Ukategorisert

TRO

Det finnes mange nyanser av tro i bibelen.

pistis som betyr stole på
pistin som betyr overbevisning
pistos som betyr lydighet (å være tro)
pistei som betyr tillit

Og i de forskjellige bibelutgavene er det ikke gjort rede for dette. I min utgave setter jeg en parentes bak etter ordet tro. Ta foreksempel dette verset i Galaterbrevet.

Galaterbrevet 3
26. Dere er jo alle Guds sønner ved troen(lydighet) på Jesus Kristus.

Her ser vi at vi er alle Guds sønner ved å være tro mot Kristus.
Mens i Jakobs brev kan vi lese at demonene også tror.

Jakobs brev 2
19. Du tror at Gud er èn. Det gjør du rett i. Også demonene tror og skjelver.

Men dette ordet tro, Pistévo, er erkjennelse. De tror på Jesus, men de er ikke tro mot Jesus. De erkjenner at Gud er en, men de adlyder han ikke. Så de plassene hvor det ikke står en parentes etter ordet tro, er det ordet Pistévo som er brukt.

Det kan lese mer om i Djevelens trosforkynnelse

 

 

Å.L.

Vi skal ikke hjem til himmelen i opprykkelsen

 

Jesu gjenkomst er ikke delt i to med en opprykklese og en gjenkomst, slik som Jesuittene har lært oss. Det kan du lese mer om i Endetidsløgnen.

I Matteus kapittel 22,23-33 kommer saddukeerne og spør Jesus ut om de dødes oppstandelse. Men hvor hadde de lært om oppstandelsen fra de døde? Jeg kan ikke se noen annen forklaring enn Esekiels bok, kapittel 37, i det gamle testamentet.

Esekiel 37
13. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver.

1 Tessalonikerbrev 4
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her forkynner mange at vi skal til himmelen, men det er feil. Så hvor skal vi da?

Esekiel 37
12. Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver, og jeg fører dere til Israels land.

Etter dette står det at Jesus skal stå med føttene på Oljeberget, i følge Sakarja 14.
Så da skal vi være med dit.

Da Jesus ble sprut om dette

Matteus 24
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i øst og lyser like til vest, slik skal også menneskesønnens ankomst være.
28. For hvor nemlig de døde er, skal ørnene samles.

Hva mente han med dette: Hvor de døde er, skal ørnene samles?

Åpenbaringen 19
9. Og han sa til meg: Skriv: Salige er de som er innkalt til Lammets bryllupsmåltid. Og han sa til meg: Disse ordene fra Gud er sanne.
17. Og jeg så en engel stå i solen, og han ropte med stor røst og sa til alle fugler som fløy under himmelen: Kom og samle dere til det store Guds måltid,
18. forat dere kan ete kongers kjøtt og kjøtt av tusenmannsoffiserer, kjøtt av sterke, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle både frie og slaver, både små og store.
21. Og de øvrige ble drept med sverdet av ham som sitter på hesten, det som går ut fra hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

Dette er det samme som står i Esekiel

Esekiel 39
17. Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til alle slags fugler og til alle markens dyr: «Samle dere og kom. Samle dere fra alle kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Og dere skal få ete kjøtt og drikke blod.
18. Kjempenes kjøtt skal dere ete, og Jordens fyrsters blod skal dere drikke, som værer, lam, bukker, og okser, alle sammen fóret i Basan.
19. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir fulle, av det slaktoffer som jeg slakter for dere.
20. Dere skal mettes ved mitt bord med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren, Israels Gud.

Ørnene samles i Israel. Det er slaget på Harmageddon. Bryllupsmåltidet er ikke i himmelen.

Esekiel 37
14. Jeg vil gi min Ånd inn i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har talt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Og så kommer Kristi domstol som står omtalt i Matteus 25

Etter dette kommer tusenårsriket.

 

 

Å.L.

Jobs lidelser

Jobs bok 1
6. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, og blant dem kom også Satan.
7. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på Jorden.
8. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på Jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann, som har respekt for Gud og viker fra det onde.
9. Men Satan svarte Herren: Kanskje Job ikke respekterer Gud for ingenting?
10. Har du ikke gjæret om ham og om hans hus, og om alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerninger har du velsignet, og hans flokker har bredt seg vidt utover i landet.
11. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er! Da vil han bestemt si deg farvel like i ditt ansikt.
12. Da sa Herren til Satan: Se, alt som hans er, er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.

13. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus,
14. da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløyde og eselinnene beitet tett ved,
15. da kom Sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
16. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og rammet småfeet og tjenesteguttene og brente dem opp. Bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
17. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte seg i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
18. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus.
19. Da kom det med ett en sterk storm fra andre siden av ørkenen og tok tak i alle husets fire hjørner, så det falt sammen over de unge folk og de omkom. Og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
20. Da reiste Job seg og sønderrev sin kappe, klipte håret av sitt hode, kastet seg ned på jorden, og tilbad
21. og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være lovet!
22. Under alt dette syndet Job ikke, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.

Jobs bok 2
7. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde byller fra fotsålen til hodetoppen.

Det er mange som ikke forstår Jobs lidelser. Men Job hadde en kone som var ugudelig, og barn som ikke brydde seg så mye om Gud.

Job bok 1
1. I landet Us var det en mann som hette Job. Han var en ulastelig og rettskaffen mann, som hadde respekt for Gud og vek fra det onde.

Job selv var rettskaffen og ulastelig

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.
5. Og så ofte en omgang av disse selskaper var til ende, sendte Job bud etter dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Job alltid.

Hvis en far tenker slik om sine barn, så er det vel ikke uten grunn?

Jobs bok 2
9. Da sa hans hustru til ham: Holder du deg ennå like ulastelig? Si Gud farvel og dø!
10. Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Job med sine lepper.

Her kan du se hans Hustrus holdning til Gud.

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.

Job hadde voksne sønner som bodde i eget hus.

Jobs bok 42
10. Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner. Og Herren økte til det dobbelte, det som han gav Job igjen.

Jobs bok 42
12. Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn de første. Og han fikk fjorten tusen får, seks tusen kameler, tusen par okser, og tusen eselinner.
13. Og han fikk sju sønner og tre døtre.

Så får han på nytt sju sønner og tre døtre, men kunne han få det med samme hustru, som hadde voksne sønner fra før av?

Jobs bok 1
2. Han hadde sju sønner og tre døtre.

Hvor lang tid tar det å føde 10 barn, og så blir de voksne. 30 år ? og hvor gammel var hun da hun giftet seg? 15-20 år? Og så skal man føde 10 barn til. Hvor gammel er man da? Er det mulig at dette er samme hustru?

Det man ser her er at Herren rensker ut, de ugudelige i Jobs familie, og så velsigner Job igjen.

Slik var det også med presten Eli, men Eli tok ikke tak i synden slik Job gjorde. Det kan du kan lese mer om i artikkelen: Feil Kjærlighet

Så Job ble angrepet, av den onde, fordi det var synd i leiren. Når Josva gikk til angrep på byen Ai, første gang, kunne han ikke stå seg mot sine fiender, fordi det var synd i leiren.

Josvas bok 7
10. Da sa Herren til Josva: Stå opp! Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?
11. Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste gods. De har stjålet og skjult det stjålne. De har gjemt det blant sine egne ting.
12. Derfor kan ikke Israels barn stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem, for de er selv kommet under bann. Skiller dere dere ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.

Efeserbrevet 5
22. Hustruer, underordne dere under deres egne menn, som for Herren!
23. For mannen er hustruens hode, som Kristus også er menighetens hode, han som er kroppens reddningsmann.

En far bærer ansvaret for sin familie, derfor ble også Job rammet av djevelens angrep.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

 

Tillegg

På hvilken tid levde Job?

Jobs bok 2
11. Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah, og Soar fra Na’ama. Og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medfølelse og trøste ham.

Teman var sønnesønn til Esau

1. Krønikerbok 1
35. Esaus sønner var: Elifas, Re’uel, Je’us, Jaelam, og Korah.
36. Elifas’ sønner var: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna, og Amalek.
45. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes landområde konge i hans sted.

Suah var sønn av Abraham

1. Krønikerbok 1
32. Og de sønner som Abrahams medhustru, Ketura, fødte, var: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak, og Suah.

Na’aman var med i folketellingen som Moses hadde i ørkenen, og av Benjamins ætt.

4. Mosebok 26
40. Belas barn var: Ard og Na’aman. Fra Ardittenes ætt , og fra Na’aman Na’amittenes ætt.
41. Dette var Benjamins barn etter deres ætter, og de av dem som ble mønstret, var: Førtifem tusen, seks hundre.

Navnet stammer nok fra Benjamins barn, men Juda og Benjamin bodde side om side i Israel.

Josvas bok 15
20. Dette var Judas barns stammes arv etter deres ætter.
41. Gederot, Bet-Dagon, Na’ama, og Makkeda, seksten byer med tilhørende landsbyer.

Så da kommer Jobs tre venner fra: Israel, Edom, og Arabia.

Altså levde han på tiden etter at Israel hadde fått sitt land.

 

 

Å.L.

Lester Sumrall

1930. Han begynte å reise som Evangelist 17 år gammel.

1931. Da møtte han Howard Carter. Han drev en bibelskole i England, og var forkynner i pinsebevegelsen.

1932. Han grunnla en kirke i Green Forest, Arkansas.

1934. Fra 21. November reiste han som evangelist til Australia, Java, Singapore, Hong Kong, Kina, Japan, Korea, Sibir, Russland, Polen, Tyskland, Norge, Sverige, og så til England. Han møtte også Howard Carter på en del av disse stedene.

1936. Han ankom England og tilbrakte 2 år der. Her møtte han Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth var læremesteren til Howard Carter.

1939. Da må han forlate Storbritannia på grunn av krigen som nærmet seg, og reiste til USA.

1942. Da reiste Sumrall til Sør-Amerika som evangelist.


(Bildet er hentet fra nettet)
Født: 15.02.1913, New Orleans
Navn: Lester Frank Sumrall
Foreldre: George og Betty Sumrall
Hustru: Louise Layman
Gift: 30.09.1944
Barn: Frank Lester (født 1946), Phillip Stephen (1950), og Peter Andrew (1953)
Yrke: Pastor og Evangelist
Død: 28.04.1996, 83 år gammel

1944. Den 30. september giftet han seg med Louise Layman, som han traff på i Sør-Amerika.

1945. De slår seg ned i Springfield, Missouri.

1946. Etter at de fikk sin første sønn, Frank, flyttet de til South Bend, hvor Sumrall var pastor i en liten kirke i utkanten av byen. Han overtalte kirken til å bygge en bygning i sentrum kalt Calvary Temple , som også ble kalt Lovprisningens katedral . [1] På kort tid økte oppmøtet på gudstjenesten til 2500 personer. Også Oral Roberts ble invitert av Sumrall til å forkynne i denne kirken.

1950. Reiste han til Manila, Filippinene hvor han gjennomførte en rekke Vekkelsesmøter, og deretter grunnla et senter for evangelisering og Bethel Temple.

1953. Etter å ha lært om bestettelsen til Clarita Villanueva, som han hevder å ha utfridd fra to demoner, etablerte han Lovprisningskatedralen i Manila. Og så returnerte han til USA, og tok i økende grad avstand til pinsebevegelsen.

1957. Da grunnla Lester Sumrall Evangelistic Association (LeSEA), som er et kristent kringkastingsselskap, World Harvest Bible College, og World Harvest Magazine.

1963 Nå flyttet Sumrall til South Bend, Indiana, og ble pastor for Christian Center Cathedral of Praise (nå Christian Center Church). Det var rundt denne tiden han trakk seg fra pinsebevegelsen.

1968. Nå begynte han det som skulle bli «World Harvest Missionary Evangelism» radio med FM sendinger, med samtaler, bibelundervisning, og musikk, 24 timer i døgnet.

1972. Da kjøpte han TV-stasjonen til FBC, TV-40

1973. Nå sikret han seg lisensen for det første 24-timers kristne TV-programmet fra Den statlige  Kommunikasjon, FCC, og startet WHMB Christian Television i Noblesville, Indiana.

1976. LeSEA kjøper nå TV-stasjonen av Florida, TV-45 Miami, som han solgte i 1980 til Paul Crouch (TBN).

1977. Nå kjøper han TV-46, som blir hovekontoret deres.

1985. Nå kjøper han TV-47, som er den eldste kristne TV-stasjonen i Tulsa, Oklahoma. Den ble solgt til CTN i 2020. Han kjøper også den eneste kristne radio-kringkasteren som for tiden driver et globalt nettverk av kortbølgeradiosendere, og som ligger i South Carolina, og i Palau, Oceania.

1986. Da kjøpte han TV-14 som betjener alle Hawaii-øyene på Oceanic Cable Channel 11, Oahu, og The Big Island.

1987. Nå etablerte Sumrall en humanitær hjelpeorganisasjon, LeSEA Global Feed the Hungry.

1988. Nå kjøte han ennå en TV-kanal som han solgte til  Bud Paxson i 1995, og ble knyttet til In TV, og som ble kalt for PaxTV i 1998.

1989. Lester Sumrall deltar på en konferanse som ble holdt den 20-22 Juni ved Oral Roberts university. Ledelsen i CBM (Charismatic Bible Ministries) bestod av:
Buckingham, Capps, Cerullo, Cho, Copeland, Crouch, Dortch, Giminez, the Hickeys, Roy Hicks, Sr., Hinn, the Hunters, Lea, MacNutt, Paulk, Price, Savelle, Strang, Lester Sumrall, Synan, Tilton, Treat, Tommy Tyson, Weiner og Ralph Wilkerson. Og disse ble enige om å ikke korrigere hverandres lære. https://www.thebereancall.org/content/new-age-inroads-church

1994. Nå kjøpte han TV-20 i New Orleans

1996. Nå ble Puls FM grunnlagt og sender kristen musikk til Michiana markedet.

Og dette året dør han i April, i South Bend, og da hadde han skrevet over 130 bøker, og etterlot seg 11 TV og Radiostasjoner.

Vurderinger

I denne boken, som Lester Sumrall kom ut med i 1987, sier han at Jerusalem ville bli den rikeste byen på jorden, at felles markedet ville styre Europa, og at det ville bli en atomkrig som involverer Russland og kanskje USA. Og så profeterte han at den største kristne vekkelsen i kirkens historie ville skje: alt i løpet av de siste 13 årene av det 20. århundre. Alle disse spådommene misslyktes.
http://www.sounddoctrine.net/Nick/topical/false_prophets.htm
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Smith Wigglesworth profeterte over Lester Sumrall at det ville komme en mektig vekkelse i endetiden. Han skulle ikke få se den, men Lester skulle på se den. I 1936 ga han en profeti til økumenen David DuPlessis om at: Gud ville utøse pinseopplevelsen for å feie verden, og at DuPlessis ville spille en betydelig rolle i denne bevegelsen.
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

1.21-1.23 minutter, inn i filmen, ber han og sier: Satan vi kommer i mot deg …. osv.
Jesus lærte ikke sine disipler å be på denne måten. Paulus gjorde det ikke. Og ikke vet jeg om noen i det gamle testamentet som gjorde det heller.
For det første så lærer ikke bibelen denne måten å be på.
For det andre «sloss» han mot noen som ikke er der. For det er når kampen er der, at han er der.

Jesus gikk heller ikke rundt å proklamerte seier over ting. Ikke gjorde disiplene det, og ikke gjorde Paulus det heller. Det er noe her som ikke rimer med bibelen.

1.29-1.32 min inn i filmen sier han at et nervesammenbrudd er en demonisk besettelse. Og så sier han videre at jeg kan ikke se at en kristen kan ha et nervesammenbrudd.
     Når økonomien raser, og dine kjære forlater deg, skal det mye til å unngå å få nerveproblemer. Da kan jeg nok gå med på at du er under et demonisk angrep, slik Job var, plaget, men ikke besatt. (Jobs bok kapittel 1-2). Job var ikke besatt, selv om han var plaget og under angrep. Så hvis man får et nervesammenbrudd, er man altså ikke kristen lenger heller. Dette har ikke noe med bibelen å gjøre.

12-18 minutter inn i filmen forteller Lester Sumrall om en åpenbaring han hadde av Djevelen. Og Djevelen sa til Lester: Mitt navn er Apollyon. Men dette stemmer ikke med bibelen.

Apollyon er gresk og betyr «Ødeleggeren».

1.Korinterbrev 10
1. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at alle våre fedre var under skyen, og alle gikk gjennom havet,
9. Heller ikke tålmodighetsprøve Kristus, akkurat som noen tålmodighets-prøvet og gikk fortapt ved slanger.
10. Heller ikke knurre, slik som noen av dem knurret og gikk fortapt av Ødeleggeren.

Og hva sier Gud om denne engelen?

2. Mosebok 23
20. Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg.
21. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham.

Han sier: for mitt navn er i han. Det betyr at Guds karakter er i han. Det er mer enn hva man kan si om Djevelen. Og du kan lese mer om Apollyon her.

Men kanskje du sier at han ble lurt. Da vil jeg spørre. Hvor mange andre ganger har han blitt lurt? Jeg forventer mer av en som har levd med Gud hele livet, og har hatt flere syner, enn dette.

John Todd ser aldri på kristne tv-stasjoner, fordi de fleste mottar pengestøtte fra Illuminati (Lusifer). 22.00-25.00 inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Han så 35 millioner dollar bli levet til disse predikantene, som var med i Full Gospel Bisnessmenn, i en periode på 2 år. (Det var fra 1970-1972) https://www.youtube.com/watch?v=OBS5lSoPsaY

I 1964 startet Illuminatet den karismatiske bevegelsen for å kunne komme med et annet evanglium. New Age-evangeliet. Hensikten var å ødelegge den evangeliske kristne vekkelsen. 1.44-1.54  og inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Dette kan du lese mer om i artikkelen: Er det riktig å advare mot andre «kristne» ?

Jeg har vært på flere møter med Lester Sumrall, og likte hans forkynnelse, men dette likte jeg ikke.

7-8 minutter inn i denne filmen deler han opp Jesu gjenkomst i 2 deler. En opprykkelse og en gjenkomst. Og det stemmer heller ikke med bibelen. Se artikkelen: Endetidsløgnen.

i 2019 startet det rettsaker mellom arvingene, som vil ha kontroll over imperiet, etter Lester Sumrall. Og Lester L. Sumrall hevder at det kan være 1 milliard dollar, i donasjoner, som har strømmet inn i Lester Sumrall Evangelistic Association, siden deres bestefar, Lester Sumrall, døde i 1996.

Organisasjonen «Feed The Hungery» hevder at de har gitt bort 200 millioner dollar, og det er jo fra 1987. Da er det mellom 800-900 USD, som har gått bort i administrasjon, investeringer, og lønninger. Det tilsvarer 35-39 millioner USD pr år. For å få en pekepinne på hvor mye dette dreier seg om, kan vi kanskje sammenligne med Livets Ord. De hadde en omsetning, på slutten av 1990 tallet, på 40 millioner SEK pr år, og etter dagens målestokk i USD, skulle det tilsvare 4 millioner USD. Sammenligningen er ikke korrekt, men det gir oss jo en pekepinne. Og i tillegg til donasjoner, så kommer jo salg, de har hatt, av bøker, sendetid, osv.
https://www.feedthehungry.org/mission
https://eu.southbendtribune.com/story/news/local/2019/06/04/sumrall-cousins-spar-over-multibillion-dollar-christian-media-empire-founded-in-south-bend/46361523/
https://eu.indystar.com/story/news/2019/05/29/cousins-fighting-over-late-lester-sumralls-religious-empire/3751397002/

Dette New Age evangeliet er basert på psykologi. Du kan ha fremgang. Du kan få seier. Du kan bli helbredet. Du kan få velstand. Du kan gå i tro. Du kan være supermann. Det er egoismens evangelium. Det er ikke mye snakk om det å ta opp sitt kors å følge Herren, og å være en tjener. Det å ta opp sitt kors, er rake motsetningen til denne forkynnelsen. Husk hva Jesus sa: Den som vil være stor blant dere, han skal være alles tjener. (Matteus 20,26)  I dette evangeliet, vil du ikke være tjeneren. Du vil ha tjenere, fordi det er du som er på toppen. Du har vendt ditt ansikt mot godene, fremfor Herren.

Du kan lese mer om forførelsen her.

Øverige kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://de.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Broadcasting_Corporation

 

 

Å.L.

De 6 årene i Åpenbaringsboken

Du trodde kanskje at det var 7 år i Åpenbaringsboken. Det er så lett å ta feil, hvis man ikke følger med i timen.

Det blåses i 7 basuner, og i det gamle Israel skulle man blåse i basun, en gang i året, og det var på basundagen.
I 5. Mosebok 31,10-11 påbød Moses at lovboken skulle leses opp på løvhyttefesten hvert 7. år, i sabbatsåret, og dermed brytes det et segl for hvert år.
Skålene med røkelse skulle bæres frem, en gang i året, på Soningsdagen. Og dermed har vi 3 dager i året, Basundagen, Soningsdagen, og Løvhyttefesten, som forekommer i Åpenbaringsboken.

Basundagen var den 01.07, Soningsdagen var den 10.07, og Løvhyttefesten var den 15.07, etter kalenderen som var på Moses’ tid. Og dermed er Basunen det første som skjer i Åpenbaringsboken. (fra kapittel 6 og utover)

Åpenbaringsboken 10
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den sjuende engel høres, når han har planlagt å blåse, er Guds hemmelighet fullført, som han forkynte i gledesbudskapet for sine slaver, profetene.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag.

1. Korinterbrev 15
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.

Du kan også lese om det i artikkelen: Endetidsløgnen

 

Når den første engel blåser i basunen, går det altså et helt år til den neste engelen blåser. Men når den siste engelen blåser, skjer opprykkelsen. Her mangler det siste året. Det begynner med en basun, og opprykkelsen er når den 7. basun blåser. Så det er bare 6 år i Åpenbaringsboken.

 

 

Å.L.

Himmelens gaver til oss

Lukas 17
20. Men da han var blitt spurt av fariseerne om når Guds rike kommer, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke med beskuelse.
21. Heller ikke skal de si: «Se her!», eller: «Se der!» Se, Guds rike er nemlig inne i dere.

Romerne 14
17. Guds rike består nemlig ikke i mat og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i Den Hellige Ånd.

1. Korinter brev 5
20. Guds rike består nemlig ikke i ord, men i kraft.

1. Korinter brev 12
1. Men angående det åndelige, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.
2. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere ført bort av de stumme avguder som dere var drevet av.
3. Derfor bekjentgjør jeg for dere, at ingen som taler i Guds Ånd kan varsle bannlyselse i Jesus. Og ingen makter å si Herre Jesus, uten i Den Hellige Ånd.
4. Og det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5. Og det er forskjellige tjenester, og Herren er den samme.
6. Og det er forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den samme, som arbeider alt i alle.

Ånden har ansvaret for nådegavene
Sønnen har ansvaret for tjenestegavene
Faderen har ansvaret for englene

Når man snakker om salvelsen, så kommer den fra Den Salvede.
Messias er Hebraisk og betyr den salvede, og Kristus er gresk og betyr den salvede.

1. Korinter brev 14
32. Og profetenes ånder er lydige mot profetene.

Slik jeg forstår dette verset, og verset under, så er nådegavene lydige mot tjenestegavene.
Og at nådegavene er ånder som virker under Den Hellige Ånd.

Efeserbrevet 1
16. holder jeg ikke opp med å takke for dere og huske på dere i mine bønner,
17. forat vår Herre Jesu Kristi Gud, majestetens Fader, må gi dere visdom og åpenbarings ånd i kunnskap om ham.

Efeserbrevet 3
7. Og til enhver av oss ble det gitt nåde etter målet av Kristi gave.
8. Derfor sier han: Han steg opp i det høye, tok fanger fra fangenskap, og gav menneskene gaver.

Det er Faderen som har englene

Åpenbaringen 3
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av det levende livs bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Matteus 26
52. Da sier Jesus til ham: Stikk sverdet ditt på plassen sin, for alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.
53. Eller mener du ikke at jeg kan be min Fader, og han vil gi meg mere enn tolv legioner (72000) av engler?

Så når du ber Gud om hjelp, sender han engler for å hjelpe deg.

 

Tjenestegavene

1 Korinter brev 12
28. Og Gud bestemte da noen i menigheten først til apostler, deretter profeter, for det tredje lærere, deretter kraftgjerninger og helbredelsens nådegaver, hjelpetjeneste, forvaltnings-oppgaver, og ulike slag tungespråk.
29. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftgjerninger?
30. Har alle helbredelsens nådegaver? Taler vel alle i tungespråk? Eller tyder vel alle?

Romerbrevet 12
6. Og vi har forskjellige nådegaver etter den nåde som er gitt oss. Enten det er profeti i samsvar med troen(lydighet),
7. eller tjenende i tjenesten, eller den som er lærende i undervisningen,
8. eller den som oppmuntrer i formaningen. Den som deler med seg, gjør det med ærlighet. Den som står foran, gjøre det med iver. Den som gjør barmhjertighet, gjør det med glede.

I alt 7 tjenestegaver
Ordet apostel betyr utsending, altså en Misjonær.
I 1. Korinterbrev 12,28 så ser vi at det er en rekkefølge på tingene.

                        1. Kor 12,28                                                      Rom 12,6-8                                         1.Kor 12,29-30
Misjonær         Apostel                                                              Tjenende                                               Apostel
Profet              Profet                                                                 Profeti                                                    Profet
Lærer              Lærer                                                                 Den som er lærende                             Lærer
Evangelist       Kraftgjerninger                                                   Den som gjør barmhjertighet                Kraftgjerninger
Sjelesørger     Helbredelsens nådegaver og hjelpetjeneste      Den som deler med seg                       Helbredelsens nådegaver
Pastor             Forvaltnings-oppgaver                                        Den som står foran (Hyrde)                 Tydning av tunger
Dommer          Ulike slag tungespråk                                         Den som oppmuntrer i formaningen     Budkskap i tunger

En dommer-tjeneste er ikke det samme som en fordømmelsestjeneste. Paulus formante Efeserne med tårer. Ap.gj. 20,31

Åpenbaringen 5
6. Og jeg så, og se, for tronens midtpunkt og de fire levende skapninger, og for de eldstes midte, stod et Lam som slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, de som er utsendt til hele Jorden.

Lammet som var slaktet er Jesus kristus, og de sju Guds ånder er tjenestegavene.

Efeserbrevet 4
11. Og han gav da noen til apostler, og noen til profeter, og noen til evangelister, og noen til hyrder, og lærere,
12. til de innviddes utrustning, til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi kropp.
13. Inntil vi alle når frem til troens(lydighet) enhet og kunnskapen om Guds Sønn, til fullmoden mannlighet, og til alderens mengde av Kristi oppfyllelse,
14. forat vi ikke lenger skal være barnslige å la oss drive omkring i enhver vind av lærdom ved menneskenes spill i sleiphet med forførelsens kunster.
15. Men vi skal være sann og vokse i kjærlighet, opp til ham i alle ting, han som er hodet, Kristus,
16. av hvem enhver kropp forenes og holdes sammen ved ethvert hjelpende ledd. Etter arbeidet ved mengden av enhvers del, gjør kroppen vekst til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Hensikten med gavene er at vi skal vokse opp til modenhet.

 

Nådegavene

1. Korinter brev 12
7. Men Åndens tilsynekomst gis til det gagnlige.
8. Til en gis nemlig ved Ånden visdoms ord, til en annen kunnskaps ord, i samsvar med den samme Ånden.
9. Til en annen, tro(stole på), ved den samme Ånden. Men til en annen, helbredelsers nådegaver ved den samme Ånden.
10. Men til en annen, virksomhet av kraftgjerninger. Til en annen, profetisk tale. Til en annen, å atskille ånder. Til en annen, ulike slag av tungespråk. Men til en annen, tyding av tungespråk.
11. Men i alt dette arbeider den ene og samme Ånd og fordeler særskilt til enhver ettersom han vil.

I alt 9 nådegaver
3 gaver som åpenbarer noe:    Visdoms ord, Kunnskaps ord, Å atskille ånder.
3 gaver som taler:                     Profetisk tale, Tungetale, Tydning av tunger.
3 gaver som utfører/gjør noe:  Helbredesens nådegaver, Virksomhet av kraftgjerninger, tro.

Og igjen kan man finne en inndeling i 3.

Så under Kraftgjerninger så har du:         Tegn, Under, og Mirakler.
Og under Profeti, så har du:                      Oppmuntring, Formaning, og Trøst 1.kor 14,3
Og under Å adskille ånder, så har du:      Syner, Åpenbaring, og Henrykkelse
Og under Tydning, så har du:                    Tydning av tungetale, tydning av drømmer, og tydning av gåter
Daniel hadde gaven til å tyde drømmer og løse gåter Daniel 5,12
Under Håndspåleggelsens gave, har du:  Helbredelse, gaven til å overføre ånder, gaven til å overføre velsignelse
Når Moses la sine hender på Josva, overførte han noen av nådegavene til Josva 4.Mos 27,18-20 og 5.Mos 34,9
Jakob la sine hender på sine barn, og lyste velsignelser over dem  1.Mos 48,14-20 Og Isak velsignet sine sønner ved håndspåleggelse 1.Mos 27
Under kunnskapens gave, så har du:         kunnskapsord, Du ser det, Du bare vet det
Paulus sa: …jeg ser at det vil være med mishandling og store tap…..denne seilasen vil bli.  Ap.gj. 27,10
Her er to tilfeller der Jesus visste ting på overnaturlig vis Joh 6,61 og 16,19
Under tungetale, så har du:                         Budskap i tunger, tale på andre språk, tale til egen oppbyggelse 
1.kor 12,10/12,30/14,2-5 / Ap.gj 2,4-11

Dette er gaver man kan be Gud om å få, for å tjene i hans rike. Jakob 1,5

 

Det er tydelig at Djevelen fikk med seg noen av disse nådegavene på sin side

I Guds rike har vi profeti                I Djevelens rike har vi spådom
I Guds rike har vi adskille ånder    I Djevelens rike har vi åndemaning, Synsk
I Guds rike har vi kraftgjerninger,   I Djevelens rike har vi trolldom.
I Guds rike har vi helbredelse        I Djevelens rike har vi «healing».
I Guds rike har vi tro                      I Djevelens rike har vi hekskraft.
I Guds rike har vi kunnskaps tale  I Djevelens rike har vi sannsigeri

 

 

Å.L.

Drapsmannen

Det var en gang en mann, som hadde drept en annen mann. Han forsøkte å skjule dette ved å grave ned den drepte mannen. Og så håpet han på at det skulle gå bra, men det ble kjent hva han hadde gjort.

Så han valgte å rømme fra sitt hjem og sin kone. Og han rømte til et annet land. Der gikk han ut i en ørken. Men ute i denne ørkenen traff han på en prest, som bodde der ute i ørkenen. Dette var ikke hvem som helst prest, for denne presten kjente Himmelens Gud. Og denne presten hadde inngått en pakt med Gud, slik som Abraham hadde gjort en gang i tiden. Der fikk han lære å kjenne himmelens Gud. Og årene gikk.

Men så en dag talte himmelens Gud til ham gjennom et syn, og bad han om å reise tilbake til det landet han kom i fra. Men han skulle ikke gå alene, for himmelens Gud lovet å være med han med tegn, under, og mirakler. Og knapt nok har vel noen mann, i historien, blitt brukt av Gud som denne mannen. Han hette Moses. Etter Guds lov, moseloven, skulle han steines, og var skyldig til å dø. Og Guds lov fantes til lenge før Moses. Det kan du lese i 1. Mosebok 26,5 der Abraham fulgte Guds bud, lover, og forskrifter. Men Gud er en nådig og barmhjertig Gud, for den som vender seg til ham. Og han har ikke forandret seg. (Hebreerbrevet 1,12 og 13,8) Men Moses fikk del i forbannelsen, på grunn av sin ugjerning, og det tok 40 år for han å få gjenopprettelse. Og skal man ha gjenopprettelse, så må man erkjenne rett og galt, be Gud om tilgivelse, og omvende seg, så kan Gud begynne å løfte deg opp.

Esekiel 18
21. Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, holder mine bud, og gjør rett og rettferdighet, da skal han i sannhet få leve. Han skal ikke dø.
22. Ingen av de overtramp han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.

Det var derfor Daniel sa til Nebukadnesar

Daniel 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

Det finnes en belønning å få både på godt og på ondt. Så velg da å gjøre det gode. Det at andre gjør en feil, gir ikke deg noen rettighet til også å begå feil.

Han som tidligere var en drapsmann, fikk vende om, og fikk nåde. Og det får alle som erkjenner sine feil og vender om i følge Esekiel.

Men Moses hadde aldri overlevd hvis han hadde blitt utsatt for Paulus’ nådeløse evangelium, slik han var før han ble frelst. Og da hadde vi aldri hatt en lov som kunne fortelle oss om rett og galt.
       Men hva gjorde at Paulus fikk møte Herren? Paulus var dog oppriktig i sine gjerninger, selv om han gjorde feil. Det er noe annet en hva man kan si om de hyklerne, som betalte soldatene penger, for å dekke over oppstandelsen til Jesus (Matteus 28,11-15). Da de ble klar over at de hadde gjort en feil, omvendte de seg ikke. De forsøkte å redde sin prestisje. Det gjorde ikke Paulus. Paulus var ingen hykler (Skuespiller). Han var ekte, selv om han gjorde feil. Og da han ble klar over sine feil, vendte han om, og fikk nåde.

Det var disse hyklerne som døperen Johannes og Jesus kalte for ormeyngel, og det var disse Jesus refset i Matteus 23,1-36. Disse søkte prestisje fremfor det å være ekte.

(Historien om Moses er hentet fra historiefortelleren Josefus og fra Bibelen, og bildet er hentet fra nettet)

 

 

Å.L.

Emanuel Minos

Hans far var utdannet oberst og drev en liten butikk som solgte drikkevarer, i Belgisk Kongo. Og hans sønn, Emauel, ble alvorlig syk. Så han ble fraktet til misjonsstasjonen hvor Tollefsen arbeidet. Der ble han i 2 måneder. Under tiden ble hans mor syk, og det var vanskelig for dem å beholde ham. Så han ble adoptert bort til familien Tollefsen. Emanuel var 4 år på den tiden og ble 1 år på misjonsstasjonen. Og der ble han frelst som 4 åring. Da tiden var over på misjonsmarken, kom de til Oslo i 1930.
        Sommeren 1931, på en misjons-konferanse, i Dals-Ed, i Sverige, talte han for første gang, 5 år gammel. Han lærte å lese som 5 åring og hadde lest ut biblen som 7 åring. Da han var 7 år gammel, reiste han med sine adoptivforeldre på en misjonsreise i gjennom hele USA. Og på et husmøte i Chicago, ble han døpt i Den Hellige Ånd. Han fikk møte alle pinsepionærene, både i USA og Europa. Da 1 år var gått, kom han tilbake til Norge igjen som 8 åring. Hans foreldre reiste overalt i Skandinavia og hadde møter, og han var med hele tiden. I 1936 ble han døpt i vann og tillagt menigheten, i Filadelfia, Oslo.
        Skolen tok han som hjemmearbeid og gikk opp til eksamen som privatist. I 1958 reiste han til Oxford, i Storbritania, og studerte arkologi og egyptologi. 2 år med språkstudier og 5 år ved universitetet. Og så studerte han teologi, i Clarksville, i USA.
https://www.youtube.com/watch?v=6H9CobrtJoo
https://www.wikiwand.com/no/Emanuel_Minos#/overview
https://www.evidenceoffaith.org/nyheter/92342-emanuel-minos-har-fatt-hjemlov/

https://www.youtube.com/watch?v=kHS3EBId_w8
https://www.youtube.com/watch?v=1mnIZxUyDOY


(Bildene er hentet fra nettet)
Født: 11.06.1925
Far:     Minos (Greker)
Mor:              (Egypter)
Adoptivforeldre:
        Gunnerius og Oddbjørg Tollefsen
Gift: 31.03.1953 med Aase
Barn: 3 barn
Død: 15.11.2014, 89 år gammel

I 1995 ble han tildelt Polarstjerneorden «for sitt kristne, kulturelle og sosiale engasjement i Sverige» av stomesteren, Karl Gustav XVI av Sverige. Polarstjerneordenen er en svensk orden som ble opprettet av kong Fredrik I i 23.02.1748. Den ble ofte tildelt prester som hadde vært riddere av ordenen.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordstern-Orden
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordstjerneordenen

Bøker av Emanuel Minos

  • 1953  Grepet av Gud
  • 1965  Himlenes rike er nær
  • 1979  Jesu rop til syndere
  • 1993  Norge, vend i tide
  • 2001  Fra Reykjavik til Jerusalem
  • 2009  Det har ringt for tredje gang
  • 2014  Når sant skal sies
  • 2018  Tag Plats! Dörrarna stängs

Sitater av Emanuel Minos

Det er Isak som skal ha løfteslandet (8-9 minutter inn i filmen)

Feil. Dette sa Gud til Isak
1. Mosebok 26
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og gjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes

Og dette sa Gud til Jakob
1. Mosebok 28
13. Og se, Herren stod øverst på den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ætt.

Og Jakob endret navn til Israel (1. Mosebok 32,27-28)

Og der på dette Moria fjell. Der var det David 1000 år senere kjøpte stedet av Jesuittene for 600 sekel sølv og gull. Og så kjøpte han dette stedet, og så bygget han Davids stad. (9-11 minutter inn i filmen)

Feil
2. Samuelsbok 5
6. Så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: Du kommer aldri inn her. Blinde og lamme skal drive deg bort med de ord: David kommer aldri inn her.
7. Men David inntok allikevel Sions borg. Det er Davids by.

Det er David som har bygget Jerusalem. Det er han som er grunnleggeren.
(10-11 minutter inn i filmen)
Feil
Esekiel 16
3. og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra Kana’anittenes land. En Amoritt var din far, og en Hetittkvinne din mor.

Jeg forventer mer, av en som hadde lest ut bibelen da han var 7 år gammel, og har virket som evangelist i over 70 år, enn dette. Dette er jo løgn.

