Tiden i Persiariket

 

Nehemja 12
1. Dette var de prester og Levitter som drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esra
10. Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada,
11. Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.
12. På Jojakims tid var disse prestenes familiehoder: For Serajas familie: Meraja, for Jirmejas: Hananja,

22. I Eljasibs, Jojadas, Johanans, og Jadduas, tid ble Levittenes familie-overhoder oppskrevet, og likedan prestene under Perserkongen Darius’ regjering.
23. Familie-overhodene for Levis barn ble oppskrevet i krønikeboken, og det like til Johanans, Eljasibs sønns tid.

Eljasib hadde altså sønnene Jojada og Johanan

Her har du yppersteprestene fra Josva, som reiste fra Babylon i kong Kyros 1. regjeringsår til ypperstepresten Jaddua som møtte Aleksander den store.

 

Josva       (Han var med i flokken som kom tilbake fra Babylon i Kyros 1. år)

Jojakim    (Han er mer omtalt i Judits bok)

Eljasib      (Han var med å bygde på Jerusalems murer sammen med Nehemja i år 20 av Artaxerxes)

Johanan

Jaddua      (Jaddua møtte Aleksander den store. Han var yppersteprest da Nehemja ryddet opp i templet en tid etter det 32. år av Artaxerxes)

 

Esras bok 2
1. Dette var de menn fra landområdet i Juda som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land, de som kongen i Babel, Nebukadnesar, hadde bortført til Babel, og som nå vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by,
2. idet de fulgte med Serubabel, Josva, Nehemja, Seraja, Re’elaja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, og Ba’ana. Dette var tallet på mennene av Israels folk:

 

Esras bok 3
1. Da den 7. måned kom, og Israels barn bodde i sine byer, samlet folket seg som èn mann i Jerusalem.
2. Og Josva, Josadaks sønn, hans brødre, prestene, Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre, tok til å bygge alteret for Israels Gud for å ofre brennoffere på det, som skrevet står i den Guds mann Moses’ lov.

 

Nehemjas bok 3
1. Ypperstepresten Eljasib og hans brødre, prestene, gjorde seg klar og bygget Fåreporten. De helliget den og satte inn dørene. Så bygget de videre til Mea-tårnet, som de hadde helliget før de videre kom til Hananel-tårnet.

 

Nehemja 13
28. En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasibs sønn, var svigersønn til Horonitten Sanballat. Derfor drev jeg ham bort fra meg.
29. Kom dem i hu, min Gud, at de har vanæret prestedømmet, og prestedømmets og Levittenes pakt!
30. Så renset jeg dem fra alt fremmed. Og jeg foreskrev hva prestene og Levittene hadde å ivareta, hver i sin gjerning,

 

Men da Jaddua ble øversteprest, var de eldste i Jerusalem urolige over at Manasse, som var gift med en fremmed, tok del med ham i gudstjenesten. De var bekymret over at dette ekteskapet kunne komme til å oppmuntre andre til å overtrede loven, som forbød ekteskap med fremmede kvinner. Derfor befalte de Manasse å skille seg fra sin kone, eller ikke å gjøre tjeneste ved alteret. Øverstepresten stod sammen med folket i deres forargelse over hans bror, og holdt ham derfor borte fra alteret.

Manasse gikk til sin svigerfar, Sanballat, og fortalte ham at selv om han elsket hans datter, ville han bli tvunget til å oppgi henne. Men Sanballat sa til ham at han kunne beholde sin kone, og ikke bare være prest, men også guvernør og øversteprest. For med Darius’ samtykke skulle Sanballat bygge enda tempel, nå på Garisimfjellet, det høyeste fjellet nær Samaria.

Aleksander, kongen av Makedonia, krysset på denne tiden Hellespont.

(Josefus side 200-201 av Paul L. Maier)

På side 202 i Josefus kan du lese om hvordan ypperstepresten Jaddua møtte Aleksander den store da han kom til Jerusalem.

Nehemja 2
1. I måneden Nisan i kong Artaxerxes’ 20. år traff det seg en gang så at det var satt vin frem for ham. Jeg tok da vinen og rakte kongen den, og han hadde alltid hatt godhet for meg.

5. og så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den by hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen.
6. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side: Hvor lenge vil din reise vare, og når kommer du igjen? Kongen syntes godt om dette og gav meg lov til å reise, etterat jeg hadde nevnt en bestemt tid for ham.

I kong Artaxerxes 20 år reiser Nehemja til Jerusalem for å bygge opp igjen murene, som jødene hadde begynt på etter deres hjemkomst (Esra 4,12). Og de ble bygget ferdig på 52 dager i følge Nehemja 6,15

 

Nehemja 13
6. Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem, for i Babels konge Artaxerxes’ 32. år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da noen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise.
7. Og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eljasib hadde gjort for Tobias’ skyld ved å innrede et rom for ham i forgårdene til Guds hus.

28. En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasibs sønn, var svigersønn til Horonitten Sanballat. Derfor drev jeg ham bort fra meg.

Dette skjedde altså en liten tid etter det 32. år av Artaxeres. Det var da Aleksander den store krysset Hellespont

 

Esters bok 2
5. I borgen var det dengang en Jødisk mann som hette Mordekai. Han var sønn av Ja’ir, som var sønn av Sime’i, og sønnesønn av Kis, av Benjamins ætt.
6. Han var blitt bortført fra Jerusalem med de fanger som ble bortført sammen med Judas konge Jekonja da han ble bortført av Babels konge Nebukadnesar.
7. Han var fosterfar til Hadassa, det er Ester, en datter av hans farbror, for hun hadde verken far eller mor. Den unge jenta var velskapt og vakker. Og da hennes far og mor døde, hadde Mordekai tatt henne til seg som sin egen datter.

Jekonja ble ført bort til Babylon 11 år før Jerusalem legges i grus. Når han blir ført bort er det Sedekia som overtar som konge i Jerusalem. (2. kongebok 24 15-18 / Jeremia 24,1 / 1. Krønikerbok 3,16)

Folket var 70 år i Babylon (Jeremia 25, 11-12 / 29,10)

Mordekai blir ført bort til Babylon 81 år før Kyros inntar Babylon

I følge Josefus regjerte kambyses i 6 år. (Josefus s. 188)

Da må han være minst 87 år, eller mer, når Darius blir konge.

Darius regjerte i 36 år (Heroduotus bok 7, 4)

Og det begrenser seg hvor lenge man kan leve.

Så denne Ahasverus det er snakk om i Esters bok, må være Darius i Herodotus bok.

Da kalles Darius for Ahasverus av Jødene i dette tilfellet.

Apokryfiske skrifter:

Tillegg til Esters bok 12
1. Mordekai gikk til hvile i kongsgåren sammen med Bigtan og Teres, kongens to hoffmenn som hadde vakt i kongsgården.
2. Da hørte han de la opp råd sammen, og utforsket hva de pønsket på, og han forstod at de laget seg til å legge hånd på Artaxerxes. Han meldte dem da til kongen.

Her kalles Ahasverus for Artaxerxes

Så her har du 3 navn på samme kongen

 

Disse navnene er bare titler og betyr I følge leksikon:

Darius           forkortelse av Darejawæsh og betyr: Undertvingeren (og ble brukt som navn på konger) (Hebraisk)

Ahasverus     Herredømmets helt (hebraisk)

ArtaXerxes     Sann hersker over helter (persisk)

Xerxes            Hersker over helter (persisk)

 

Så når Daniel sier at Mediakongen Darius kom og overtok riket, mener han Kambyses.

Daniel 9
1. I Darius, Ahasverus’ sønns, 1. regjeringsår, han som var av Medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket,

 

Darius, Ahsverus’ sønn, blir da Kambyses, Kyros’ sønn.

Rekkefølgen på kongene i følge grekeren Herodotus:

Kyros           Bok 1, 46,75,130
Kambyses   Bok 2,1
Darius          Bok 6,98 / Bok 7,4 regjerte i 36 år
Xerxes         Bok 6,98
Artaxerxes   Bok 6,98

Du kan også lese hvordan Esra beskriver denne rekkefølgen, her: http://elshaddai.no/esras-bok/

 

Kambyses, som hadde dratt for å underlegge seg Egypt, var redd for at hans bror skulle ta riket etter Kyros. Han sendte en mann for å drepe sin bror Smerdis. Det førte til at en som lignet Smerdis satte seg på kongekronen og forsøkte å overta riket sammen med sin bror. Dette varte i 2 måneder. Kambyses fikk sitt eget sverd i låret på hjemveien, fikk Koldbrann i såret, og døde. Darius, og seks andre avslørte dem, og drepte dem.

Hersker-tid over Babylon
Herodotus sier at Darius hersket i 36 år og at Egypterne gjorde opprør i hans 35 år. (Herodotus 7. bok 1-4) 
Esekiel sier at Egypterne ble ført bort i fangenskap i 40 år. (Esekiel 29,8-16)
Josefus sier at Kambyses regjerte over Babylon i 6 år. (Josefus side 188)
Daniel sier at Kyros og Kambyses kom samtidig og tok Babylon. (Daniel 6,1-2 og Daniel 8,1-3 og 20)
35+6 blir 41 år, og Egypterne var bortført i 40 år. Da blir det bare 1 år igjen.
Herodotus forteller om at Kambyses dreper sin egen bror Smerdis i «kampen om tronen». (Herodotus 3. bok 30-79)
Av dette kan jeg bare si at kyros og kambyses må ha dødd samme året.
Berossus sier at Kyros regjerte over Babylon i 9 år, men da må han ha regnet med de årene Kyros tok en del av riket til Babylon. (Berossus Side 8)

Så Kambysses døde i samme år som Kyros.

Josefus sier at Darius, sønn av Hystaspes, overtok som hersker over riket
(av William Whiston, fra 1737, Den jødiske oldtid, bok 11. kapittel 3,1)

 

Daniels bok 6
1. Og Medieren Darius mottok riket. Han var da 62 år gammel.

Kambyses er 62 år gammel da han inntar Babylon sammen med Kyros

 

Kambyses blir av Daniel kalt Darius og av Esras bok 6,14-15 blir han kalt for Artaxerxes.

Esras bok 4
23. Så snart avskriften av dette brev fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og Statssekretæren Simsai, og deres embetsbrødre, drog de straks til Jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
24. Da stanset arbeidet på Guds hus, og det ble ingenting gjort med det før i det 2. år av Perserkongen Darius’ regjering.

Dette brevet sier Josefus at var skrevet til Kambyses (Josefus s.188)

 

Så disse titlene går om hverandre.

Men ut av Herodotus rekkefølge på disse kongene kan man se at det er 5 persiske konger som hersker over hele riket.

Da stemmer det med det engelen sier til Daniel i kapittel 11

Daniel 11
1. Jeg stod også ved hans side som hjelper og som vern i Medieren Darius’ 1. år.
2. Og nå vil jeg kunngjøre deg hva som sant og sikkert skal skje: Ennå skal det oppstå tre konger i Persia, og den fjerde skal samle større rikdom enn alle de andre. Og når han har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal han by opp alt mot Javans rike. (Grekerne)

Kyros, Darius + 3 til = 5 stk

Herodotus          Esras bok           Uruks kongeliste            Josefus

Kyros                      Kyros                       Kyros                                      Kyros
Kambyses              Artaxerxes              
Kambyses                              Kambyses
Darius                     Ahasverus              
Darius                                     Darius
Xerxes                    Darius                      
Niden-Bél                               Xerxes
Artaxerxes             Artaxerxes               
Darius (Codomannus)          Ahasverus

                                                                                                                  Darius 

 

Persia og Medias herskere

1. Kyros                     (Kalt Kyros av Daniel, Jesaja, Herodotus, og Josefus, og kalt Ahsverus av Daniel)

2. Kambysses           (Kalt Artaxerxes av Esra, og Darius av Daniel)

3. Oha                        (Kalt Darius, sønn av Hystaspes,  av Herodotus, og Ahsverus av Ester og Esra, og Artaxeres av de apokryfiske skrifter)

4. Ochus                   (Kalt Darius av Esras bok, Haggai, og Sakaja, og Nabokodonosor av Judit, og Xerxes av Josefus og Herodotus, og Nidin-Bêl                                                        på Uruks Konge Liste, og Artaxerxes av Nehemja og Esra)

5. Nothus                  (Kalt Ahasverus av Josefus, og Darius av Curtius Rufus, og Artaxerxes av Herodotus, og Codomannus av grekerne, og                                                                Langhånd av Strabo, og kalt Nothus, Kyros, og Darius, av Diodor på Sicilia)

 

Jødene begynte å bygge på templet i det 2. året etter at de var kommet tilbake til Jerusalem. (Esras bok 3,8-10) Og de bygget 3,5 år på templet under Nidin-Bél sitt styre. (Esras bok 6,15) – (Haggai 1,15) = 3,5 år og Josefus sier at de bygget på templet i 7 år (Josefus side 190) Da må byggearbeidet ha stoppet etter 3,5 års arbeide under Kambyses. Altså ble arbeidet på templet stanset i hans 5. regjeringsår. Og Jødene sier at de hadde bygget på templet i 46 år (Johannses 2,20) Det vil si at det var et opphold under Oha, hvor det ikke var noen aktivitet.

Tempelbyggingen startet i det 2. året av Kambyses
Tempelbyggingen stoppet i det 5. året av kambyses
Kambyses døde etter 6 års styre
Oha regjerer i 36 år, men den neste konge begynner å regjere i hans 35. år
Jødene begynner å bygge på templet i det 2. året av Darius (Nidin-Bél)
Jødene er ferdige med å bygge i hans 6. regjeringsår
Da har jødene bygget på templet i 7 år slik Josefus sier, og i 46 år slik jødene sier.

Josefus sier at brevet som ble sendt til Artaxerxes, i Esras bok, var til Kambyses, så Kambyses kalles for Artaxerxes. I tillegg til Esters bok, i de Apokryfiske skrifter, kalles Dronning Esters mann for Artaxerxes. Nehemja og Esra kaller Niden-Bel for Artaxerxes. Josefus kaller Kyros (II) for Artaxerxes i bok 11, kapittel 6,1. Og Plutarch kaller Kyros (II) bror, Arsicas, for Artaxerxes. Så her kalles 5 personer for Artaxerxes. Da Plutarch skriver historien om Artaxerxes, blander han alle disse historiene, fordi han går ut fra at dette er en person.

Men du kan jo også se at tiden ikke er så lang, på Bagoras, som var venn med Ypperstepresten Josva, som reiste ut i fra Babylon, da Kyros inntok byen. Han finner du igjen i Judits bok, og du finner han som konge, der han regjerte i 7 mnd, før han ble drept av Nothus, den siste perserkongen.
(Strabo 15. bok 24) (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 177) (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Diodor på Sicilia 17. bok 5)

 

Bok: Josefus, av Paul L. Maier

Bok: Josefus av William Whiston, fra 1737

Bok: Historiene av Herodot, oversatt av George Rawlinson

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 27. mai 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *