Demoner

 

Efeserbrevet 6
12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstene, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens åndelige i det himmelske.

Her nevner Paulus 4 typer onde ånder som vi har en kamp imot
og her har du de igjen

Kolosserbrevet 1
15. Han er den usynlige Guds bilde, førstefødt av all skapning.
16. For i ham ble de alle skapt, de i himmelen og de på Jorden, de synlige og de usynlige, enten de som troner, eller de som har herredømme, eller fyrstene, eller de med autoritet, er alt skapt ved ham og til ham.
17. Og han er før alle ting, og de består alle ved ham.
18. Og han er hode for kroppen, som er menigheten. Han er øverst og den førstefødte fra de døde, forat han kunne være den første i alt.

Efeserbrevet 1
19. Og hva den overgående storhet av hans kraft er mot den som er troende. Etter virkningen av hans kraftige styrke,
20. som han arbeidet i Kristus med, oppvakte han ham fra de døde og satte ham ved hans høyre side i det himmelske,
21. over enhver fyrste, autoritet, kraft, og herredømme, og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende.
22. Og alt la han under hans føtter, og gav ham, hode over alle, til menigheten,
23. som er hans kropp, hans fylde som oppfyller alt i alle.

Så hvem er disse fire typene.

I Kolosserbrevet 1,15 kan vi se at Jesus er den førstefødte av all skapning.
Og i bibelen finner vi et system hvorav barna var underordnet sin far, som igjen var underordnet sin far, som i gjen var underordnet sin far.
Da er det den førstefødte som er øverst, og som alle skal underordne seg. Den som ikke gjør det er i opprør.

Matteus 22
42. og sa: Hva synes dere om Kristus? Hvems sønn er han? De sier til ham: Davids.
45. Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn?

Hvis vi ser på det greske ordet for fyrste, det er ord nummer 680 i studiebibelens ordbok bind V, så betyr det: begynnelse, opphav.
Og det er det samme ordet er satt sammen med engel, og er det samme som brukes i Judas brev, hvor engelen Mikael er nevnt som erke engel i noen oversettelser. Ordet erke betyr det samme som fyrste.

Det betyr at han var fra begynnelsen, blant de første som ble skapt.

Judas brev 1
9. Men fyrste-engelen Mikael våget ikke å bære frem noen blasfimerende dom da han gjorde forskjell med Djevelen og samtalte om Moses’ kropp. Men han sa: Måtte Herren straffe deg.

Så disse fyrstene er de øverste blant demonene.

Daniel 10
13. Persiarikets fyrste stod meg imot i 21 dager. Men da kom Mikael, en av de fornemste fyrster, og hjalp meg, så jeg fikk overhånd der hos kongene av Persia.
14. Og nå er jeg kommet for å opplyse deg om hva som skal hende ditt folk i de siste tider. For dette er igjen et syn som sikter til de tider.

19. Da sa han: Vet du nå hvorfor jeg er kommet til deg? Snart må jeg vende tilbake for å kjempe mot Persias fyrste. Og når jeg drar bort, da kommer Javans fyrste (Grekerne).
20. Men først vil jeg kunngjøre deg hva som er opptegnet i sannhetens bok. Og det er ikke en eneste som hjelper meg mot dem, uten Mikael, deres fyrste.

Her ser du en del av striden som foregår blant disse fyrstene.

Daniel 8
3. Da jeg så opp, fikk jeg se en vær som stod foran elven. Den hadde to horn, og begge hornene var høye, men det ene høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist frem.
4. Jeg så væren stange mot vest, mot nord, mot sør, og intet dyr kunne stå seg for den, og det var ingen som kunne befri av dens vold. Den gjorde som den ville, og oppførte seg overmodig.
5. Da jeg gav akt, fikk jeg se en geitebukk som kom fra vest og fór frem over hele Jorden uten å røre ved marken, og bukken hadde et veldig horn imellom øynene.
6. Og den kom like bort til væren med de to horn, den som jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft.
7. Og jeg så hvordan den kom tett inn på væren og i sinne fór løs på den, støtte til den, og sønderbrøt begge dens horn, og væren hadde ikke kraft til å stå seg for den. Den kastet den til marken og trådde den ned, og det var ingen som kunne frelse væren av dens vold.
8. Og geitebukken ble overmåte mektig. Men akkurat da den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store horn brutt av; og i stedet for det, vokste det opp fire mektige horn, som vendte mot himmelens fire hjørner.

20. Væren du så, med de to horn, det er kongene av Media og Persia.
21. Og den raggete bukk er fyrsten av Javan, og det store horn mellom dens øyne er dens første konge.
22. Og at dette horn ble brutt av, og at det kom andre fire i dets sted, det betyr at fire kongeriker skal oppstå av hans folk, men ikke med hans kraft.

I Djevelens rike slåss de mot hverandre, så hans rike kan ikke bli stående.

Men hvem er de andre tre. La oss se litt nøyere på dem.

Efeserbrevet 1,21
fyrste, autoritet, kraft, og herredømme

Efeserbrvet 6,12
fyrstene, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens åndelige i det himmelske

Kolosserbrevet 1,16
de som troner, eller de som har herredømme, eller fyrstene, eller de med autoritet

Fyrste (680): Begynnelse opphav                                                      Ef.1,21 / Kol.1,16 / Ef.6,12
Autoritet (1674): Makt, Myndighet, rett, Autoritet                               Ef.1,21 / Kol.1,16 / Ef.6,12

Herredømme (2640): Herredømme                                                   Kol.1,16 / Ef.1,21

I Efeserbrevet 1,21 er de tre nevnt Fyrste, Autoritet, og Herredømme av de som er i Kolosserbrevet 1,16. Da må «de som troner» i Kol.1,16 være de som heter «kraft» i Ef.1,21

De sin troner (2134): Trone, kongestol                                                Kol.1,16
Kraft (1268): Kraft, makt, styrke, kraftgjerning, hærstyrke, dynamitt   Ef.1,21

Herskerne (2576): verdenshersker, hersker i denne verden, hersker Ef.6,12

Ondskapens(3656) åndelige(3619) i det himmelske(1851)                 Ef.6,12

3656: Ondskap, Urettferdighet
3619: Åndelig, vind
1851: Himmelsk

I Åpenbaringsboken 5 står det at du gjorde oss til:

10. Og du gjorde oss til: konger, prester, og regjeringsfolk, for vår Gud på Jorden.

Konge(842): Konge, Herre
Prest(2166): Prest (Offerprest)
Regjeringsfolk(843): Regjere, ha kongemakt, være konge

I Åpenbaringsboken 17 kalles Jesus for Herrenes herre og Kongenes konge.

14. Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet skal beseire dem, for han er herrenes Herre og kongenes Konge. Og de kalte, utvalgte, og trofaste, er med ham.

Da har vi altså: Herre, Prest, og Konge

Hvis han satte oss i disse stillingene som demonene hadde, da er det jo nødt til å bli en krig.

Hebreerbrevet 10
13. Heretter venter han inntil fiendene blir lagt som en fotskammel for hans føtter.

1. Korinterbrev 15
23. Men enhver etter sin egen gruppe. Den første avling er Kristus, og deretter de, som er i Kristus, ved hans gjenkomst.
24. Deretter kommer høydepunktet, når han overgir riket til Gud og Faderen, når han tilintetgjør alle fyrster(680), alle autoriteter(1674), og krefter(1268).

Demonene er altså:

Fyrster:      Avgudene
Prester:      Autoriteter, Lærdommer som stammer fra grunnkreftene i denne verden.
Konger:      Dynamis, Krefter, Onskapens ånder i det himmelske. De som troner.
                   (Det er disse som drives ut med bønn og faste)
Herrene:     Denne verdens herskere. (Disse har slaver.)

 

Fyrstene
Avgudene, Begynnelse, opphav

Fyrstene (Avgudene) er avhengig av troen, at folk tror på dem, for å få stort herrevelde.
Disse blir også styrket av offertjenesten
Det er prestene som forkynner læren, men de er også avhengige av troen.

3. Mosebok 17
7. Og de skal ikke mere ofre sine slaktoffer til de onde ånder som de driver avgudsdyrkelse med. Dette skal være en evig lov for dem; fra slekt til slekt.

1. Korinterbrev 10
18. Se nå Israel etter kjøttet. Er ikke de som eter ofrene delaktige i alteret?
19. Hva sier jeg da? At det er noen avgud? Eller at det er noe avgudsoffer?
20. Men at de ofrer til demoner, og ikke til Gud, og jeg vil ikke at dere skal bli delaktige med demonene.
21. Dere makter ikke å drikke Herrens beger, og demoners beger. Dere makter ikke å ha del i Herrens bord, og demoners bord.

Romerbrevet 2
22. Du sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? Du som avskyr avgudene, avskyr du templene?

Det vil si at man skal holde seg vekk fra avgudenes eiendeler. Fjern alt som hører dem til.

2. Mosebok 23
24. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker.
25. Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.

5. Mosebok 7
25. Deres guders utskårne bilder skal du brenne opp med ild. Du skal ikke begjære sølvet eller gullet som er på dem, eller ta det til deg, forat det ikke skal bli til en snare for deg, for det er en vederstyggelighet for Herren din Gud.
26. Og du skal ikke la noen vederstyggelighet komme inn i ditt hus, så du blir slått med bann liksom det. Du skal avsky det og akte det for en vederstyggelighet, for det er slått med bann.

Med andre ord: Fjern alt som har med okkultisme å gjøre, symboler på ringer, øredobber, smykker, musikk, bøker, osv.

Apostlenes gj. 19
18. Mange av de troende kom og bekjente, og fortalte sine gjerninger.
19. Men ikke få av dem, som hadde utøvet okkulte eksperimenter, brakte bøkene med seg og brente dem fremfor alle. Og de regnet ut verdiene for dem, og de fant at det var en sølv-verdi på femti tusen (1440kg sølv).
20. På den måten ble Herrens ord styrket, og det var i stand til å vokse.

5. Mosebok 10
17. For Herren deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige, og den dramatiske Gud, som ikke gjør forskjell på folk og tar ikke imot bestikkelser,

1. Korinterbrev 8
4 . Angående da spisingen av avgudsoffer, vet vi at det er ingen avgud i verden, og at det er ingen Gud foruten èn.
5. Og om det så jo er noen erklærte guder, enten i himmel eller på Jorden. Akkurat som det er mange guder og mange herrer.

Kolosserbrevet 2
14. Han utslettet det som var skrevet mot oss ved budene, det som var imot oss. Og han tok det bort fra vårt samfunn og naglet det til korset.
15. Han avvæpnet fyrstene og autoritetene, og stilte dem frem i frimodighet da han triumferte over dem ved ham.

 

 

Prestene
Makt, Myndighet, rett, Autoritet, Lærdommer som stammer fra grunnkreftene i denne verden.

Kolosserbrevet 2
9. For i ham bor hele den Guddommelige fylde kroppslig.
10. Og dere er fylt i ham, han som er hodet for alle fyrster og autoriteter,
11. i hvem dere også ble omskåret med en ikke håndgjort omskjærelse, ved avleggelsen av syndens kropp, kjøttet, ved Kristi omskjærelse.

13. Også dere var døde i deres overtramp og kjøttets forhud. Men han gjorde dere levende sammen med ham, etter å ha tilgitt oss alle overtrampene.
14. Han utslettet det som var skrevet mot oss ved budene, det som var imot oss. Og han tok det bort fra vårt samfunn og naglet det til korset.
15. Han avvæpnet fyrstene og autoritetene, og stilte dem frem i frimodighet da han triumferte over dem ved ham.

1. Timoteus brev 4
1. Men Ånden sier klart at i de kommende tider skal noen falle fra troen(lydighet) og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. (Troen: i dette tilfellet brukes som å være tro)
2. Med løgnlærens skuespill er de brennemerket i sin samvittighet,
3. og de forbyr folk å gifte seg og å avholde seg fra mat, som Gud skapte til mottakelse med takk av de troende, og de som har gjenkjent sannheten.

Hebreerbrevet 13
9. La dere ikke føres omkring av fremmede og forskjellige lærdommer. Det er nemlig godt å styrke hjertet med nåden, og ikke med mat, ved hvilket ikke gagnet dem som vandret slik.

Kolosserbrevet 2
8. Se til at det ikke skal være noen som forfører dere med teoretisk lære og tomt bedrag etter menneskenes tradisjoner, som er etter verdens grunnkrefter og ikke etter Kristus.

20. Hvis dere derfor døde med Kristus fra verdens grunnkrefter, hvorfor lever dere som etter verdens forskrifter?
21. Ikke ta, ikke smak, ikke rør.
22. Det som alt er til å fortæres av magen. Dette er etter menneskenes bud og lærdommer,
23. og som riktig nok har ord på seg av visdom i gudstjeneste, lavhet, og hensynsløshet mot kroppen, ikke til ære, men til tilfredsstillelse for kjøttet.

Romerbrevet 16
17. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, om å holde øye med dem som gjør splittelse og frastøtelse mot den lære som dere har samlet dere, og avvik fra dem.
18. For slike slaver ikke for vår Herre Kristus, men for sin egen mage. Og ved smisking og fin tale forfører de, de uskyldiges, hjerter.

Efeserbrevet 2
1. Også dere var døde ved deres overtramp og synder,
2. i hvilke dere den gang vandret etter tidsalderen i denne verden, etter den øverste for luftens autoritet, den ånd som nå arbeider i vantro-ulydighetens barn.
3. Blant hvilke vi også tidligere snudde om i fra, våre kjøttslige lyster. Da vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, var vi barn av naturen under vreden, som også de øvrige.
4. Men Gud er rik på godhet. Ved sin store kjærlighet elsket han oss,
5. og da vi var døde ved våres overtramp, gjorde han oss levende med Kristus. Av nåde ble dere forløst,
6. vekte oss opp sammen med ham, og satte oss i det himmelske i Kristus Jesus,

Åpenbaringsboken 2
19. Jeg vet om dine gjerninger, kjærligheten, tjenesten, troen(overbevisning), og tålmodigheten, og
dine siste gjerninger er flere enn de første.
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv å være en profetinne, få lære og forføre mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne, i stor trengsel, hvis de ikke vender om fra sine gjerninger.

 

Kongene
Dynamis, Krefter, Onskapens ånder i det himmelske. De som troner.

Profeten Esekiel 28
12. Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus konge og si til ham: Så sier Herren, Israels Gud: Du var kvalitets-stempelet på den velutrustede skapning, full av visdom, og fullkommen i skjønnhet!
13. I Eden, Guds hage, bodde du. Dyrebare steiner dekket deg; karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel, smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos
deg. Den dag du ble skapt, stod de klare.
14. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på det hellige gudefjell. Der gikk du omkring på skinnende steiner.
15. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg.
16. Ved din store handel fyltes ditt hjerte med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet. Og jeg gjorde deg til ingenting, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk være blant de skinnende steiner.
17. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld, og du ødela din visdom på grunn av din herlighet. Jeg kastet deg til jorden, og jeg la deg ned for kongers åsyn, forat de skulle se på deg med skadefro.
18. ved dine mange ugjerninger, og ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg en ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alle deres øyne som ser deg.
19. Alle som kjente deg blant folkene, er skrekkslagne over deg. Et sjokk er du blitt, for du er blitt borte for evig tid.

Markus 9
17. Og da svarte en av folkemengden ham og sa: Mester, jeg har brakt min sønn til deg, for han har en stum ånd.
18. Og hvor enn den griper ham, så sliter den i ham, og han fråder, skjærer sine tenner, og blir helt stiv. Og jeg sa til lærlingene dine at de skulle drive den ut, men de kunne det ikke.
19. Men han svarte dem og sa: Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før ham til meg!
20. Og de førte han til ham. Og straks ånden så ham, ristet han og falt til jorden, og vred seg og frådet.
21. Og han spurte faren hans: Hvor lang tid har det vært med ham som dette? Og han sa: Fra barndommen.
22. Og ofte kastet den ham i ilden og den kastet ham i vann for å kvele ham. Men hvis du kan, så hjelp oss. Ha medynk med oss.
23. Men Jesus sa til ham: Det er om du kan tro? Alle ting er mulige for den som tror.
24. Og straks ropte faren til barnet og sa: Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.
25. Da Jesus så folket komme sammen, befalte han den skitne ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Gå ut av gutten, og gå ikke mere inn i ham.
26. Og han skrek mange ganger, ristet i ham, og fór ut. Og han ble liggende som død, slik at mange sa at han var død.
27. Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp. Og han stod opp.
28. Og da han gikk inn i huset, spurte lærlingene ham i enerom hvorfor de ikke kunne drive den ut?
29. Og han sa til dem: Dette slaget går ikke ut ved noen ting uten ved bønn og faste.

Markus 5
6. Men da han så Jesus på avstand, løp han og falt ned for ham.
7. Og han ropte med høy røst og sa: Hva er det mellom meg og deg, Jesus, du den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke skal plage meg.
8. Han hadde nemlig sagt til ham: Gå ut av mennesket du skitne ånd.
9. Og han spurte ham: Hva for et navn har du? Og han svarte og sa: Legion er navnet for meg, for vi er mange. (Legion = 6000)

 

Herrene
Herredømme, verdenshersker, hersker i denne verden, hersker, Denne verdens herskere,

1. Korinterbrev 8
4. Angående da spisingen av avgudsoffer, vet vi at det er ingen avgud i verden, og at det er ingen Gud foruten èn.
5. Og om det så jo er noen erklærte guder, enten i himmel eller på Jorden. Akkurat som det er mange guder og mange herrer.
6. Men for oss er det èn Gud, Faderen, fra hvem alle ting er, og vi er til for ham. Og har èn Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle ting er, og vi er til ved ham.

En herre er en som har slaver. Disse blir også kalt «verdens herskerne i dette mørke»
Det er disse som binder mennesker. Dvs kong alkohol, eller mister kleptoman, osv
     Jesus kom for å sette fanger fri. Man blir bundet når man tror på løgnen, men sannheten setter fri. Jesus er herrenes Herre. Da er jeg en slave av han. Men jeg er frihetens slave og de andre er løgnens slave.

Lukas 16
9. Og jeg sier dere: Gjør dere venner med den urettferdige Mammon, forat når pengene opphører at de kan motta dere i de evige boliger.
10. Den som er tro i det minste, er også tro i det store. Og den som er urettferdig i det minste, er også urettferdig i det store.
11. Hvis dere ikke er tro med den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere det virkelige?
12. Og hvis dere ikke er tro i det som tilhører andre, hvem vil levere deres eie til dere?
13. Ingen hustjener er i stand til å slave for to herrer. Enten vil han nemlig hate den ene og elske den andre, eller fastholde på den ene og forakte den andre. Dere kan ikke slave for Gud og mammon.

Mammon er altså en av disse herrene.

Romerbrevet 6
16. Vet dere ikke at for hvem dere stiller dere frem som slaver til lydighet, så er dere slaver under den dere adlyder. Enten det er synden til død, eller lydigheten til rettferdighet.
17. Men takk Gud at dere som var syndens slaver og ble lydige av hjertet mot det forbilde som ble overgitt ved lærdom.
18. Men dere ble frigjort fra synden og slaver for rettferdigheten.
19. Jeg taler menneskelig for deres svake kjøtt. Akkurat som dere nemlig tilbød deres lemmer frem som slaver for skittenheten, og for lovløsheten, til lovløshet, slik skal dere nå by frem deres lemmer som slaver for rettferdigheten til innvielse.
20. Da var dere nemlig syndens slaver, og dere var frie fra rettferdigheten.
21. Den, hvilken frukt dere hadde da, dengang, skjemmes dere over nå. For høydepunktet for disse tingene, er død.
22. Men nå er dere frigjort fra synden og gjort til slaver for Gud, idet dere har deres frukt til innvielse, og høydepunktet er et evig levende liv.
23. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er et evig levende liv i Jesus Kristus vår Herre.

Titus brev 2
3. Eldre kvinner skal være likedan i sin ferd som det sømmer seg for de innvidde. Ikke baktalende, ikke slaver av vin, men veiledere i det gode,
4. forat de kan besinne de unge kvinner å være glad i sine menn, barnekjære,

Kong Alkohol har mange slaver

Titusbrevet 3
3. Vi var jo også engang uforståelsesfulle, ulydige, bedradd, slaver under mange lyster, og mange nytelser. Vi levde i ondskap og misunnelse, og avskydde og hatet hverandre.
4. Men da vennligheten og menneskekjærligheten viste seg, vår Frelser og Gud,
5. forløste han oss; Ikke av de rettferdige gjerninger som vi gjorde, men etter hans godhet ved gjenfødelsens bad og fornyelse etter Den Hellige Ånd,
6. som han øste rikelig ut for oss ved Jesus Kristus, vår Frelser.

2. Peters brev 2
17. Disse er som vannløse brønner, som skyer som drives av vinden, for hvem mørkets stup er klar.
18. De taler nemlig overdrevet og forfører, med kjøttslige lyster i ryggesløshet, dem som virkelig har unnflydd dem som vandrer i vilfarelse.
19. De lover frihet, men selv er de fordervelsens slaver. Det som en nemlig ligger under for, det er man også slave av.
20. Hvis noen nemlig har unnflydd verdens tilskittnelse ved kjennskap om Herren og Frelseren, Jesus Kristus, men igjen blir innviklet i dette og ligger under for dem, da er de siste ting verre enn de første.
21. Det hadde nemlig vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å vende seg fra det hellige bud som ble overlevert dem.

Lukas 4
17. Og det ble gitt ham profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet den opp, fant han stedet hvor det var skrevet:
18. Herrens Ånd er over meg, fordi at han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap til de fattige. Han sendte meg for å helbrede de nedbrutte i hjertet, for å kunngjøre frihet for fanger, for blinde å få sitt syn igjen, for å sende bort undertrykte i frihet,
19. og for å kunngjøre et nådeår fra Herren.

Johannes 8
2. Og noen kvinner som var betjent fri fra onde ånder og sykdommer, Maria som kalles Magdalena, fra hvem sju demoner var gått ut,

32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
33. De svarte ham: Vi er Abrahams avkom, og har ikke noen gang slavet under noen. Hvordan kan du si at vi skal bli fri?
34. Jesus svarte dem: I SANNHET, sier jeg dere: At hver den som gjør synden, er syndens slave.
35. Men slaven forblir ikke i huset til evighet. Sønnen forblir til evighet.
36. Hvis altså Sønnen får sette dere fri, blir dere virkelig frie.

Altså hvis vi skal nevne navn på noen av disse herrene, eller slaveeierne, så har vi Hat, Hor, Tyv, Baktalelse, Løgn, Mord, osv

Mange begynte som tyv, og kunne til slutt ikke la være å stjele, for deres herre, Kleptoman, holder dem fanget.

Slik er det også med Kong Alkohol. Han har også mange slaver.

Og slik kan menneskene bli bundet av disse syndene, hvis de åpner opp for dem.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

Det er synd som gjør at Djevelen får adgang til deg, for å kunne plage deg, og binde deg fast i synden.

Og med synden, kommer forbannelsen.

1. Peters brev 2
11. Elskede, jeg oppmuntrer dere som fremmede og utlendinger å avstå fra de kjøttslige lyster som strider mot sjelen.

Det er de kjøttslige lystene som vil ha slaver.

Lukas 11
24. Når den skitne ånden går ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile. Og da den ikke finner det, sier han: Jeg vil dra tilbake til huset mitt hvor jeg gikk ut fra.
25. Og når den kommer, finner det feiet og ryddet,
26. da går den bort og tar med seg sju andre ånder verre enn den selv. Og den går inn og bor der. Og det siste, for dette mennesket, blir verre enn det første.

Hebreerbrevet 12
1. Da vi derfor har en så stor sky av vitner omkring oss, så legg av alt som tynger og la oss gjøre en innsats med tålmodighet i den kamp som foreligger for oss, med synden som omringer oss.
2. Se bort på troens(lydighet) opphavsmann og fullender, Jesus, han som bar korset, skammen, og forakten, for den glede som forelå for ham, som også satte seg ved Guds høyre side på tronen.
3. Ja, vurder nemlig ham som bar så mye motsigelse mot seg av syndere, forat ikke deres sjeler skal bli trette og motløse.
4. Ennå har dere ikke stått imot og kjempet mot synden inntil blods.

1. Johannes brev 2,
17. Og verden og dens lyster forgår. Men den som gjør Guds vilje, forblir til evighet.

Hosea 5
4. Deres gjerninger tillater dem ikke å vende om til sin Gud, for de har en utukts-ånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke.

1. Johannes brev 3
12. Ikke som Kain, som var av den onde, og drepte sin bror. Og for hvilken skyld drepte han ham? Fordi hans gjerninger var onde, og hans brors var rettferdige.

 

 

Striden og Våre våpen

Romerbrevet 13
12. Natten rykker frem, men dagen nærmer seg. Legg derfor av mørkets gjerninger, og kle dere i lysets våpen.

2. Korinterbrev 10
3. Vi vandrer jo i vårt kjøtt, men kjemper ikke etter kjøttet.
4. For våre stridsvåpen er ikke kjøttslige, men mektige for Gud til å rive ned festninger.
5. Vi river ned resonnemang og enhver høyde som løfter seg opp mot kunnskapen om Gud, og fanger enhver tanke til Kristi lydighet.
6. Og vi er klare til å straffe all gjenstridig oppfatning, når deres lydighet er fullført.

Efeserbrevet 6
10. For øvrig, mine brødre, bli styrket i Herren, og i hans mektige styrke.
11. Ikle dere Guds fulle rustning. Til det makter dere å stå imot lumske angrep.
12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstene, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens åndelige i det himmelske.
13. Ta derfor på Guds fulle rustning, forat dere kan makte å stå imot på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt.
14. Stå da omspendt med sannhet om deres hofte og iført rettferdighetens brynje.
15. Vær skodd på føttene med den beredskap som fredens gledesbudskap gir.
16. Og ha til disse ting troens(lydighet) skjold på, med hvilket dere makter å slukke alle den ondes brennende piler.
17. Og ta befrielsens hjelm, og Åndens sverd, som er Guds ord.
18. Gjør dette med all bønn og påkallelse, idet dere ber til enhver tid i ånden, og våker i den med all utholdenhet og begjæring for alle de innvidde,

1. Timoteus brev 6
12. Kjemp troens(lydighet) gode strid. Grip det evige levende livet, til hvilket du ble kalt og hadde avlagt den gode bekjennelse fremfor mange vitner.

Kolosserbrevet 2
1. Jeg ønsker nemlig at dere skal vite hvilken kamp jeg har hatt for dere, og for dem i Laodikea, og for mange som ikke har sett mitt ansikt i kjøttet,
2. forat deres hjerter kunne oppmuntres og bli knyttet sammen i kjærlighet, til hele rikdommen av innsiktens visshet, til kunnskapen om Guds, Faderens, og Kristi, hemmelighet,

1. Timoteus brev 1
18. Dette påbud overgir jeg til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med den ledning av de profetier som er over deg, at du skal kjempe i dem den kamp for det som er bra,
19. i tro(overbevisninig) og i en god samvittighet, som noen har frastøtt seg og forlist på sin tro(overbevisning).
20. Av disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg overgav til Satan, forat de kunne oppdraes til ikke å blasfimere.

Hebreerbrevet 10
38. Men den rettferdige skal leve av tro(lydighet). Og hvis han rygger tilbake, så har min sjel ikke behag i ham.
39. Men vi er ikke de som unndrar oss til fortapelse, men tror(lydighet) til sjelens redning.

Man skal altså kjempe for troen, og rettferdigheten, og kjempe mot synden

Judas brev 1
3. Elskede, jeg gjør det med all iver, det jeg skriver til dere om den forløsning vi har felles. Jeg var nødt til å skrive til dere, og oppmuntre dere til å kjempe for den tro(tillit) som engang ble overgitt de innvidde.

Hebreerbrevet 11
32. Og hvorfor taler jeg ennå? Vi mangler nemlig tid til å fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, både David og Samuel, og profetene.
33. Ved tro(lydighet) kjempet de ned kongeriker, arbeidet for rettferdighet, oppnådde løfter, stoppet løvers munn,
34. slukket kraftig ild, unnslapp sverdets egg, ble styrket etter sykdom, ble sterke i krig, drev bort fremmede hærer,

2. Timoteus brev 2
3. Ta da du lidelsene som en god Jesu Kristi soldat.
4. Ingen stridende soldat innvikler seg i livets saker, forat han kan behage hærføreren.
5. Men om noen også kjemper, kan han ikke få noen krans om han ikke kjemper riktig.

Kolosserbrevet 4
12. Epafras hilser dere, han som er en av dere, en Kristi slave som alltid kjemper for dere i bønn, at dere må stå fullvoksne og oppfylte i all Guds vilje.

Kolosserrevet 1
28. Han er det vi forkynner, idet vi tilretteviser ethvert menneske, og underviser ethvert menneske med visdom, forat vi kan opprettholde ethvert menneske fullvoksent i Kristus.
29. Jeg overanstrenger meg også for dette, idet jeg kjemper i hans kraft, den som arbeider i meg med styrke.

Romerbrevet 15
30. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus, og ved Kjærlighetens Ånd, om å stride sammen med meg i bønnene for meg til Gud.
31. Forat jeg kan utfris fra de vantro i Juda, og min hjelp i Jerusalem kan være kjærkommen for de innvidde.

Romerbrevet 12
9. La kjærligheten være uten skuespill, avsky det onde, forene deg med det gode.
10. Vær kjærlige mot hverandre i broderkjærligheten. I æren akte hverandre høyere.
11. Vær ikke trege i iver, men vær brennende i ånden, slavende i tiden,
12. gledelige i håpet, avventende i trengselen, og vedholdende i bønnen.
13. Delta i de innviddes behov, jag etter gjestfrihet.
14. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke.
15. Gled dere med de som gleder seg, og gråt med de som gråter.
16. Tenk det samme med hverandre. Tenk ikke på det høye, men hengi dere til det lave. Vær ikke selvkloke.
17. Gjengjeld ingen ondt med ondt. Forut-tenk bra tanker for alle menneskers åsyn.
18. Hvis dere makter det, så hold fred med alle mennesker.
19. Ta dere ikke selv hevn, mine elskede, men gi rom til vreden. Det er nemlig skrevet: Hevnen er for meg, jeg skal betale, sier Herren.
20. Hvis altså din fiende sulter, gi ham å spise. Hvis han tørster, så skjenk ham. Da du nemlig gjør dette, belaster du ham med flammende glør på hans hode.
21. Bli ikke beseiret av det onde, men overvinn det onde med det gode.

 

Her kan du høre Derek Prince fortelle om sine opplevelser med Demoner.  (på engelsk)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 28. juni 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *