Apostlenes gjerninger


Apostlenes gj. 11
28. Og en av dem ved navn Agabus reiste seg og varslet ved Ånden at det vill bli en stor hungersnød over hele den bebodde verden. Den kom under Claudius.
29. Men lærlingene besluttet at enhver av dem skulle stå til tjeneste etter som han hadde råd, og sende til de brødre som bodde i Juda.
30. Dette gjorde de også og sendte det til de eldste ved Barnabas og Saulus hånd.

Apostlenes gj. 12
1. Men på denne tiden la Fyrst Herodes hånd på noen og mishandlet noen av dem fra menigheten.
2. Men han drepte Jakob, Johannes bror, med sverd.
3. Og da han hadde sett at det var kjært for Jødene, fortsatte han ved å gripe Peter også.
4. Da han hadde grepet ham også, satte han ham i fengsel og overgav ham til fire soldater å vokte ham, for han ønsket å føre ham frem for folket etter påsken.

21. Men på den bestemte dag da Herodes hadde på seg sine fyrstelige klær, satte han seg på plattformen og han talte til dem.
22. Og folket ropte: Dette er Guds røst og ikke et menneske.
23. Men øyeblikkelig slo en engel ham ned, fordi han ikke gav æren til Gud, og han ble ormebitt og døde.
24. Men Guds ord vokste og spredte seg.
25. Og Saulus og Barnabas vendte tilbake fra Jerusalem og fullførte tjenesten, og de hadde tatt med Johannes som også kaltes Markus.

Paulus og Barnabas var altså i Jerusalem da Peter ble fengslet og Agrippa døde.

Og Peter ble fengslet i påsken

Og dette var i år 44 Josefus S.276 og S.277 https://no.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I

Paulus blir rykket opp til himmelen i et syn 2.Kor 12,2-5 / http://elshaddai.no/paulus-brev/

2.Kor 12,2-5  Paulus ble rykket inn i paradis for 14 år siden (14+43 =57)

Paulus skrev 2 korinterbrev i år 57 fra Makedonia

   

Apostlenes gj. 22
17. Og det skjedde for meg da jeg var vendt tilbake til Jerusalem. Da jeg var i templet og bad, kom jeg i henrykkelse.
18. Og jeg så ham tale til meg: Skynd deg og gå i hast ut av Jerusalem, for de vil ikke motta ditt vitnesbyrd om meg.

Galaterbrevet 1
12. Jeg mottok det nemlig heller ikke, eller har lært det, fra et menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

Dette var altså år 43.

Apostlenes gj. 9
26. Men da Saulus kom til Jerusalem, forsøkte han å holde seg til lærlingene. Og alle fryktet ham, fordi de trodde ikke at han var en lærling.
27. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene og fortalte dem hvordan han på veien så Herren og at han talte med ham, og hvordan han talte med frimodighet i Damaskus.
28. Og han var hos dem og gikk inn og ut i Jerusalem, og var frimodig i Herrens navn.
29. Han både talte og diskuterte med Grekere, men de tok seg fore å drepe ham.
30. Men da brødrene forstod dette, førte de ham til Cæsarea og sendte ham til Tarsus.

Galaterbrevet 1
15. Men da det behaget Gud, som utvalgte meg fra min mors liv, og kalte meg ved sin nåde,
16. for å åpenbare sin Sønn for meg, forat jeg skulle forkynne ham blant hedningene. Da mottok jeg straks ikke instrukser fra kjøtt og blod.
17. Heller ikke gikk jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg, men jeg drog bort til Arabia, og vendte tilbake igjen til Damaskus.
18. Senere, etter 3 år, gikk jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Peter. Og jeg ble hos ham i 15 dager.
19. Men noen andre av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror.
20. Men det som jeg skriver til dere, se, at for Guds åsyn lyver jeg ikke.
21. Deretter kom jeg til Syrias og Kilikias områder.

Så da må Paulus omvendelse ha skjedd i år 40.

Galaterbrevet 2
1. Senere, etter 14 år, gikk jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tok også med meg Titus.

Eller er det en oversettelsesfeil og det menes:  senere, for 14 år siden. Hvis ikke får jeg ikke tiden til å stemme. Da havner 2. og 3. misjonsreise på samme tidspunkt, eller da havner han etter den 2. misjonsreise istedenfor den 1. misjonsreise.

2. Og jeg gikk opp etter en åpenbaring og la frem for dem gledesbudskapet som jeg forkynner blant hedningene, men deres egne meninger var at jeg ikke løper mitt eget løp.

Men hvis det menes for 14 år siden, da går kabalen opp. Da skriver Paulus Galaterbrevet mens han var i Rom.

Det vil si at han skriver Galaterbrevet i år 61-63

Det vil si at apostelmøtet i Jerusalem må ha vært i fra år 47-49

Det store Norske leksikon stadfester apostelmøtet i Jerusalem til slutten av 40 åra. https://snl.no/Paulus_-_apostel

Galaterbrevet 4
11. Jeg frykter for at jeg har arbeidet forgjeves hos dere.
12. Bli som jeg, for jeg er som dere. Brødre, jeg ber dere: Gjør meg intet overgrep.
13. Og dere vet at det var på grunn av min kjøttslige svakhet, at jeg forkynte for dere første gang.
14. Og dere foraktet ikke, eller forkastet, min prøvelse i kjøttet, men dere tok imot meg som en Guds engel, som Jesus Kristus.
15. Hvor er det blitt av deres entusiasme? Jeg bevitner nemlig for dere at om dere hadde maktet, så hadde dere revet ut deres øyne å gitt meg dem.

Altså han hadde vært flere ganger hos Galaterne

20. Og jeg ønsket å være hos dere nå og forandre min røst, for jeg er usikker med dere.

Det vil si at han er langt unna og kan ikke reise til dem.

Galaterbrevet 5
11. Og jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelsen, hvorfor forfølges jeg ennå? Da er jo korsets frastøtelse avskaffet.

Galaterbrevet 6
17. Heretter må ingen skaffe meg mere strev. Jeg bærer nemlig Herren Jesu arr på min kropp.

Hvem var Galaterne ?

Derbe ligger i Galatia      https://en.wikipedia.org/wiki/Derbe
Ikonium ligger i Galatia    https://de.wikipedia.org/wiki/Konya
Lykaonia ligger i Galatia  https://de.wikipedia.org/wiki/Konya

Apostlenes gj. 14
8. Og det satt en mann i Lystra som var kraftløs i føttene. Han var lam fra morslivet, og hadde aldri gått omkring.

19. Men da ankom noen Jøder fra Antiokia og Ikonium og overtalte folkemengden. Og de steinet Paulus, og slepte han ut av byen og antok at han var død.
20. Men lærlingene omringet ham. Og da han hadde reist seg, gikk han inn i byen. Og den følgende dagen gikk han ut sammen med Barnabas til Derbe.

Paulus skrivet altså Galaterbrevet til Derbe

Paulus’ 2. reise

Barnabas og Markus reiser til Kypros
Paulus og Silas reiser fra Antiokia og til Syria, Kilikia, Lystra, Derbe, Frygia, det Galatiske land, Mysia, Troas, Samotrake, Neapolis, Filippi i Makedonia, Amfipolis, Apollonia, Tessalonika, Berøa, Aten, Korint,  Kenkrea,  Efesus, seilte til Syria, Cæsarea, tilbake til Antiokia

Store deler av hans 2. misjonsreise er unnagjort da han kommer til Korint i år 50, så det er sannsynlig at apostelmøtet i Jerusalem er i år 47, for da får han høre om Galaterne fra dem som kommer med gaven til han i Rom fra Filippi i år 61.

Men Timoteus er ikke med å hilser i dette brevet og det gjør han i de andre brevene fra Rom bortsett fra Efeserbrevet.

Og brevet til Titus må være skrevet i år 63, i og med at han skal overvintre i Nikapolis, og der er Timoteus med og hilser.

Jo her er Timoteus med og hilser til brødrene i Galatia

Galaterbrevet 1
2. Jeg, og alle de brødre som er sammen med meg, til Galatias menigheter.

Da må Galaterbrevet være skrevet i år 61 fra Rom.

Og da må apostelmøtet i Jerusalem ha vært i år 47 (Ap.gj. 15)

Apostelenes gj. 15
36. Men etter noen dager sa Paulus til Barnabas: La oss vende tilbake og se til brødrene i enhver by, i hvilket vi forkynte Herrens ord, om hvordan de har det.
37. Men Barnabas vurderte å ta med Johannes, som ble kalt Markus.
38. Men Paulus holdt på at han som hadde skilt seg fra dem fra Pamfylia, ikke skulle være sammen med dem og ikke ta ham med til denne gjerningen.
39. Da ble det vrede, slik at de skiltes fra hverandre. Og Barnabas tok med Markus og seilte til Kypros.
40. Men Paulus valgte ut Silas og drog ut, etterat brødrene hadde overgitt ham til Guds nåde.
41. Og de drog gjennom Syria og Kilikia, og styrket menighetene.

Da reiser altså Barnabas og Markus til Kypros i år 47.

Og Paulus legger ut på sin 2. misjonsreise.

Apostlenes gj. 11
25. Og Barnabas gikk til Tarsus og oppsøkte Saulus.
26. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Det skjedde da at de samlet seg i menigheten et helt år og underviste en stor mengde, og det var også i Antiokia at lærlingene først ble kalt Kristne.
27. Men i disse dagene kom noen profeter ned fra Jerusalem til Antiokia.
28. Og en av dem ved navn Agabus reiste seg og varslet ved Ånden at det ville bli en stor hungersnød over hele den bebodde verden. Den kom under Claudius.

Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød i år 46 https://it.wikipedia.org/wiki/Giuda_il_Galileo

Claudius holder folketelling i år 48 https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius

Apostelens gj. 18
11. Og han satt 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord blant dem.
12. Men da Gallio var statlig oppsynsmann i Akaia, reiste Jødene seg samstemt mot Paulus og førte ham for domstolen.

Og det var han i år 51. Så Paulus var 1,5 år i Korint https://www.britannica.com/biography/Junius-Gallio

Apostelenes gj. 18
18. Men Paulus forble enda en del dager før han tok farvel med brødrene og seilte til Syria, og Priskilla og Akvilas var med ham. Han klippet hodet i Kenkrea, for han hadde nemlig gjort et løfte.
19. Og han kom til Efesus, og de forlot ham der. Men selv gikk han inn i synagogen og samtalte med Jødene.
20. Og de spurte om han kunne bli der i lengere tid, men han samtykket ikke.
21. Men han tok farvel med dem og sa: Jeg vil vende tilbake til dere, hvis Gud vil så. Og han seilte fra Efesus.
22. Og da han kom ned til Cæsarea, gikk han opp og hilste på menigheten før han gikk ned til Antiokia.

Paulus har ikke tid til å være igjen i Efesus.

Det kan bety at han skulle til Jerusalem til en høytid, som påske eller pinse.

Apostelenes gj. 18
1. Etter disse ting gikk Paulus ut fra Aten og han kom til Korint.
2. Og der fant han en Jøde ved navn Akvilas, av fødsel fra Pontus, som nylig var kommet fra Italia, sammen med sin kone Priskilla, på grunn av at Claudius befalte å flytte alle Jødene fra Rom. Han kom til dem.

Caludius bad jødene å flytte fra Rom i år 49  https://en.wikipedia.org/wiki/Chrestus

Paulus bruker å overvintre på noen plass, og jeg kan ikke se noen mulighet for overvintring bortsett fra i Korint.

Apostlenes gj. 19
8. Og da han var gått inn i synagogen, talte han frimodig. I 3 måneder samtalte han og overbeviste om det angående Guds rike.
9. Men da noen gjorde seg forherdet og var ulydige, talte de ondt om veien i folkemengdens nærvær. Da gikk han ut fra dem, skilte ut lærlingene, og samtalte daglig i Tyrannus’ skole.
10. Og dette skjedde i 2 år, slik at alle de som bodde i Asia, både Jøder og Grekere, fikk høre ordet om Herren.

Ap.gj. 20,31   Paulus hadde formant Efeserne med tårer i 3 år under dette oppholdet.

Apostlenes gj. 24
27. Men da 2 år var gått, fikk Feliks Porkius Festus som etterfølger. Og Feliks ville opprettholde nåde hos Jødene, så han etterlot seg Paulus bundet.

Porcius Festus blir landshøvding i Juda i år 60  https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcius_Festus

Da ble altså Paulus tatt til fange i år 58

Apostlenes gj. 25
10. Men da sa Paulus: For keiserens domstol står jeg, og der er det nødvendig å dømme meg. Mot Jødene har jeg ikke gjort noen urett, som du også vet så meget vel.

Paulus reiser altså til Rom i år 60

Apostlenes gj. 27
12. Og da havnen var uskikket til overvintring, gav de fleste råd om å seile ut derfra og på noe vis makte å nå til Fønika for å overvintre der. Havnen på Kreta kunne sees mot sørvest og mot nordvest.

Paulus kom altså ikke til Rom før i år 61

Apostlenes gj. 28
30. Men Paulus forble helt til 2 år i det herberge han hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham.

Titus brev 3
12. Når jeg sender Artemas til deg, eller Tykikus, så skynd deg å komme til meg i Nikopolis. Der har jeg nemlig besluttet å overvintre.

Paulus forlater altså Rom i år 63

 

Oppsumering

Paulus hadde da vært 3 år i Arabia, så hans omvendelse må ha skjedd i år 40

Paulus ble rykket opp til himmelen i år 43.

Paulus var i Antiokia 1 år

Paulus og Barnabas var altså i Jerusalem da Peter ble fengslet og Agrippa døde.

Og Peter ble fengslet i påsken i år 44.

Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød i år 46

Apostelmøtet i Jerusalem var i år 47

Barnabass og Markus reiser til Kypros i år 47

Claudius holder folketelling i år 48

Caludius bad jødene å flytte fra Rom i år 49.

Paulus kom til Korint i år 50

Gallio var statlig oppsynsmann i Akaia i år 51

Paulus var 3 år i Efesus

Paulus skrev 2 korinterbrev i år 57

Paulus blir tatt til fange i år 58

Paulus reiser til Rom i år 60

Paulus kom til Rom i år 61

Galaterbrevet ble skrevet i år 61

Paulus forlater Rom i år 63

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. mai 2019Elshaddai