Gamle forbannelser

 

Da Israels folk gikk gjennom ørkenen til Kana’asns land, tok Amalekittene og slo ihjel Israels baktropp. De som ble liggende etter. Denne ugjerningen fikk en dom som ble utført 360 – 370 år senere. Da fikk Saul i oppdrag å utrydde Amalekittene.

5. Mosebok 25
17. Kom i hu hva Amalek gjorde mot deg på veien, da dere drog ut av Egypten.
18. Hvordan han kom imot deg på veien mens du var trett og utmattet, og slo din baktropp; alle de utmattede som var blitt liggende etter. Han hadde ikke respekt for Gud.
19. Og når Herren din Gud gir deg ro for alle dine fiender rundt om i det land Herren din Gud gir deg til arv og eie, da skal du utslette minnet om Amalek over hele Jorden. Glem ikke det!

1. Samuels bok 15
1. Samuel sa til Saul: Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord!
2. Så sier Herren hærskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han drog opp fra Egypten.
3. Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hva hans er. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og spedbarn, både okse og får, både kamel og esel.

 

Gud talte til Abraham om hans etterkommere skulle få Kana’ans land i eie på grunn av innbyggernes synd. Da Israel går inn i Kana’ans land, for å utrydde disse folkene, var det gått over 600 år siden Gud sa dette til Abraham.

1. Mosebok 15
13. Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal slave for folket der og plages av dem i 400 år.
14. Men det folk som de skal slave for, vil jeg dømme; og deretter skal de dra ut med mye gods.
15. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.
16. I det fjerde ættledd skal de komme hit igjen, for Amorittene har ennå ikke fylt sin ondskaps mål.

2. Mosebok 23
22. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere
23. For min engel skal gå foran deg og føre deg frem til det land hvor Amorittene, hetittene, Ferisittene, Kana’anittene, Hevittene, og Jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem.
24. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker.

 

Da Josva og folket gikk inn i Kana’ans land, brukte Gibeonittene list for å lure Josva og høvdingene til å inngå en pakt med dem. (Josvas bok 9) De ble spart for utryddelsen, men ble gjort til slaver, som de var i over 400 år.

Josva 9
27. Men Josva gjorde dem på den samme dag til vedhuggere og vannbærere for menigheten og for Herrens alter; på det sted han ville velge ut. Og det har de vært til denne dag.

Det er sannsynligvis Samuel som skriver Josvas bok. Så «Denne dag» er antageligvis ca 980 år f.kr. (For denne forfatteren kjenner ikke til at David inntok Jerusalem (Josva 15,63 / Dommerne 1,21), men den som skriver 1. kongebok sier også at Hevittene har vært slaver til «denne dag», (1.Kongebok 9,21) og det er ca år 270 f.kr, da Septuaginta utgaven av bibelen ble til. (Josefus s. 204-205)  Og da har de vært salver i over 1000 år.

 

Josva utsa en forbannelse som gikk i oppfyllelse 540 – 550 år senere.

Josvas bok 6
26. Den gang lot Josva folket sverge denne ed: Forbannet for Herrens åsyn være den mann som tar seg fore å bygge opp igjen denne by, Jeriko! Når han legger dens grunnvoll, skal de koste ham hans førstefødte sønn. Og når han setter opp dens porter, skal det koste ham hans yngste.

1. Kongebok 16
33. Akab gjorde også et Astarte-bilde, og han gjorde ennå mere til for å vekke Herrens, Israels Guds, harme. Han bar seg verre at enn noen av de konger i Israel, som hadde vært før ham.
34. I hans dager bygget Hiel fra Bet-El Jeriko opp igjen. Da han la dets grunnvoll, kostet det ham hans førstefødte sønn, Abiram. Og da han satte opp dets porter, kostet det ham hans yngste sønn,
Sergub, etter det ord som Herren hadde talt ved Josva, Nuns sønn.

 

Da Israels folk kom tilbake fra slaveriet i Babylon, bad de Gud om tilgivelse for fedrenes ugjerninger. (Esras bok 9,6-15 og 10,1)

 

Det Afrikanske folk dyrket okkultismen i flere hundre år. Så kom den hvite mann og gjorde dem til slaver. Dette var en del av Moselovens forbannelse.

5. Mosebok 28
32. Dine sønner og dine døtre skal overgis til et fremmed folk, og dine øyne skal se på det og fortviles av lengsel etter dem hele dagen, og din hånd skal være maktesløs.
47. Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertes lyst, selv om du hadde overflod på alt,
48. så skal du tjene dine fiender som Herren skal sende mot deg; i hunger og tørst, i nakenhet, og i mangel på alt. Og han skal legge et jernåk på din hals til han har ødelagt deg.

Men så vendte de Amerikanske slavene seg til Jesus Kristus i sin nød. Og etter en tid kom Abraham Lincoln til makten, og erklærte slavene for frie mennesker.

 

Her har du en forbannelse som går i fra far til sønn. Kong Salomo arvet farens velsignelse, mens Salomos sønn arvet farens forbannelse.

1. Kongebok 11
33. Så vil jeg gjøre fordi de har forlatt meg og tilbedt Astarte, Sidoniernes gud, Kamos, Moabs gud, Milkom, Ammons barns gud, og ikke vandret på mine veier og ikke gjort hva rett er i mine øyne, og ikke holdt mine lover og bud slik som hans far David gjorde.
34. Dog vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv, men la ham være fyrste så lenge han lever, for min tjener Davids skyld, som jeg utvalgte, og som holdt seg etter mine bud og lover.
35. Men jeg vil ta riket fra hans sønn og gi deg det; de ti stammer.

Salomo giftet seg til fred. Det var ikke så lett for et land å angripe ham, da han var gift med så mange kongers døtre. For disse land ville jo hjelpe/beskytte sin datter, hvis et annet land gikk til krig mot Salomo.
        Men dette var Sidon, Moab, og Ammons, guder. Det var land som David hadde underlagt seg, og Salomo behøvde ikke å gifte seg med disse for å oppnå fred. Disse var altså slavinner som var kjøpt til hustru. Så han sviktet Gud og tilbad disse gudene av kjærlighet til sine kvinner. Derfor arvet Rehabeam kong Salomos forbannelse.

 

Her har du et tilfelle hvor ulykken var påtenkt den skyldige, men ble flyttet til hans sønn fordi han ydmyket seg.

1.kongebok 21
26. Hans ferd var overmåte vederstyggelig. Han fulgte de motbydelige avguder akkurat som Amorittene hadde gjort. De som Herren drev bort for Israels barn.
27. Men da Akab hørte hva Elia sa, sønderrev han sine klær og la sekk om sin kropp og fastet. Og han sov i sekk og gikk stille omkring.
28. Da kom Herrens ord til Tisbitten Elia, og det lød slik:
29. Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg for meg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans dager. Men i hans sønns dager, vil jeg la ulykken komme over hans hus.

 

Jerusalem ble hjemsøkt for Manasses’ synder 53,5 år etter hans død.

Jeremia 15
3. Og jeg vil hjemsøke dem med fire slags ting, sier Herren: Sverdet til å drepe dem, hundene til å slepe dem bort, himmelens fugler og Jordens dyr til å ete og tilintetgjøre dem,
4. og jeg vil la dem bli mishandlet av alle Jordens riker for det som Judas konge Manasse, Hiskias sønn, gjorde i Jerusalem.

Hvorfor gikk dette ut over folket og ikke Manasse? Fordi Manasse omvendte seg, men det gjorde ikke folket. De valgte å holdet fast på tradisjoner, som var synd.

Se hva folket svarte Jeremia, etter at Nebukadnesar hadde inntatt Jerusalem, og en rest av folket hadde rømt til Egypt.

Jeremia 44
16. Vi vil ikke høre på deg i det du har talt til oss i Herrens navn,
17. men vi vil gjøre alt det som vi har lovet med vår munn. Vi vil brenne røkelse for himmelens dronning og øse ut drikkoffer for henne, akkurat som vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da ble vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss.

 

Du kan også lese: Praksis ved oppgjør av synd

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 11. august 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *