Paulus

Personopplysninger
Paulus var en Jøde som kom fra Tarsus i Kilikia. (Ap.gj. 21,39)
Han hadde to navn, og det var Saul Paul, men som skrives Saulus Paulus på Gresk. (Ap.gj. 13,9 og Ap.gj. 9,4)
Han snakket både Gresk og Hebraisk. (Ap.gj. 21,37 og Ap.gj. 22,2)
Av yrke var han teltmaker. (Ap.gj. 18,3)
Paulus var Romersk borger, og det var et borgerskap han var født til. (Ap.gj. 22,27-29 )

Paulus’ slekt
Det vi kjenner til av hans familie, er at han hadde en søster i Jerusalem. (Ap.gj. 23,16)
Og at han nevner Lukas, Jason, og Sosipater som sine slektninger. (Rom. 16,21)
(Sopater og Sosipater er nok samme person, bare et navnet er skrevet på to forskjellige språk. Romersk og Gresk)
Lukas var lege. (Kol. 4,14)
Sopater bodde i Berøa. (Ap.gj. 20,4)
Jason bodde i Tessalonika. (Ap.gj. 17,1 og 5)
Andronikus, en apostel, som ble frelst før Paulus. (Rom. 16,7) (Utsendt til Rom.)
Junias, en apostel, som ble frelst før Paulus. (Rom. 16,7) (Utsendt til Rom.)
Herodin i Roma. (Rom. 16,11)

Paulus som fariseer
Hans far var fariseer, og Paulus ble opplært, som fariseer, ved Gamaliel i Jerusalem. (Ap.gj. 23,6 og 22,3)
Da Stefanus ble drept, stod Paulus og holdt klærne til dem som steinet Stefanus. (Ap.gj. 22,20)
Paulus fikk menn og kvinner fengslet i Jerusalem fordi de var kristne, så han var årsaken til at mange kristne ble spredt rundt til andre områder. (Ap.gj. 8,1-4)  (Og da var det andre områder som fikk høre evangeliet.)
Han fikk med seg et skriv, fra ypperstepresten, for å kunne fengsle de kristne i Damaskus. (Ap.gj. 9,1-2)

Paulus’ omvendelse
På veien til Damaskus får han et syn av Jesus Kristus, som gjør at han faller til bakken og blir blind. (Ap.gj. 9,3-8)
I Damaskus kommer en kristen ved navn Ananias og ber for han, slik at han får sitt syn igjen. (Ap.gj. 9.10-18)
Og han ble omvendt til kristendommen i Damaskus i år 40. (Ap.gj. 9,11 og 17-18) (Ap.gj. 9,3-7)
(årstall: se videre til Herodis Agrippa)

Den første tiden etter omvendelsen
Paulus forkynte evangeliet først i Damaskus, og på grunn av det, ble jødene sjokkert. (Ap.gj. 9,20-25)
De planla å drepe ham, og fikk kong Aretas til å bevokte portene, slik at de kunne gripe ham. Men han ble firt ned i en korg gjennom et vindu i muren, og kom seg unna. (2. Korinterbrev 11,32-33)
Etter dette drog han til Arabia og ble der i 3 år, før han kom opp til Jerusalem. (Gal. 1,17-21)
I Jerusalem var han i 15 dager. Barnabas tok han med til Peter og Jakob. (Ap.gj. 9,26-30)
I templet får han en henrykkelse til himmelen, og etter dette ble han sendt hjem til Tarsus. (Ap.gj. 22,17-21) (2. Korinterbrev 12,2-4) (Gal. 2,1-3)
Barnabas henter Paulus fra Tarsus for å komme til Antiokia, så han kunne være med å undervise i menigheten der. Og der var han et helt år. (Ap.gj. 11,25-26)
Barnabas og Paulus drar til Jerusalem med en pengegave fra Antiokia. Og det var denne påsken Peter ble fengslet og Herodes Agrippa døde. (Ap.gj. 11,27-30) (Ap.gj.12,1-4) (Ap.gj. 12,20-25)
Og dette er år 44. https://no.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I
(Da hadde Paulus vært 1 år i Antiokia og 3 år i Arabia = 4 år, så da ble han omvendt i år 40)

Apostelmøtet
Paulus og Barnabas kommer til Apostelmøtet i Jerusalem 14 år etter at han var der sist? (Gal. 2,1-3)
(Og da må det ha vært år 54. Men da må han ha gjort undea 2 misjonsreiser på 3 år? Hvis det da ikke er feil i oversettelsen og at det menes for 14 år siden)(og det kan stemme med  NASBs oversettelse der dette ordet Diá også er oversatt siden https://biblehub.com/greek/1223.htm )
Apostelmøtet var mellom 1. og 2. misjonsreise. (Ap.gj. 15) og Barnabas var med på Apostelmøtet.
Opprøret i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann var i år 51, og det var på Paulus sin 2. misjonsreise. Ap.gj 18. 12-17 https://www.britannica.com/biography/Junius-Gallio
Paulus og Barnabas skiller lag og drar hver sin vei, ved starten av den 2. misjonsreise (Ap.gj. 15,36-41)
Så apostelmøtet må ha vært i år 47, for i år 48 hadde Claudius en folketelling, og da måtte alle dra til sin hjemby for å la seg registrere, slik som Josef og Maria, måtte gjøre. Så da var Paulus i Tarsus i Kilikia på sin 2. misjonsreise. (Ap.gj. 15,41)

Paulus’ misjonsreiser
Og dette var starten på hans 2. misjonsreise. (Og da må Galaterbrevet vært skrevet i år 61 fra Rom. 14+47 = 61)
I år 49 beordrer Claudius alle jøder til å forlate Roma. (Ap.gj. 18,2) https://en.wikipedia.org/wiki/Chrestus
Paulus kommer til Korint og treffer Akvilas og Priskilla, som kom fra Rom, og blir der 1,5 år. (Ap.gj 18. 1-12)
I år 51 var det opprør i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann. (Ap.gj 18. 12-17) https://www.britannica.com/biography/Junius-Gallio
Paulus reiser fra Korint i år 51 og kommer til Jerusalem i år 52, og så drar han opp til Antiokia. (Ap.gj. 18,18-22)
Paulus var i Efesus i 3 år (Ap.gj. 20,31)
Etter at Paulus hadde vært i Efesus, ville han dra gjennom Makkedonia og Akaia, og så til Jerusalem (Ap.gj. 19,21-23)
Etter at Paulus hadde vært 3 mnd. i Hellas (Akaia), så oppstod det en sammensvergelse mot ham. (Ap.gj. 20,3) (Så her har vi 3 år og 3 mnd. + reisetid og eventuelt opphold i andre menigheter før han kom til Efesus)
Paulus skriver 2. korinterbrev 14 år etter at han var i Jerusalem. Og det er i år 57, og det gjør han fra Makedonia (2. Korinterbrev 12,2-4) (2. Korinterbrev 7,5 og 12,14)  (57-3 = 54, men vi vet jo ikke hvor lang tid han brukte på å komme til Efesus)
I år 54 kommer Paulus til Efesus på sin 3.misjonsreise. (Ap.gj. 20,31 / Ap.gj. 19,8-10)
Paulus 3. misjonsreise begynner, og han reiser ut fra Antiokia, i mellom år 52 og 54
Paulus satt fanget i Cæsarea i 2 år til Feliks avgikk og Porkius Festus overtok som landshøvding. (Ap.gj. 24,27)
Porcius Festus blir landshøvding i Juda i år 60. https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcius_Festus
(Og da må Paulus ha kommet til Jerusalem i år 58)
Paulus drar fra Filippi etter påske (Ap.gj 20.2-3)
Paulus blir tatt til fange i Jerusalem i pinsen (Ap.gj. 24.27)(I pinsen Ap.gj 20.16)
(Da tok det altså i underkant av 50 dager fra Filippi til Jerusalem, for det er 50 dager i mellom påske og pinse)
(Paulus ble altså tatt til fange i pinsen, i år 58)
Paulus’ misjonsgjerning på Kreta, som de kom til, under ferden til Rom. (Ap.gj. 27,12) (Titus 1,5)
Paulus seiler videre fra Malta etter 3 mnd. (Ap.gj. 28,1 og 11) (De overvintret på Malta, og da kommer han til Rom i år 61)
Paulus var bare 2 år i Rom (Ap.gj. 28,30)
Paulus reiser fra Rom til Nikopolis og overvintrer der. (Titus 3,12) (2. Timoteus brev 4,10)
(Så Paulus kommer til Nikopolis i år 63 og reiser derfra i år 64)
Så reiser Paulus til Korint (2. Tim. 4,20)
Deretter videre til Troas (2. Tim. 4,13)
Og så til Milet hvor han etterlot Trofimus (2. Tim. 4,20)
Og deretter til Kolossæ (Filemon 1,22) (Se Filemon 1,2 og Kolosserbrevet 4,15-17 om Arkippus)
Og deretter kanskje til Antiokia (se Utredning av Paulus’ brev, og deretter Hebreerbrevet)
http://elshaddai.no/paulus-brev/

Oppsumering
Paulus’ omvendelse i år 40
Henrykkelsen i templet i år 43
Paulus kommer til Antiokia i år 43
Paulus og Barnabas med pengegave til Jerusalem i år 44
Paulus 1. misjonsreise startet i år 44
Apostelmøtet i Jerusalem var i år 47
Paulus 2. misjonsreise startet i år 47
Paulus registrerer seg i manntall i år 48, i sin hjemby, på hans 2. misjonsreise.
Paulus 3. misjonsreise startet i år 52-54
Paulus kommer til Efesus i år 54
Palulus skriver 2. Korinterbrev i år 57
Paulus blir tatt til fange i Jeruslalem i år 58
Reisen til Rom startet i år 60
Paulus kommer til Rom i år 61
Paulus forlater sitt herberge i Rom i år 63
Paulus overvintrer i Nikopolis fra år 63 til år 64
Paulus kommer til Kolossæ i år 64

 

 

Å.L.
Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 16. mai 2019Elshaddai