Feil i Persiahistorien

­

 

Da Aleksander den store, kongen av det greske riket, døde, ble det greske riket fordelt på hans hærførere. De var 6 stykker, men etter et inbyrdes oppgjør, ble det 4 konger i det greske riket som styrte samtidig, og etter noen år så ble det bare 3 som styrte samtidig og hadde hver sin del av det Greske riket.

 

Men i det Persiske riket var det 2 konger som styrte i riket. Det var Media-kongen og Persia-kongen. Disse kongene ser ut til å styre det samme riket samtidig.

Kilde er Daniels bok kap 8-11

 

Her gjør historikerne en feil med å sette disse kongene etter hverandre og ikke ved siden av hverandre.
Persia kongen var Kong Kyrus den store.(Dan 1,21 og Dan 6,29, og Dan 10,1)
Media kongen var Darius, Ahasverus’ sønn (Dan 11,1 og Dan 9,1-2 og Dan 6,1)

 

De 2 konger i Persiariket

Daniel 8
1. I kong Belsasars 3. regjeringsår fikk jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett.
2. Da jeg hadde dette syn, forekom det meg at jeg var i borgen Susan i landområdet Elam, og videre forekom det meg i synet som om jeg var ved elven Ulai.
3. Da jeg så opp, fikk jeg se en vær som stod foran elven. Den hadde to horn, og begge hornene var høye, men det ene høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist frem.
4. Jeg så væren stange mot vest, mot nord, mot sør, og intet dyr kunne stå seg for den, og detvar ingen som kunne befri av dens vold. Den gjorde som den ville, og oppførte seg overmodig.
20. Væren du så, med de to horn, det er kongene av Media og Persia.

 

Væren er altså åndsfyrsten over riket og hornene er kongene som styrer riket

I Daniels bok kapittel 9 ser vi at Daniel leser i Jeremias bok om at Israels folk skulle være i Babylon i 70 år før de vendte hjem igjen. Og dette var i Media kongen Darius 1. regjeringsår.

I Esras bok Kapittel 1,1-8 ser vi at Israels folk vendte hjem igjen i Persia kongens 1. regjeringsår. (og 2.Krønikerbok 36,20-23)

 

De 5 Persiske konger etter hverandre før Grekerriket overtok

Daniel 10
1. I Persierkongen Kyros’ 3. år kom det i en åpenbaring et ord til Daniel, som hadde fått navnet Belsasar. Dette ord er sant og varsler stor trengsel. Og han merket seg ordet og gav akt på synet.
2. På den tid hadde jeg, Daniel, sørget i 3 uker.
3. Noen dyrebar mat åt jeg ikke, og kjøtt kom ikke i min munn. Og heller ikke salvet jeg meg,før de 3 uker var til ende.
4. På den 24. dag i den 1. måned, mens jeg stod ved bredden av den store elv, det er Hiddekel (Tigris),
5. så jeg opp, og da fikk jeg se en mann som stod der. Han var kledd i linklær, og hans hoftervar omgjort med et belte av gull fra Ufas.

Daniel 11
2. Og nå vil jeg kunngjøre deg hva som sant og sikkert skal skje: Ennå skal det oppstå tre konger i Persia, og den fjerde skal samle større rikdom enn alle de andre. Og når han har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal han by opp alt mot Javans rike. (Grekerne)
3. Så skal det oppstå en mektig konge. Han skal herske med stor makt og gjøre som han vil.
4. Men så snart han har stått frem, skal hans rike brytes i stykker, og deles etter de fire verdenshjørner. Det skal ikke tilfalle hans etterkommere og ikke være så mektig som da han rådet, for hans rike skal omstyrtes og tilfalle andre enn dem.

Her ser vi at det bare er 5 konger i det Persiske riket før Grekerriket tar over

Her nevner de også Persia-kongene: (Esra 4,5-7 og 6,14)

Kyros
Kambyses
Ahasverus (Dronning Esters mann, og Artaxerxes)
Darius       (også kalt Xerxes)
Artaxerxes (Josefus kaller han for Darius s.201)

 

Du kan lese mer om navnenes betydelse i dennne artikkelen: http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/

 

Esra 4
6. Under Ahasverus’ regjering, i den første tid av hans kongedømme, skrev deen klage mot dem som bodde i Juda og Jerusalem.
7. I Artaxerxes’ dager skrev Bislam, Mitredat, Tabe’el, og hans embetsbrødre, et brev til Artaxerxes, kongen i Persia. Det var skrevet med Arameeisk skrift og oversatt til Syrisk.
8. Rådspartimannen Rehum og statssekretæren Simsai skrev et brev mot Jerusalem til kong Artaxerxes. Brevet hadde følgende innhold:

I vers 6 er det jødene som skriver, mens i vers 7 er det en avskrift av det brev Bislam, Mitredat, Tabe’el, og hans embetsbrødre, skriver på Arameeisk. Og der bruker de navnet Artaxerxes om Ahasverus.

Når Josefus sier på side 196 at Ahasverus ble konge etter at Xerxes var død, så må han mene etter at Kyrus var død, eller at han plasserer kongene i feil rekkefølge.

I Josefus side 201 bruker han navnet Darius på kongen som Aleksander kjempet mot, mens andre plasser, så brukes navnet Artaxerxes, men det er en og samme person.

 

Inndelinger av riket

Daniel 6
1. Og Medieren Darius mottok riket. Han var da 62 år gammel.
2. Darius fant for godt å sette hundre og tjue provins-styrere over riket, og de skulle bo rundt omkring i hele riket.
3. Og over dem satte han tre hovedforvaltere, og av dem var Daniel den ene. For dem skulle provins-styrerne avlegge regnskap, så kongen ikke skulle lide noe tap.
4. Men Daniel utmerket seg fremfor hovedforvalterne og provins-styrerne, fordi det var en stor ånd i ham, og kongen tenkte å sette ham over hele riket.

Da er det altså en forvalter for hver provins, og 3 hovedforvaltere for forvalterne, og en mann over disse 3 igjen.

Ester 10
3. For Jøden Mordekai var den neste etter kong Ahasverus, og han var høyt æret blant Jødene og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel og talte til beste for hele sin ætt.

Ester 1
1. I Ahasverus’ tid, det var den Ahasverus som regjerte fra India like til Nubia over et hundre og tjuesju landområder,
2. i de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone i borgen Susan,
3. i hans 3. regjerings år, hendte det at han gjorde en gjestefest for alle sine fyrster og tjenere. Persias og Medias hærførere, hans ærverdige menn, og landområdenes fyrster, var samlet hos ham.

Ester 9
30. Og han sendte dokumenter til alle Jødene i de hundre og tjuesju landområder (provinser) i Ahasverus’ rike med vennlige og autoritære ord,

Altså hadde det øket med 7 provinser siden Daniels tid.

Daniel var satt over riket til å styre det, under kongen, og Mordekai hadde samme stilling

Daniel styrte også Nebukadnesers område/provinser

Daniel 2
48. Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Han gav ham en mengde gaver og satte ham til herre over hele Babylons landområde, og til øverste forstander for alle Babylons vismenn.
49. På Daniels bønn satte kongen Sadrak, Mesak, og Abed-Nego til å forvalte Babylons landområde, men Daniel selv ble ved kongens hoff.

Ester 1
14. og de som stod ham nærmest, var Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan, Persias og Medias sju fyrster, som alltid hadde adgang til kongen og inntok de øverste seter i riket:

Her er det 7 fyrster som er øverst i riket under Ahasverus.

Ester 3
1. Noen tid etter opphøyet kong Ahasverus Agagitten Haman, Hammedatas sønn, og gav ham rang og sete over alle de fyrster som var hos ham.

Her blir Haman satt over de 7 fyrster, og senere fikk Mordekai denne stillinge

 

Bosted

 

Daniel 1
1. I Judas konge Jojakims 3. regjeringsår drog Nebukadnesar, kongen i Babylon, til Jerusalem og omringet det.
2. Og Herren gav Judas konge Jojakim i hans hånd, og likedan en del av karene i Guds hus, og han førte dem til Sinears land, til sin guds hus. Han lot karene sette inn i sin guds skatterom.
3. Og kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeætten og av de høytstående.6. Blant dem var av Judas barn: Daniel, Hananja, Misael, og Asarja.
7. Den øverste hoffmann gav dem nye navn: Daniel kalte han Beltsasar, og Hananja Sadrak,og Misael Mesak, og Asarja Abed-Nego.

 

Her ser vi at Daniel ble bortført til Babylon av Nebukadnesar

 

Daniel 10
1. I Persierkongen Kyros’ 3. år kom det i en åpenbaring et ord til Daniel, som hadde fått navnet Belsasar. Dette ord er sant og varsler stor trengsel. Og han merket seg ordet og gav akt på synet.
2. På den tid hadde jeg, Daniel, sørget i 3 uker.
3. Noen dyrebar mat åt jeg ikke, og kjøtt kom ikke i min munn. Og heller ikke salvet jeg meg, før de 3 uker var til ende.
4. På den 24. dag i den 1. måned, mens jeg stod ved bredden av den store elv, det er Hiddekel (Tigris),

 

Babylon ligger ved Eufrat, så her ser vi at Daniel har skiftet boplass

 

Daniel 6
1. Og Medieren Darius mottok riket. Han var da 62 år gammel.4. Men Daniel utmerket seg fremfor hovedforvalterne og provins-styrerne, fordi det var en stor ånd i ham, og kongen tenkte å sette ham over hele riket.
11. Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sitt rom åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, akkurat som han hadde gjort før.
12. Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedene og bønnfallende for sin Gud.
13. Så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud: Har du ikke latt sette opp et forbud, at hvert menneske som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte: Det ord står fast etter Mediernes og Persiernes uforanderlige lov.

 

Her kan vi se ut fra teksten at Daniel bodde i den by som Media-kongen bodde. Og det var i borgen Ahmeta
Perserkongen holdt til i borgen Susan i Elam (Ester 1,2/Neheja 1,1 og 2,1/Daniel 8,2)
Assyrerkongen (Medias konge) holdt til i borgen Ahmeta (Esra 6,2)

 

Antatt hendelsesforløp

Persia-kongen, Kyros, og Media-kongen, Darius, inntar Babylon

Daniel blir forflyttet fra Babylon til Ahmeta

Media-kongen vil sette Daniel til å styre hele riket under seg

De andre forvalterne legger en felle for Daniel og han blir kastet i løvehulen

Gud lukker løvenes munn og Daniel kommer uskadd opp av løvehulen

Persia-kongen Kyros får høre om dette og vil treffe Daniel

Da Daniel får treffe Kyros, forteller han at profeten Jesaja profeterte om han (Kyros) for 100-200 år siden

Kyros får da opplest hva profeten Jesaja sier

Jesaja 45
1. Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra kongers hofter, og for å åpne dører for ham,så at ingen porter kan holdes stengt:
2. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.
3. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er skjult på hemmeligesteder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud.
4. For Jakob, min tjeners, og for Israel, min utvalgtes skyld kalte jeg deg ved navn. Og jeg gav deg et ærefullt navn, enda du ikke kjente meg.
5. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg omsluttet deg, enda du ikke kjente meg,
6. forat de, både i øst og vest, skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren og det er ingen annen.

Kong Kyros gir da en befaling om at jødene skal få vende hjem og templet skal bygges opp

 

Persiarikets historie

Jeremia 25
15. For så sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender deg til, å drikke av det!
16. Og de skal drikke og sjangle og oppføre seg som fra forstanden for det sverd jeg sender iblant dem.
17. Og jeg tok begeret av Herrens hånd, og jeg gav alle de folk å drikke som Herren hadde sendt meg til:
18. Jerusalem og Judas byer, og dets konger og høvdinger, for å gjøre dem til en ørken, til en ødemark, til spott og til en forbannelse, slik som det er på denne dag,
19. Egyptens konge Farao, hans tjenere, hans høvdinger, hans folk,
20. og alle hans fremmede underordnede, alle kongene i landet Us, alle kongene i Filisternes land, i Askalon, Gasa, Ekron, og det som er tilbake av Asdod,
21. Edom, Moab, Ammonittenes barn,
22. og alle Tyrus’ konger, alle Sidons konger, og kongene over kystlandet på andre siden av havet,
23. Dedan, Tema, Bus, og alle med rundklippet hår,
24. alle Arabias konger, alle kongene over de fremmede folk som bor i ørkenen,
25. alle Simris konger, alle Elams konger, alle Medias konger,
26. alle Nordens konger, nær og fjern, den ene med den andre, og alle verdensriker utover hele Jorden. Og Sesaks konge (Babylons konge) skal få drikke det etter dem.

Her ser vi at Elams og Medias konger måtte drikke Guds vredes vin og ble underlagt Babylon ved Nebukadnesar, men til slutt fikk Babylons konge drikke Guds vredes vin selv.

 

Jeremia 49
34. Dette er det ord som kom til profeten Jeremia om Elam i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjering:
35. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen.
36. Og jeg vil la fire ånder fra himmelens fire hjørner komme over Elam og spre dem for alle vinder. Og det skal ikke være noe folk som ikke de bortdrevne fra Elam ikke kommer til.
37. Og jeg vil gjøre Elam redd for sine fiender og for dem som står dem etter livet. Og jeg vil la ulykke komme over dem av min brennende vrede, sier Herren. Og jeg vil sende sverd etter dem inntil jeg får gjort ende på dem.
38. Jeg vil sette min trone i Elam, og jeg vil utrydde konge og høvdinger der, sier Herren.
39. Men det skal skje i de siste dager, da vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren.

 

Esekiel 32
17. I det 12. år, på den 15. dag i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så:
18. Menneskesønn! Syng en gravsang over Egyptens bråkete flokk. La den fare ned, den og folks herlige døtre, til dødsrikets land, sammen med dem som farer ned i graven!
19. Overgår du noen i skjønnhet? Far ned og legg deg hos de uomskårne!
20. Midt iblant dem som er drept med sverdet, skal de falle. Sverdet er overgitt. Dra av sted med det, og med alle dets flokker.
21. Kjempenes høvdinger taler midt ut fra dødsriket om ham og hans hjelpere. De har faret ned, og de ligger der, de uomskårne, drept med sverdet.
22. Der er Assur og hele hans flokk. Rundt omkring ham er hans graver. Alle sammen er drept og falt for sverdet.
23. Hans graver er lagt i hulens dypeste bunn, og hans flokk er rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept og falt for sverdet, de som bredte ut frykt i de levendes land.
24. Der er Elam og hele hans bråkete flokk rundt omkring hans grav. Alle sammen drept ogfalt for sverdet. De fór uomskårne ned til dødsrikets land, de som hadde bredt ut frykt for seg i de levendes land, og bærer sin skam sammen med dem som farer ned i graven.

Daniel 8
1. I kong Belsasars 3. regjeringsår fikk jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett.
2. Da jeg hadde dette syn, forekom det meg at jeg var i borgen Susan i landområdet Elam, og videre forekom det meg i synet som om jeg var ved elven Ulai.

Borgen Susan i Landområdet Elam var Persiarikets hovedstad

 

Jesaja 21
1. Utsagn om ørkenhavet. Som stormvinder i ørkenen farer frem, kommer det fra ørkenen, fra det dramatiske land.
2. Et hardt syn er meg kunngjort: Røveren røver og ødeleggeren ødelegger. Dra opp, Elam! Press deg på, Media, for jeg vil gjøre slutt på all sukking.
3. Derfor er mine hofter fulle av smerte, og veer har grepet meg som den fødenes veer. Jeg vrir meg så jeg ikke kan høre. Og jeg er så skrekkslagen at jeg ikke kan se.
4. Mitt hjerte er utøst og jeg kveles av skrekk. kvelden som var min lyst, har han gjort til skrekk.
5. De dekker bordet. Vakten våker. De eter og drikker. Opp med dere, høvdinger, og smør skjoldene!
6. For så sa Herren til meg: Gå og still vaktmenn ut! Det han ser, skal han melde.
7. Og ser han et tog av ryttere, par etter par, et tog av esler, et tog av kameler, da skal han giakt, gi nøye akt.
8. Da ropte han som en løve: Herre, på vakt står jeg alltid om dagen, og på min post er jeg stilt hver en natt.
9. Men se der! Der kommer et tog av ridene menn, parvis ryttere! Og han tok til orde og sa: FALT er Babylon, og alle dets gudebilder har han knust og kastet til jorden.
10. Du mitt knuste, mitt søndertreskede, folk! Det jeg har hørt av Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, har jeg kunngjort for dere.

 

Jesaja 44
24. Så sier Herren, din gjenløser, han som formet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting, som spente ut himmelen alene, som bredte ut Jorden uten hjelp fra noen,
25. som gjør løgnprofetens tegn til intet og spåmennene til sløvinger, som driver de egenvise tilbake og gjør deres visdom til dårskap,
26. som stadfester sin tjeners ord, som fullfører sine budbæreres beslutninger, og som sier om Jerusalem: Der skal bo folk. Og om Judas byer: De skal bygges opp igjen, og deres ruiner vil jeg reise.
27. Og som sier om dypet: Bli tørt, for dine strømmer vil jeg tørke ut!
28. Og som sier om Kyros: Han er min hyrde, og hele min vilje skal han fullføreog si om Jerusalem: Det skal bygges opp igjen, og tempelet skal bli grunnlagt.

 

Jesaja 45
1. Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra kongers hofter, og for å åpne dører for ham, så at ingen porter kan holdes stengt:
2. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.
3. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er skjult på hemmelige steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud.
4. For Jakob, min tjeners, og for Israel, min utvalgtes skyld kalte jeg deg ved navn. Og jeg gav deg et ærefullt navn, enda du ikke kjente meg.
5. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg omsluttet deg, enda du ikke kjente meg,
6. forat de, både i øst og vest, skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren og det er ingen annen.
7. Jeg er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.

 

Feil i Historien

På en tavle som er datert fra det første året til Kyros, blir Kambyses kalt konge av Babylon. https://no.wikipedia.org/wiki/Kambyses_II_av_Persia

Xerxes knuste også opprør i Egypt og Babylon. Roman Ghirshman sier at «Etter dette sluttet han å bruke tittelen» Babels konge «, og kalte seg bare» Persernes og Medes konge».» https://en.wikipedia.org/wiki/Xerxes_I

Så hvis Kambyses hadde tittelen konge av Babylon, da var han ikke Persias øverste hersker på dette tidspunktet.

 

Daniel 9
1. I Darius, Ahasverus’ sønns, 1. regjeringsår, han som var av Medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket,
2. i hans 1. regjerings år, la jeg, Daniel, i bøkene, merke til tallet på de år som Herren hadde talt om gjennom profeten Jeremia, at han ville la 70 fulle år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.

Hvis nå disse kongetittelene nå går om hverandre, så er dette kongens sønn. Darius, kyros sønn. Altså Kambysses.

På en tavle som er datert fra det første året til Kyros, blir Kambyses kalt konge av Babylon. https://no.wikipedia.org/wiki/Kambyses_II_av_Persia

I følge Josefus s.188 så døde Kambyses etter å ha regjert i 6 år. dvs over Mediariket.

 

Tidsregning

Esra 1
1. Det var i Perserkongen Kyros’ 1. år. Da vakte Herren, -forat hans ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles-, slike tanker i Perserkongen Kyros’ ånd at han lot rope ut i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre det skriftlig:
2. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle Jordens riker, og han har pålagt meg å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.
3. Er det noen blant dere av alt hans folk, så være hans Gud med ham, og han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens, Israels Guds, hus! Han er den Gud som bor i Jerusalem.

11. Karene av gull og sølv var i alt fem tusen fire hundre. Alt dette førte Sesbassar med seg da de bortførte drog opp fra Babel til Jerusalem.

Esra 3
8. I det 2. år etterat de var kommet til Guds hus i Jerusalem, i den 2. måned, tok de fatt på verket, Serubabel, Sealitiels sønn, Josva, Josadaks sønn, med deres brødre prestene og Levittene, og alle de som fra fangenskapet var kommet til Jerusalem. De satte Levittene fra 20. års alderen og oppover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.

De begynte altså å bygge templet i det 2. år i den 2 mnd.

Templet ble bygd på 46 år (Joh 2,20)

 

Esra 6
15. Så ble da dette hus fullt ferdig til den 3. dag i måneden adar i det 6. år av konge Darius’ regjering.

Templet stod da ferdig den 03.12 etter jødisk kalender, og det var det 6. år av Darius.

 

Kyros   år 1 (Befalingen blir gitt om å bygge opp Jerusalem og gjenreise templet Esra 1,2)

           år 2 (Jødene begynner å bygge templet Esra 3,8)Ahasverus

Darius  år 47 (Templet er ferdig bygget den 03.12 i Darius 6. reg.år Esra 6,15 og Johannes 2,20)

           år 49 (Da går Sakraja sitt syn i oppfyllelse som er i kapittel 3, og Daniel 9,25 går
                    i oppfyllelse ( til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker )

 

Sakarja 3
1. Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan stod ved hans høyre side for å anklage ham.
2. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne en brennende mann, rykket ut av ilden?
3. Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.
4. Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din ugjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.
5. Da sa jeg: Sett ei rein lue på hans hode! Og de satte den reine lue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.
6. Da bevitnet Herrens engel for Josva og sa:
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Og jeg vil gi deg førere blant disse som står her.

 

Daniel 9
24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by, innen en grense settes for frafallet, og syndene får en ende; til ugjerningen blir sonet og en evig rettferdighet blir ført frem; til detforseglede syn og profeti; og til å salve et Aller-helligste.
25. Og du skal vite og forstå at fra den tid ordet går ut om å gjenreise og bygge opp Jerusalem, til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.
26. Etter de 62 uker skal den salvede utryddes og ingenting ha. Og byen og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det kommer som en oversvømmelse. Inntil enden er det krig, og ødeleggelse er fast besluttet.
27. 1 uke skal gjøre pakten fast for mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer oppheves. På vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

En årsuke er 7 år. Det vil si at 7 årsuker er 49 år.
Det tok 46 år å bygge templet og de begynte i det 2. året. Da har det altså gått 47 år.

Da blir altså templet ikke renset og ypperstepresten satt til tjenesten før år 49.

70 årsuker er tilmålt ditt folk og din hellige by. Det er 490 år. Det er samme som år 70 e.kr.

Da skulle det altså være 420 år fra Kyros 1. regjeringsår og frem til år 0 som er Kristi fødsel. Da vil det si at der er 120 år feil i dagens tidsregning.

69 årsuker er 483 år. Og så at yppersteprestens tjeneste avsluttes etter 483 år, som da vil være år 63 etter Kristus.

Matteus 21
42. Jesus sier til dem: Leste dere aldri i skriften: Den stein, som bygningsmennene vraket, erblitt til hjørnestein. Dette skjedde fra Herren og det er underfullt i våre øyne.
43. Derfor sier jeg dere at Guds rike skal taes fra dere, og gis til et folk som bærer dets frukter.

Dette skjedde på pinsefestens dag. Den Hellige Ånd ble tatt fra ypperstepresten og gitt til Apostlene og Kristi etterfølgere.

I år 63 blir Jakob, forstanderen for forsamlingen i Jerusalem, styrtet ned fra templet og drept, og den salvede i Jerusalem utryddes. Og apostlene blir spredt og jaget fra Jerusalem. https://en.wikipedia.org/wiki/James,_brother_of_Jesus

I år 70 inntar romerne Jerusalem, river ned muren, og legger templet i grus. (Selv om konge-tittelen betyr det samme, så velger jeg å nevne dem med forskjellige språk for å skille dem av)

 

Kyros         år 1 (Befalingen blir gitt om å bygge opp Jerusalem og gjenreise templet Esra 1,2)

                  år 2 (Jødene begynner å bygge templet Esra 3,8)

Ahasverus  år 6 ( regjerte i 36 år i følge Horodotus og Darius begynte å regjere året før Ahasverus døde)

Darius        år 41 (fra kyros 1. regjeringsår til kong Darius blir konge går det 41 år)

                  år 47 (Templet er ferdig bygget den 03.12 i Darius 6. reg.år Esra 6,15 og Joh. 2,20)

                  år 49 (Da går Sakraja sitt syn i oppfyllelse som er i kapittel 3, og Daniel 9,25 går
                           i oppfyllelse ( til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker )

                  år 61 (Nehemja ber kongen om å dra til Jerusalem i den 01.mnd Neh.2,1)

                       »   (Nehemja kommer till Jerusalem i det 20. år av kongens reg. Neh. 5,14)

                       »   (Jerusalems mur ble bygget ferdig på 52 dager den 25.06 Neh. 6,15)

                  år 73 (Nehemja vender tilbake til kongen etter 12 år Neh. 5,14 og 13,6)

                  år 79 (Aleksander den store blir konge https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                  år 81 (Nehemja vender tilbake til Jerusalem Neh. 13,28 og Josefus s.201)

Artaxerex        »   (Darius regjerte i 40 år https://no.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_I_av_Persia)

                      »   (Alekander den store krysser Hellespont. Neh. 13,28 og Josefus s.201)

                  år 82 (Aleksander den store besieirer kong Artaxerxes
                                          https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                  år 83 (Aleksander beleirer byen Tyrus og legger den i grus
                                          https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                      »   (Aleksander besøker Jerusalem https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                      »   (Aleksander tar Gasa https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                      »   (Aleksander tar Egypt https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                  år 84 (Aleksander møter Artaxerxes igjen i Mesopotamia og beseirer han igjen
                                          https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

                  år 87 (Artaxerxes blir drep av sine egne https://no.wikipedia.org/wiki/Dareios_III_av_Persia)

                  år 92 (Aleksander den store dør i Babylon 32 år gammel
                                        https://no.wikipedia.org/wiki/Aleksander_den_store)

Nehemja 13
6. Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem, for i Babels konge Artaxerxes’ 32. år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da noen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise.

 

Nehemja 13
28. En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasibs sønn, var svigersønn til Horonitten Sanballat. Derfor drev jeg ham bort fra meg.
Josefus never at Ypperstepresten Manasse ville ikke forlate kona si, som var datter av Sanballat.
Josefus sier videre at det var på denne tid Aleksander krysset Hellespont. Side 200/201
Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. mai 2019Elshaddai