Judits bok

 

Fra hvilken tid er Judits bok?

Judits bok 5
21. Og de ble ført bort i fangenskap til et land som ikke var deres eget, deres Guds tempel ble jevnet med jorden, og deres byer ble tatt av fiendene.

Akior forteller om hva som skjedde med Jødene.

Templet ble jevnet med jorden i Nebukadnesars 19. regjeringsår. (Jeremia 52,12 og 2. kongebok 25,8-9)

Jeremia 52
12. I den 5. måned, på den 10. dag i måneden, og det var i Babylons konge Nebukadnesars 19. år, kom Nebusaradan, høvdingen over livvakten, en av de høytstående menn hos kongen i Babylon, til Jerusalem.
13. Han brente opp Herrens hus og kongens hus, og alle hus i Jerusalem. Alle de høytståendes hus, brente han opp med ild.

Judits bok 4
2. Og de fryktet veldig for ham og engstedes for Jerusalem og Herrens, sin Guds, tempel; for de var nylig kommet tilbake fra fangenskapet, og hele folket fra Judea, hadde like før vært samlet, og karene, og alteret, og tempelet, var blitt helliget efter vanhellighelsen.

Esra 3
8. I det 2. år etterat de var kommet til Guds hus i Jerusalem, i den 2. måned, tok de fatt på verket, Serubabel, Sealitiels sønn, Josva, Josadaks sønn, med deres brødre prestene og Levittene, og alle de som fra fangenskapet var kommet til Jerusalem. De satte Levittene fra 20. års alderen og oppover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.

Templet ble bygd på 46 år (Joh 2,20)

 

Esras bok 6
15. Så ble da dette hus fullt ferdig til den 3. dag i måneden adar i det 6. år av konge Darius’ regjering.

I det 49. år blir det innviet (Daniel 9,25)

 

Nehemjas bok 7
5. Så inngav min Gud meg i hjertet å samle de ærverdige, fyrstene, og folket, for å innføres i ættelister. Og jeg fant boken med de ættelistene over dem som først hadde dratt hjem, og der fant jeg skrevet:

Nehemja 8
1. Og alt folket samlet seg som èn mann på plassen foran Vannporten. Og de bad Esra, den skriftlærde, om å hente boken fra Mose lov, som Herren hadde gitt til Israel.
2. Og presten Esra bar loven frem for menigheten, både for menn og kvinner og alle som kunne forstå hva de hørte. Det var den 1. dag i den 7. måned.
3. Og han leste opp av den midt for plassen foran Vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen, for mennene og kvinnene og dem som kunne forstå. Og alt folket lyttet til lovbokens ord.
14. De fant da skrevet i loven, den lov som Herren hadde gitt ved Moses, at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den 7. måned,

Lovens ord skulle leses opp på løvhyttefesten hvert 7. år.

Templet blir altså renset, salvet, og innviet, på løvhyttefesten.

Judits bok 4
5. Og Jojakim, ypperstepresten som var i Jerusalem i de dager, skrev til dem som bodde i Betulua og Betomastaim som ligger like mot sletten ved Dota’im, og sa at de overalt skulle legge krigsfolk ved oppgangene til berglandet, fordi veien til Juda gikk gjennom dem, så en lett kunne hindre fienden i å rykke frem, for adgangen var trang. Der kunne ikke gå mer en to mann om gangen.

Her ser vi at Jojakim var yppersteprest på Judit sin tid.

Nehemja 12
1. Dette var de prester og Levitter som drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esra
10. Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada,

Og her ser vi at Eljasib var yppersteprest på Nehemjas tid

Nehemjas bok 3
1. Ypperstepresten Eljasib og hans brødre, prestene, gjorde seg klar og bygget Fåreporten. De helliget den og satte inn dørene. Så bygget de videre til Mea-tårnet, som de hadde helliget før de videre kom til Hananel-tårnet.

Og her blir ypperstepresten Josva salvet til prest av Herren

Sakarja 3
1. Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan stod ved hans høyre side for å anklage ham.
3. Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.
4. Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din ugjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.
5. Da sa jeg: Sett ei rein lue på hans hode! Og de satte den reine lue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Og jeg vil gi deg førere blant disse som står her.

Huset var ikke bygget når Sakarja og Josva kom tilbake fra Babylon. Det betyr at han ble salvet til prest i det 8 år av Darius da templet ble innviet.

I Persiariket styrte både Persierne og Medierne. (Daniel 8,3 og 20)

Judits bok 1
1. Det som her fortelles, hendte i det tolvte år av Nabokodonosors regjering, han som hersket over assyrerne i den store stad Ninive, og i Arfaksads dager, han som hersket over mederne i Ekbatana.

Så hvem var Nabokodonosor?

Judits bok 3
11. Det var hans forsett å ødelegge alle landets guder forat alle folkene skulle tjene Nabokodonosor alene, og folk av alle tungemål og alle stammer påkalle ham som gud.

Hvis han så på seg selv som gud, så måtte han være den øverste regjerende.

 

Judits bok 1
13. Og han stillet opp sin hærmakt mot kong Arfaksad i det 17. år, og han vant striden med ham og drev på flukt hele Arfaksads hær, og alle hans hestfolk, og alle hans vogner.

Persiariket og Mediariket styrte sammen, men her ser vi jo en innbyrdes strid.

Judits bok 2
1. Men i det 18. år, på den 22. dag i den 1. måned, ble der i assyrerkongens hus tale om at han ville hevne seg på alle landene, således som han hadde sagt.

Så hendelsen i Judits bok er nok fra det 18. år av kong Darios.

Judits bok 16
12. Perserne skalv for hennes dristighet, og Mederne ble forferdet over hennes djervhet.

 

Judits bok 1
1. Det som her fortelles, hendte i det tolvte år av Nabokodonosors regjering, han som hersket over assyrerne i den store stad Ninive, og i Arfaksads dager, han som hersket over mederne i Ekbatana.

Judit nevner her at han bodde i Ninive. Ninive betyr bolig. Og det var en av disse perserkongene som bygget en annen bolig som hovedstad, Persepolis. Det kan være dette Judit mener når hun sier Ninive. For det som bibelen omtaler som Ninive ble ødelagt av Nebudkanesar og Mediakongen.

Den Persiske kongen, Nidin-Bel kalte seg også for Nebukadnesar (Nabokodonosor)  https://www.livius.org/articles/person/nidintu-bel/

 

Se også: elshaddai.no/ypperstepresten-josva/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 15. desember 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *