Åpenbaringsboken


Åpenbarinen 1
9. Jeg, Johannes, som er deres bror og delaktig i trengselen, riket, og Jesu Kristi tålmodighet, var på øya, den som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu Kristi vitnesbyrds skyld.

Patmos ligger i Ægerhavet utenfor Tyrkia. Nermeste by på fastland er Milet, som var en havneby Paulus var innom noen ganger.

 

Apostlenes gj. 6
2. Men de tolv kalte sammen flokken av lærlinger, og de sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.
3. Se dere da ut sju menn av dere med godt vitnesbyrd og fulle av Den Hellige Ånd og visdom, som vi kan sette til dette behov.
4. Men vi skal holde oss til bønnen og ordets tjeneste.

 

Apostlenes gj. 15
2. Derfor ble det oppstyr og en ikke liten diskusjon med dem for Paulus og Barnabas. Og Paulus og Barnabas, og noen andre av dem, satte seg fore å gå til apostlene og de eldste i Jerusalem med dette spørsmål.
6. Men da apostlene og de eldste var samlet for å se omkring denne saken,

Apostlene holdt sammen i Jerusalem

 

Apostlenes gj. 21
17. Men da vi var kommet til Jerusalem, mottok brødrene oss med glede.
18. Og den følgende dag, gikk Paulus med oss til Jakob. Og alle de eldste var til stede.

Her er kommer Paulus fra sin 3. misjonsreise og begynner snart på sin 4. reise (til Rom)

 

3. Johannesbrev 1
1. Den eldste, til Gaius, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

Johannes sier her om seg selv at han er en eldste

 

Jakobs brev 1
1. Jakob Guds, og Herren Jesu Kristi, slave, hilser til de tolv stammer spredt omkring.

Det er 2 adspredelser i det nye testamentet. Den første er ved drapet på Stefanus. Og den andre er ved drapet på Jakob, Herrens bror. Ved drapet på Jakob, blir apostlene også spredt.

 

1. Peters brev 1
1. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte som er utlendinger etter adspredelsen, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, og Bitynia,

Peter skriver begge sine brev fra Rom

Apostlene holdt sammen i Jerusalem, men her er Peter i Rom og snakker om adspredelsen. Er det dette Johannes mener når hans sier trengselen i kap 1 ?

 

Åpenbarinen 1
9. Jeg, Johannes, som er deres bror og delaktig i trengselen, riket, og Jesu Kristi tålmodighet, var på øya, den som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu Kristi vitnesbyrds skyld.

Hvis dette er årsaken, da må vi nærme oss år 70 e.kr. Ville tro at denne trengselen han snakker om her er forfølgelsen av de kristne som oppstod etter brannen i Roma, da Nero satte skylden på de Kristne i år 64.

 

Åpenbaringen 1
4. Johannes til de sju menigheter i Asia. Nåde og fred være med dere fra han som var, og som er, og som kommer, og fra de sju ånder som står fremfor hans trone,

11. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste. Og det du ser, skriv det opp i en bok, og send det til de sju menigheter i Asia; til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, til Tyatira, til Sardes, til Filadelfia, og til Laodikea.

Disse menigheten må først ha blitt grunnlagt før de fikk budskapet, og det ble en del av dem ved Paulus sitt arbeide.

 

Menigheten i Efesus

Åpenbaringen 2
1. Skriv til budbæreren for menigheten i Efesus: Dette sier den som holder de sju stjerner i sin høyre hånd og vandrer i midten av de sju lysestaker av gull.
2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev, din tålmodighet, og at du ikke makter å bære det onde. Og du testet de som sa seg å være apostler, og ikke var det. Og du fant dem som løgnere.

 

2. Peters brev 2
1. Men det kom også løgn-profeter i folket, akkurat som det også skal komme løgn-lærere blant dere, slike som smyger inn nedbrytende vranglære, og nekter ham som har kjøpt dem, Herren, og fører over seg en brå undergang.

 

Apostlenes gj. 20
29. Jeg vet at etter min bortgang, skal det komme grådige ulver til dere, som ikke skåner flokken.

Her ser vi at Åpenbaringsboken er skrevet etter 2. Petersbrev, og etter Paulus’ bortgang.

I 2. Petesbrev og Ap.gj. 20 sier de at det skal komme løgnlærere, mens i Åp. 2. sider han at det har kommet løgnere blant dem.

Men i og med at Peter nevner dette Babylon i sine brev, så kan det se ut som om den er skrevet før.

Men Paulus hadde jo også et syn av endetiden. Det viser han jo ved å fortelle om Antikrist i 1. og 2. Tessalonikerbrev.

Man finner deler av Åpenbaringsboken gjengitt i både Peters brev, Jakobs, og Judas brev

Men Paulus la frem for Apostlene det evangelium, som han forkynte, på møtet i Jerusalem, mellom hans 1. og 2. misjonsreise.

Da la han vel frem sine åpenbaringer også for dem.

Og da fikk vel apostlene høre om Antikrist og Babylon gjennom han.

 

Åpenbaringsboken 2
9. Jeg vet om dine gjerninger, trengselen, og fattigdommen, men du er rik, og blasfemien fra dem som sier at de er Jøder, og ikke er det, men er Satans forsamlingshus.

Her ser vi at Jødene hetser med de kristne. Så la oss prøve å lage en rekonstruksjon av disse årene.

 

År 63  

Jakob blir drept og apostlene blir spredt http://elshaddai.no/jakobs-brev/

Paulus skriver brev til: Titus, Filemon, Kolossæ, og Efeserene. http://elshaddai.no/paulus-brev/

Timoteus blir tatt til fange i Rom (Hebr 13,23)

(Timoteus er med å hilser i alle Paulus sine brev fra Rom bortsett fra Efeserbrevet. Så han ble nok tatt til fange før Efeserbrevet ble skrevet.)

Artemas reiser fra Rom til Kreta med brev fra Paulus til Titus (Titus 3,12)

Tykikus reiser til Efesus med brev fra Paulus (2.Tim 4,12)

Paulus forlater herberget i Rom (Ap.gj 28.30)

Peter kommer til Rom i sent i år 63  http://elshaddai.no/andre-petes-brev/    

Paulus overvintrer i Nikapolis (Titus 3,12)

 

År 64

Peter skriver sitt 1. brev til Efesus og de omliggende menigheter.

Det er ikke så mange som reiser på sjøen om vinteren, så dette er nok skrevet tidlig på våren. Og her er ikke Timoteus med å hilser i brevet, så det er nok skrevet før han ble løslatt.

Paulus sender Titus til Dalmatia.  (2.Tim. 4,10)

Paulus reiser til Korint og Erastus ble igjen der (2.Tim. 4,20)

Paulus reiser så til Tessalonika og Demas ble igjen der (2.Tim. 4,10)

Paulus reiser så videre til Troas (2.Tim. 4,13)

Paulus reiser videre til Milet hvor han etterlater Trofimus (2.Tim. 4,20)

Paulus kommer så til Kolossæ hos Filemon (Filemon 1,22)

Kreskens drog videre til Galatia (2.Tim. 4,10)

Josefus kommer til Rom i år 64 for å forsvare en del prester, sannsynligvis de som drepte Jakob (Josefus S.9)

Nero legger skylden på de kristne for brannen i Roma som startet den 19 Juli, og det starter en kristendomsforfølgelse  https://no.wikipedia.org/wiki/Nero

Paulus skriver 2.Timoteusbrev og ber Timoteus om å komme til seg før vinteren og gjennom (2.Tim. 4,21)

Paulus skriver Hebreerbrevet forteller at han vil komme til dem (Antiokia) (Heb. 13,23)

Peter skriver sitt 2. brev til Efesus

Her er ikke Timoteus og Markus med og hilser, slik som i det 1. brevet. Så det er nok skrevet etter at Timoteus har dratt til Paulus. 2. Peters brev 2,1 sier han at det skal komme inn løgnlærere bland dere. De må bety at det er skrevet før Nikolattene kom inn i menigheten.

 

År 65  

Det er trolig at Paulus dør i Kolossæ eller Antiokia sent år 64 eller tidlig i år 65. (2. Tim 4,6-7  / Heb. 13,23)

Paulus våket i ånden over sine menigheter. Og når en som står i gapet dør, blir det åpent for alle andre. (2. Kor 11,27-29)

Nikolaittene kommer da inn i menighetene  (Judas brev 1,4 / Åpenbaringen 3,2 og 6)

Judas, Herrens, bror skriver da Judas brev for å kalle menigeten til omvendelse fra synd. http://elshaddai.no/judas-brev/

 

År 66  

Åpenbaringsboken blir skrevet

I og med at det er episoder da Åpenbaringsboken går i oppfyllelse i år 67 og noe av boken har allerede skjedd i år 66, så må den være skrevet i år 66.

 

Åpenbaringsboken 3
  8. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har gitt foran deg en åpen dør, som ingen makter å stenge. For du har liten kraft, og du tok vare på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn.

Det må jo bety at forstanderen i Filadelfia har vært under forfølgelse her.

 

1. Peters brev 1
  6. Over hvilket det nå er nødvendig at dere gleder dere, da dere er bedrøvet i mange slags prøvelser,

 

1. Peters brev 4
12. Elskede, dere må ikke være ukjente med den sviende prøvelse som er kommet over dere, som om det var noe fremmed som skjedde dere.

19. På samme måte som de led etter Guds vilje, skal de også overlate sjelene sine til en trofast skaper som gjør godt.

Denne prøvelsen er nok forfølgelsen av de kristne som Nero satte i gang i år  64 og opprøret fra Jødene.

For hvem kommer forfølgelsen fra?

 

Åpenbaringen 2
  9. Jeg vet om dine gjerninger, trengselen, og fattigdommen, men du er rik, og blasfemien fra dem som sier at de er Jøder, og ikke er det, men er Satans forsamlingshus.

I år 66 satte Jødene i gang et stort opprør på grunn av urettferdige provokasjoner som Gessius Florus satte i gang i år 64 og 65 (Josefus s.281/288-292)

 

År 67  

Nero er med i OL, Nero er i Akaia (Josefus s.296) https://en.wikipedia.org/wiki/Nero

Ved denne tid ble jødene drept i forskjellige byer utenfor Israel (Josefus s.294-296)

Etter opprøret fra Jødene i år 66, så begynner hele byer å forfølge Jødene.

Jødene i Damaskus ble samlet sammen og utryddet alle sammen. Det samme skjedde i Cæsarea, og de ble masse drap på Jøder i Aleksandria

Så det er nok ved denne tiden at Åp.3,9 går i oppfyllelse. Hvis Jødene forfulgte de Kristne i år 66, og så kom forfølgelsen av Jødene i år 67, da er det rimelig at de forsøker å redde sitt liv, hvis de har gjort noe dumt mot de kristne.

 

Åpenbaringen 3
  9. Se, jeg gir de av Satans forsamlingshus, som sier seg selv å være Jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg skal gjøre dem så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal få merke at jeg har elsket deg.
10. For du tok vare på ordet om min tålmodighet, og jeg skal ta vare på deg i denne prøvelsens time, den som er planlagt å komme over all den bebodde verden, for å teste de som bor på Jorden.

Dette skjer i Filadelfia

Vespasian blir sendt av Nero for å ta hånd om Jødeopprøret  https://en.wikipedia.org/wiki/Titus

 

Lukas 21
20. Men når dere ser Jerusalem omgitt av hærer, da vit at hennes ødeleggelse er kommet nær.
21. Da må de i Juda fly til fjellene. Og de som bor midt i henne, må gå ut. Og de som er på marken, må ikke gå inn i henne.
22. For dette er dager med dom, for å fullføre alle de ting som er skrevet.
23. Stakkars de mange som gir bryst i de dager, for det skal nemlig bli en stor nød på Jorden, og vrede over dette folk.
24. De skal falle for sverdets munn, og de skal føres i fangenskap til alle hedningefolk. Og Jerusalem skal bli trådd ned av hedninger inntil hedningenes tid er oppfylt.

 

År 68  

Romerne tok Gadernes by, Jeriko, og Gallilea, i år 68, da Galba ble keiser  (Josefus S.331-3)

Nero dør ved selvmord 09.06.68 og Servius Galba ble keiser https://no.wikipedia.org/wiki/Nero

Åpenbaringsboken skrives til de 7 menigheter i Asia:

Pergamum lå i provinsen         Mysia        https://no.wikipedia.org/wiki/Pergamon

Efesus lå i provinsen               Lydia          https://it.wikipedia.org/wiki/Efeso

Smyrna lå i provinsen              Lydia          https://en.wikipedia.org/wiki/Smyrna

Tyatira lå i provinsen               Lydia           (Ap.gj 16,14) / https://no.wikipedia.org/wiki/Sardis

Sardes lå i provinsen               Lydia           https://no.wikipedia.org/wiki/Sardis

Filadelfia lå i provinsen            Lydia            https://la.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_(Lydia)

Laodikea lå i provinsen            Frygia           https://no.wikipedia.org/wiki/Laodikea

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai