Markus Evangelium

Fakta:
Markus bruker ordet Kristus og ikke Messias. Kristus er et gresk ord, og Messias er Jødisk.
Da er Markus evangeliet skrevet på gresk.

Kolosserbrevet 4
10. Aristakus hilser dere, min medfange. Og Markus, fetteren til Barnabas, om hvem dere fikk brev, hvis han kommer til dere, så ta imot ham.

Markus var altså søskenbarn til Barnabas.

Apostelens gj. 4
36. Joses, men som også ble kalt Barnabas av apostlene, som betyr: «Trøstens sønn.», en Levitt, en som var født på Kypros,
37. hadde solgt en åker som tilhørte ham, og han brakte pengene og la dem for apostlenes føtter. Barnabas kom fra Kypros

Barnabas kom fra Kypros

Apostelens gj. 11
19. Men de som ble spredt under den pressede situasjon som oppstod omkring Stefanus, gikk til Fønika, Kypros, og Antiokia, og talte ikke ordet til andre uten bare Jøder.
20. Men noen av dem, Kyproitiske menn og Kyreneere, som kom til Antiokia, talte og så til Grekerne og forkynte gledesbudskapet om Herren Jesus.
21. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro og omvendte seg til Herren.
22. Men da dette ordet kom menigheten for øre i Jerusalem om dem, sendte de Barnabas til Antiokia.

Så her kan vi se hva Paulus ble skyld i før han var frelst

Apostlenes gj. 13
9. Men Saulus, som også het Paulus, fyltes av Den Hellige Ånd, stirret på ham,

Apostelens gj. 9
26. Men da Saulus kom til Jerusalem, forsøkte han å holde seg til lærlingene. Og alle fryktet ham, fordi de trodde ikke at han var en lærling.
27. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene og fortalte dem hvordan han på veien så Herren og at han talte med ham, og hvordan han talte med frimodighet i Damaskus.
28. Og han var hos dem og gikk inn og ut i Jerusalem, og var frimodig i Herrens navn.

Apostelens gj. 12
11. Og Peter kom til seg selv og sa: Nå vet jeg at det var ekte at Herren sendte ut sin engel, og befridde meg ut av Herodes bånd og fra hele Jødefolkets forventning.
12. Og da han skjønte dette, kom han til Marias hus, moren til Johannes som også kaltes Markus, hvor mange var samlet og bad.
13. Men da Peter hadde banket på døren i porten, gikk ei tjenestejente ved navn Rode ut for å høre etter.

Mor til Markus hette altså Maria og bodde i Jerusalem, og han hadde tilnavnet Johannes. Og
her kan vi se at foreldrene til Markus hadde tjenere, og var dermed velstående.

Apostelens gj. 12
25. Og Saulus og Barnabas vendte tilbake fra Jerusalem og fullførte tjenesten, og de hadde tatt med Johannes som også kaltes Markus.

Når Barnabas reiste til Kypros på sin 1. misjonsreise, så reiste han hjem igjen.
Markus var med på begynnelsen av Paulus 1. misjonsreise

Apostlenes gj. 15
36. Men etter noen dager sa Paulus til Barnabas: La oss vende tilbake og se til brødrene i enhver by, i hvilket vi forkynte Herrens ord, om hvordan de har det.
37. Men Barnabas vurderte å ta med Johannes, som ble kalt Markus.
38. Men Paulus holdt på at han som hadde skilt seg fra dem fra Pamfylia, ikke skulle være sammen med dem og ikke ta ham med til denne gjerningen.
39. Da ble det vrede, slik at de skiltes fra hverandre. Og Barnabas tok med Markus og seilte til Kypros.

Paulus Misjonsreiser
1. reise
Fra Antiokia og til Seleukia, Kypros, Salamis, Pafos, Perge, Pamfylia, Antiokia i Pisidia,
Ikonium, Lykaonia, Lystra, Derbe, Lystra, Ikonium, Antiokia, Pisidia, Pamfylia, Perge, Attalia, og
tilbake i Antiokia.

Markus var altså med og besøkte disse stedene på Paulus 1. misjonsreise: Antiokia, Seleukia, Kypros, Salamis, Pafos, Perge, og Pamfylia.
Barnabas og Paulus skiller lag, og på den 2. reisen tar Barnabas med seg Markus og reiser til Kypros.
I og med at Barnabas og Markus reiste tilbake til Kypros, vil det da være sannsynlig at
Markus Evangelium er skrevet til Sergius Paulus, på Kypros, som de møtte på sin 1. reise.

Apostlenes gj. 13
4. Da de nå imidlertid var sendt av Den Hellige Ånd, drog de til Seleukia. Derfra seilte de til Kypros.
5. Og da de ankom i Salamis, forkynte de Guds ord i Jødenes synagoger. Og de hadde også Johannes med som tjener.
6. Men da de hadde vandret gjennom øya helt til Pafos, fant de en trollmann, en falsk Jødisk profet, for hvem navn var Barjesus.
7. Han var hos den statlige oppsynsmann, Serigus Paulus, en forstandig mann. Denne tilkalte Barnabas og Saulus, for han ønsket å høre Guds ord.
8. Men Elymas, trollmannen, for slik er navnet hans nemlig oversatt, stod dem imot og søkte å vende guvernøren bort fra troen(lydighet).
9. Men Saulus, som også het Paulus, fyltes av Den Hellige Ånd, stirret på ham,
10. og sa: Du er full av svik og allslags bedrag, Djevelens barn, fiende av all rettferdighet, og du holder ikke opp med å vrenge på Herrens rette veier?
11. Og nå, se, Herrens hånd er over deg, og du skal bli blind og ikke se solen inntil en bestemt tid. Og øyeblikkelig falt det på ham tåke og mørke, og han gikk omkring og søkte etter noen som kunne
lede ham.
12. Da guvernøren så dette skje, trodde han og ble forbauset over Herrens lære.

I Markus evangelium forekommer ordet «straks» veldig mange ganger, som du ikke finner i de andre evangeliene, og det er nok sannsynligvis for å imponere en romersk offiser eller øvrighet.
Quintus Sergius Paullus var guvernør av kypros fra år 37 til år 53
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sergiusz_Paweł /
http://www.biblehistory.net/newsletter/paulus.htm

Paulus reiste ut på sin 2. misjonsreise i år 47.
http://elshaddai.no/paulus-brev/

I år 48 hadde Claudius en folketelling.
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius

Sannsynlig:
Det er sannsynlig at Markus måtte reise tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall i år 48, i og med at det var der han kom fra.

Lukas 2
1. Men det skjedde i disse dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus at hele verden skulle innregistreres.
2. Denne innskrivning var den første mens Quirinius var landshøvding i Syria.
3. Og alle gikk for å bli registrert, hver til sin egen by.
4. Men Josef gikk også opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Juda, til Davids by som kalles Bet-Lehem, på grunn av at han var av Davids hus og ætt,
5. for å innskrives sammen med Maria som var forlovet med ham, og hun var med barn.

Her ser vi at Josef måtte reise til sitt hjemsted for å la seg innskrive i manntall.

Men hvordan stemmer dette med Paulus sin registrering?

2. reise
Paulus og Silas reiser fra Antiokia og til: Syria, Kilikia, Derbe, Lystra, Frygia, det Galatiske land,
Mysia, Troas, Samotrake, Neapolis, Filippi i Makedonia, Amfipolis, Apollonia, Tessalonika, Berøa,
Aten, Korint, Kenkrea, Efesus, seilte til Syria, Cæsarea, tilbake til Antiokia

Paulus reiser fra Antiokia i år 47, og hvis alle skulle la seg registrere i sin hjemby pga folketellingen til Claudius, så måtte han være i Tarsus i år 48. Og vi ser av hans reiserute at han var i Kilikia. Tarsus ligger i Kilikia.

Antatt:
Sergius Paulus ville vite mer om Jesus Kristus, som han fikk forkynt av Paulus og Barnabas på deres 1. reise.

Markus reiser tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall i år 48.

Markus besøker apostlene og skriver ned historier som de opplevde med Jesus under hans vandring.

Etter å ha samlet sammen historiene, så setter han seg ned og skriver Markus-evangeliet på hebraisk, som Barnabas oversetter til gresk.

Jeg tror ikke Markus evangeliet var skrevet på arameisk, fordi da hadde han visst at navnet Judas Iskariot betyr: Judas den falske. Iskariot er et arameisk ord og betyr «den falske». Det var et tilnavn som Judas far, Simon, hadde fått.

Jeg antar da også at Matteus overtok disse notatene og brukte dem som grunnlag for å skrive Matteus-evangeliet, og at det er derfor at Markus-evangeliet og Matteus-evangeliet ligner på hverandre.

Neste gang vi hører noe fra Markus er i Kolosserbrevet og i brevet til Filemon. Der er han med og hilser. Disse brevene skrev Paulus fra Rom. Det kan da være mulig at Markus var med på reisen til Rom sammen med Paulus, eller at han hadde kommet dit før Paulus.

Barnabas nevnes i Paulus 1. brev til menigheten i Korint. Barnabas og Paulus var ikke innom Korint på deres 1. reise. Og Paulus skriver dette brevet fra Efesus på sin 3. reise.

Det må bety at Barnabas hadde vært innom menigheten i Korint etter at Paulus hadde vært der på sin 2. reise.

Og da kan det være mulig at Markus var med og at de reiste til Rom senere.

Konklusjon:
Markus skriver Markus-evangeliet i år 48, og at han overvintrer i Jerusalem, og reiser tilbake til Kypros igjen i år 49. (man brukte ikke å reise på havet om vinteren)
Og at Barnabas oversetter det til gresk, for så å overlevere det til Sergius Paulus.

Barnabas var med å forkynte Guds ord i gresktalende land på Paulus 1. reise, og så er han født på Kypros, så han kunne gresk.

Hvis Barnabas hadde latt seg registrere på Kypros først, og så blitt med til Jerusalem, da hadde det blitt Barnabas-evangeliet.
Eller at det var andre grekere i Jerusalem som hjalp til med å oversette dette til gresk, da hadde de ikke dratt til sin hjemby for å la seg registrere i manntall.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 16. mai 2019Elshaddai