Se på fikentreet og alle trær. Når det kommer saft i dets grener, da skal dere vite at sommeren er nær. Fikentreet, jeg har nevnt dette gang på gang, jeg sa det borte på Justøya, jeg vil si det igjen, fikentreet, jødefolket, utdød i 2000 år, spredt blant alle folk på jorden, borte, og så kommer det, for 100 år siden, saft i dets grener. (11-13 minutter inn i filmen)

Fikentreet er ikke et bilde på Israel. Fikentreet er et bilde på at sommeren er nær. Her tar han ting ut av sin sammenheng.
Lukas 21
31. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skjer, vite at Guds rike er nær.

Hva mener han med «alt dette skjer»? Jo det er det han har sagt tidligere i kapittelet, som Krig, hungersnød, jordskjelv, osv. Det står ikke noe om Israel i dette kapitlet.

Etter 2000 år taler Jødene Hebraisk med dialekt. De sier at de samme dialektene som var for 2000 år siden kommer igjen. De forstår ikke hvordan det skjer.
(14-15 minutter inn i filmen)

Er det noen som han huske dette da, 2000 år tilbake i tid, hvilken dialekt de hadde? Desuten var det Eliezer Ben Judah som innførte det Hebraiske språket igjen i befolkningen. Og Samene taler jo også fortsatt samisk, etter at de forlot byen Samos, ved Egeerhavet, ca 400 år før Kristus.

Peter taler om endetiden. Og det skal skje i de siste dagene. Det begynte på pinsefestens dag og endetiden slutter når Jesus kommer igjen. Da er endetiden over. Da går vi inn i den store trengselstiden. (2-3 minutter inn i filmen)

Feil. Her blir de kristne forberedt til å møte den falske Messias. Les mer her.

Matteus 24
26. Altså hvis de sier til dere: «Se, han er i ørkenen, så gå ikke ut. Se, i rommet, ikke tro det.
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i øst og lyser like til vest, slik skal også menneskesønnens ankomst være.

Her sier jo Jesus at den falske Messias skal komme først. Og ved å vente på at Jesus kommer først, vil jo lede folk rett inn i armene på den falske Messias.

Alle kristne, uansett hvilken fløy de tilhørte, skulle få oppleve Åndens nedslag. Og det har vi opplevd, Åndens åpenbarelse. Jeg har til og med vært i et kloster og sett 150 munker som talte i tunger. (17-18 minutter inn i filmen)

Hva sier bibelen om katolikkene?
2.Johannes brev 1

9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.


Katolikkene bekjenner ikke Jesus som sin Herre, de går til Maria. Og hva sier bibelen om det?
Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
2. Korinterbrev 6
15. Og hva samspill har Kristus med Beliar? Eller hvilken andel har den troende med den vantro?

Men de som lever i mørke nå i fjerne og fremmede religioner. Jeg tror Gud skal utgyde sin Ånd over dem også. Dette har jeg aldri sett. Jeg har aldri sett det slik. jeg har bare sett det liksom at ulike kirkesamfunn og så videre, skulle få Åndsutgytelsen. Men Gud gjorde det klart for meg. Og så kom jeg til å huske på hva Duplessis sa. Han sa det samme. Han sa det. Det kommer en tid, sa han, når folk i de aller mørkeste religioner kommer til å få åpenbarelse av Jesus.
(22-23 minutter inn i filmen)

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

 

 

Å.L.

Til dere kjære Lutherske Statskirkefolk

Her kan dere se hvor dere blir lurt.

Vi kan jo begynne med

Bekjennelsen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke, (dette betyr: en hellig katolsk kirke)
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

Ordene «en katolsk kirke» betyr: en alminnelig kirke.
Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 458
https://snl.no/katolsk

Barnedåpen
Markus 16
16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning

Troen er et grunnlag for å bli frelst og for dåpen. En person sa engang til meg at du kan jo ikke vite om et barn tror. Da svarte jeg: Jeg har aldri hørt det bekjenne. Det kan jo ikke snakke engang.
Og dessuten står det videre i vers 14 at troen kommer av forkynnelsen / hørelsen.
Så, hvor mye har et barn sittet under forkynnelsen?

Vet du at Romerne døpte barna sine før Jesus Kristus var født? De gjorde det som et avgudsrituale for å beskytte barna mot trolldom. Og vet du om at Germanerne døpte barna sine før Jesus var født? De gjorde det for å gi barnet et navn. Og så ble det oppnevnt en gudfar og en gudmor for barnet.
Apostolisk dåp av Johannes Warns side 75

Du kan lese mer om dåpen Her

Hviledagen
I år 321 påbød Keiser Konstantin at Søndagen skulle være helligdag istedenfor lørdagen, fordi det var soldyrkelsens dag. Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 468

Romerne var soldyrkere. Og dette var noe Gud var imot.

Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Da Olav Den Hellige steg i land ved Moster sammen med katolske prester, så innførte han loven om Kvite krist. Folket skulle vende seg mot øst og be om at landet skulle gi grøde, og om helse for folket. Osv. (I øst er soloppgangen) Og han satte forbud mot flerkoneri.
(Kristne i trengselstider av Leif Sandsdalen s 125) (Wikipedia)

Olav den hellige var katolitkk, og hadde med seg 4 katolske prester da han steg i land på Moster. Og Norge var katolsk i 500 år, frem til grevefeiden i Danmark. Det var krigen mellom katolikkene mot protestantene, som startet i år 1537. Kongen og protestantene vant krigen, og da beslagla kongen alle de katolske godsene i Norge og i Danmark. (Norge var under Danmark på denne tiden)

Så søndagen er soldagen, og er ikke den hviledagen som Gud innsatte, Sabbaten.
Og du kan lese mer om Sabbaten Her

Kirkens vranglære
En artikkel av Åge Samuelsen, som du kan lese her.

Medlemsjuks
Den Norske Kirke hadde et såkalt kræsj i databasen sin, som gjorde at de fikk et langt større antall medlemmer. Og de tjente 400 kr. pr. ekstra medlem i 2007. Dette prøvde også Den Katolske Kirke seg på, men ble dømt for bedrageri i 2019. Men det ble ikke Den Norske Kirke. De fikk nok noen millioner ekstra i statskirke-kassen der.
https://www.dagsavisen.no/kultur/2011/08/17/min-gud-hvorfor-forlater-du-meg-aldri/
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article664832.ece
https://www.nrk.no/nyheter/medlemsjuks-i-oslo-katolske-kirke-1.12021644

Merkedager i kirkeåret

2. Februar
Lysmesse, Kyndelmesse, eller Jesu frembæring i templet, den kommer 40 dager etter Jul. https://snl.no/kyndelsmesse

Men dette er jo feil i hendhold til loven. Guttebarnet skulle omskjæres på den 8. dag og så skulle moren holde seg inne i 33 dager, før man skulle bære frem et offer i templet. Dette er jo 41 dager. Da kunne hun ha vært i templet, med offergaven, den 42. dagen, men for de som bodde lengre vekk fra templet, enn en dagsreise, så ble jo dette senere. (3. Mosebok 12,2-8) Og fra 25. desember til 2. februar er det bare 39 dager.

Dette er bare en forkledning av den hedenske feiringen av Imbolc, hvor man feirer den keltiske ildstedsgudinnen Brighid, Jomfruens festival. Stearinlys er tent og plassert i hvert rom i huset for å hedre solens gjenfødelse. En yppersteprestinne kan bære en krone av lys (stearinlys) for å symbolisere gudinnens retur til hennes jomfruaspekt. https://wicca.com/pagan-holidays/imbolc.html
Og dette er også Egypternes feiring av gudinnen Isis https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/

Påskedagen
Det er dagen der Jesus Kristus stod opp i fra graven.

Men det er feil, han stod opp en uke senere, og det kan du lese mer om her.

Dette er ikke noe annet enn feiringen av Ostara, vårjevndøgn, som feires dagen etter fullmåne. Der tenner man bål og feirer sol oppgangen. Ostara var den gode gudinne som forvandlet en fugl til en hare, slik at den kunne hente en skorpion til å beseire den onde Orion, som bare ødela eggene hennes. Men haren savnet få voldsomt å legge egg, og fikk derfor tillatelse til å legge egg en gang i året, påskeegget.
https://www.klartale.no/verden/2013/03/29/derfor-kommer-paskeharen/
https://www.learnreligions.com/all-about-ostara-the-spring-equinox-2562471
https://www.goddess-guide.com/ostara.html

1. Mai
Valborgnatten. Dette er feiringen av St.Valborg. Dette ble feiret med en bålbrenning som skulle holde onde makter borte. https://no.wikipedia.org/wiki/Valborgsnatten

Nei, dette er egentlig feiringen av den hedenske Beltane. Navnet Beltane betyr «Bels ild». Belinos (eller Belenus) er navnet på den keltiske solguden. Folk ville danse rundt bålet for renselse og fruktbarhetsvelsignelser. Noen ganger hoppet par gjennom en ild sammen for å forplikte seg til hverandre. Tradisjonelt, under festivalen, ville alle branner i et samfunn være slukket og bare bålet, tent til ære for Bel, ville brenne.
https://wicca.com/pagan-holidays/beltane.html

Pinse
Dette er en feiring av at Den Hellige Ånd ble utgytt over forsamlingen.

Denne dagen feires som en fullmåne-feiring av hedningene. Når Påsken flyttes, for at det skal stemme med fullmåne, da stemmer det også med fullmåne i Pinsen. https://www.learnreligions.com/pagan-wiccan-calendar-4110202

Jesaja 1
13. Kom ikke mere frem med tomt matoffer! Det er meg en vederstyggelig røkelse, både ved månedskifte, sabbat, og festlig sammenkomst. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen.
14. Deres månedskifter og fester hater min sjel, for de er blitt meg en byrde. Jeg er trett av dem.

24. Juni
St. Hans. Denne dagen skal være til minne om Døperen Johannes sin fødselsdag. https://no.wikipedia.org/wiki/Sankthans

Men det er ikke derfor denne feiringen har vært fra gammelt av. Den heter egentlig Litha. Det er en hedensk skikk som feires da sola snur, altså en solfeiring. Midtsommeraften kalles det på svensk. Bålbrenningen er keltisk, og skulle holde troll og demoner borte fra buskapen.
https://norge.sandalsand.net/hvorfor-og-hvordan-feirer-vi-st-hans/
Det er flere måter å feire Midsommer på.  https://www.learnreligions.com/litha-rites-and-rituals-2561483

31. juli – 1. august
St. Peter i lenkers dag som er til minne om St. Peters mirakuløse utfrielse fra fengselet. https://en.wikipedia.org/wiki/Lammas

Feil, Peter var fengslet, av Herodis, i påsken (Apostlenes gj. 12,3-4)

Brødmessedagen (Lammas) er nok en forkledd, hedensk, feiring, og heter egentlig Lughnasadh. Lughnasadh betyr begravelsesspillene til Lugh (uttales Loo), og refererer til Lugh, solguden. Begravelsen er imidlertid ikke hans egen, men begravelseslekene han arrangerer til ære for fostermoren Tailte. Når høsten begynner, går den keltiske solguden inn i sin alderdom, men er ennå ikke død. Guden mister, symbolsk, noe av sin styrke når solen står opp, lenger i sør, hver dag, og nettene blir lengre.
https://wicca.com/pagan-holidays/lughnasadh.html
https://www.learnreligions.com/history-of-the-lammas-harvest-celebration-2562170

20. – 23. september
Høstakkefest. Man feirer nå høsttakkefest på søndagen før eller etter mikkelsmesse, Man skulle da takke Gud for maten man fikk fra marken. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er egentlig feiringen av det hedenske Mabon, høstjevndøgn. Da takker vi også det avtagende sollyset, når vi lagrer høsten vår av årets avlinger. Druidene kaller denne feiringen, Mea’n Fo’mhair, og hedrer Den grønne mannen, skogens gud, ved å ofre drikkoffer til trær. https://www.wicca.com/pagan-holidays/mabon.html 
Dette var også en Bacchusfestival. https://www.celebratepaganholidays.com/fall/roman-festival-of-bacchus
Og her har du 10 måter å feire Mabon på. https://www.learnreligions.com/ways-to-celebrate-mabon-2562310

29. September
Mikkelsmesse. Den feirer man til minne om erkeengelen Mikal, og noen feirer også til minne om erkeengelen Gabriel og Rafael. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er engledyrkelse, og hva sier bibelen om dette?

Lukas 2
13. Og plutselig var det sammen med engelen en mengde av himmelens hær som lovet Gud og sa:
14. Ære i høyeste til Gud, og fred på Jorden i menneskers velbehag.

5. Mosebok 4
15. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært, for dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb midt ut av ilden,
19. og at du ikke, når du løfter dine øyne opp til himmelen og ser solen, månen, stjernene, og hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker dem; de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

31. Oktober
Alle Helgens dag (halloween) Dette er en feiring for de døde. De dødes dag. Opp igjennom hele middelalderen var det en utbredt oppfatning at sjelene som var i skjærsilden, kunne vise seg på denne dagen som spøkelser, hekser, padder etc. for folk som hadde behandlet dem dårlig i løpet av livet.
New Catholic Encyclopedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween / https://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween

Men bibelen sier

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Dette er egentlig feiringen av Samhain. Det hedinske nyttår. Det er den tiden på året da jorden har dødd og gått i dvale. Dette er tiden da sløret mellom vår verden og ånderiket er tynt, så det er den perfekte tiden på året for å få kontakt med de døde.  Samhain er syklusen av død og gjenfødelse. Mumming og guising var en del av festivalen fra i det minste tidlig moderne tid, der folk gikk dør-til-dør i kostyme og resiterte vers i bytte mot mat.
https://www.learnreligions.com/all-about-samhain-2562691
https://en.wikipedia.org/wiki/Samhain

13. Desember
Lucia feiringen. Dette er en okkult feiring som har blitt knyttet til en kvinne som døde på 300 tallet.
Her har du et utdrag av den okkulte feiringen.

Lussinatten kom Lussi for å kontrollere at arbeidet til julefeiringen var i rute. Alt grovarbeidet til jul som tresking og spinning skulle være ferdig til Lussinatten og ølbryggingen måtte være i gang. Lussi kontrollerer at julematen lages og fristene overholdes. Hun smakte på juleølet, kom med kakespaden, bivånte lefsebakinga i eldhuset og ropte ned i skorsteinspipa: «Inkje bryggja, inkje baga, inkje store eld hava!» https://brodogkorn.no/wp-content/uploads/sites/51/2016/11/Bakjulpaskolen_HvorforfeirerviLucia.pdf

Dette var den eneste dagen i året hvor dyr kunne snakke med hverandre, men de feirer det på samme måte som Imbolc, med hvite kapper og lys på hode. https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/ / https://www.wikiwand.com/no/Lussi

Hvis de virkelig ville ha feiret Lucia, så kunne de ha valgt alle andre måter å feire på, enn en okkult praksis.

Advent feiringen
Det er de fire siste søndagene før den 25. Desember. Røttene går tilbake til oldtiden da de feiret tiden for vinterjevndøgn. Kransen eller sirkelen er et symbol på evigheten og magiens kraft som ikke går i stykker eller forsvinner. Det ble antatt at slike hellige kranser kunne låse bort alle onde ånder. I følge den keltiske troen er vinterjevndøgn en feiring av lysets gjenfødelse.
https://kristalycsakra.hu/index.php/aktualis-valtozasok/225-advent-miszteriuma-1-hethttps://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kupala

25. Desember
Jul. Yule er det gammelengelske ordet for Jul , det vil si markeringa av Vintersolverv. Feiringen er lagt til den 25. Desember fordi det var avguden Mithras’ fødselsdag. I og med at det neste døgnet begynte ved solnedgang, er også aften den 24. egentlig den 25. Desember. Du må ikke tro at hyrdene på Betlehemsmarka satt ute i snøføyka og gjette sauer. (Lukas 2,8-20)  Og Jesus, og disiplene, gikk ikke rundt juletreet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Yule
https://no.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten

En kvist kristtorn ble holdt nær døren hele året som en konstant invitasjon til hell til å besøke beboerne. Misteltein ble også hengt opp som dekorasjon. Den representerte frøet til det guddommelige, og midtvinteren reiste druidene dypt inn i skogen for å høste det.
     Mange skikker skapt rundt julen identifiseres med julen i dag. Hvis du dekorerer hjemmet ditt med et juletre, kristtorn eller stearinlys, følger du noen av disse gamle tradisjonene
     Yule-symboler som julestjerner, furukongler og til og med en dekorert julestokk i nærheten bidrar til stemningen.
     Når du er klar, sett på litt beroligende musikk assosiert med sabbaten og ritualet ditt. Gå inn i den stående steinsirkelen og lukk med 12. stein.
     Ring kvartaler, start med å tenne gult lys i øst:
«Luftens krefter, gå ut fra mørket, gå inn i sirkelen min, mens mørket gir vei for lys. Ta med deg essensen av furutrær, Minn meg om våren når jeg møter solvervsnatten.» 
https://wicca.com/pagan-holidays/yule.html

Symboler

Øyet som ser alt.  Horus, det altseende øye. Dette er en av Egyptens guder.

 

 

Dette er et okkult symbol. Horus ble tilbedt av både Egypterne og Romerne. Og det er også som et frimurersymbol. Men hva har den på altertavla å gjøre?
https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Kirkeskipet
RA var en av Egyptens guder som rodde i et solskip over himmelen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Ra_(gud)
Han var også solguden. Og i kirken har det vært tradisjon å begrave den døde med hodet vendt mot øst. https://snl.no/d%C3%B8dsritualer_-_kristendommen

Dette er soltilbedelse.
Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Her har du Jesus som solguden. Hvor mange varianter finnes det ikke av den?

Nadverds-platen dere tar er laget rund som et bilde på solguden, i følge Doc Marquis 1 time og 44 minutter ut i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

Obelisken, som er brukt i det okkulte, er avbildet på kirketårnet i de norske kirker  16-19 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s
Obelisken finnes også hos frimurerne. Hva har den med kirken å gjøre?

Fiskesymbolet
Hatmehit var en Egyptisk gud som tradisjonelt var avbildet enten som en fisk, eller en kvinne med et fiskeemblem, eller en krone på hodet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatmehit
Hos filisterne hette fiskeguden Dargon.

Dødspraksisen
De dødes menighet. Orisis var den Egyptiske guden i dødsriket.
https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris
Hvem av dere bygger et hus med å legge de døde rundt huset? Eller bygger en menighet og legger de døde rundt lokalet? I eldre dager begravde man til og med de døde inne i kirken. Er ikke dette tilbedelse av de døde?
Men bibelen sier:

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Kirkebygningen
Kirken er jo ofte formet som et kors innvendig. Når du da kommer inn kirkedøren og opp midtgangen, så trår du korset under din fot. Har du tenkt på dette?

Trikvetra
Det er jo symbolet på treenigheten i følge kirkens symboler.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristne_symboler
Men det samme symbolet brukes i det okkulte og heter Triquetra og er et bilde på Jomfruen, Moren, og Kronen.
https://www.angelicalbalance.com/spirituality/triquetra-spiritual-meaning/
Og det har flere meninger:

I Wicca representerer triquetra sinnet, kroppen og ånden . Dette symbolet tar til orde for en balanse mellom de tre dimensjonene av kroppen vår. Hvis vi noen gang skal oppnå åndelig oppvåkning, må vi lære å skape en balanse mellom sinn, kropp og ånd. I tillegg til dette må vi lære å pleie dem åndelig.

Triquetra-symbolet i hekseri representerer også naturens kraft , og hvor sammenkoblet de er. Landet, havet og luften henger sammen, og vi må også innse at vi er knyttet til naturens 3 dimensjoner. vi må lære å finne balansen i kroppen vår; fordi det vil hjelpe oss å spare nok energi til trolldomspraksis.

Alterringen
Hvor vi bøyer oss oss innfor det hellige. Den er formet som en halvmåne. Blant de Egyptiske gudene var halvmånen en gud som hette Khonsu
https://en.wikipedia.org/wiki/Khonsu

Den er også et symbol for Islam, samt andre religioner. Og til og med Jomfru Maria.
https://no.wikipedia.org/wiki/Halvm%C3%A5ne

(Bildene er hentet fra nettet)

Er alle disse okkulte symbolene i Kirken tilfeldig ? Det er jo litt mange til å være tilfeldig. Hva sier bibelen om dette da?

5. Mosebok 17
2. Dersom der i ditt samfunn, i en av de byer som Herren din Gud gir deg, finnes en mann eller kvinne som gjør det som er ondt i Herrens, din Guds, øyne, så han bryter hans pakt,
3. og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilber dem, eller solen, eller månen, eller hele himmelens hær,
4. og dette blir meldt deg, og du får høre om det, da skal du nøye granske saken. Og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i Israel,
5. da skal du føre den mann eller den kvinne som har gjort denne onde gjerning ut til byens port, og enten det er mann eller kvinne, skal du steine dem, så de dør.
6. Etter to eller tre vitners utsagn skal den miste livet som skal dø. Han skal ikke avlives bare etter ett vitnes utsagn.

I den gamle pakt skulle de utryddes. Gud aksepterte ikke dette. Ved å dyrke andre guder kommer man under forbannelse. Du kan lese mer om det Her.

Medlemsskap i Kirkens verdensråd

Det er mange kirkesamfunn, som gjennom kirkens verdensråd, gav penger til kommunistenes gerilja i Afrika. Og når de kom til makten, fengslet og drepte de alle de kristne. Mocambique og Angola er de beste eksempler på dette. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s.133)

Generalserkretæren i Kirkens verdensråd hette Castro. Og han skrev til Gorbatsjov og sa: «Kommunismen og Kristendommen arbeider mot det samme mål». (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

I sitt kommunistiske manifest skrev Karl Marx at målet med kommunismen er å avskaffe all religion og all moral. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

Å.L.

Falske syner om Krig

Henry Gruver så i et syn, fra 1985, byene på østkysten av Usa bli truffet av bomber fra ubåter. Han så også at radiotårnene ble ødelagt, slik at vi ikke visste om at Russerne kom. Men i dag er det radar og satellitter som overvåker og ser aktiviteten av fly og båter.
http://theprophecycenter.com/henry-gruver/

Både Dumitru Duduman, og A.A. Allen, så New Yorks ødeleggelse, men det er et problem med dette.
https://www.ubm1.org/?page=dumitru_duduman-5#russians
https://www.ambassadorwarrior4christ.com/single-post/2018/05/05/AA-Allens-Vision-Of-The-Fall-Destruction-Of-America

Se nøye på dette bildet.

Her ser dere fiberkablene som går på havbunnen. Store deler av dem går ut fra New York og Los Angeles.

Dette er det systemet som Antikrist skal bruke, og som står nevnt i Åpenbaringsboken. Hvis disse plassene bombes, da virker ikke systemet til antikrist.

Åpenbaringsboken 13
17. Og så at ingen maktet å kjøpe eller selge, uten å ha merket, eller dyrets navn, eller dets navns tall.
18. Her er visdom. Den som har forstand, kan regne ut dyrets tall. Det er nemlig et menneskes tall, og dets tall er 666.

Johannes var jøde og så dette på hebraisk. Og så oversetter han til gresk. Dette viser han i Åp. 9,11 og i Åp. 16,16. Dette tallet som er oversatt som 666 på gresk, skrives www på hebraisk. Altså Word Wide Web (Internett). Internett er det nye betalingssystemet som Johannes så den gangen. Og hvis dette bombes, virker ikke systemet til Antikrist.

Er synene, som disse tre personene har hatt, bare en propaganda slik at USA kan forsvare å opprettholde en stor våpenproduksjon?

Er disse synene fabrikkert for å forsvare at USA skal overta hele verden?

I Sions Vise Protokoller, som Adam Waishaupt brukte, når de stiftet Illuminati i 1776, står det at de skal bruke USA, som et springbrett, for å ta resten av verden.

Og I dag har USA ca 4000 militærbaser i USA, og ca 1000 militærbaser i resten av verden.
https://www.youtube.com/watch?v=4_DsGu5Egnw

I dag ødelegges økonomien for små firma og de store overtar. Er det slik de overtar styringen av resten av verden?  Og når det gjelder krig, skal USA komme som en reddende engel, slik Stalin gjorde, for de som ble angrepet av Hitler?

Apropos: Når det gjelder betalingssystemet i Åp. 13,17 så ser vi at det er 3 måter å betale på. Merket, dyrets navn, og dyrets tall. Når man handler med dyrets navn, så ser jeg for meg, at man den gangen, handlet på en godseiers navn, med å skrive det på han, og at dette kan tilsvare bankkort / sjekk i dag.

Så jeg ser disse 3 måtene å handle på som det Johannes så dengang:  Merket (Chipen), Navn (Bankkort), og tall (Internett),
Men det er bare Merket, og tilbedelse av dyret og dets bilde, som det advares mot i Åp.14,9

 

 

Å.L.

Israels vandring fra Gosen til Horeb

Farao sier til Josef at hans slekt skal få bo i den beste delen av landet, i Gosen. (1. Mosebok 47,6)
Og der bodde de da de utvandret fra Egypt (2. Mosebok 8,22)
Og der hadde de bygget en by som hette Ra’amses, som de drog ut i fra. (4. Mosebok 33,3)

De drog fra Ra’amses til Sukkot. (4. Mosebok 33,5) og sukkot betyr løvhytter.

I de egyptiske bokrullene fra Manuskriptenes bok finner vi følgene:

MAN: 6: 26 På syv dager reiste de forbannede til Remwar, ved Remwar vann. De krysset den hissende villmarken mens åsene smeltet rundt dem; over ble himmelen revet av lyn. De ble drevet av terror, men føttene ble viklet inn i landet, og ørkenen lukket dem inn. De kjente ikke veien, for intet tegn var konstant foran dem.

MAN: 6: 27 De vendte seg for Noshari og stoppet ved stedet Shokoth, ved steinbruddet. De passerte Mahas farvann og kom ved dalen Pikaroth, nord for Mara. De kom opp mot vannet som blokkerte deres vei, og deres hjerte var fortvilet. Natten var en natt av redsel og frykt, for det var et høyt stønn over, og svarte vinder fra underverdenen ble løst, og ild sprang opp fra bakken. Hjertene til slaverne krympet i dem, for de visste at faraos vrede fulgte dem og at det ikke var noen måte å unnslippe. De kastet overgrep mot de som ledet dem; merkelige ritualer ble utført langs kysten den kvelden. Slaverne omstridt seg imellom, og det var vold.

De drog frem i 7 dager til Sukkot (Løvhytter), og i 7 dager skal israel feire løvhyttefesten (3. Mosebok 23,39-44)
Men her i Manuskriptenes bok ser vi at Sukkot ligger ved steibruddet, og steibruddet lå ved Remwar vann. Jeg slo opp på steinbruddene i Egypt for å se om noen kunne passe ved et vann.

(hentet fra https://per-storemyr.net/2012/12/23/ten-quarries-of-ancient-egypt-2-rod-el-gamra-dolerite-porphyry-quarry/)
Steinbruddet som er nummer 2 oven i fra og ned, ligger ved et vann og heter Widan el-Faras. Uansett i hvilken del av det fruktbare området Ra’amses lå, så er det ca 24 mil dit. 24 mil / 7 dager = ca 3,5 mil til dagen. Og hvis de gikk i 15 timer pr dag, blir det 2,3 km pr. time. Ved rask gange, gikk jeg 4,5 km på en time, men disse hadde med seg dyr og barn, så jeg vil anta at det kan stemme med 2,3 km pr time. De som tidligere har plassert Gosen på kartet, har plassert det i den nordre delen av  det grønne området. Men jeg ser ikke noen hensikt i å krysse Nilen 2 ganger, så jeg vil plassere Gosen i den sørlige delen av det grønne området, og at det kanskje var en bro, som gikk over Nilen, ved dette steinbruddet, at det var derfor de gikk dit. Nilen var jo full av krokodiller, og var derfor vanskelig å krysse. Han sier også i Manuskriptenes bok at de passerte Mahas farvann. Mahas var en stamme i Nubia (https://en.wikipedia.org/wiki/Mahas)

Fra Sukkot drog de til Etam, og så videre til Pi-Hakirot (Engenes sted) (4. Mosebok 33,6-7)  I Manuskriptenes bok 6,27 ser vi at Pi-Hakirot lå i en dal. Så jeg vil tro at de fulgte, det som i dag er en bilvei, ned til Det Røde Hav.

4. Mosebok 33
8. Og de drog fra Hakirot og gikk gjennom havet til ørkenen. Og de drog 3 dagsreiser i Etams ørken og leiret seg i Mara.

Her finner vi Etam ørkenen på begge sider av Det Røde Hav. Både i 4. Mosebok 33,7 og 33,8. Og de gikk 3 dager til de kom til ørkenen Sjur (Klippeørkenen) (2. Mosebok 15,22)  Og så går de gjennom klippeørkenen til Det Røde Hav igjen (4. Mosebok 33,10)  Da vil jeg tro at de fulgte den ruten som i dag er en bilvei frem til Nueiba.

Da blir kartet seendes ut slik som nedenfor.

Men hvor er fjellet Horeb, Sinai Fjell?
Paulus sier at Sinai-fjell lå i Arabia (Galaterbrevet 4,25)
Elia gikk 1 dag ut i ørkenen fra Karmel og deretter gikk han i 40 dager for å komme til Sinai-fjell. (1. Kongebok 19,3-8)
Moses og folket kom til Refidim. Det var der Moses slo på klippen og folket fikk vann. Men klippen som Moses slo på var Horeb, og det var der de stred mot Amalekittene (2. Mosebok 17,1, og 6 og 8)  Etter at de hadde fått vann fra Horeb, drog de enda avgårde til Sinai-fjell (2. Mosebok 19,1-2)
Da Moses holder sin tale midt imot Jeriko ved jordan, sier han at de er 11 dagsreiser fra Horeb (5. Mosebok 1,1-2)  Og her kan vi se at Horeb ligger både i Paran-ørkenen og i Sinai. (5. Mosebok 33,2)
Da er det dette som er Horeb, for det er ca 10 mil fra Jordan til dette fjellet. Men det er litt vanskeligere terreng der, så de ville nok har brukt litt lengre tid på å gå de milene.

Men profeten Elia gikk i 40 dager fra Karmel og det er ca 30 mil til Eilat, ved Det Røde Hav. Og det kan jo være litt vanskelig terreng dit, så si at han gikk 1,5 mil til dagen. Da ville han bruke 20 dager til Eilat. Da er nok dette Sinai-fjell.

Moses og folket hadde brukt 1 måned til å komme til ørkenen Sin (2. Mosebok 16,1)
Og de hadde brukt 3 måneder fra Ra’amses til Sinai-fjell (2. Mosebok 19,1)

 

 

Å.L.

Persia-rikets tid

  1. år

Det året Kyros og Kambyses inntar Babylon, blir det første året med annet styre over Jødene. (Josefus side 187) (Daniel 6,1-2 og Daniel 8,1-3 og 20)
Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
Jødene får lov til å vende hjem igjen, etter at Jerusalem hadde ligget øde i 70 år. (2. Krøniker bok 36,22) (Esras bok 1,1-11) Jeremia 29,10) (Daniels bok 9,2) (Josefus side 187)

  2. år

Kyros og Kambyses går til angrep på Egypt  (Josefus side 188) + (Herodotus 7. bok 1-4) – (Jeremia 29,12-15)
Psammenitus, Farao i Egypt, blir drept etter å ha regjert i 6 mnd. (Herodotus 3. bok 14)
Jødene begynte å bygge på templet etter at de var kommet tilbake til Jerusalem. (Esras bok 3,8-10)

  5. år

Kambyses får et klagebrev på jødene og han ber dem om å stanse arbeidet på templet i Jerusalem (Esras bok 4,17-24) (Josefus side 188) (Kambyses)

  6. år

Kyros dør i krigen mot Massagete og kampen om tronen starter (Kyros) (Kambyses)
Magierne forsøker å overta riket ved å utgi seg som Smerdis, sønn av Kyros (7mnd) (Herodotus 3. bok 61-66)
Kambyses dør på vei hjem samme året (Josefus side 188) (Herodotus 3. bok 61-66) (Kambyses)

  7. år

Oha og 6 andre beiseirer Magierne (Herodotus 3. bok 61-88)
Oha blir hersker over det Persiske riket (Oha)
Oha slår ned opprør i riket (Oha)

  8. år

Oha slår ned mer opprør i riket (Oha)

  9. år

Oha inntar Babylon (Oha)
Dronning Vasti gjør opprør mot kongen (Oha) (Josefus side 196) (Esters bok 1,9-22) 

11. år

Oha går til krig mot Skytherne, men må vende tilbake uten å få til noe (Oha)

12. år

Persiske ambassadører kommer til Amyntas (Aleksander den stores bestefar) for å be om jord og vann i forbindelse med krigen mot Paeonianerne. Perserne oppfører seg så dårlig at Aleksander (bror til Filip) får dem drept. (Herodotus 5. bok 17-22)

13. år

Ester blir Dronning i Persia-riket (Oha)

15. år

Perserne går til krig mot Naxos, men blir forrådt og klarer ikke å utrette noe. (Oha)

16. år

Perserne brenner de greske templene. (Herodotus 5. bok 102) (Oha)
Perserne beleiret byene på Kypros, og inntok dem. (Herotodus 5. bok 112-126) (Oha)

17. år

Haman, en amalekitt, blir satt til å styre riket. (Esters bok 3,1) (Josefus side 197) (Oha)
Perserne vinner sjøslaget mot Histiaeus. (Herodotus 6. bok 8-18) (Oha)

18. år

Haman blir hengt og Mordekai får komme frem for kongen, og da var det gått 97 år siden han ble bortført.  (Esters bok 2,6 og 3,7 og 8,9) + (Jeremia 29,10) + (2.Kongebok 24,8-18) + (Jeremia 52,31) + (Josefus side 188) (Oha)
Kongen reiser til Egypt og setter igang et stort gravearbeide, for å lage en kanal i mellom Det Røde Hav og Nilen (Oha)

22. år

Perserne inntar Milet og bortfører befolkningen (Herodotus 6. bok 18-21)
Samene forlater Samos for ikke å bli gjort til slaver (Herodotus 6. bok 18 og 22-25)
Amyntas, sønn av Tharralea, og far til Filip, blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)

24. år

Perserne angriper Chios, Lesbos og Tenedos (Oha)
Histiaeus blir tatt til fange og drept av Perserne. (Herodotus 6. bok 28-29)

28. år

Darius stoppet arbeidet på kanalen mellom Det Røde Hav og Nilen, fordi havnivået var forskjellig fra Nilen (Strabo 17. bok 1) (Oha)
Kongen sender menn for å speide ut veien til India Herodotus 4. bok 44) (Oha)

31. år

Perserne angriper India (Oha)

37. år

Perserne erobrer Eretria i Hellas, og fører folket bort som slaver. (Oha)
Perserne angriper Maraton, men taper slaget mot grekerne. (Oha)
Oha innsetter Artabazanes (Arfaksad), sin førstefødte sønn, som satrap over Media (Judits bok 1,13) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 175 og 177) (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)

40. år

Hæren til Oha synker i kvikksand ved fjellet Baal-Sefon (Casius-fjellet). Antageligvis den hæren som tjenestegjorde i Egypt.  (En kommentar til Herodot av W. W. How og J. Wells 2. bok 6)

41. år

Egypterne gjør opprør mot Oha, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge, Armiteus av Saïs. (Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15)
Oha setter sin sønn Ochus (Nidin-Bél / Xerxes) på kongetronen, og gjør seg klar til å ta Egypt, men han blir syk. (Herodotus 7. bok 2-4) (Nidin-Bel)

42. år

Oha dør av en sykdom etter å ha regjert i 36 år. (Herodotus 7. Bok 4) (Schmidt, Persepolis III: De kongelige gravene og andre monumenter) (Oha)
Herrens ord kommer til Profeten Haggai om at det er på tide å bygge på Herrens hus. (Jødisk 01.06) (Haggai 1,1-11) (Nidin-Bel)
De tar opp igjen arbeidet med å bygge på Herrens hus (Jødisk 24.06) (Haggai 1,12-15)
Haggai profeterer om at folkenes dyrebare skatter skal komme til Herrens Hus (Jødisk 21.07) (Haggai 2,1-9)
Herrens ord kommer til Profeten Sakarja om at de skulle vende om og ikke være som sine fedre (08) (Sakarja 1,1-6)
Herrens ord kommer til Haggai om at fra denne dag vil Herren velsigne (Jødisk 24.09) (Haggai 2,10-19)
Herrens ord kommer igjen til Haggai om at Herren vil velte Kongetroner (Jødisk 24.09) (Haggai 2,20-23)
Herrens ord kommer til Sakarja om at han er vred på de land som hjalp til med ulykken mot Jerusalem, og nå vil Herren trøste sitt folk. (Jødisk 24.11) (Sakarja 1,7-2,17)
Sakarja får se Josva, Josadaks sønn, bli innsatt som yppersteprest, av Herren, i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 3,1-10)
Herrens ord til Serubabel som Sakarja får i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 4,1-14)
Sakarja får se forbannelsen for dem som stjeler og dem som bedrar  (Jødisk 24.11) (Sakarja 5,1-4)

43. år

Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)
Ochus satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)

46. år

Ochus går til krig mot Hellas og taper. (Nidin-Bel)
Han trekker han seg tilbake til Sardis og overvintrer der. (Herodotus 8. bok 97, 100, 107, 113, 115, og 117)
Herren befrir Jødene fra øst og vest (Joel 3,9-11) + (Sakarja 8,7-8 og 13)
Jødene blir ferdig med å bygge templet (Jødisk 03.12) (Esras bok 6,15)
Amyntas sønn av Tharralea, dør etter å ha regjert i 24 år, og hans sønn, Alexander, overtar tronen i Makedonia. (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)

47. år

Ochus’ hærfører, Mardonius, gikk til krig mot 50 000 grekere med 300 000 mann og tapte. (Nidin-Bel)
Under denne krigen var Alexander, sønn av Amyntas, (Filips bror) konge og leder for makedonerne (Herodotus 9. bok 44)
Alexanders bror, Filip, er gissel hos Theben (Diodor på Sicilia 15. bok 67,4) (Diodor på Sicilia 15. bok 70,2)
Ptolemaios Alorites, sønn av Amyntas, drepte sin bror Alexander i forræderi og regjerte i 3 år (Diodor på Sicilia 15. bok 71,1)
Arsicas, kongens sønn, gifter seg med bror datter av kong Ochus. (Herodotus 9. Bok 108) + (Diodor på Sicilia 11. bok XXV) + (Strabo 15. Bok 24) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5) + (Fra Syncellus i følge EUSEBIUS, (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Esra drar fra Babylonia til Jerusalem med gull og sølv til templet (Esra 7,7-9 og 11-20) (Esras bok)
Israel hadde tatt seg hustruer fra fremmede folk og vedtar å skille seg fra dem (Jødisk 20.09) (Esra 10,9-12)
Sakarja får bedkjed, fra Herren, om å lage en krone og sette den på Josva, Josadaks sønns, hode (Jødisk 01.05) (Sakarja 6,9-11) + (Esra 7,9)
Det settes igang en granskning om blandingsekteskapene. (Jødisk 01.10) (Esras 10,16)

48. år

Jødene er ferdig med å granske sitt folk, om hvem som tok seg fremmede hustruer (Jødisk  01.01) (Esra 10,17)

49. år

Templet blir innviet og tatt i bruk i sabbatsåret (Daniel 9,25) (Daniels 70 årsuker) + (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

50. år

Filip, Aleksander den stores far, blir konge i Makedonia (Diodor på Sicilia 17. bok 1)

56. år

Byen, Lacedaemon (i Helleas) ble rammet av et voldsomt jordskjelv, hvor mer enn 20 000 mennesker døde, og en pest brøt løs, som varte lenge. (Diodor på Sicilia 11. bok XXI [XXI-VII])

57. år

Ochus dreper sin halvbror, Artabazanes, i en krig om tronen. Artabazanes var den førstefødte av Oha, mens Ochus var den førstefødte av Oha og Atossa, Kyros’ datter. (Nidin-Bel år 17)

58. år

Ochus ville hevne seg på de land som ikke stilte opp i krigen mot Artabazanes (Arfaksad) (Nidin-Bel år 18) (Judits bok 2,1-16)

Sakarja 11
6. så jeg vil ikke mere spare landets innbyggere, sier Herren, men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd.

Xerxes (Kongen) drepte presten i babylon, tok statuen av Jupiter med seg, (Horodotus 1. bok 183-184) Og ødela graven til Belus. (Strabo 16. bok 1,5)

60. år

Ochus (Xerxes) beseiret Egypt og regjerte over det i 6 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187)
Nehemja blir utnevnt til statlig oppsynsmann og reparerer Jerusalems ødelagte murer (Nehemja 1,1-11 ) (Nehemja 5,14 og 13,6) (Nehemja 6,15) (Nehemja 13,6)

63. år

Esra leser av lovboken for folket i sabbatsåret (Jødisk 01.07) (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

65. år

Nothus (Kyros) blir satrap over Lydia. (Artaxerxes Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Diodor på Sicilia 12. bok 25) + (Uruks Konge Liste) + (Diodor på Sicilia 12. bok 29)

72. år

Nehemja kommer tilbake til kongen og fortsetter som munnskjenk. (Nehemja 5,14 og 13,6)

76. år

Arses blir innsatt som konge mens Ochus ennå lever. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Strabo 15. bok 24)

80. år

Artabane å dreper kongen. (Diodor på Sicilia 11. bok 25)
Bagoas å forgifter tronearvingen, så han dør. (Strabo 15. bok 24) Han regjerte 2 mnd etter at Ochus var drept. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Hans bror, Sogdian (Bagoas), overtok tronen og regjerte i 7 mnd. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Diodor på Sicilia 17. bok 5)
Nothus (Kyros) drepte Sogdian og overtok tronen. Han regjerte i 5 år.  (Diodor på Sicilia 12. bok 29) + (Uriks kongeliste)
Filip dør etter å ha regjert i 30 år og Aleksander blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 17. bok VII) + (Uriks kongeliste)
Aleksander den store dreper de som drepte far hans. (Diodor på Sicilia 17. bok 1-2)

81. år

Aleksander den store krysser Hellespont og går til krig mot Persiariket. (Josefus side 201) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5-7) + (Uriks kongeliste) + (Strabo 15. bok 3,24) (Daniels bok 8,4-8 og 20-22)
Aleksander hadde en hær på 34.500 mann da han krysset Hellespont (Diodor på Sicilia 17. bok 17)
Det var sommertid da Aleksander var i Kilikia (Curtius Rufus 3. bok 5,1)
Nehemja kaster ut Tobias’ ting av templet og setter i orden igjen (Nehemja 13,8-12)
Nehemja driver bort Mamasse, en av sønnene til Jojada, slik at han ikke fikk gjøre prestetjeneste mer, i templet. (Nehemja 13,28) + (Josefus side 200-201)

82. år

Aleksander den store går til krig mot Nothus (Kyros), Kongen av Persia, og beseirer han. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Curtius Rufus 3. bok 8,8) (Curtius Rufus 3. bok 11,1-27)
Nothus hadde en hær på 500 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 31)
Dette skjedde på vinteren (Curtius Rufus 3. bok 8,8) + (Curtius Rufus 3. bok 13,7)
Øya Arad overga seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,6)
Byen Byblos overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,15)
Byen Sidon overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4.bok 1,15-16)
Kypros bytter side og hjelper Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 8,14)
Byen Tyrus overgav seg ikke og ble lagt i grus etter 7 måneders kamp (Curtius Rufus 4. bok 4,19) (Sakarja 9,1-4)
Aleksanders krigsflåte blir sendt for å frigjøre Kreta, og rense havet for pirater (Curtius Rufus 4. bok 8,15)
Aleksander den store besøker Jerusalem og møter ypperstepresten Jaddua (Josefus side 201-202)
Jaddua var sønn av Johanan, sønn av Jojada, sønn av Eljasib, sønn av Jojakim, sønn av Josva, Josadaks sønn, som reiste fra Babylon i Kyros 1. regjeringsår over Babylon (Nehemja 12,1 og11) + (Esra 2,1-2 og 3,1-2)
Aleksander den store beleirer og inntar Filisternes byer (Curtius Rufus 4. bok 6,1-30) (Sakarja 9,5-7)
Aleksander den store blir ønsket velkommen i Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)
Andromache, som Aleksander hadde satt til å styre Syria blir brent levnede av Samaritanere. Aleksander kom og henrettet disse menneskene og insatte Memnon til å styre. (Curtius Rufus 4. bok 8,9-11)
Aleksander hadde krysset Tigris da Darius’ kone døde i fødsel. Da har det ikke gått mer en 9 måneder siden det forige slaget mot Darius. (Aleksander av Plutarch) + (Curtius Rufus 4. bok 9,7 og 10,18-24)

83. år

Aleksander den store møter Darius til et avgjørende slag om sommeren (Curtius Rufus 4. bok 12,14)
Denne gangen har Nothus (Darius) en hær på 1 000 000 mann og taper for Aleksander, som har 50 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 39) (Curtius Rufus 15,22-26) (Curtius Rufus 5. bok 11,5)
Perserne forventet at Aleksander skulle angripe om natten, og stod derfor klare og ventet hele natten igjennom, mens grekerne sov. (Curtius Rufus 4. bok 13,4-20)
Noathus (Darius) rømmer til Ekbatana (Curtius Rufus 5. bok 8,1 og 13,1)
Byen Arbela overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 1,10)
Byen Babylon overgir seg til Aleksander, hvor han blir i 34 dager (Curtius Rufus 5. bok 1,17og 39)
Byen Susa overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 2,8-11)
Aleksander går inn i Persia om vinteren (Curtius Rufus 5. bok 4,4 og18)

84. år

Aleksander inntar Persepolis og brenner byen (Curtius Rufus 5. bok 6,1-10 og 7,1-11)
Bessus drepte Nothus på vei til Bactria. Dette hente om sommeren. (Curtius Rufus 5. bok 13,15-17 og 23-25)

92. år

Aleksander den store dør etter å ha regjert i 12 år. Det var under reparasjonsarbeidet på templet til Belus at han ble syk og døde. (Strabo 16. bok 1,5) (Strabo 15. bok 3,24)

Babylonia riket

-10. år

Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 102, 103,,106, og 130)

 -7. år

Ninnive faller
Nebukadnesar og Media-kongen inntar Ninnive (Apokryfiske skrifter, Tobias bok 14,32) + (Uriks kongeliste) + (Nebopalassars 14. år (Y14) https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/abc-3-fall-of-nineveh-chronicle/) (Sefanja 2,13-15) (Nahum 1,1-3,19)

Mika 5
Når Assur kommer inn i vårt land, og når han trår inn i våre palasser, så reiser vi mot ham sju hyrder, ja, åtte fyrstelige herrer.
5. De skal herje Assurs land med sverd, og Nimrods land i dets porter. Han skal befri fra Assur, når han kommer i vårt land, og når han trår ned våre grensemerker.

Jesaja 23
13. Se, Kaldeernes land, dette folk som forhenværende ikke var til, de hvis land Assur har gjort til en bolig for ørkenens dyr, de reiser sine beleiringstårn, raserer dets palasser, og gjør det til en grushaug.

-6. år

Psammetichus, Farao av Egypt, dør, etter å ha regjert i 54 år (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
Neko blir Farao i Egypt og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)

 -4. år

Slaget mot Assyria ved Karkemish
Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2)
Farao Neko går til krig mot Assyria ved Karkemish (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Nebopalassar leder krigen mot Assyria
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)
Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,34-36 og 2.Krøn 36,5)

 -3. år

Nebopalassar følger bredden av Tigris til fjellene i Bit-Hanunya i Urartu (Armenia) og plyndrer byene der, og setter fyr på dem. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

 -2. år

Nebukadnesar erobrer Biranati i Zagros-fjellene, tok mange til fange, og brenner byen. Senere krysser han Eufrat og erobrer byen Kimuhu, som ligger ved bredden av Eufrat. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

 -1. år

Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
Daniel blir satt til opplæring i 3 år av Kaldeeisk skrift og språk (Daniel 1,5-6)
Nebukadnesar inntar noen byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

  1. år

Slaget mot Farao ved Karkemish
Slaget mot Farao Neko ved Karkemish. Farao Neko taper. (Jeremia 46,2 og 9-10 og 17)  + (Esekiel 32,30,32)
Nebukadnesar erobrer hele Hamat-området (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 49,23)
Nebopalassar dør og Nebukadnesar blir konge (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Nebukadnesar underlegger seg Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25)
Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36 og 45,1)
Jerusalem overgir seg til Nebukadnesar, og en del av folket blir bortført. (Jeremia 25,1 )
Nebukadnesar erobrer Askalon (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (2. Kong 24,7)

  2. år

Nebukadnesar, kongen av Akkad, inntar flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Baruk leser opp alle profetiene i bokrullen for folket og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5)
Nebukadnesar har en drøm om en statue med hode av gull. (Daniels bok 2, 1-49)
Sadrak, Mesak, og Abed-Nego blir satt til å forvalte Babylons område (Daniels bok 2,49)

  3. år

Nebukadnesar erobrer flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff (Daniel 1,5)

  4. år

Nebukadnesar erobrer flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Farao slår Gasa og drar ut mot Nebukadnesar, og krigen blir uavgjort (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 47,1-7)
Jojakim bryter sitt løfte til Nebukadnesar. (2. Kongebok 24,1-2) (Jeremia 2,18-19 og 36-37) (Josefus side 179)

  5. år

I dette året blir Nebukadnesar hjemme og samler seg en stor hær igjen (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)

  6. år

Nebukadnesar masjerer til Assyria og sender ut mindre hærer på herjetokter. De plyndret også Araberne.  (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 25,15 og 24)

  7. år

Jojakim og hans familie blir tatt til fange og skulle bortføres til Babylonia (05 mnd) (Jeremia 52,28 / 2. Krøn 36,6) (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Esekiel 19,6-9)
Men Jojakim ble drept før han ble bortført til Babylonia (Jeremia 22,19)
Jojakin blir konge i hans sted  (2. Kong 24,8)
3023 Jøder blir ført bort til Babylon (Jeremia 52,28) (2, Krøn 36,6)

  8. år

Nebukadnesar masjerer mot Karkemish og vendte senere tilbake til sitt land (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Jojakin overgir seg til Nebukadnesar, og blir bortført til Babylon (2. Kong 24,8-12 og 15)
10 000 fanger, fra Israel, blir fortført til Babylonia (2. Kong 24,14)
Mordekai og Esekiel blir bortført til babylon (Esekiel 1,2 og 32,17 / Esters bok 2,5-6)
Sedekia blir konge i Israel (2.Krønikerbok 36,10-11)

  9. år

Nebukadnesar masjerer langs elven Tigris og kongen av Elam drar ut imot ham. Men kongen av Elam rømmer tilbake til sitt eget land. (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 25,15 og 25) (Esekiel 32,24-25) (Jeremia 49,34-39)

10. år

Nå ble det opprør i eget land, i Babylonia, men Nebukadnesar slår ned opprøret. Han drepte mange av sin egen hær og fanget fiendene. Så masjerer han inn i Assyria igjen og mottok store skatter, og vendte hjem igjen. (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Farao Neko dør og Psammis blir hersker i Egypt. Han regjerer i 6 år (Herodotus 2. bok 161)

11. år

Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27 og 28,1)
Nebukadnesar drar til Assyria igjen (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Sedekia besøker Babylonia (Jeremia 51,59-64)
Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29)
Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø (Jeremia 28)

12. år

Esekiel blir salvet til yppersteprest og profet (Esekiel 1,1-2)

13. år

Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19)

14. år

Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23)

16. år

Farao Psammis angriper Nubia og dør like etterpå (Herodotus 2. bok 161)
Hofra (Apires) blir Farao i Egypt og regjerte i 25 år (Herodotus 2. bok 161) + (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
Kong Sedekia bryter sitt løfte til  Nebukadnesar og inngår en pakt med Egypt (Josefus side 179)
Israel blir beleiret, av Nebukadnesar, i 1 år og 6 mnd (2. kongebok 25,1 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,4)
Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esekiel 24-25)

18. år

Israels folk gir slavene fri (Jeremia 34,8-10)
Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32)
Farao Hofra drar ut mot Nebukadneser og vender tilbake (Jeremia 37,5)
Israels folk tvang slavene tilbake igjen (Jeremia 34,11)
Herrens ord om at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34) (Esekiel 17,11-21)
Sønderbrutt er Faraos arm (Esekiel 30,20)
Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32,26,-44)
Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31)
Israel blir inntatt og 832 jøder blir ført bort. (Jeremia 1,3 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,5-6 og 29)
Lakis og Aseka blir tatt (Jeremia 34,6-7)
Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26,1-28,19 / Jeremia 23,15)
Statholderen, Gedalja, blir drept i Israel og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41)

19. år

Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30)
Edom og Sidon blir inntatt (Esekiel 32,29 (v17)
Templet blir revet og Jerusalems murer blir brutt ned (Jeremia 52,12 / 2. kongebok 25,8-9)
Flere jøder blir bortført til Babylon (Jeremia 52,12-15)
Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 33,21)
Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32,1-32)

23. år

745 jøder blir bortført til Babylonia (Jeremia 52,30)

26. år

Kambyses, Kyros’ sønn, blir født (Daniels bok 6,1)

32. år

Esekiel får se det nye templet i ånden, 10.01 i det jødiske året (Esekiel 40-48)
Nebukadnesar får en drøm om et stort tre som felles, og det var han selv (Daniel 4,1-27 og 29)

33. år

Nebukadnesars drøm ble en virkelighet. Han ble sinnsyk (Daniel 4,28-37) (Josefus side 184)
7 års galskap kommer over Nebukadnesar (Josefus side 184)
Evil Merodak regjerer over riket mens Nebukadnesar er sinnssyk (Berossus side 5 og 7)

34. år

Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21)

40. år

Nebukadnesar fikk sitt kongedømme tilbake etter sin sinnsykdom (Daniel 4,36)

41. år

Nebukadnesar inntar Egypt (Krigen mot Farao Hofra) (Jeremia 42,9-22) + (Jeremia 43,8-13) + (Jeremia 44,26-30) + (Jeremia 46,19-26) + (Esekiel 30,24-26) + (Esekiel 29,17-21) + (Jeremia 43,11)
Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)

43. år

Nebukadnesar dør og Evilmerodak blir konge i Babylon (Jeremia 52,31) (Josefus side 186)
Jeremia sier Jojakin ble løslatt i sitt 37. år (37+7=44) – 1. måneår =43 (Jeremia 52,31 + Jeremia 52,28)

44. år

Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 44 år. (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)
Det blir 6 år med krig mellom Media og Lydia som får sin slutt etter anbefaling fra Labynetus. (Herodotus 1. bok 74)

45. år

Evil Merodak blir drept i en sammensvergelse av Neriglissoorus (Berossus side 5) (Uruk Konge Liste)

49. år

Neriglissoorus (Neglisarus), svoger til Evil Merodak, blir drept (3 år og 8 mnd) (Berossus side 5 og 7)
Laborosoarchodus blir konge (Dette er en guttunge) (Berossus side 5)

50. år

Laborosoarchodus, sønn av Neriglissoorus, blir drept (9mnd) (Berossus side 5)
Labynetus blir konge og regjerer i 3 mnd (Herodotus 1. bok 74 og 188) (Uruk Konge Liste)
Nitocris blir dronning (Labynetus’ kone) (Herodotus 1. bok 185-186)

51. år

Kyaxares dør og Astaagyes blir konge i Mediariket (Herodotus 1. bok 106 og 130)
Astaagyes regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)

65. år

Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros etter å ha regjert i 35 år (Herodotus 1. bok 130)
Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)

71. år

Labynet (Belsasar), sønn av Nitocris og Labynetus, blir konge (Herodotus 1. bok 77) (Josefus side 186)
Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)

74. år

Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme, og Grekerriket etter det (Daniel 8)

86. år

Kambyses, Kyros’ sønn, overtar Mediariket.  ( Daniels bok 6,1 og 9,1) og (Herodotus 3. bok 66)+(Josefus s.188)

88. år

Nabonnedos (Nabodenus), den 2. i riket, går til krig mot Kyros og må rømme (sønn av Evil Merodak, Jeremia 27,7) (Berossus side 7)
Kong Belsasar har fyllefest med Herrens skåler, og det kommer en hånd som skriver på veggen (Daniel 5,1-29)
Kong Belsasar (Labynet) blir drept (Daniel 5,30)
Daniel blir kastet i løvehulen (Daniel 6,4-29)
Kyros får se skriften fra Jesaja om at han skulle befri Jødene (Josefus side 188)
Israel får lov til å vende hjem igjen i Kyros 1. regjerings år, over Babylon (2. Krøniker bok 36,22) (Esras bok 1,1-11)
Jerusalem har ligget øde i 70 år (Berossus side 5) (Jeremia 29,10) (Daniels bok 9,2) (2. Krøniker bok 36,21) (Josefus side 187)
Tyrus’ befolkning får vende hjem igjen (Jeremia 23,15-17)
Flere folkeslag får vende hjem igjen (Jeremia 25,11-12)
Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)

Ett av problemene med å beregne årene her, er at Jødene går etter måneåret, og Babylonierne går etter solåret. Så det kan være noen justeringer.

 

 

Å.L.

Mat fra Naturen

 

OBS
Gress bør man ikke spise. Det kan gi en metthetsfølelse, men det gir ikke noe særlig næring. I Stalin sine Gulag var det en del som spiste gress og døde av underernæring. Det kan man lese om i boken til Sabina Wurmbrand.

