Ypperstepresten Josva

Josva kom tilbake fra Babylon sammen med Serubabel og en del av Israels folk, og de bygget et alter i det første året. I det andre året begynte de å bygge templet mens profetene Haggai og Sakarja støttet dem. Templet tok 46 år å bygge, men det var en stans i arbeidet på grunn av folk som hindret dem, av de som var boende på stedet.

De sendte et brev til perserkongen og klaget på jødene, og de fikk tillatelse til å hindre arbeidet, slik at det stanset opp. Dette skjedde også under den regjerende konge som ble gift med Ester.

Josva ble drept av sin bror, inne i templet, som ville ha ypperstepresteembede. Dette skjedde etter at templet var bygget opp, innviet, og tatt i bruk. Og i dette tidsrom ble også profeten Sakarja drept mellom templet og alteret. I følge Moseloven skulle drapsmenn steines, så jeg antar at det var det som skjedde med de som myrdet dem, for det var Josvas sønn, Jojakim, som er yppersteprest i Judits bok.

 

Dokumentasjon

Judits bok 12,11, 13, 17, og 13,1, 4 og 14,15

Her forekommer navnet Bagoras, og han står under øverste hærfører, Holofernes, i Judists bok.

Dette var på ypperstepresten Jojakim sin tid. Judits bok 4,5 og 15,10

I Josefus side199 finner vi igjen Bagoras som hærfører for den persiske hær. Han var venn med ypperstepresten Jesus (Josva)

Josva betyr frelser, og Jesus betyr frelser. (Jesus er det greske ordet for frelser)

Julius Africanus kaller ypperstepresten, Josva, Jehosadaks sønn, for Jesus, Josedeks, sønn (Fragment 13,2 og Fragment 16,1) https://www.jasoncolavito.com/julius-africanus-chronography.html

Og Josva hadde en sønn som hette Jojakim.

Nehemja 12

1. Dette var de prester og Levitter som drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esra
10. Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada,
11. Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.
12. På Jojakims tid var disse prestenes familiehoder: For Serajas familie: Meraja, for Jirmejas: Hananja,

Josefus side 199

Bagoras skjender templet

I Artaxeres IIs regjeringstid ble Johanan øversteprest [i Jerusallem]. Han hadde en bror som het Jesus. Broren var venn av Bagoras, hærfører for den persiske hær. Bagoras hadde lovet å skaffe Jesus presteverdigheten, men da Johanan og Jesus kranglet i templet, drepte Johanan Jesus i sinne.

Guddommen ville ikke overse denne forbrytelsen, for da Bagoras hørte om det, spurte han jødene i sinne: «Har dere våget å begå mord i deres eget tempel?» Da han forsøkte å gå inn i templet, stoppet de ham. Men Bagoras svarte: «Er ikke jeg renere enn det døde legemet der inne?» Så gikk han inn i templet og skjendet helligdommen. Han påla også jødene skatt, og befalte dem å betale 50 drakmer av det offentlige skattekammer for hvert lam som ble ofret i løpet av de neste sju årene.

Manasse

Da Johanan døde, etterfulgte sønnen Jaddua ham som øversteprest. Han hadde en bror som hette Manasse.

I Sakarja 3 er det Josva som blir salvet til yppersteprest av Gud i et syn.
Og i Nehemja 3,1 så er det hans sønnesønn som er yppersteprest.

Nehemjas bok 3
1. Ypperstepresten Eljasib og hans brødre, prestene, gjorde seg klar og bygget Fåreporten. De helliget den og satte inn dørene. Så bygget de videre til Mea-tårnet, som de hadde helliget før de videre kom til Hananel-tårnet.

Manasse

Da Johanan døde, etterfulgte sønnen Jaddua ham som øversteprest. Han hadde en bror som hette Manasse. Sanballat var blitt sendt av Darius, persias siste konge, som satrap over Samaria. Han var Kusitt av fødsel- Samaritanene kom også av samme avstamning- og han ønsket sterkt å stå på god fot med Jødene, så han gav gladelig Manasse sin datter til ekte.

Men da Jaddua ble øversteprest, var de eldste i Jerusalem urolige over at Manasse, som var gift med en fremmed, tok del med ham i gudstjenesten. De var bekymret over at dette ekteskapet kunne komme til å oppmuntre andre til å overtrede loven, som forbød ekteskap med fremmede kvinner. Derfor befalte de Manasse å skille seg fra sin kone, eller ikke å gjøre tjeneste ved alteret. Øverstepresten stod sammen med folket i deres forargelse over hans bror, og holdt ham derfor borte fra alteret.

Manasse gikk til sin svigerfar, Sanballat, og fortalte ham at selv om han elsket hans datter, ville han bli tvunget til å oppgi henne. Men Sanballat sa til ham at han kunne beholde sin kone, og ikke bare være prest, men også guvernør og øversteprest. For med Darius’ samtykke skulle Sanballat bygge enda tempel, nå på Garisimfjellet, det høyeste fjellet nær Samaria.

Aleksander den store

Alexander, kongen av Makedonia, krysset på denne tiden Hellespont. Han nedkjempet Darius’ satraper i slaget ved Garnikus, og tok stadig større områder inn i Asia.

Nehemja 13
28. En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasibs sønn, var svigersønn til Horonitten Sanballat. Derfor drev jeg ham bort fra meg.
29. Kom dem i hu, min Gud, at de har vanæret prestedømmet, og prestedømmets og Levittenes pakt!
30. Så renset jeg dem fra alt fremmed. Og jeg foreskrev hva prestene og Levittene hadde å ivareta, hver i sin gjerning,

Det kan se ut som om Josefus blander sammen navnene og situasjonen her.

Det var sønn av Jojada som var svigersønn til Sanballet og ikke sønn til Johanan. Så Manasse var sønn av Jojada.

Og det var Josva som var kalt til yppersteprest og ikke Johannan. Så det ser ut til at Johannan ville ha yppersteprestedømmet, men Josva kunne ikke gi det i fra seg, fordi han var salvet av Gud til det.

Og Johannan drepte Josva fordi han ikke fikk yppersteprestedømmet. Og etter Moseloven skulle han steines etterpå. Så jeg vil anta at det var det som skjedde med Johannan, og Jojakim, Josvas sønn, ble yppersteprest etter sin far Josva.

Og at Bagoras ikke var Persias hærfører på den tid hvor han var venn med Josva, men at han ble det senere etter Holofernes’ død. Eller at han hadde en mindre hær under seg ved den tiden.

Sakarja 3
1. Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan stod ved hans høyre side for å anklage ham.
2. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne en brennende mann, rykket ut av ilden?
3. Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.
4. Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din ugjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.
5. Da sa jeg: Sett ei rein lue på hans hode! Og de satte den reine lue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.
6. Da bevitnet Herrens engel for Josva og sa:
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Og jeg vil gi deg førere blant disse som står her.
8. Hør nå, Josva, du ypperste prest! Du og dine venner, som sitter her foran deg, dere menn er et forvarsel. For se, jeg lar min tjener Spire komme.
9. For se, den stein jeg har lagt foran Josva, på den ene stein er det sju øyne rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands ugjerning bort på èn dag.

v9. Grunnsteinen til templet

Haggai 1
1. I kong Darius’ 2. år, i den 6. måned, på den 1. dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, statlig oppsynsmann over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så:
2. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folk sier: «Det er ennå ikke tid til å komme, og tid til å bygge Herrens hus.»
4. Er det tid for dere til å bo i deres bordkledde hus, mens dette hus ligger øde?

14. Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sjealtiels sønn, den statlige oppsynsmann over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds, hus.

Josva og Serubabel legger grunnsteinen til Herrens hus.

Esras bok 3
1. Da den 7. måned kom, og Israels barn bodde i sine byer, samlet folket seg som èn mann i Jerusalem.
2. Og Josva, Josadaks sønn, hans brødre, prestene, Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre, tok til å bygge alteret for Israels Gud for å ofre brennoffere på det, som skrevet står i den Guds mann Moses’ lov.

6. Fra den 1. dag i den 7. måned begynte de å ofre brennoffere til Herren, før grunnvollen til Herrens tempel ennå var lagt.

8. I det 2. år etterat de var kommet til Guds hus i Jerusalem, i den 2. måned, tok de fatt på verket, Serubabel, Sealitiels sønn, Josva, Josadaks sønn, med deres brødre prestene og Levittene, og alle de som fra fangenskapet var kommet til Jerusalem. De satte Levittene fra 20. års alderen og oppover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.

Esras bok 4
23. Så snart avskriften av dette brev fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og Statssekretæren Simsai, og deres embetsbrødre, drog de straks til Jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
24. Da stanset arbeidet på Guds hus, og det ble ingenting gjort med det før i det 2. år av Perserkongen Darius’ regjering.

Esras bok 5
1. Profeten Haggai og Sakarja, Iddos sønn, som også var profet, profeterte for Jødene i Juda og Jerusalem. I Israels Guds navn profeterte de for dem.
2. Da tok Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, til å bygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var med dem og støttet dem.

Matteus 23
35. Så skal det komme over dere alt det rettferdige blod, som er utøst på Jorden, fra den rettferdige Abel til blodet på Sakarja, Berekjas sønn, som dere drepte mellom tempelet og alteret.

I og med at Jesus nevner drap fra Abel til Sakarja, så må Sakarja være den siste som ble drept i dette momanget.

Her kan det se ut som om Sakarja ikke ble drept før på Jojakims tid.

Nehemja 12
12. På Jojakims tid var disse prestenes familiehoder: For Serajas familie: Meraja, for Jirmejas: Hananja,

16. for Iddos: Sakarja, for Ginnetons: Mesullam,

26. Disse levde i Jojakims, Josvas sønns, Josadaks sønns, tid, og i den statlige oppsynsmann Nehemjas, og i presten Esras, den skriftlærdes, tid.

Sakarja 1
1. I den 8. måned i Darius 2. år kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo, og det lød så:

Det vil si at Josva ble drept først.

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. april 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *