Historien om Døden

 

Åpenbaringen 6
8. Og jeg så, og se, en gul hest. Og den som satt på den, navnet på ham, var døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt ham autoritet til å drepe over fjerdedelen av Jorden med sverd, med hunger, med dødsstraff, og med Jordens villdyr.

Her er altså Døden en person som rir til hest.

Og fikk autoriet til å drepe fjerdedelen av jordens befolkning. Dette må jo være en krig: Sverd, hunger, og dødsstraff.

Jobs bok 33
22. Hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler.

Døden har altså engler under seg.

Salme 78
48. Han overgav deres fe til haglet og deres flokker til lynild.
49. Han slapp sin brennende vrede løs mot dem; harme, ergrelse, trengsel, og en sending av ulykkes-engler.
50. Han brøt vei for sin vrede og sparte ikke deres sjel for døden, men overgav deres liv til pesten.
51. Han slo alle førstefødte i Egypten, mannlighetens førstefødte i Kams telter.

Jeremia 9
21. For døden stiger opp i våre vinduer, og kommer inn i våre palasser. Den vil utrydde de små barn på gatene, og de unge menn på torgene.

Åpenbaringen 2
23. Og barna hennes vil jeg la døden drepe. Og alle menigheter skal merke at jeg er den som gransker hjerter og nyrer, og jeg vil gi enhver igjen etter deres gjerninger.

Hebreerbrevet 2
14. Siden barna da har fått del i kjøtt og blod, fikk han på samme måte del i dem, forat han ved døden kunne tilintetgjøre den som hadde makten over døden, det vil si Djevelen,
15. og frigjøre dem som av frykt for døden i hele sitt liv var underkastet slaveriet.

Djevelen var altså den som hadde makten over Døden.

Salme 49
15. Som en fåreflokk føres de ned i dødsriket, og døden vokter dem. Men de oppriktige hersker over dem når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har noen bolig mere.

Døden er altså vokteren i dødsriket.

Salme 107
18. Deres sjel mistet lysten på all mat, så de kom nær dødens porter.
19. Da de ropte til Herren i sin nød, og han forløste dem fra deres trengsler.

Salmene 8
14. Så vær meg nådig, Herre, og se det jeg må lide av dem som hater meg. For du er den som løfter meg opp av dødens porter,

Døden har porter.

1. Korinterbrev 15
21. Ettersom nemlig døden kom ved et menneske, så kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske.
22. For akkurat som alle dør i Adam, på samme måte blir også alle levendegjort i Kristus.

Og Døden kom inn i verden på grunn av Adams syndefall.

 

Romerbrevet 5
14. Men døden regjerte fra Adam inntil Moses, og også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtramp, som er et avbilde av det som skulle komme.

Romerbrevet 7
5. Da vi nemlig var i kjøttet, arbeidet syndens lyster gjennom loven i våre lemmer til å bære frukt for døden.

Døden hadde fått makt over menneskene ved den enes fall og regjerte gjennom syndens lyster, til å bære frukt for seg.

 

Romerbrevet 5
17. Hvis nemlig døden hersket ved den enes overtramp, hvor mye mere skal ikke de som får nådens overflod, og rettferdighetens gave, på grunn av den ene, motta et levende liv og herske ved den ene, Jesus Kristus.
18. Da altså den enes overtramp førte til fordømmelse for mange mennesker, skal også den enes rettferdighet, for alle mennesker, rettferdiggjøre på samme måte til et levende liv.

21. Forat akkurat som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdigheten, til et evig levende liv, ved Jesus Kristus vår Herre.

1. Korinterbrev 15
56. Dødens brodd er synden, men syndens kraft er loven.

Hosea 13
14. Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut, og fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor finnes dine hjemsøkelser? Dødsrike, hvor er din pest? Angeren er skjult for mine øyne.

Døden hjemsøker altså de som lever i synden.

 

Salme 18
5. Dødens bølger skvalpet om meg, og fordervelsens strømmer skrekkslo meg.
6. Dødsrikets tau bandt seg om meg, og dødens snarer overfalt meg.

Døden har altså feller som han fanger mennesker i.

 

Efeserbrevet 2
1. Også dere var døde ved deres overtramp og synder,
2. i hvilke dere den gang vandret etter tidsalderen i denne verden, etter den øverste for luftens autoritet, den ånd som nå arbeider i vantro-ulydighetens barn.
3. Blant hvilke vi også tidligere snudde om i fra, våre kjøttslige lyster. Da vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, var vi barn av naturen under vreden, som også de øvrige.

Ordspråkene 10
2. Ugudelighetens skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden.

Ordspråkene 12
28. På rettferds sti er liv, og en ryddet vei fører ikke til døden.

Ordspråkene 14
26. Den som har respekt for Herren, har et sterkt vern, for Herren skal være hans barns tilflukt.
27. Å ha respekt for Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer.

1. Korinterbrev 15
56. Dødens brodd er synden, men syndens kraft er loven.

Romerbrevet 7
21. Jeg finner altså at loven ønsker at jeg gjør det gode, og at det onde er til stede for meg.
22. Jeg gleder meg nemlig over Guds lov etter det innvendige menneske.
23. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven etter mitt sinn, og fører meg i fangenskap ved syndens lov som er i kroppsdelene mine.
24. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?
25. Jeg takker Gud ved vår Herre Jesus Kristus, for da er jeg altså en slave av Guds lov ved mitt sinn, men syndens lov med kjøttet.

5. Mosebok 30
15. Se, jeg har i dag lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde

19. Jeg tar i dag himmelen og Jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt frem for deg; velsignels en og forbannelsen. Velg da livet, så skal du få leve; du og din ætt!

Loven var normen på rett og galt. Og døden brukte synden, for å få folk dømt ved loven, til dødsriket.

 

Jakobs brev 5
20. da skal dere merke, at den som har omvendt en synder fra hans villfarede vei, frelser hans sjel fra døden og dekker over en mengde synder.

Men så kom Kristus og endret alt.

 

2. Timoteus brev 1
10. Men nå synliggjøres dette ved vår Frelsers tilsynekomst at han har tilintetgjort døden i lyset med et evig levende liv og udødelighet ved gledesbudskapet

Romerbrevet 8
1. Altså, nå er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
2. For Åndens levende livs lov gjorde meg fri fra syndens og dødens lov.
3. Det som nemlig var umulig for loven, idet den var svekket på grunn av kjøttet, sendte Gud sin egen sønn til, i syndig kjøtts liknelse. Og på grunn av synd, dømte synden i kjøttet,
4. forat lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss, vi som ikke vandret etter kjøttet, men etter Ånden.

1. Korinterbrev 15
21. Ettersom nemlig døden kom ved et menneske, så kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske.
22. For akkurat som alle dør i Adam, på samme måte blir også alle levendegjort i Kristus.

Romerbrevet 7
5. Da vi nemlig var i kjøttet, arbeidet syndens lyster gjennom loven i våre lemmer til å bære frukt for døden.

Romerbrevet 6
23. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er et evig levende liv i Jesus Kristus vår Herre.

Romerbrevet 5
21. Forat akkurat som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdigheten, til et evig levende liv, ved Jesus Kristus vår Herre.

Johannes 8
51. I SANNHET, sier jeg dere: Hvis noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evigheten se døden.

Matteus 16
18. Og nå sier jeg deg at du er Peter (en klippe), og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
19. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike. Og det som du binder på Jorden, skal være bundet i himlene. Og det som du løser på Jorden, skal være løst i himlene.

Efeserbrevet 1
22. Og alt la han under hans føtter, og gav ham, hode over alle, til menigheten,
23. som er hans kropp, hans fylde som oppfyller alt i alle.

Åpenbaringen 1
18. og den levende. Jeg var død, og se, jeg lever til evighetenes evighet. Og Jeg har dødens og dødsrikets nøkler.

Jesus, som er hode for forsamlingen, har i dag himmelens og dødens nøkler

 

1. Korinterbrev 15
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.
53. Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige kles i uforgjengelighet, og dette dødelige kles i udødelighet.
54. Men når dette forgjengelige blir kledd i uforgjengelighet, og det dødelige blir kledd i udødelighet, da skjer ordet som er skrevet: Døden er slukt til seier.
55. Død, hvor er din brodd? Dødsrike hvor er din seier?
56. Dødens brodd er synden, men syndens kraft er loven.
57. Men Guds nåde gis til oss ved vår Herre Jesus Kristi seier.

2. Timoteus brev 1
10. Men nå synliggjøres dette ved vår Frelsers tilsynekomst at han har tilintetgjort døden i lyset med et evig levende liv og udødelighet ved gledesbudskapet

1. Korinterbrev 15
25. Det er nemlig nødvendig for ham å være konge og bestemme, inntil alle fiendene er under hans føtter.
26. Den siste fiende som fanges, er døden.

Jesaja 25
8. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av alles ansikter. Og sitt folks vanære skal han ta bort fra hele Jorden, for Herren har talt.

Åpenbaringen 20
14. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 2. november 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *