Et annet rike

 

I det 14. år etter at Jerusalem er lagt i grus (Esek. 40,1) får Esekiel dette synet hvor Herren sier:

Esekiel 44
9. Så sier Herren, Israels Gud: Ingen fremmed med uomskåret hjerte og uomskåret kjøtt skal komme inn i min helligdom, ingen av alle de fremmede som bor iblant Israels barn.
10. Ja, endog de Levitter som gikk bort fra meg da Israel fór vill og forvillet seg bort fra meg etter sine motbydelige avguder, de skal bære sin ugjerning.
11. De skal være mine tjenere i min helligdom, oppsynsmenn ved husets porter og tjenere i huset. De skal slakte brennofferet og slaktofferet for folket, og de skal stå for deres åsyn og tjene dem.

Dette er 13 år etter at templet var lagt i grus (Jer.52,12)/(Jer. 52,29)

 

Esekiel 44
15. Men de Levittiske prester, Sadoks sønner, som tok vare på det som er å vareta i min helligdom, da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære frem fett og blod for meg, sier Herren, Israels Gud.

En prest måtte være 30 år for å kunne tiltre i tjenesten i det hellige (4.Mos. 4,3)

Og her sier han:

de Levittiske prester, Sadoks sønner, som tok vare på det som er å vareta i min helligdom, da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære frem fett og blod for meg

Jødene var 70 år i fangenskap i Babylon (Jer. 25,11-12) og de måtte minst være 30 år for å kunne tiltre i hellidommens tjeneste, og så tok det 46 år å bygge opp igjen templet (Joh. 2,20). Da måtte jo disse folkene han taler om være minst 70+30+46 = 146 år. Hvis det ikke er et annet tempel han snakker om.

I det himmelske templet var det bare engler som gjorde tempeltjenesten, som man kan lese om i Åpenbaringsboken.

Fantes det et tredje tempel, i dødsriket, hvor Abraham levde for Gud, som Jesus taler om i Lukas 16 der den fattige Lasarus ble båret til Abrahams fang.

Lukas 20
37. Men at de døde står opp har også Moses opplyst på stedet om tornebusken, der han kaller Herren for Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud.
38. Men Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever nemlig alle for ham.

Johannes 11
25. Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og det levende livet. Den som er troende på meg, skal leve om han enn dør.
26. Og enhver som lever og er troende på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Romerbrevet 14
9. Til dette døde nemlig Kristus, og ble reist opp og livnet til, forat han skulle herske over både døde og levende.

Salme 115
16. Himmelen er Herrens himmel, men Jorden har han gitt til menneskenes barn.
17. De døde lover ikke Herren, og ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet,
18. men vi skal love Herren fra nå av og inntil evig tid. Halleluja!

 

Mika 7
19. Du skal igjen forbarme deg over oss, og du skal trå våre ugjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.
20. Du skal vise Jakob trofasthet, og Abraham godhet, som du har sverget våre fedre fra forhenværende dager.

Men Abraham og Jakob var i dødsriket på denne tiden

 

1. Kongebok 11
11. Da sa Herren til Salomo: Siden dette er kommet deg i sinne, og du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener.
12. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid. Fra din sønn vil jeg rive riket.
13. Dog vil jeg ikke rive hele riket fra ham. En stamme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld som jeg har utvalgt.

På dette tidspunktet var David død, men Gud tok hensyn til han allikevel.

Det var fordi han levde for Gud, men på en annen plass.

 

1. Samuelsbok 2
29. Hvorfor trår dere mitt slaktoffer og mitt matoffer under deres føtter, og de offer som jeg har påbudt i min bolig? Og du respekterer dine sønner mere enn meg, idet dere boltrer dere med det beste av hver offergave som mitt folk, Israel, bærer frem.
30. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ha adgang for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord: Det være langt fra meg! Dem som ærer meg, vil jeg ære! Og de som nedverdiger meg, skal bli til skamme.
31. Se, dager skal komme da jeg hugger av din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel.
32. Og du skal skue trengsel for Guds bolig tross alt det gode han gjør mot Israel. Og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus.
33. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann av din ætt fra mitt alter, så jeg lar dine øyne slukne og din sjel fortviles. Men alle som vokser opp i ditt hus, skal dø i sine manndomsår.

Eli døde den dagen arken ble tatt (1.Sam 4,18), så det gode Gud gjorde for Israel måtte han se fra dødsriket.

 

Johannes 8
56. Abraham, deres far, frydet seg til å få se min dag. Og han den, og gledet seg.

Åpenbaringen 1
7. Se, han kommer med skyene og hvert øye skal se ham, også de som gjennom- stakk ham, og alle Jordens stammer skal sørge over ham. Ja, amen.

 

Matteus 2
16. Da Herodes hadde innsett at han hadde blitt lurt av de vise menn, ble han meget harm. Og han sendte folk for å drepe alle guttebarn i Bet-lehem, og i alle dens omliggende bygder, fra to år og nedover i samsvar med tiden som han hadde fått greie på av vismennene.
17. Da ble det oppfylt det som var talt ved Jeremia, der profeten sier:
18. «En røst i Rama ble hørt, klage, gråt, og stort jammer. Rakel gråter for sine barn og hun vil ikke la seg trøste, fordi de er ikke mere til.«

Rakel hadde vært i dødsriket i nesten 2000 år da dette skjedde.

 

Markus 14
62. Men Jesus sa: Det er jeg. Og dere skal få se menneskesønnen sitte på kraftens høyre side og komme på himmelens skyer.

Lukas 21
27. Og da skal dere se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor majestet.
28. Men før disse tingene begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder, fordi deres forløsning nærmer seg.

Lukas 16
23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.

Og han kunne snakke med Abraham, selv om han var langt borte

Lukas 16
24. Og han ropte og sa: Fader, Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, forat han kan dyppe mine fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg lider av denne flamme.

Men selv i dødsriket holder han Lasarus for å være den lille tjeneren, og ser opp til Abraham

 

Lukas 13
24. Kjemp for å komme inn gjennom den trange port, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke makte det.
25. Men fra da husbonden har reist seg og låst døren, og dere begynner å stå utenfor og banke på og si: «HERRE, lukk opp for oss.», da skal han svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra.
26. Da skal dere begynne å si: Vi åt og drakk for ditt åsyn, og du lærte på gatene våre.
27. Og han skal si: Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg alle urettferdighetens arbeidere.
28. Der skal være gråt og tenners gnissing når dere ser Abraham, Israk, og Jakob, og alle profetene, i Guds rike, men dere selv blir kastet utenfor.

Min mor vitnet for en nabodame og hun svarte: Jeg får nok ikke den verste plassen i helvete. Her fikk hun tilbud om et evig liv, og så valgte hun helvete. Noe så tragisk. Og nå er hun død.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 12. desember 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *