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land. Og da han engang gikk inn i sin guds hus, kom noen av hans egne sønner og hugg ham ned der med sverdet.

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 7. desember 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *