Lukas Evangelium


Hvem var han?

Lukas var Lege (Kolosserbrevet 4,14)

Lukas var en slektning av Paulus (Romerbrevet 16,21)

Både Lukas og Apostlenes gjerninger ble skrevet i en raffinert Koine-greske  https://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_(biblical)

Lukas hilser spesielt til Rom, og Kolosse, og Filemon. I de andre brevene er han bare med blant brødrene som hilser, som man kan se av (2. Timoteus brev 4,11 og 21)

2. Tim. 4,11
11. Bare Lukas er alene hos meg. Før med deg Markus når du tar avsted. Han er nemlig brukbar for meg til tjeneste.
21. Skynd deg før vinteren kommer. Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia, og alle brødrene, hilser deg.

Han hilser ikke spesielt til Timoteus. Det må jo bety at de plassene han hilser spesielt, så må det være pga slekt og venner.

Lukas er jo i Rom da Paulus skriver brev til flere menigheter, så det er nok bare slekt og venner han hilser spesielt til.

I Rom hadde Paulus flere slektninger, som antageligvis også var Lukas sine slektninger. I og med at han er med og hilser spesielt.

Sopater         bodde i Berøa (Ap.gj. 20,4)
Jason            bodde i Tessalonika (Ap.gj. 17,1 og 5)
Andronikus,   en apostel, som ble frelst før Paulus (Rom. 16,7) (Utsendt til Rom.)
Junias,          en apostel, som ble frelst før Paulus (Rom. 16,7) (Utsendt til Rom.)
Herodin         i Roma (Rom. 16,11)

Så hvem var Filemon ?  Filemon er gresk og betyr «Vennen»  https://de.wikipedia.org/wiki/Philemon_(Bibel)

Så når Paulus skriver til Filemon, så skriver han til sin venn.

I Bibelens dager ble man ikke kalt venn uten at man hadde inngått en pakt med hverandre.

Og den kunne gå slik: Hvis en fiende angriper deg, så er jeg skyldig å hjelpe deg, og motsatt.

Hvis du kommer i økonomiske problemer, så er jeg skyldig å hjelpe deg, og motsatt.

Hvis jeg dør, er du skyldig å ta hånd om min  familie, og motsatt. Osv.

Etter at man  hadde inngått en slik pakt med hverandre, ble man altså kalt venner.

Jeg forstod ikke Jesu ord til disiplene i Johannes 15,14 før jeg hadde lært dette.

 14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det som jeg pålegger dere.

Jeg tenkte før: Hva slags vennskap er dette? Men det var paktsvenner det gjaldt.

Så Filemon er altså paktsvenn til Paulus og det kan man se ut av disse versene her:

Filemon 1
17. Hvis du holder meg for en medeier, så motta ham som fra meg.
18. Og hvis han har gjort deg noe overgrep, eller skylder deg noe, så tilregn dette meg.
19. Jeg, Paulus, skriver med min hånd: «Jeg skal betale», for ikke å snakke om at du skylder meg, deg selv.
20. Ja, bror, la meg få glede av deg i Herren. Berolige mitt hjerte i Herren.

Etter at man hadde inn gått en slik pakt, ble man også kalt for blodsbrødre.

Så Filemon, som betyr Vennen, er altså ikke navnet på personen, men det er en paktsbror.

Da Lukas hilser til Rom, så er hans slektninger der. Og han hilser til Paulus’ paktsbror «Filemon», og han hilser til Kolossæ.

Er da Kolossæ Lukas’ hjemsted ?  Er det der Teofilus bor ?

Så hvor ligger Kolossæ ?

Det ligger i Lilleasia ca 20 km fra Laodikea i lansdelen Frygia. https://it.wikipedia.org/wiki/Colossi

På Paulus’ 2. og 3. misjonsreise kan vi se at han er innom Frygia på reisen.

Paulus’ misjonsreiser

2. reise
Barnabas og Markus reiser til Kypros
Paulus og Silas reiser fra Antiokia og til Syria, Kilikia, Derbe, Lystra,
Frygia, det Galatiske land, Mysia, Troas, Samotrake, Neapolis, Filippi i Makedonia, Amfipolis, Apollonia, Tessalonika, Berøa, Aten, Korint, Kenkrea, Efesus, seilte til Syria, Cæsarea, tilbake til Antiokia http://elshaddai.no/paulus-brev/

3. reise

Fra Antiokia og til det Galatiske land og Frygia, passerte de øvre landområder og kom til Efesus, gjennom Makedonia, Hellas, Makedonia, Filippi,  Troas, Assos, Mitylene, Kios, Samos, Trogillium, Milet, Kos, Rhodos, Patara, Tyrus, Ptolemais, Cæsarea, og til Jerusalem. http://elshaddai.no/paulus-brev/

4. reise

Fra Jerusalem og til Cæsarea, Sidon, Kypros, forbi Kilikia og Pamfylia og ankom Myra i Lykia, Knidos,  Kreta ved Salmone, Brahavn, Lasea, forbi Klauda, drev på Adriaterhavet, kom i land på Malta, Syrakus, Reggio, Puteoli, Rom, Nikapolis, Korint, Troas, Milet, og Kolossæ ? http://elshaddai.no/paulus-brev/

Så hvor finner vi Lukas her?

3. reise,  Hellas.  Paulus skriver Romerbrevet i Korint og der er Lukas med og hilser (Rom. 16,21)

3. og 4. reise, Jerusalem. Lukas etterforsker og setter sammen Lukas evanglium (Lukas 1,1-3)

4. reise, Rom. Lukas er med å hilser da Paulus skriver Kolosserbrevet og brevet til Filemon i fra Rom. (Kol.4,14 og Fil.1,24)

4. reise, Kolossæ. Paulus nevner for Timoteus at bare Lukas var hos ham. (2.Tim.4,11)

Apostlenes gj. 20
2. Og han gikk igjennom disse områder og trøstet dem med mange ord, før han drog til Hellas.
3. Da han hadde gjort dette og vært der i 3 måneder, oppstod det en sammensvergelse mot ham av Jødene da han var i ferd med å dra videre til Syria. Og det ble besluttet å vende tilbake gjennom Makedonia.
4. Og sammen med ham drog Sopater fra Berøa, og Aristarkus og Sekundus fra Tessalonika, Gaius fra Derbe, og Timoteus, og Tykikus og Trofimus fra Asia.
5. Disse var gått foran og ventet på oss i Troas.

Her i vers 5 inkluderer Lukas seg selv på reisen fra Hellas, mens i vers 2 var det bare Paulus som var på reise.

Rom, Nikapolis, Korint, Troas, Milet, Kolossæ, og kanskje Antiokia til slutt.

Lukas skriver ikke noe om denne reisen, men avslutter Apostlenes gjerninger med at Paulus bodde 2 år på de herberge han hadde leid i Rom. Men i følge det 2. brevet til Timoteus, så er han med på denne reisen.

Teofilus var visst en høytstående person, som var blitt en kristen, og som Lukas skriver 2 brev / bøker til, Lukas brev, og Apostlenes gjerninger.

Lukas ev. 1
1. Ettersom mange gikk i gang med å sette sammen en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss,
2. slik som de overgav det til oss, de som var øyenvitner fra begynnelsen og var blitt ordets tjenere,
3. så har også jeg besluttet å etterforske alle ting nøye fra begynnelsen, for å kunne skrive en sammenheng til deg, mektige Teofilus,
4. forat du kan forstå undervisningens sikkerhet, med hensyn til det du er opplært i.

Og her kan vi se at Lukas ikke var den første som skrev historien om Jesus Kristus

Lukas ev. 1
1. Ettersom mange gikk i gang med å sette sammen en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss,
2. slik som de overgav det til oss, de som var øyenvitner fra begynnelsen og var blitt ordets tjenere,

I og med at Lukas henter informasjon fra de som var øyenvitner, så har det nok ha hent i den tiden Paulus satt i fangenskap i Cæsarea, i og med at Lukas var med på denne reisen sammen med Paulus. Og Paulus satt i fangenskap i Cæsarea fra år 58 til år 60.  http://elshaddai.no/paulus/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai