Paulus’ brev

 

Rekkefølgen på hans brev

1. Timoteus brev
1. Timoteus brev er skrevet fra Makedonia på Paulus sin 2. misjonsreise
1. Tessaloniker brev
1. Tessaloniker brev er skrevet fra Aten på Paulus 2. misjonsreise
2. Tessaloniker brev
2. Tessalonikerbrev er skrevet fra Korint på hans 2. misjonsreise
1. Korinter brev
1. Korinterbrev er skrevet fra Efesus på Paulus 3. misjonsreise
2. Korinter brev
2. Korinterbrev er skrevet fra Makedonia på Paulus 3. misjonsreise
Romerbrevet
Romerbrevet er skrevet i Korint på Paulus 3. misjonsreise
Filipperbrevet
Det er skrevet fra Rom. Her får Paulus gaven fra Filippi til sitt opphold i Rom.
Galaterbrevet
Galaterbrevet er sannsynligvis skrevet fra Rom i år 61 og til Derbe og Ikonium, etter besøket fra dem i Filippi
Titus brev
Det er skrevet fra Rom før han visste at han sendte Tyrkikus til Efesus.
Og her har Paulus reiseplaner. Det kan jo bety at han er løslatt.
Filemon
Det er skrevet fra Rom på grunn av Onesimus
Kolosserbrevet
Det er skrevet fra Rom og forteller at Onesimus og Tyrkikus skal komme innom
Efeserbrevet
Det er skrevet fra Rom. Men dette er det eneste brevet fra Rom hvor ikke Timoteus er med og hilser. Og Timoteus visste ikke om at han sendte Tyrkikus til Efesus.
2. Timoteus brev
Det er skrevet en plass i mellom Milet og Antiokia, Sannsynligvis Laodikea, og han nevner at hans bortgang er nær.
Hebreerbrevet
Det forteller at Timoteus er løslatt og er skrevet en plass mellom Milet og Antiokia, sannsynligvis Laodikea. Dette er nok det siste brevet i og med at han forventer at Timoteus skal komme.

 

Paulus Misjonsreiser
1. reise
Fra Antiokia og til Seleukia, Kypros, Salamis, Pafos, Perge, Pamfylia, Antiokia i Pisidia, Ikonium, Lykaonia, Lystra, Derbe, Lystra, Ikonium, Antiokia, Pisidia, Pamfylia, Perge, Attalia, og tilbake i Antiokia
2. reise
Barnabas og Markus reiser til Kypros
Paulus og Silas reiser fra Antiokia og til Syria, Kilikia, Derbe, Lystra, Frygia, det Galatiske land, Mysia, Troas, Samotrake, Neapolis, Filippi i Makedonia, Amfipolis, Apollonia, Tessalonika, Berøa, Aten, Korint, Kenkrea, Efesus, seilte til Syria, Cæsarea, tilbake til Antiokia
3. reise
Fra Antiokia og til det Galatiske land og Frygia, passerte de øvre landområder og kom til Efesus, gjennom Makedonia, Hellas, Makedonia, Filippi, Troas, Assos, Mitylene, Kios, Samos, Trogillium, Milet, Kos, Rhodos, Patara, Tyrus, Ptolemais, Cæsarea, og til Jerusalem
4. reise
Fra Jerusalem og til Cæsarea, Sidon, Kypros, forbi Kilikia og Pamfylia og ankom Myra i Lykia, Knidos, Kreta ved Salmone, Brahavn, Lasea, forbi Klauda, drev på Adriaterhavet, kom i land på Malta, Syrakus, Reggio, Puteoli, Rom, Nikapolis, Korint, Troas, Milet, og Kolossæ.
(Hentet fra Apostlenes gjerninger og fra hans brever)

 

Begrunnesle / Dokumentasjon

 

1. Tessalonikerbrev
Apostlenes gj. 17
15. Men de som fulgte Paulus, førte ham til Aten. Og så fikk de med brev til Silas og Timoteus at de skulle komme til ham snarest, før de gikk derfra.

1. Tessalonkerbrev 1
1. Paulus, Silvanus, og Timoteus, til Tessalonikernes menighet i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere fra Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus.

Er Silas og Silvanus samme person? At Silas er en forkorta utgave av Silvanus? Nei, Silas er Hebraisk og Silvanus er Gresk.

1. Tessalonikerbrev 3
1. Derfor holdt vi ikke lenger ut og besluttet å etterlates alene igjen i Aten.
2. Og vi sendte Timoteus, vår bror, Guds tjener, og vår medarbeider, for Kristi gledesbudskap, til å opprettholde dere og oppmuntre dere angående deres tro(lydighet).
6. Men nå kom Timoteus til oss fra dere, og har gitt oss et godt budskap om deres tro(overbevisning) og kjærlighet, og at dere har oss godt i minne, og alltid lengter etter å få se oss, akkurat som også vi med dere.

Paulus og Timoteus er i Aten da han skriver 1. Tessalonikerbrev på Paulus 2. misjonsreise

 

2. Tessalonkerbrev
2. Tessalonkerbrev 1
1. Paulus, Silvanus, og Timoteus, til Tessalonikernes menighet i Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus.

2. Tessalonikerbrev 3
1. For øvrig, brødre, be for oss, forat Herrens ord må skynde seg og forherliges, akkurat som hos dere,
2. og at vi må utfris fra de urimelige og onde mennesker. For troen(stole på) er ikke alles.

Apostlenes gj 18
1. Etter disse ting gikk Paulus ut fra Aten og han kom til Korint.
11. Og han satt 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord blant dem.
12. Men da Gallio var statlig oppsynsmann i Akaia, reiste Jødene seg samstemt mot Paulus og førte ham for domstolen.
13. De sa at denne overtaler menneskene til å dyrke Gud mot loven.
14. Men da Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til Jødene: Hvis det da var noe overgrep eller ond forbrytelse, dere Jøder hadde for begrunnelse, da hadde jeg hatt tålmodighet med dere.
15. Men hvis det er spørsmål om lære og navn, og loven hos dere selv, da for dere se til det selv. Jeg vil ikke være dommer i disse ting.
16. Og han viste dem bort fra domstolen.
17. Men alle grep fatt i synagogelederen Sostenes og slo ham fremfor domstolen. Og Gallio brydde seg ikke noe om dette.
18. Men Paulus forble enda en del dager før han tok farvel med brødrene og seilte til Syria, og Priskilla og Akvilas var med ham. Han klippet hodet i Kenkrea, for han hadde nemlig gjort et løfte.

2. Tessalonikerbrev er skrevet fra Korint på hans 2. misjonsreise
Jason, Paulus slektning, i følge Romerbrevvet 16,21, var fra Tessalonika og Sosipater(sopater) var fra Berøa og var også Paulus slektning. (Ap.gj. 20,4)

 

1. Korinterbrev
1. Korinerbrev 1
11. Det ble nemlig vist for meg, mine brødre, om dere, av Kloes folk, at det er krangel blant dere.
12. Men jeg varsler dette, at enhver av dere har sagt i fra: Jeg har jo Paulus, men jeg Apollos, men jeg Kefas, men jeg Kristus.

Så Paulus, Apollos, og Peter, hadde vært i Korint før Paulus skrev brevet.(eller at noen av dem hadde vært i Jersualem og hørt Peter)

Paulus var 3 år i Efesus da Apollos var i Korint, og det var på hans 3. reise. Apgj.19

1. Korinterbrev 16
17. Og jeg gleder meg over Stefanas’, Fortunatus’, og Akaikus’, ankomst, fordi den oppfylte deres mangel.
18. De beroliger nemlig min og deres ånd, så anerkjenn altså slike.
19. Menigheten i Asia hilser dere. Akvilas og Priskilla, og menigheten i deres hjem, hilser dere så mye i Herren.

Akvilas og Priskilla ble med Paulus fra Korint til Efesus og slo seg ned der.

Apostlenes gj. 18
18. Men Paulus forble enda en del dager før han tok farvel med brødrene og seilte til Syria, og Priskilla og Akvilas var med ham. Han klippet hodet i Kenkrea, for han hadde nemlig gjort et løfte.
19. Og han kom til Efesus, og de forlot ham der.
24. Men en ved navn Apollos, fra Alexandria av fødsel, en mann som var dyktig til å tale og sterk i skriften, kom til Efesus.
26. Og denne begynte å tale frimodig i synagogen. Men da Akvilas og Priskilla hadde hørt på ham, tok de imot ham og la nøyere ut Guds vei for ham.

Paulus er i Efesus på sin 3. reise da han skriver 1. Korinterbrev.

 

2. Korinterbrev
2. Korinterbrev 7
5. Også da vi nemlig kom til Makedonia, hadde vi ingen ro i vårt kjøtt. Men vi ble presset på enhver måte med en strid utenfra og med frykt innenfra.
6. Men han som oppmuntrer de som sees lavt på, Gud, oppmuntret oss ved Titus’ ankomst.

2. Korinterbrev 8
1. Men vi kunngjør for dere, brødre, Guds nåde, som er gitt til menighetene i Makedonia,
6. Til det oppmuntret vi Titus, at akkurat som han begynte forut, slik skal han også fullføre denne nåde hos dere.

2. Korinterbrev 12
14. Se, for tredje gang er jeg klar for å dra til dere, og ikke beramme dere. Jeg søker nemlig ikke det som er deres, men dere. Barna burde nemlig ikke samle skatter for foreldrene, men foreldrene for barna.

2. Korinterbrev 13
1. For tredje gang kommer jeg med dette til dere. Ved to eller tre vitners munn, skal enhver sak stå fast.

Paulus skrev 2. korinterbrev fra Makedonia på sin 3. reise

2. Korinterbrev 9
1. Angående tjenesten, nemlig den til de innvidde, er det riktignok overflødig for meg å skrive til dere.
5. Jeg mente altså at det var nødvendig å oppmuntre brødrene, forat de skulle gå foran meg til dere og forberede den, deres forut forkynte velsignelse, så at den er klar til å være slik, som av velsignelse og ikke som av grådighet.
6. Og dette, at den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.
7. Enhver skal bære det frem, som i hjertet, ikke av ulyst eller tvang. Gud elsker nemlig en glad giver.

Altså dette er skrevet på Paulus 3. misjonsreise angående innsamlingen til dem i Jerusalem

 

1. Timoteusbrev
1. Timoteusbrev 1
1. Paulus, Jesu Kristi apostel, etter Guds bestemmelse, vår forløser, og Herren Jesus Kristus, vår forhåpning,
2. til Timoteus, min ekte sønn i troen(tillit). Nåde, godhet, og fred, fra Gud, vår Fader, og Jesus Kristus vår Herre.
3. Akkurat som jeg bad deg å bli i Efesus mens jeg reiste til Makedonia, for at du skulle forlange fra noen å ikke holde seg til fremmed lære,

Apostlenes gj. 17
13. Men da de Jødene fra Tessalonika merket at Paulus forkynte Guds ord i Berøa, kom de dit også og oppskaket folkemengden.
14. Da sendte Paulus straks bort brødrene, og gikk ned til havet. Men både Silas og Timoteus ble igjen der.
15. Men de som fulgte Paulus, førte ham til Aten. Og så fikk de med brev til Silas og Timoteus at de skulle komme til ham snarest, før de gikk derfra.

1. Timoteus brev er altså skrevet fra Makedonia på Paulus sin 2. misjonsreise

 

Romerbrevet
Romerbrevet 16
1. Og jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er en tjener i den menigheten i Kenkræ,
2. forat dere tar imot henne i Herren, som er verdig for de innvidde. Og at dere støtter henne med de ting som hun behøver hos dere. Hun var nemlig selv manges beskytter, og selv meg.

Brevet til Rom ble altså sendt med Føbe fra Kenkræ i Akaia.

Romerbrevet 15
25. Men nå reiser jeg til Jerusalem for å betjene de innvidde.
26. For nemlig fellesskapet i Makedonia og Akaia samtykket i å gjøre noe for de fattige av de innvidde i Jerusalem.

Apostlenes gj. 24
17. Men etter flere år ankom jeg for å bringe barmhjertighetsgaver og offergaver til mitt folk.

Det var altså på hans 3. misjonsreise at han skrev Romerbrevet. Romerbrevet 16

23. Gaius, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens husholder, og hans bror Kvartus, hilser dere.

Gaius kom fra Derbe, men ble omvendt og døpt i Korint, og Erastus var byens husholder.

2. Timoteus brev 4
20. Erastus forble i Korint, men Trofimus etterlot jeg syk i Milet.

Altså han var der fra før av.
Kenkræ og Korint ligger nær hverandre i Akaia.
Så da er Romerbrevet skrevet i Korint på Paulus 3. misjonsreise

 

Filipperbrevet
Filipperbrevet 1
1. Paulus og Timoteus, Jesu Kristi slaver, til alle de innvidde i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og tjenere.

Filipperbrevet 2
19. Men jeg forhåper i Herren Jesus å snart sende Timoteus til dere, forat jeg også kan få godt mot og få kjenne det, angående dere.
20. Jeg har nemlig ingen likesinnede som oppriktig bryr seg om det angående dere.
21. De søker alle nemlig sitt eget, og ikke det av Jesus Kristus.
22. Og den holdbarheten hans, merker dere, at han har slavet sammen med meg i gledesbudskapet, som far og barn.
23. Derfor forhåper jeg dog å sende ham når jeg straks får se det, angående meg.
24. Men jeg er overbevist i Herren at jeg selv også skal komme snart.
25. Men jeg har holdt det nødvendig å sende broderen Epafroditus, medarbeideren, min medkjemper og deres apostel, og en tjener for mitt behov, til dere,
26. ettersom han lengtet etter dere alle og var bedrøvet, fordi dere hadde hørt at han var syk.

Filipperbrevet 4
16. For endog i Tessalonika sendte dere både èn og to ganger det som var nødvendig for meg.
17. Ikke at jeg etterlyser gaven, men jeg etterlyser den frukt som er rikelig til stede i deres regnskap.
18. Men jeg har fått nok på alt, og har overflod. Jeg er fylt opp med det som jeg har mottatt fra Epafroditus. Det var en velbehagelig duft fra dere, et ordentlig akseptabelt offer for Gud.
22. Alle de innvidde hilser dere, særlig de fra keiserens hus.

Her har altså menigheten i Filippi sendt Epafroditus til Paulus med en gave, slik at han kunne klare seg i Rom.
Og her er Paulus sammen med Timoteus da han skriver brevet til Filippi.
Altså Filipperbrevet er skrevet fra Rom

 

Galaterbrevet
Galaterbrevet 1
2. Jeg, og alle de brødre som er sammen med meg, til Galatias menigheter.

Altså det er skrevet til flere menigheter.

Galaterbrevet 2
1. Senere, etter 14 år, gikk jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tok også med meg Titus.

Eller er det en oversettelsesfeil og det menes: senere, for 14 år siden Hvis ikke får jeg ikke tiden til å stemme. Da havner 2. og 3. misjonsreise på samme tidspunkt, eller da havner han etter den 2. misjonsreise istedenfor den 1. misjonsreise.

2. Og jeg gikk opp etter en åpenbaring og la frem for dem gledesbudskapet som jeg forkynner blant hedningene, men deres egne meninger var at jeg ikke løper mitt eget løp.

Men hvis det menes for 14 år siden, da går kabalen opp. Da skriver Paulus Galaterbrevet mens han var i Rom.
Det vil si at han skriver Galaterbrevet i år 61-63
Det vil si at apostelmøtet i Jerusalem må ha vært i fra år 47-49
Det store Norske leksikon stadfester apostelmøtet i Jerusalem til slutten av 40 åra.
https://snl.no/Paulus_-_apostel
http://elshaddai.no/paulus/

Galaterbrevet 4
11. Jeg frykter for at jeg har arbeidet forgjeves hos dere.
12. Bli som jeg, for jeg er som dere. Brødre, jeg ber dere: Gjør meg intet overgrep.
13. Og dere vet at det var på grunn av min kjøttslige svakhet, at jeg forkynte for dere første gang.
14. Og dere foraktet ikke, eller forkastet, min prøvelse i kjøttet, men dere tok imot meg som en Guds engel, som Jesus Kristus.
15. Hvor er det blitt av deres entusiasme? Jeg bevitner nemlig for dere at om dere hadde maktet, så hadde dere revet ut deres øyne å gitt meg dem.

Altså han hadde vært flere ganger hos Galaterne

20. Og jeg ønsket å være hos dere nå og forandre min røst, for jeg er usikker med dere.

Det vil si at han er langt unna og kan ikke reise til dem.

Galaterbrevet 5
11. Og jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelsen, hvorfor forfølges jeg ennå? Da er jo korsets frastøtelse avskaffet.

Galaterbrevet 6
17. Heretter må ingen skaffe meg mere strev. Jeg bærer nemlig Herren Jesu arr på min kropp.

Hvem var Galaterne ?
Derbe ligger i Galatia https://en.wikipedia.org/wiki/Derbe
Ikonium ligger i Galatia https://de.wikipedia.org/wiki/Konya
Lykaonia ligger i Galatia https://de.wikipedia.org/wiki/Konya

Apostlenes gj. 14
19. Men da ankom noen Jøder fra Antiokia og Ikonium og overtalte folkemengden. Og de steinet Paulus, og slepte han ut av byen og antok at han var død.
20. Men lærlingene omringet ham. Og da han hadde reist seg, gikk han inn i byen. Og den følgende dagen gikk han ut sammen med Barnabas til Derbe.

Galaterbrevet 4
13. Og dere vet at det var på grunn av min kjøttslige svakhet, at jeg forkynte for dere første gang.
14. Og dere foraktet ikke, eller forkastet, min prøvelse i kjøttet, men dere tok imot meg som en Guds engel, som Jesus Kristus.

Her ser vi at det var Derbe han kom til etter å ha vært steinet, og det er det han nevner i Galaterbrevet 4

2. reise
Barnabas og Markus reiser til Kypros
Paulus og Silas reiser fra Antiokia og til Syria, Kilikia, Derbe, Lystra, Frygia, det Galatiske land, Mysia, Troas, Samotrake, Neapolis, Filippi i Makedonia, Amfipolis, Apollonia(Illyria), Tessalonika, Berøa, Aten, Korint, Kenkrea, Efesus, seilte til Syria, Cæsarea, tilbake til Antiokia

Store deler av hans 2. misjonsreise er unnagjort da han kommer til Korint i år 50, så det er sannsynlig at apostelmøtet i Jerusalem er i år 47, for da får han høre om Galaterne, fra dem som kommer med gaven til han i Rom, fra Filippi i år 61.
Men Timoteus er ikke med å hilser i dette brevet og det gjør han i de andre brevene fra Rom bortsett fra Efeserbrevet.
Og brevet til Titus må være skrevet i år 63, i og med at han skal overvintre i Nikapolis, og der er Timoteus med og hilser.
Jo her kan Timoteus være med å hilse til brødrene i Galatia.

Galaterbrevet 1
2. Jeg, og alle de brødre som er sammen med meg, til Galatias menigheter.

Da må Galaterbrevet være skrevet i år 61 fra Rom.

 

Titus Brev
Titus brev 1
5. For dettes skyld etterlot jeg deg på Kreta, forat du skulle sette i orden det som mangler og innsette eldste i alle byene, som jeg påla deg,

Paulus var innom Kreta på sin 4. misjonsreise. Det vil si: reisen til rom.

Titus brev 3
12. Når jeg sender Artemas til deg, eller Tykikus, så skynd deg å komme til meg i Nikopolis. Der har jeg nemlig besluttet å overvintre.

Nikropolis er i Hellas. Betyr dette at Paulus ble frikjent i Rom?

Kolosserbrevet 4
7. Alt det som angår meg, skal Tykikus, den elskede broder og trofaste hjelper og medslave i Herren, kunngjøre for dere,
9. sammen med Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er en av dere. De skal kunngjøre dere alle ting av det som er her

Efeserbrevet 6
21. Og forat dere også skal vite det angående meg, hva jeg utfører, så skal Tykikus gjøre alt kjent for dere, den elskede bror og trofaste tjener i Herren,

Altså sendte han Tykikus til Kolosserne, og så til Efesus
Dette brevet er skrevet fra Rom

 

Filemonbrevet
Filemon 1
1. Paulus, Jesu Kristi fange, og broderen Timoteus til den elskede Filemon og vår medarbeider,
2. og til den elskede søster Appia, og til Arkippus, vår medarbeider, og den menighet i ditt hus.
10. Jeg oppmuntrer deg angående mitt barn, som jeg har oppfostret i mine lenker, Onesimus,
11. som tidligere var unyttig for deg, men som nå er nyttig for både deg og meg, som jeg sender tilbake til deg.
12. Ta imot ham som med mitt eget hjertelag.
23. Epafras hilser deg, min medfange i Jesus Kristus,
24. og likedan Markus, Aristarkus, Demas, og Lukas, mine medarbeidere.

Kolosserbrevet 4
15. Hils de i Laodikea, brødrene og Nymfa, og den menighet som er i hjemmet hans.
16. Og når dette brevet er lest hos dere, så gjør at også det blir lest i Laodikeernes menighet, og at dere får lese det fra Laodikea.
17. Og si til Arkippus: Se til den tjeneste som du mottok i Herren, at du fullfører den.

Arkippus og Filemon ser altså ut til å være fra Kolossæ og Paulus er i Rom.

Filemon er gresk og betyr «Vennen» https://de.wikipedia.org/wiki/Philemon_(Bibel)
Så når Paulus skriver til Filemon, så skriver han til sin venn.

I Bibelens dager ble man ikke kalt venn uten at man hadde inngått en pakt med hverandre.
Og den kunne gå slik: Hvis en fiende angriper deg, så er jeg skyldig å hjelpe deg, og motsatt.
Hvis du kommer i økonomiske problemer, så er jeg skyldig å hjelpe deg, og motsatt.
Hvis jeg dør, er du skyldig å ta hånd om min familie, og motsatt. Osv.

Etter at man hadde inngått en slik pakt med hverandre, ble man altså kalt venner.

Jeg forstod ikke Jesu ord til disiplene i Johannes 15,14 før jeg hadde lært dette.
14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det som jeg pålegger dere.

Jeg tenkte før: Hva slags vennskap er dette? Men det var paktsvenner det gjaldt.
Så Filemon er altså paktsvenn til Paulus og det kan man se ut av disse versene her:

Filemon 1
17. Hvis du holder meg for en medeier, så motta ham som fra meg.
18. Og hvis han har gjort deg noe overgrep, eller skylder deg noe, så tilregn dette meg.

19. Jeg, Paulus, skriver med min hånd: «Jeg skal betale», for ikke å snakke om at du skylder meg, deg selv.
20. Ja, bror, la meg få glede av deg i Herren. Berolige mitt hjerte i Herren.

Etter at man hadde inn gått en slik pakt, ble man også kalt for blodsbrødre.
Så Filemon, som betyr Vennen, er altså ikke navnet på personen, men det er en paktsbror.

Kolosserbrevet 4
1. Dere herrer, gi det som er rettferdig og rimelig mot deres slaver, og vit at også dere har en Herre i himlene.

Det er flere slaveeiere i Kolossermenigheten

Kolosserbrevet 4
9. sammen med Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er en av dere. De skal kunngjøre dere alle ting av det som er her.

Men hvordan kunne Paulus si dette da Onesimus ikke var frelst før han møtte Paulus i Rom?
Det må jo bety at han var en av slavene til disse slaveeierne

Kolosserbrevet 4
15. Hils de i Laodikea, brødrene, og Nymfa, og den menighet som er i hjemmet hans.

Filemon 1
1. Paulus, Jesu Kristi fange, og broderen Timoteus til den elskede Filemon og vår medarbeider,
2. og til den elskede søster Appia, og til Arkippus, vår medarbeider, og den menighet i ditt hus.

Vil dette si at det er Nymfa som er Paulus’ venn ?
Menigheten i Kolossæ bestod altså av en forsamling med flere slaveeiere og deres familier, så den var nok for stor til å samles i et hjem.

 

Kolosserbrevet
Kolosserbrevet 4
1. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og broderen Timoteus,
2. til de innvidde og troende brødre, i Kristus, i Kolossæ. Nåde og fred være med dere fra Gud vår Fader.
3. Be samtidig også for oss, forat Gud kan åpne en dør for ordets tale om Kristi hemmelighet, hvis skyld jeg også er bundet,
9. sammen med Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er en av dere. De skal kunngjøre dere alle ting av det som er her.
10. Aristakus hilser dere, min medfange. Og Markus, fetteren til Barnabas, om hvem dere fikk brev, hvis han kommer til dere, så ta imot ham.
14. Lukas, den kjære legen, hilser dere, og Demas.

Her er Paulus, Timoteus, og Markus i Rom

Filemonbrevet 1
10. Jeg oppmuntrer deg angående mitt barn, som jeg har oppfostret i mine lenker, Onesimus,
11. som tidligere var unyttig for deg, men som nå er nyttig for både deg og meg, som jeg sender tilbake til deg.
12. Ta imot ham som med mitt eget hjertelag.

Paulus sender Onesimus til Filemon

 

Efeserbrevet
Efeserbrevet3
1. For dettes skyld, er jeg, Paulus, Kristi fange for dere hedninger.

2. Timoteus brev 4
12. Og Tykikus sendte jeg til Efesus.

Efeserbrevet 6
21. Og forat dere også skal vite det angående meg, hva jeg utfører, så skal Tykikus gjøre alt kjent for dere, den elskede bror og trofaste tjener i Herren,

Apostlenes gj. 20
3. Da han hadde gjort dette og vært der i 3 måneder, oppstod det en sammensvergelse mot ham av Jødene da han var i ferd med å dra videre til Syria. Og det ble besluttet å vende tilbake gjennom Makedonia.
4. Og sammen med ham drog Sopater fra Berøa, og Aristarkus og Sekundus fra Tessalonika, Gaius fra Derbe, og Timoteus, og Tykikus og Trofimus fra Asia.

Dette var Paulus sitt reisefølge til Jerusalem på hans 3. misjonsreise

Apostlenes gj. 21
29. De hadde nemlig sett Trofimus fra Efesus i byen sammen med ham, og de trodde at Paulus hadde ført ham inn i templet.

Her er Trofimus i Jerusalem

Titus brev 1
5. For dettes skyld etterlot jeg deg på Kreta, forat du skulle sette i orden det som mangler og innsette eldste i alle byene, som jeg påla deg,

Paulus var innom Kreta på sin 4. misjonsreise. Det vil si: reisen til rom.

Titus brev 3
12. Når jeg sender Artemas til deg, eller Tykikus, så skynd deg å komme til meg i Nikopolis. Der har jeg nemlig besluttet å overvintre.

Her er Tyrkikus i Roma
Efeserbrevet er skrevet fra Rom

 

2. Timoteus brev
2. Timoteusbrev 4
9. Skynd deg, og kom snart til meg.
10. Demas forlot meg nemlig, for han elsket den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens drog til Galatia, og Titus til Dalmatia.
11. Bare Lukas er alene hos meg. Før med deg Markus når du tar avsted. Han er nemlig brukbar for meg til tjeneste.
12. Og Tykikus sendte jeg til Efesus.
13. Ta med kappen som jeg etterlot i Troas hos Karpus, når du kommer; og bøkene, særlig pergamentrullene.
19. Hils Priska og Akvilas, og Onesiforus’ hjem.
20. Erastus forble i Korint, men Trofimus etterlot jeg syk i Milet.
21. Skynd deg før vinteren kommer. Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia, og alle brødrene, hilser deg.

Apostlenes gj. 20
3. Da han hadde gjort dette og vært der i 3 måneder, oppstod det en sammensvergelse mot ham av Jødene da han var i ferd med å dra videre til Syria. Og det ble besluttet å vende tilbake gjennom Makedonia.
4. Og sammen med ham drog Sopater fra Berøa, og Aristarkus og Sekundus fra Tessalonika, Gaius fra Derbe, og Timoteus, og Tykikus og Trofimus fra Asia.

Dette var Paulus sitt reisefølge til Jerusalem

Apostlenes gj. 21
29. De hadde nemlig sett Trofimus fra Efesus i byen sammen med ham, og de trodde at Paulus hadde ført ham inn i templet.

Og vi kan se at Trofimus ikke ble etterlatt i Milet på Paulus reise til Jerusalem.

2. Timoteusbrev 4
19. Hils Priska og Akvilas, og Onesiforus’ hjem.

Da Paulus skriver Romerbrevet er Priskilla og Akvilas kommet tilbake til Rom.

Romerbrevet 16
3. Hils Priskilla og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,

Det ser ut som han bruker slanguttrykk på Priskilla. (eller der det bare forskjell på Gresk og Romersk)

2. Timoteusbrev 1
16. Måtte Herren gi Onesiforus’ hus barmhjertighet, fordi han så ofte forfrisket meg og ikke skammet seg ved min lenke.
17. Men da jeg kom til Rom, søkte han meg og fant meg.

2. Timoteus brev 4
11. Bare Lukas er alene hos meg. Før med deg Markus når du tar avsted. Han er nemlig brukbar for meg til tjeneste.

Markus var i Rom da Kolosserbrevet og brevet til Filemon ble skrevet
Paulus brev til Timoteus er altså skrevet til Timoteus i Rom, mens han selv var en annen plass.

2. Timoteus brev 4
12. Og Tykikus sendte jeg til Efesus.

Han sendte Tyrkikus til Efesus med Efeserbrevet, og da var Paulus i Rom, da han gjorde dette. Hvorfor visste ikke Timoteus om dette?

Hebreerbrevet 13
23. Merk dere at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, vil jeg sammen med ham se dere.

Han hadde altså vært fange
Paulus 2. brev til Timoteus er skrevet på Paulus 5. misjonsreise som ser ut til å være fra Rom til Antiokia. (eller siste del av den 4. reisen)

2. Timoteus brev 4
20. Erastus forble i Korint, men Trofimus etterlot jeg syk i Milet.

Altså befinner Paulus seg en plass mellom Milet og Antiokia

Filemon 1
22. Men forbered samtidig også et gjesterom for meg, for jeg håper nemlig at jeg skal bli gitt til dere ved deres bønner.

Er Paulus hos Filemon i Kolossæ da han skriver brevet til Timoteus?
For Kolossæ er mellom Milet og Antiokia.

 

Hebreerbrevet
Dette er skrevet av en person som hadde god kunnskap om skikken i det gamle testamentet og god kunnskap om hvordan det er i himmelen.

Hebreerbrevet 10
34. Også nemlig med mine lenker led dere med. Og ved ranet av deres eiendeler, opplevde dere glede, da dere merket at dere hadde en bedre eiendom i himlene, som også varer.

Denne personen som skriver Hebreerbrevet har vært lagt i lenker.

Hebreerbrevet 13
18. Be for oss. Vi er nemlig overbevist om at vi har god samvittighet, og ønsker å vandre rett i alle ting.
19. Og jeg oppmuntrer dere enda mere til å gjøre dette, forat jeg snarere kan gis tilbake til dere.

Det betyr at han har vært før hos dem.

Hebreerbrevet 5
11. Om dette har vi mye å si og varsler en vanskelig forklaring, ettersom dere er blitt sløve til å høre.

Og det er skrevet til en forsamling som har blitt sløv til å høre.
Det er hentet mye forklaringer og sammenligninger fra det gamle testamentet, slik at det er nok skrevet til Jøder.

Hebreerbrevet 13
23. Merk dere at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, vil jeg sammen med ham se dere.
24. Hils alle deres veiledere, og alle de innvidde. De fra Italia hilser dere.

Hebreerbrevet er sannsynligvis skrevet fra Italia, eller at han hadde folk fra Italia med seg på reisen, og disse menneskene kjenner Timoteus.
Så hvilke jødemenigheter har vi som kjenner Timoteus.
De menigheter som Paulus grunnla var hedningmenigheter. Det var bare menigheten i Antiokia som var en vesentlig jødemenighet.
Da begynner vi å nærme oss: Paulus brev til Antiokia.
Men Paulus kan ikke ha vært i Rom da han skrev Hebreerbrevet, for da hadde han ikke trengt å komme med alle disse opplysningene til Timoteus på slutten av 2. Timoteus brev, da kunne han bare ha fortalt han det.
Men kommer Paulus til Antiokia?

2 Timoteus brev 4
6. Jeg skal nemlig alt ofres, og tiden for min avreise er tilstede.
7. Jeg har kjempet den gode kamp, fullført løpet, og beholdt troen(overbevisning).

Men i og med at han sier: Hvis han kommer snart, vil jeg sammen med ham se dere.(Heb. 13,23) må jo bety at hans har skrevet til Timoteus og forventer at han skal komme.
Så dette er nok det siste brevet han skriver.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 16. mai 2019Elshaddai