 

Almenøtter
Det kan passe fint til Wok, eller den kan brukes sammen med honningmelon. Se mer: https://erikvalebrokk.no/spis-av-naturen/

Anis
Frøene til denne planten smaker litt som lakris og kan brukes som krydder i brødbaking. Den tilsettes ofte i paier, pannekaker, kjeks, pepperkaker, muffens, melk- og frukt-supper, og til spinat, isteden for muskat. Inntak av store doser kan føre til kvalme. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/pimp_ani.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81

Bekkekarse
Du kan ha den i salaten, eller bruke den som krydder på ost, kylling, eller fisk. Her er mer om den: https://no.wikipedia.org/wiki/Bekkekarse
https://oosn.soppognyttevekster.no/den-skarpeste-smaken-i-skogen-bekkekarse/

Bergmynte
Denne kan brukes som krydder, og smaker omtrent som oregano, men er litt mildere i smaken. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/orig_vul.htm
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergmynte

Beta vulgaris
Beta Vulgaris er naturens rødbeter. Smaken på bladene minner om Spinat, mens roten kan man bruke til å lage bordsukker. Les mer om planten her: https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris

Bjørk
Bladene kan man bruke til å lage te av. Det er blodrensende og vanndrivende, så man må huske å drikke mye vann samtidig. Du kan lese mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/betu_sp.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Betula_pubescens

Bjørnebær
De har en litt syrlig og søt smak, og kan  brukes både til iskrem, kaker, syltetøy, marmelader, og annen dessert. Les mer om det her:
https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rneb%C3%A6r
https://www.frukt.no/ravarer/bar/bjornebar/

Blokkebær
Som mat kan blokkebær benyttes på samme måte som blåbær. De kan spises friske, dypfryses eller brukes til syltetøy, saft, gelé, i pai og annet bakverk, i viltsaus og til suppe. Og du kan lese mer om dem her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/vacc_uli.htm

Blåbær
Blåbær er gode både til å sylte og lage saft av. De kan også spises med melk og sukker på, og brukes på is. Og du kan lese mer om dem her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/blabar/

Blåklokke
Bladene inneholder askorbinsyre (Vitamin C), flavonoider, sporstoffer. Mangel på askorbinsyre fører til skjørbuk. Den kan også brukes som medisin. avkok brukes for blødning og for gurgling ved sår hals. Nektaren fra planten inneholder nesten 40% sukker. Røtter og blader har blitt brukt i salater og stuinger. Du kan lese mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/camp_rot.htm,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9

Brennesle
Brennesle kan man koke suppe på, og det smaker litt som spinatsuppe.
Når du tørker bladene, ødelegger du det som klør og brenner. Mer informasjon om denne planten finner du på: https://www.roysheim.no/brennesle/
https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/urti_dio.htm

Bringebær
De er gode både til å safte og sylte. Man kan også spise dem med melk og sukker på, eller bruke dem i kaker og lignende. Du kan lese mer her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/bringebar/

Dauvnesle
De unge bladene kan brukes som grønnsaker eller i salater, og smaker som spinat. Den har blitt brukt i folkemedisin for blødninger, hemorider, og blærebetennelse Se mer om planten  her: https://en.wikipedia.org/wiki/Lamium_album
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F

Dunkjempe
Veldig unge blader kan brukes i salater, men har en svak bitter smak. Blomsterdelen har en søt smak, og frøene kan brukes som avføringsmidler og mykningsmiddel. De er vanndrivende, slimløsende, og helbredene. De kan bekjempe forkjølelse, bronkitt, og astma. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/plan_med.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantago_media

Dunkjevle
Dunkjevle kan spises kokt eller rå som maiskolber. Indianerne brukte rot-stilkene til å late mel av. Den kan også brukes som medisin.  Pollenet er svært effektiv til å stanse blødninger og løser opp blodansamlinger i enkelte tilfeller. Den er brukt en del i kinesisk medisin. Les mer her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/typh_lat.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Typha_latifolia

Eikenøtter
De er næringsrike og inneholder vitamin B. Man bør ikke spise dem rå, men behandle dem før man spiser dem. Her er en oppskrift på hvordan du behandler dem: https://no.stemchus.org/Comer-Bolotas-5925

Einebær
Einebær kan brukes som krydder, og passer bra til kjøttretter. Man kan også lage vin, sirup, og øl av dem. Og noen bruker dem til å lage karameller. Tjæren kan du også samle og bruke. Den smaker omtrent som lakris. Du kan lese mer om dem her: https://no.wikipedia.org/wiki/Einer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82owiec_pospolity

Engkarse
Planten har en sterk, noe bitter smak av karse og er rik på C-vitamin. Unge skudd kan spises rå eller has i salater, supper, eller sauser, og kan også erstatte pepper. I Russland er den blitt brukt mot skjørbuk. Den er vanndrivende og lindrer kramper. Les mer her: https://soppognyttevekster.no/nyttevekst/engkarse-15/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

Engsmelle
Bladene kan brukes i omeletter, salater, eller suppe, og smaker litt som spinat. Du kan lese mer om planten her: https://no.wikipedia.org/wiki/Engsmelle

Engsyre
Den smaker litt syrlig og er rik på C-vitaminer. Den kan brukes i supper, sauser, salater, marinader, grøt, stuing, og til fisk. Les mer her: https://soppognyttevekster.no/nyttevekst/engsyre-11/
https://no.wikipedia.org/wiki/Engsyre

Fjellsyre
Bladene har en frisk syrlig smak og kan brukes til salater. De kan spises rå eller kokte, og er rike på C-vitamin. De kan også brukes til gryteretter og kjøttretter, og smaker litt som spinat med syrlig smak. Samene brukte å koke den sammen med reinmelk, og fikk en grøtaktig ostemasse.Den er febernedsettende, hjelper mot skjørbuk, og er anti-diare. Du kan lese mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/oxyr_dig.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9

Fjæresauløk
De smaker som fersk koriander. Og den bør ikke spises rå. Se mer her: https://viivilla.no/hage/planteleksikon/12-spiselige-vekster-fra-naturen/
https://soppognyttevekster.no/nyttevekst/fjaeresaulok/

 

Geitrams
Når skuddene er mellom 10 og 20 centimeter kan du smørdampe dem og spise den som en grønnsak. Når bladene kommer kan de tørkes og brukes som te. Du kan lage saft av blomstene. Den smaker godt til salt og søtt, og den er god som te. Her har du mer informasjon: https://www.roysheim.no/geitrams/

Gjetertaske
Den har blitt brukt mye i Asia som erstatting for pepper. Bladene kan også brukes i salater. Den er vanndrivende og lindrer blødninger. Du kan lese mer her: https://en.wikipedia.org/wiki/Capsella_bursa-pastoris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Gjøksyre
Den smaker litt syrlig og er fin til salater. Du kan lese mer her:
https://no.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8kesyre
https://soppognyttevekster.no/nyttevekst/gjoksyre-11/

Granskudd
Det har en litt syrlig smak. Du kan bruke dem i salater, eller du kan ta dem med melk og sukker på. Du kan lese mer her: https://turjenter.no/granskudd-det-gronne-gullet/

Gresløk
Den er litt mildere enn Ramsløk og kan brukes til omeletter, potetsalat, kjøttretter, fisk, supper, og sauser. Og den er rik på vitamin C. Les mer om den her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/alli_sch.htm

Groblad
De smaker litt som champion og kan brukes i brød, salat, suppe og lignende. De kan også brukes på sår for å få dem til å gro fortere, men bør ikke spises av gravide. Den inneholder et blodfortynnende middel, men er rik på vitamin K. Du kan lese mer her: https://no.wikipedia.org/wiki/Groblad
https://www.rolv.no/urtemedisin/artikler/plan_maj/art2.htm

Grønnmynte
Grønnmynten her mer smak en peppermynten, og kan brukes til te og salater, og krydder. Man bør ikke ta for store doser av denne.  Les mer om denne planten her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/ment_spi.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F

Gulaks
Den minner litt om kanel og vanilje, og kan brukes som krydder eller te. Du kan lese mer om den her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/antho_odo.htm

Gulmaure
Planten har vært brukt for å få melken til å tykne når man skulle lage ost. Du kan også bruke den som te, men den smaker litt bittert. Den har også blitt brukt mot forskjellige sykdommer. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/gali_ver.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9

Gåsemure
Den har tidligere vært brukt som erstatning for kaffe. Indianerne brukte roten, tørket den, og malte den opp til mel. Tibetanere brukte også roten, tørket den og serverte den med smør og sukker. De friske blomstene ble brukt til medisinsk bruk, men det kan du lese mer om her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/pote_ans.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Harerug
Harerug har vert benyttet som en erstatting for rugmel, til å lage flatbrød av. Både roten, bladene, og blomsten, er spiselige. Røttene smaker mer som nøtter. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/bist_viv.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9

Hasselnøtter
Hasselnøtter har et høyt innhold av vitamin E, og ca 20 hasselnøtter er nok for å dekke dagsbehovet. Disse nøttene en god kilde til tiamin, vitamin 6, fosfor, magnesium og kalsium. De inneholder også folat, kalium, jern og sink, og passer godt til desserter, kaker, brød, og i konfekt og sjokolade. Se mer her: https://www.frukt.no/ravarer/notter/hasselnotter/

Humle
Planten kan bli 6-7 meter høy og unge skudd kan brukes i supper, sauser, og salater. Den kan brukes som en erstatning til asparges, og den har vært brukt til å brygge øl. Hvis du koker te av blomsten, så har du en sovemedisin. Stenglene ble også brukt til å lage tau, og kurver, av da de var sterkere enn hamp. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/humu_lup.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Hundekjeks
Hundekjeksen er søt i smak og ligner veldig på giftkjeksen. For å skille dem fra hverandre kan man plukke av et blad og se rett på bladstilken du har brutt av. Har stilken et lite søkk og form som et hjerte er det hundekjeks og da kan du trygt spise den, i følge:
https://viivilla.no/hage/planteleksikon/12-spiselige-vekster-fra-naturen/

Hvitkløver
Både blomsten og bladene kan brukes i salater. Blomsten er rik på nektar. Te, laget av blomstene, kan virke lindrende på revmatiske smerter og gikt. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/trif_rep.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://no.wikipedia.org/wiki/Hvitkl%C3%B8ver

Jordbær
Jordbær kan man spise med melk og sukker på, eller man kan ha dem i kaker. Man kan lage syltetøy av dem eller ha dem sammen med is. Du kan lese mer om dem her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/jordbar/

Jordnøtt
Røttene har en nøtteaktig smak. Den kan brukes i salater, eller stekes med smør. De kan kokes eller tørkes og males til mel, eller den kan brukes i råkost etter å ha fjernet skrellet. Ved å spise den rå, lindrer den halsbrann. Les mer her: https://www.rolv.no/bilder/galleri/medplant/cono_maj.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conopodium_majus

Kamille
Den virker beroligende på nervene og kan drikkes som te. Mer informasjon her: https://www.roysheim.no/kamille/

Karve
Unge skudd av blader kan has i salater, supper, sauser, te, og lignende. Frøene kan brukes når man lager ost, sylteagurker, kjøtt (spesielt lam), i surkål, supper, sauser, i konfekt, i brød. Obs. Må ikke forveksles med giftkjeks. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/caru_car.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9

Klengemaure
Klengemauren er blitt brukt som erstatting til kaffe. Bladene kan spises rå. Man må bare være obs på at den kan øke blodsukkeret. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/gali_apa.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Knollerteknapp
Roten har en søt lakrisaktig smak, og har blant annet blitt malt til mel og brukt til flatbrød, og til å lage øl. Les mer her: https://www.rolv.no/bilder/galleri/medplant/lath_lin.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Berg-Platterbse

Krekling
Den har vært mye brukt til saft og vin. Du kan lese mer om den her:
https://vof.no/ga-ikke-forbi-tuene-med-krekling
https://no.wikipedia.org/wiki/Krekling

Lotusplaten
I Egypten, i oldtiden, dyrket de Lotusplanten. Etter å ha tatt den opp på land, tørket de planten i sola. De trakk ut et stoff fra midten av planten, stort som et valmuehode, og baket brød av dette. Roten kunne de også spise. Den var stor som et eple og hadde en søtlig smak. (Historikeren Herodotus 2.bok 92) Litt mer informasjon finner du her: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/water-plants/lotus/how-to-grow-lotus-plant.htm

Løkurt
Løkurt har en svak avløk, og til dels hvitløk og sennep. Den har blant annet blitt brukt i sauser til lam. Her kan du lese mer om løkurten: https://plukkselv.no/web/side/20
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8kurt
https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/allia_pet.htm

Lønne-sirup
Ved å bore et lite hull i treet, og sette inn et rør, og ha en kanne under, kan man tappe treet for sevje. Så kan man koke det til det blir en sirup. Den blir ofte brukt på pannekaker og vafler. Det er gjerne sukkerlønnetreet som blir brukt til dette. Det kan man også gjøre med bjørk og selje. Du kan se mer her:
https://no.strongguru.org/food-and-drink-no/fakta-om-lonnesirup-og-helsemessige-fordeler.html
https://beritnordstrand.no/oppskrifter/notter-i-lonnesyrup

Løvetann
Du kan bruke den i en salat, eller surre det i smør i en stekepanne. Du kan bruke både blader, knopp og blomst. Den har en bitter og kompleks smak. Mer informasjon om denne kan du finne her: https://www.roysheim.no/lovetann/

Meldestokk
Den har en mel-aktig smak og kan brukes i supper. Se mer her: https://no.wikipedia.org/wiki/Meldestokk

Mjødurt
Den smaker som en blanding av honning, sitrus, mandel og vanilje. Du kan blande den med sukker og tørke den, og bruke den til te. Eller du kan bruke den til desserter. Mer informasjon finner du her: https://www.roysheim.no/mjodurt-for-ulike-plager/

Multer
De kan spises med melk og sukker på, brukes i kaker, syltetøy, eller fromasj. Dem kan du lese mer om her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/multer/

Pastinakk
Planten lukter litt som persille og røttene smaker nøtteaktig og søt, og minner litt om gulerøtter. Skuddene og bladene må behandles med forsiktighet, fordi det kan forårsake blemmer og svie. Røttene kan brukes til matretter, supper, salater, og lignende. Les mer om den her: https://en.wikipedia.org/wiki/Parsnip
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.bama.no/ravarer/gronnsaker/rotgronnsaker/pastinakk/

Pengeurt
De unge bladene kan brukes i salater, supper, og sauser, og smaker litt løk og sennepaktig. De eldre bladene smaker mer bittert. Frøene kan brukes som erstatting for sennep.  Les mer om planten her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/thla_arv.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Thlaspi_arvense

Prestekrage
Roten blir gjerne spist rå i salater. De unge skuddene har en litt pepperaktig og søt smak, og brukes i salater. Blomsterknoppen kan spises rå eller som Karpers. Planten har en sterk smak og kan også brukes i grønnsaksretter, supper, og gryteretter. Les mer om den her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/leuc_vul.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Valerian_(herb)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_commune

Ramsløk
Bladene kan brukes i salater og som krydder i suppe og til spinat. Den lukter litt som hvitløk, men må ikke forveksles med liljekonvaller, for de er giftige. Her har du litt mer informasjon
om denne planten: https://no.wikipedia.org/wiki/Ramsl%C3%B8k

Ringblomst
Den er brukt til hudpleie, men kan også brukes som te eller saft. Se mer her: https://www.roysheim.no/ringblomst/

Rosmarin
Den brukes som krydder, men løfter humøret, og er rik på antioksidanter. Se mer her: https://www.roysheim.no/rosmarin/

Salturt
Smaken på denne er som unge spinatstilker, asparges eller artisjokk. Og den har et høyt saltinnhold, så den trengs ikke saltes, men er fin til fiskeretter og salater. Unge skudd kan spises rå eller varmebehandlet med smør eller olivenolje til. Du kan lese mer her: https://www.rolv.no/bilder/galleri/medplant/sali_eur.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Salicornia_europaea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Sisselrot
Mangler du en suketter, kan du bruke denne. Den smaker litt som lakris. Mer her: https://viivilla.no/hage/planteleksikon/12-spiselige-vekster-fra-naturen/

Sitronmelisse
Den smaker som sitron, men kan roe nervene og løfte humøret. Du kan lese mer her: https://www.roysheim.no/sitronmelisse/

Skvallerkål
De nyutsprungne bladene er gode på smak, og kan brukes i supper eller salater. Bladene kan smake litt beskt smak når de blir litt eldre, men blomstene har en behagelig og mild smak. Obs. Må ikke forveksles med giftkjeks. Du kan lese mer om planten her: https://no.wikipedia.org/wiki/Skvallerk%C3%A5l
https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/aego_pod.htm

Skjørbuksurt
Den smaker som sennep og kan brukes i salater, osteretter, smørbrød, urtesmør, og andre retter hvor man bruker sennep. Og den har en enestående evne til å rense blod. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/coch_off.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Cochlearia_officinalis

Skogsivaks
Ut på våren har den en søt nøtteaktig smak, og den smaker bra om sommeren også. Det er den hvite delen av stenglene man spiser. Tørkede og malte stengler har vært brukt som tilskudd til mel eller rug. Den inneholder 10-15% sukker og har 50% stivelse, og den ble også brukt som dyrefôr. Les mer her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/scir_syl.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9

Smørbukk
Bladene på denne planten kan du spise som grønnsaker, kokes i suppa, eller stekes i panna. Røttene har litt besk smak, og bør forvelles, for å få bort den beske smaken. Du kan lese mer om den her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/hylo_max.htm

Solbærblader
Bladene på en solbærbuske kan man legge i steikeovnen på 65 grader og tørke dem. Deretter kan bruke dem som te.

Sopp
Skal man sanke sopp fra naturen, anbefaler jeg å gå til en bokhandel å kjøpe deg en god sopp-bok. Sopp som man er i tvil om, kaster man.

Spansk Kjørvel
Bladene smaker som en mild smak av anis, som har litt lakrisaktig smak. Den kan være fin til salater, supper, sauser, kålretter, omeletter, og til fisk og kyllingretter. Den kan også brukes på desserter. Frøene har også vært brukt som erstatting til kaffe. Og røttene kan spises på samme måte som Pastinakk. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/myrr_odo.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrrhis_odorata
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fdolde

Steinnype
Nyper kan brukes til å lage saft, syltetøy, marmelader, gelé, likør, vin, eddik, te, sirup, eller brukes i salater. Bladene kan brukes salater, på smørbrød, eller de kan kokes i syltetøy. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/rosa_can.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_canina

Storborre / Ullborre
Unge skudd og stengler kan spises rå i salater eller kokes som grønnsaker. Roten kan tørkes og har blitt brukt som erstatting til kaffe. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/arcti_la.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81opian_paj%C4%99czynowaty

Strandarve
Den kan brukes som en grønnsak. Den har en lett syrlig smak og en god aroma. Bladene kan bli brukt til å lage surkål. Frøene er møysommelige å sanke, man kan brukes til tillegg til melretter, eller som garnityr. Les mer her: https://en.wikipedia.org/wiki/Honckenya
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honkenia_piaskowa

Strandkarse
Den stikker den sterkt i nesen, slik som Wasabi. Og den kan du bruke istedenfor pepperrot i potetmosen. https://viivilla.no/hage/planteleksikon/12-spiselige-vekster-fra-naturen/

Strandkjeks
Unge blad og stilker kan spises rå eller brukes i salater. De smaker litt som persille og selleri, og kan være fin til kjøtt og fisk. Den har tidligere blitt brukt for å bekjempe skjørbuk. Frøene kan males og brukes som pepper. Les mer om den her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/ligu_sco.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://no.wikipedia.org/wiki/Strandkjeks

Strandløk
Den har en sterk hvitløkssmak, se mer om dette på vill-løk

Strandmelde
Bladene smaker litt som spinat og kan brukes til supper, salater, til hovedretter, marinader, og sylteagurker. Frøene kan brukes som brekkmiddel, avføringsmiddel, og som vanndrivende. Les mer her: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0
http://supersanker.dk/tag/strandmaelde/

Strandreddik
Unge skudd, blad, blomsterknopper og unge frøkapsler har en skarp, bitter og sennepsaktig smak. Blomster og knopper er fine å bruke som garnityr og egner seg særlig godt til fisk og skalldyr. Frøkapslene kan spises rå eller kokt. Strandreddik har relativt liten verdi som matplante, da den skarpe smaken gjør det vanskelig å innta større mengder av den. Roten har tidligere vært brukt til å lage brød av. De tørket den og malte den til mel. Les mer her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/caki_mar.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rukwiel_nadmorska

Strandstjerne
Bladene spises rå eller lett dampkokt i 1-2 minutter og er velegnet å bruke som tilbehør til kjøtt, fisk og skalldyr. Smaken på bladene er kraftig, litt salt og sennepsaktig, og strandstjerneblad kan gjøre seg godt i salater, men de kan også sursyltes. Både blomster og knopper er vakre som garnityr, men de smaker lite. Dufter honning, og har vært brukt mot hudsykdommer og turberkulose. Les mer her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/trip_pan.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://viivilla.no/hage/planteleksikon/12-spiselige-vekster-fra-naturen/

Tangmelde
Både bladene og stenglene har en søtlig og litt salt smak, og bladene kan også brukes friske i salater, mens blomstene egner seg som garnityr. Man blander dem i gryter eller supper for smak og konsistens. Frøene kan også blandes med hvetemel og brukes i bakverk. Les mer her: https://rolv.no/bilder/galleri/medplant/atri_pro.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Spie%C3%9F-Melde

Timian
De friske bladene kan brukes som krydder til fisk og kjøttretter, gryteretter og supper. Men oljen i timian er giftig selv i små mengder.
Den har også blitt brukt som røkelse.
Unge planter brukes til sylting av agurker, sylting av pærer og epler. Les mer her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/thym_vul.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Thymus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C

Tranebær
Tranebær spises ikke naturell da den har en hard konsistens og syrlig smak. Tranebær har omtrent samme bruksområde som tyttebær, og kan kokes og brukes i paier eller sorbeter. Av tranebær lages syltetøy, gele, chutney og saus. Syltetøyet er nydelig til kalkun. Tranebær kan også brukes i patéer, i brød og i muffins. Og du kan lese mer her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/tranebar/

Tunbalderbrå
De tørkede blomstene kan brukes til å lage en urtete, som får smak av ananas. De kan også bukes i salater, sauser, desserter, og drinker. Unge blader, stilker, og blomster, ble brukt. Indianerne brukte dem til å konservere bær og kjøtt. Indianerne brukte den også som medisin. Den virker beroligende, og kan brukes mot krampe. Den ble også brukt for å lindre menstruasjonssmerter. Les mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/lepi_sua.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matricaire_odorante
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_bezpromieniowy

Turt
De unge bladene har en litt bitter smak, men kan spises, og minner litt om selleri. Den kan brukes i supper, sauser, gryteretter, og til lapskaus. Du kan lese mer om den her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/cice_alp.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicerbita_alpina

Tyttebær
De kan brukes til å lage trollkrem av, eller syltetøy. De brukes ofte til kjøttretter. Og du kan lese mer om dem her: https://www.frukt.no/ravarer/bar/tyttebar/

Ugressklokke
Knollene er spiselige og smaker pastinakk. Unge blader av planten har også blitt spist i salater tidligere i Nord-Europa og er rike på c-vitamin. Røttene har også blitt spist rå. Her kan du lese mer: https://it.wikipedia.org/wiki/Campanula_rapunculoides
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96

Vassarve
Kan spises som en grønnsak, eller ha den i salater og supper. Smaken minner om ung, rå mais. Planten ble tidligere brukt som et godt fôr til kyllinger og kalkuner. Ved inntak av store mengder, kan det gi diare og oppkast. Les mer om den her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/stel_med.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdnica_pospolita
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnliche_Vogelmiere

Vill-løk
Både vill-løk og strandløk har en ganske sterk, hvitløksaktig smak.
Den kan du lese mer om her: https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/alli_ole.htm

Vinterkarse
Blomstene kan brukes som vårlig garnityr. Frøkapslene inneholder små frø med smak av karse. Bladene kan høstes fra tidlig på våren og spises friske. De har en pikant karsesmak. Plantene har lett for å suge til seg gift og bør derfor ikke plukkes hvis de står ved en åker eller ved en veikant. Du kan lese mer her: https://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/barb_vul.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbarea

Konserveringsmiddel / Oppbevaring
Bjørk: https://en.wikipedia.org/wiki/Betula_pubescens
Tunbalderbrå
Tyttebær
Sitron
Salt
Å tørke produktene
Å fryse det ned

Planter til medisinsk bruk
https://www.roysheim.no/urt/
https://rolv.no/urtemedisin/medisinplanter.htm

(bildene er hentet fra nettet)

For å kunne lese linkene på de andre språkene, brukte jeg Firefox, og la til et tillegg, i søkemotoren, fra denne siden: https://addons.mozilla.org/nb-NO/firefox/addon/traduzir-paginas-web/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

 

 

Å.L.

Sikkerhet

 

Bankkonto
Jeg har stadig slike som ringer fra et kjent nummer, og vil inn på min telefon, for å komme inn på min konto, og tømme den. Men jeg har en sikkerhet mot det. Jeg bruker ikke mobiltelefonen. Den har jeg bare viderekoblet til en hjemmetelefon. Og hjemmetelefonen er en gammeldags analog tastafon. Jeg fikk meg en IP-løsning, en boks fra Nextgentel, slik at jeg kunne kople en tastafon, til modemet, via den. Så når disse ringer, og vil inn på min telefon, så kommer de bare til en analog tastafon. Mine sms får jeg inn på min e-mail ved å bruke sms kopi.

Det er også noen som til stadighet forsøker å komme inn på min datamaskin, via min e-mail. Og jeg får ofte slike mail som sier at pakken din har kommet, klikk inn på denne linken. osv. Til nå har jeg bare slettet slike mail, men nå har jeg gjort noe mer med det. Nå bruker jeg to datamaskiner, hvor jeg har e-mailen på den ene maskina, og kontoen, og butikker, på den andre maskina. Dermed klarer ikke noen å komme inn på min konto via e-mailen min.

 

Mellomlagring
Jeg holder lager angående maten og andre forbruksvarer, og så henter jeg fra lager til kjøleskap. Eksempel. Jeg har flere pakker smør liggende i fryseren, og når jeg trenger smør, så går jeg bare til fryseren og henter. Når jeg kjøper inn mat, så kjøper jeg inn for å fylle opp lageret. Og dermed slipper jeg å havne i akutt situasjoner. Jeg slipper alle «må ha» og «det er tomt for» kjøreturer. Og da har jeg lengre tid på meg, til å finne en løsning, hvis det oppstår en krise. Og jeg sparer drivstoff.

 

 

Å.L

Strømsparing

 

Varmtvannstank
Jeg valgte å isolere varmtvannstanken ytterligere. Når jeg tok på varmtvannstanken, var den ikke varm. Rommet den stod i holdt vanlig innetemperatur. Jeg tok 10cm isopor og skum på boks, og isolerte rundt varmtvannstanken. Da ble det is-kalt i rommet etterpå, så det var tydelig at det gikk mye varme fra tanken og ut i rommet. Men denne varmen trenger man ikke om vår, sommer, og høst. Da er det bedre å sette inn en termostatstyrt ovn i rommet isteden for å få varmen fra tanken.

Uten å ha en nøyaktig måling på dette, bare en rom-måling, så det ut til at jeg halverte strømforbruket til varmtvannstanken.

Solpanel
Det som trekker mest strøm, er det som går hele tiden. Slik som kjøleskap, fryser, varmeovn, varmtvannstank, pumpe, og lignende ting. Varmtvannstanken er vanligvis på 2000w og er mye å kjøre på et solcellepanel. Men fryser, kjøleskap, og belysning, kunne ha vært kjørt på et mindre sol-anlegg. Det første du bør gjøre er å definere behovet ditt, og hva du kan klare deg med i antall kw.

Oppvarming
Isteden for å bruke panelovner, kan man bruke varmepumpe. Og der sparer man inn mye. Men har du vedfyring fra før av, og går over til varmepumpe, er det ikke sikkert du sparer noe. Det kommer an på om du må kjøpe veden, eller om du feller og legger opp veden selv.

Det mest ideelle hadde vært å kunne kjøre varmepumpen på solcelleanlegget.

Lagring av strøm
Et solcellepanel gir ca 20% i overskyet vær og 100% i direkte sol. For å kunne ha nok strøm til de forskjellige tidene, hvor det ikke er sol, må man lagre strøm på batterier. Et bilbatteri tåler 25% utlading før det må lades opp igjen, mens et Litium-batteri tåler 80% utlading før det må lades opp igjen. Men litium-batteriene har det problemet at de kan eksplodere når feil oppstår, og bør derfor ha en sikkerhet mot brann. Da kan man bygge et rom utenfor huset i leka, for eksempel, eller man kan gjøre som jeg gjorde. Jeg fikk tak i en gammel safe, skar hull i bunnen med vinkelsliper, trakk alle kabler inn igjennom hullet, og murte igjen rundt kablene med sement. Da hadde jeg sikring mot brann, hvis noen av batteriene skulle ta fyr. Du må bare huske på størrelsen på batteriene, når du skaffer deg en safe, slik at du klarer å få plass til dem inne i safen.

Og så må du huske på sikringer. Sikringer til batteriene og sikringer fra solcellepanelene.

Når det gjelder kopling av solcelleanlegg, så er dette noe du ikke burde drive med på egen hånd, fordi det kan gå veldig store strømmer i slike anlegg. Og store strømmer kan fort skape varme-oppheting. Der er det sikrest å få tak i noen som har greie på dette.

 

 

Å.L.

Forberedelser på krisetider

 

Det nytter dårlig å begynne med kriseløsninger når krisa er der. Du må skaffe deg erfaringer. Du må kunne gjøre feil uten at det koster deg livet. Så du må starte med dette lenge før du trenger det.

 

Bunkers
De finnes en voldsom pågang for de som lager bunkerser. Men det kan bli din egen grav, hvis du ikke holder inngangen, og lufteventilen, fri fra snø. I året 28-29 forventes det mye snø her i Norden. se:  http://elshaddai.no/en-prognose-for-fremtiden/ Men for årene etterpå, da solen begynner å brenne sterkere, kan det jo være en drøm å ha en bunkers.

Mat fra Naturen

Strømsparing

Vann

Sikkerhet

 

 

Å.L.

Vann

 

Eget vann

Etter å ha levd i mange år uten tilkopling til det kommunale vann, har jeg fått noen erfaringer om vann. Og nå vil jeg nevne noen av de løsningene jeg valgte.

Jeg hadde brønn i hagen og den gav ikke nok vann til alle tider, så jeg mellomlagret vann i 1000 liters dunker. Jeg satte en nedsenkbar pumpe i brønnen og en taimer på strømkabelen som gikk på 2 ganger i døgnet. Så snekret jeg en platting over 1000 liters dunken og satte en på oversiden av den med slange og flottører i mellom dem. Da fikk jeg 2000 liter. Så satte jeg en flottør i den øverste dunken, som stengte strømmen når den ble full. Deretter hadde jeg en egen pumpe som pumpet vann inn i huset.

Erfaringsmessigst var at vi brukte 2m3 (2000 liter) pr. måned pr. person. Men vi var bare menn, så det er mulig at kvinner og barn vil bruke litt mer. Men du kan jo ta din egen vannmålerstand, for årsforbruk, og dele den på 12 måneder, og så dele den på antall personer, så får du ditt eget behov for vann pr. mnd pr. person.

 

Rensing av vann

Bakteriefjerning
Vann som står stille, får en slimhinne oppå vannet, som er bakterier. For å løse dette problemet, så brukte jeg strøm for å drepe bakteriene. Jeg las en artikkel fra et svensk svømmebassengs-firma som sa at 30v drepte bakteriene, men var ikke skadelig for menneskene. Vann har en lederevne for strøm, og 220v i vann er dødelig for mennesker. Jeg tror fortsatt ikke at jeg ville bade i strøm, men man kan jo ha det på, i den tiden man ikke bruker vannet, for å drepe bakterier. Jeg valgte å bruke dette til å drepe bakterier i 1000 liters dunken, og det funker.

Oksygen
Vann som skal drikkes trenger også oksygen, så jeg satte på en akvarie-pumpe i den nederste dunken, for å tilsette oksygen i vannet.

Filter
Etter dette satte jeg på 2 rensefilter. Et for å ta støvpartikler i vannet og et kullfilter for å ta kjemikalier og lignende.

Ioner.
Etter at vannet hadde gått gjennom pumpen, koplet jeg til jording på en messingkopling. For etter det jeg forstår, er ionisering av vannet viktig for helsen. Kort fortalt er negative ioner helsebringende og positive ioner er sykdomsfremkallende. Det får enhver granske videre selv.

Slutt-filtrering
På kjøkkenet hadde jeg en mugge med kullfilter som renset drikkevannet en gang til. Så godt vann hadde jeg ikke hatt før. Men jeg har ikke sjekket det offisielt sett.

 

Varighet

De filterholderne jeg hadde, kjøpte jeg på jula. Og jeg kjøpte filter fra Kina til dem. Hos meg måtte jeg bytte disse filtrene etter 7m3 på grunn av for mye støvpartikler i vannet, som tettet filtrene. Etter disse 7m3, begynte vannet å renne mindre ut av krana.

 

Sparing av vann

For å spare vann, noen ganger, lot jeg badevannet stå igjen, tok en vaskebøtte, og brukte det som toalett vann. Og dermed brukte jeg vannet 2 ganger.

Erfaringsmessigst brukte jeg 350 liter da jeg dusjet og 160 liter da jeg badet. Det går jo også an å sette på en sparedusj, i dusjen, og spare inn 25% vann.

Samling av regnvann
I et høljeregn, og et tak på 100m2, kunne man samle 1000 liter på en time. I vanlig regnvær, ble det bare 3-400 liter og i dusk regn ble det kanskje 50-100 liter.

Veksthus og hagevanning
Hvis man bor på landet, og har mulighet for å samle vann, så kan man hente vann fra tak-nedløp, drenering, og grå-vann fra renseanlegg, til hagebruk. Og her er mye vann å hente.

 

Er også interessert i flere tips, så har du noen, er det bare å skrive i feltet nedenfor.

 

 

Å.L.

Khazaria

Jeg fikk se en film som var veldig interessang, men den er full av faktafeil i historien. Den handlet om opphavet til Khazaria. https://www.brighteon.com/d06e175c-0e84-4d46-bbaf-a8f7a7c51ceb

Den hevder at sønnesønn til Gomer hette Khazar og at de flyttet fra Sumarene til Khazaria. Men historiefortellere som Strabo, Josefus, Herodotus, eller Curtius Rufus, nevner ikke noe om Khazaria. Og de levde i perioden fra 400 år før Kristus til 100 år etter Kristus.

 

Bibelen nevner Gomer og hans sønn Askenas (Askennaz) i 1. Mosebok 10,3, men Askenas sønner står ikke beskrevet. Fra den tiden som folkene spredte seg og frem til tiden da Horodouts levde, gikk det ca 1800 år. http://elshaddai.no/historie/  Og Herodotus beskriver de folk og stammer som levde i dette området, men det står ingenting om Khazarene.

 

 

Dette landet hette Massagetæ (Herodotus 1. bok 204-216 og 4. bok 11, 172), og det var dette landet Kyros forsøkte å erobre, men skytherne i landet drepte Kyros. http://elshaddai.no/kyros/  Ochus (Darius) forsøkte også å erobre dette landet, men gav opp da vinteren nærmet seg. http://elshaddai.no/ochus/  Når Strabo nevner dette landet, kaller han det bare Getæ og sløyfer den første delen av navnet. (Strabo 7. bok 1 og 3 og 5)
Skytherne utgjorde en tredjedel av Massagetæ (Herodotus 1. bok 212)

Den store utvandringen av folkeslag fra Sumarene skjedde 101 år etter den store vannflommen, og 2257 år før Kristus. http://elshaddai.no/historie/  Det var da de bygget Babylons tårn og ble språkforvirret.

1. Mosebok 11
6. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore, og nå vil ingenting være umulig for dem enn hva de så får i sinne å gjøre
7. La oss stige ned der og forvirre deres språk, så den ene ikke forstår den andres språk!
8. Så spredte Herren dem derfra over hele Jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren hele Jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele Jorden.

1. Mosebok 10
25. Og Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble menneskene spredt over Jorden; og hans bror hette Joktan.

Filmen forteller videre at Sumarene ofret mennesker til sin gud, men det stemmer heller ikke på denne tiden. Det kan jo være at de gjorde det senere, men ikke da.

Noah var en gudfryktig mann, og det var derfor han og hans familie ble spart fra syndefloden. Og det var han som var overhodet for Sumarene i 350 år.

1. Mosebok 11
1. Hele Jorden hadde ett språk og en dialekt.
2. Da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

1. Mosebok 9
28. Etter vannflommen levde Noah ennå 350 år.

Sinear var hvor Mesopotamia var https://da.wikipedia.org/wiki/Sinear  Og der vi ser Sumarene avbildet på tegningen. Det at Sumarene var høyt utviklet i kunnskap, er jo logisk. Noah, og hans barn, hadde jo med seg kunnskapen fra den verden som gikk under i vann.

Stefanus nevner at Abraham forlot kaldea etter at hans far var død. (Apostlenes gj. 7,4) Det var ikke hans fysiske far, for han døde lenge etterpå. Men på den tiden kalte de overhodet for far. http://elshaddai.no/far/

Abraham var 58 år gammel da Noah døde. http://elshaddai.no/historie/  Men det kan være at Sumarene begynte med avgudsdyrkelse etter Noahs død, og at det var derfor Gud kalte Abraham til å gå ut fra Kaldea.

Men når det gjelder Skytherne, som bodde i Massagetæ, så beskriver Herodotus dem som folk som levde på hesten. De var normader og bodde ikke i en fast by. Beskrivelsen hans om hvordan de levde, ligner veldig på det som vi leser om Mongolerne, fra tiden med Djengis Khan. De levde også som normader og var dyktige på hesten.

I Esekiels bok kan vi lese at Togarmafolket livnærte seg av hesten.

Esekiel 27
14. Togarmafolket betalte dine varer med vognhester, ridehester, og mulesler.

Men dette med at det nesten ikke finnes jøder igjen, og at alle var Khazarer, er jo bare tull. Hvis du går tilbake til Oshus (Darius) tid, så kan du se at Mordekai sendte ut budskap til jødene i 127 landområder av kongens rike. http://elshaddai.no/ochus/   Og landet Massagetæ var ikke underkastet denne kongen.

Men denne dokumentasjonen på den øvrige historien er vel verdt å få med seg. Dette er noe alle, som skjønner litt engelsk, burde se. Ved å høyreklikke med musa, på dokumentasjonen får du opp en meny, hvor du kan velge å åpne dokumentasjonen i en ny fane.

Historiedokumentasjon Del 1
Historiedokumentasjon Del 2
Historiedokumentasjon Del 3
Historiedokumentasjon Del 4
Historiedokumentasjon Del 5
Historiedokumentasjon Del 6
Historiedokumentasjon Del 7
Historiedokumentasjon Del 8
Historiedokumentasjon Del 9
Historiedokumentasjon Del 10
Historiedokumentasjon Del 11
Historiedokumentasjon Del 12
Historiedokumentasjon Del 13
Historiedokumentasjon Del 14
Historiedokumentasjon Del 15
Historiedokumentasjon Del 16
Historiedokumentasjon Del 17
Historiedokumentasjon Del 18
Historiedokumentasjon Del 19
Historiedokumentasjon Del 20

 

 

Å.L.

Oha

Oha er nok navnet hans (Curtius Rufus 6. bok 2,7) 
Da Darios bare er en tittel, og disse titlene går om hverandre, så er dette samme person. Han blir også kalt Ahasverus og Artaxerxes (http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/)

Hans far var guvernør av borgen Susa. (Horodotus 3. bok 70) og hette Hystaspes (Herodotus 7. bok 11)
Hystaspes var: sønn av Arsames, sønn av Ariaramnes, sønn av Teispes, sønn av Kyrus, sønn av Kambyses, sønn av Teispes, sønn av Achaemenes (Herodotus 7. bok 11)

Oha jobbet som livvakt for Kambyses, (Herodotus 3. bok 139)
Som konge regjerte han i 36 år, men neste konge begynte i hans 35. regjeringsår (Herodotus 6. Bok 98 / 7. Bok 4)

Hans brødre hette:
Artabanus (Herodotus 4. bok 83 / 7. bok 11)
Artanes (Herodotus 7. bok 224)
Otanes (Herodotus 7. bok 82)
Artaphernes (Herodotus 5. bok 25 og 30)

Ohas koner med sønner:
Vasti, datter av Gobryas, hadde 3 sønner (Herodotus 7. bok 2) (Esters bok 1,9) (Dronning Vasti)
     Sønner: Artabazanes (Herodotus 7. bok 2)
                   Ariabignes (Herodotus 7. bok 97) (Herodotus 8. bok 89)
                   ?
Atossa, dattar av Kyros, hadde 4 sønner (Herodotus 7. bok 2)
     Sønnner: Xerxes (Herodotus 7. bok 2) (Nidin-Bél (Ochus) http://elshaddai.no/nidin-bel/)
                     Hystaspes (Herodotus 7. bok 64)
                     Masistes (Herodotus 7. bok 82) (Herodotus 9. bok 107, 111)
                     Achaemenes (Herodotus 7. bok 97)
Artystone, datter av Kyros (Herodotus 3. bok 88)
      Sønner: Arsamenes (Herodotus 7. bok 69)
                    Gobryas (Herodotus 7. bok 72)
Parmys, datter av Smerdis, kyros sønn (Herodotus 7. bok 78)
       Sønner: Ariomardus (Herodotus 7. bok 78)
Phratagune, datteren til Artanes (Herodotus 7. bok 224)
       Sønner: Abroomes (Herodotus 7. bok 224)
                     Hyperanthes (Herodotus 7. bok 224)
Phaedima, datteren til Otanes, sønn av Sisamnes (Herodotus 3. bok 88) (Herodotus 3. bok 68)
Hadassa, Abiha’ils datter (Esters bok 2,7 og 9,29)  (Dronning Ester)
En datter kalt Sandauce (Themistokles av Plutarch)

Hans vei til tronen
Median Patiseithes, etterkommer av Magus, og hans bror Smerdis, forsøkte å overta kongedømmet etter Kyros’ død. Kambyses hadde drept sin bror Smerdis, og Magusen Smerdis lignet på Smerdis, Kyros’ sønn. Kyros hadde tidligere skåret ørene av på Magusen Smerdis som straff for en forbrytelse han hadde gjort. Og nå gav han seg ut for å være Smerdis Kyros’ sønn og avsatte Kambyses. Kambyses døde på vei til Susa og de 7 som tok å drepte disse falske folkene, var: Oha, Otanes, Gobryas, Intaphernes, Megabyzus, Aspathines, og Hydarnes. Dette skjedde den 10.07 etter den gamle persiske kalenderen. (Behistun-Inskripsjon Colonne 1 par 11-13) Etter dette var det Oha som ble valgt til konge. (Herodotus 3. bok 61-88)

1. år
Darius satte 20 satraper til å innhente skattepenger til kongen (Hotodotus 3. bok 89-96) Men det var en mann som hette Natitabirus, og kalte seg Nebukadnesar, som gjorde opprør mot Darios. Da Darios drog til Babylon for å ta han, var det 9 andre land som gjorde opprør mot kongen. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 2.) Og han kjempet 19 slag imot opprørere. (Behistun-Inskripsjon 4 par 2.)  Atrines hette han som gjorde opprør i Susiana, han ble tatt til fange og drept. (Behistun-Inskripsjon Colonne 1 par 16-17) Så kjempet han mot Natitabrius ved Tigris. Han bygget flåter og kom over på den andre siden. Der slo han fienden en gang, og så gikk han videre og slo dem igjen ved byen kalt Zázána, ved Eufrat. Fienden ble drevet ut i Eufrat og elven tok dem. Men Natitabrius kommer seg videre på hest til Babylon. (Behistun-Inskripsjon Colonne 1 par 18-19) Martius hette han som gjorde opprør i en by i Persia kalt Cyganaca. Da Oha beveget hæren i den retningen, tok folket i byen og drepte han. Og Phraortes, en fra Media, reiste seg opp i staten Media og gjorde seg til konge. Oha sendte da Hydarnes med noen tropper til Media, og slo Phraortes og hans hær. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 3-6) (Herodotus 1. bok 130) Og videre sendte kongen Dadarses med tropper til Armenia, for å slå ned opprøret der. Det ble 3 slag før opprøret var slått ned der. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 79)
     Oroetes, guverrnøren av Sardis hadde drept Polycrates, fyrsten av Samos, og kongen ville hevne ham. Bagaeus, sønn av Artontes, tok på seg oppgaven. Han tok med seg en del brev og gav et og et brev til livvakten til Oroetes for å se hvor langt de ville gå i lydnad mot kongen. Da han så at de var mer lydige mot kongen enn mot Oroetes, gav han dem et brev med ordre om å drepe Oroetes. Så hans egen livvakt drepte ham. (Herodotus 3. bok 120-128)
     Mens Darios satt på sin kongetrone, kom det en som sa at han være kongens velgjører. Og det viste seg at denne personen hadde gitt Darios en kappe mens Darios var livvakt for Kambyses i Egypt. Denne mannen hette Syloson og var bror til Polycrates. Og nå kom han til kongen for å få herredømmet over Samos. Kongen sendte Otanes med noen tropper til Samos. Maeandrius, som rådet over byen, valgte å gi den til perserne. Men hans bror gjorde opprør og fikk drept flere av perserne. Dette førte til at perserne drepte mange, og tok til fange en del av folket. Og Maeandrius selv flyktet til Lacedaemon. Deretter fikk Syloson byen. (Herodotus 3. bok 139-149) Men Babylon fortsatte med sitt opprør.

2. år
Så sendte han Vomises med noen tropper til Syria og slo ned opprøret der. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 1011) En viss mann ved navn Sitratachmes, fra Sagatian, gjorde opprør og sa: «jeg er kongen av Sagartia». Darius sendte da en arme av persere og mediere mot ham, med Camaspates som leder for hæren. Han slo hæren til Sitratachmes, tok Sitratachmes, og brakte ham for kongen. Kongen tok å kappet av nese og ører på han, og holdt han lenket til sin dør. Senere korsfestet han Sitratachmes ved Arbela. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 14)  Parthia og Ilyreania gjorde opprør mot kongen. Og kongen sendte sin far, Hystaspes, med en hær, som slo ned opprøret. (Behistun-Inskripsjon Colonne 2 par 16)
     En mann ved navn Phraates, fra Margiana, gjorde opprør mot kongen. Kongen sendte da Dadarses med en hær og slo han. Da overgav provinsen Bactria seg til meg. (Behistun-Inskripsjon Colonne 3 par 3-4Veisdátes var en mann fra Tárba, i Persia, som også gjorde opprør og sa at han var Smerdis, Kyros’ sønn. Og fikk flere persere til å gå over til han. Artabanus drog avgårde med en hær og slo ham. Veisdátes rømte da til Pissiachádá og fikk samlet sammen en ny hær. Så møttes de ved fjellet Parga og hæren til Veisdátes ble fullstendig beseiret. Artabanus tok dem med til kongen i Chadidia, og der tok kongen å spiddet dem. (Behistun-Inskripsjon Colonne 3 par 58)
     Veisdátes hadde også sendt en hær imot Vibánus, en av kongens satraper i Arachotia. Det kom til krig ved byen Capiscania, men opprørshæren ble slått ned. Men krigen var ikke over. Det ble et nytt slag i distriktet Gadytia, men ble slått ned igjen. (Behistun-Inskripsjon Colonne 3 par 910)

Da et år og syv måneder var gått i krigen mot Babylon, var Darius og hæren hans ganske trette, og fant ut at de på ingen måte kunne ta byen. (Herodotus 3. bok 151-152)

3. år
Zopyrus, sønn av Megabyzus, kommer opp med en plan for å ta byen. Han skar av seg nese og ører, gikk til kongen og bad han å følge hans plan. Så gikk han til Babylon og sa at kongen av Persia hadde behandlet han på denne måten. Videre fortalte han dem at han kjente til kongens planer. Da kongen gjorde som Zopyrus hadde sagt, kunne folket i Babylon se at det stemte det han sa. Etter en tid stolte befolkningen på Zopyrus og gav han nøklene til portene. Mens Darios angrep byen åpnet Zopyrus portene og lot perserne slippe inn. Darios tok byen, drepte deres ledere, rev ned en del av muren, og ødela protene. Så etter ytterlige 2 måneder, var byen tatt. Darios hedret Zopyrus høyt for dette og han gav ham byen. Og så satte kongen Zopyrus’ sønn til å styre i Egypt. (Herodotus 3. bok 153-160)  (Behistun-Inskripsjon Colonne 3 par 13-14)
     Etter dette gjorde kongen en fest som varte i 180 dager. (Esters bok 1,3-4)  På den 7. dag i festen, da han var vel til mote av vinen, ville han vise frem dronning Vasti for dem, men dronningen nektet å komme. Kongen, og hans fyrster, gjorde da et påbud om at hun aldri mer skulle komme å vise seg for kongens øyne. (Esters bok 1,9-22)  I dette året begynner han også byggingen på Persepolis,  (Kronologi av IranicaY IRANIAN) men det var Kyros som grunnla denne byen. (Curtius Rufus 5. bok 6,10-7,12)
     Da en stund var gått kommer Atossa, Kyros datter, med et forslag til ham, om å erobre mer land. Oha blir glad og sier at det har han tenkt på en stund. Og så satte han igang med forberedelsene for å ta Skythia(Herodotus 3. bok 134)  Hans bror, Artabanus, forsøker å få han til å avstå fra krigen mot Skythia, men Darius ville ikke. (Herodotus 4. bok 1 og 83) (Herodotus 7. bok 20-21)  Darius sendte bud, og fikk bygget en bro over Bosporos, (Sundet ved Istanbul hvor Svarte-havet renner ut til Marmara-havet) for at hæren kunne passere og komme videre til Skyhtia (Herodotus 4. bok 85)

4. år
Darius samler sammen er hær på 700 000 mann og en marine på 600 skip (Herodotus 4. bok 87)  Og ordner med forsyninger til krigen, mens broen bygges over Bosporos. (Herodotus 4. bok 85-97)

5. år
Etter at forberedelsene hans var fullført, førte Darios hæren sin fra Susa. (Herodotus 4. bok 1 og 83-) Da han nådde broen ved Bosporos, gikk han ombord på et skip og seilte til Cyanene der han satte seg i templet. Og etterpå undersøkte han Pontus. (Herodotus 4. bok 85)  Da han var ferdig med undersøkelsen, seilte Darius tilbake til broen, som var konstruert for ham av en samer ved navn Mandrocles. Han undersøkte også Bosporos og reiste to søyler av hvit marmor ved bredden, hvorpå han skrev navnene på alle nasjonene som dannet hæren hans, – på den ene søylen på gresk, på den andre med assyriske tegn. (Herodotus 4. bok 87) 
     Så beordret han folkene fra Iona å seile til munningen av Ister (Dnestr i Ukraina), og bygge en bro over elven, (Herodotus 4. bok 89)  mens han selv gikk landeveien gjennom Thrakia med hæren. Etter Herodotus’ beskrivelser, på hvor langt man gikk på en måned, skulle Darius ha brukt ca 4 måneder til elven Ister. (Herodotus 4. bok 86) (Herodotus 4. bok 101) (Herodotus 5. bok 53)  Ettet at han hadde passert Ister, gir han dem beskjed om å beskytte broen i 60 dager. (Herodotus 4. bok 98, 133)  Broen var gjort av båter (Strabo 7. bok 3)   Skytherne velger å trekke seg tilbake, og Darios følger etter med sin hær. Helt til de kommer til en ørken i Getæ. (Strabo 7. bok 3) Der bygger han 8 fort for hæren sin. (Herodotus 4. bok 124) 
     Skytherne trekker ut tiden og det nærmer seg vinteren. Når Skytherne møter opp med sin hær, begynner tiden å bli knapp for Perserne. Frykten tar Darius da han ser Skythernes mot. Han lar teltene og de syke være igjen, og han legger av gårde om natten mens bålene brenner. (Herodotus 4. bok 134-136) Strabo nevner at de holdt på å slippe opp for vann, og at det var derfor han returnerte med hæren. (Strabo 7. bok 3)  Etter at Darius hadde passert Thrakia, nådde han Sestos i Chersonese, hvorfra han krysset ved hjelp av sin flåte til Asia, og etterlot en perser, kalt Megabazus, som sjef på europeisk side. (Herodotus 4. bok 143)  Her krysser Kongen, og hans menn, Hellespont. Og de som er igjen i Thrakia, bygger en garnisonsby kalt Doriscus (Herodotus 7. bok 59) Kongen og de som er med ham, drar til Sardes og overvintrer der. Herfra sender han beskjed til Megabazus om å gå til krig mot Paeonia. (Herodotus 5. bok 11-14)  Da kongen og hæren var på vei til Skythia i gjennom Thrakia, tok de noen Thrakiske byer, (Herodotus 4. bok 93)  og nå hadde Megabazus fått i oppgave å ta hele Thrakia. (Herodotus 5. bok 2)

6. år
Megabazus mente at Histiaeus bare ville værte til bry for han, så han bad kongen om å finne på en løsning. Så kongen inviterte Histiaeus med til Susa for å bli hans rådgiver. Og det var han villig til. Da ble han med kongen på en 3 måneders marsj tilbake til Susa. (Herodotus 5. bok 23-25) (Herodotus 5. bok 53)  Før kongen drar fra Sardes, setter han sin bror, Artaphernes, som guvernør i byen. (Herodotus 5. bok 25)  Og Otanes stod under Megabazus i komando. Han tok byene Byzantium og Chalcidon, deretter Antandrus i Troas og den neste var Lamponium. Dette gjorde han fordi disse hadde nektet å slutte seg til kongens hær mot Skythia. (Herodotus 5. bok 26-27)
     Da noen tid var gått, begynte kongen å lengte etter dronning Vasti. Hans tjenere sa da at det skulle letes etter noen vakre jomfruer, til kongen, som kunne ta dronningens sted. I denne forbindelse ble også Hadassa, Abiha’ils datter hentet. Hennes foreldre var døde, men hun hadde blitt tatt hånd om av sin onkel, Mordekai. Og det er hun som også heter Ester, og var Jøde. I 6 måneder skulle hun salves med myrraolje, og 6 måneder med velduftende saker, og med andre salver for kvinner, før hun kunne gå inn til kongen. (Esters bok 2,1-12)  Den jenta kongen fant behag i, skulle bli dronning.

7. år
Da det for andre gang ble samlet sammen jomfruer, satt Mordekai i kongens port. Da ble Bigtan og Teres, to av de hoffmenn som holdt vakt ved dørterskelen hos kongen, vrede på kong Ahasverus (Darius) og søkte å legge hånd på ham. Dette fikk Mordekai kunnskap om, og han fortalte det til Ester. Og Ester sa det til kongen på Mordekais vegne. Saken ble gransket. Og da det viste seg at det var så, ble begge hengt i en galge. Dette ble skrevet opp i krønikeboken for kongens øyne. (Esters bok 2,19-23)  Ester ble hentet til kong Ahasverus i hans kongelige hus i den 10. måned (etter jødisk kalender), det er måneden tebet, i hans 7. regjerings år. Kongen fikk Ester mere kjær enn alle andre kvinner. Hun vant forkjærlighet og skjønnhet hos ham fremfor alle de andre jomfruer. Han satte en kongelig krone på hennes hode og gjorde henne til dronning i Vastis sted. Og kongen gjorde et stort selskap for alle sine fyrster og tjenere til ære for Ester, og han bevilget landområdene ettergivelse av skatter og delte ut gaver, som det sømmet seg for en konge. (Esters bok 2,16-18)

8. år
Enkelte av de rike mennene var blitt forvist fra Naxos av fellesskapet, og etter deres forvisning hadde de flyktet til Miletus. Aristagoras, sønn av Molpagoras, nevøen og også svigersønnen til Histiaeus, som fremdeles ble holdt av Darius i Susa, var tilfeldigvis regent over Milet, på tidspunktet for deres komme. De henvendte seg til Aristagoras og ba ham om å gi dem slik hjelp som hans evne tillot, i håp om å gjenopprette landet deres. Aristagoras var venn med Artaphernes, som var bror til kongen. Så han drog til Sardes og la saken frem for ham. Artaphernes gikk med på dette og lovet han 200 skip, med mannskap, etter at kongen hadde godkjent det. Og så skulle de sette segl til våren. (Herodotus 5. bok 28-32)

9. år
Artaphernes satte Megabates til komandant på flåten. De seilte ut fra Hellespont, men ble liggende ved Chios for å vente på nordavind. Ved denne tiden hadde Megabates en inspeksjon på skipene og ble rasende på en skipper for hans mangler. Megabates tok denne skipperen og presset hodet hans i gjennom et av hullene på skipet. Men denne skipperen var venn av Aristagoras, så Aristagoras gikk og fikk ham løs. Da Megabates bebreidet Aristagoras for innblanding i hans ordrer, valgte Aristagoras å sende avgårde en båt om natten for advare dem på Naxos. Byen hadde da forberedt seg slik at de ikke finn inntatt den. Perserne beleiret byen i 4 måneder, men det hjalp ikke. Etter dette seilte perserne tilbake til fastlandet. Nå fant Aristagoras seg ute av stand til å innfri sine løfter til Artaphernes. Han ble til og med hardt presset for å imøtekomme påstandene om at han var ansvarlig for lønnen til troppene. På dette tidspunktet kom det en mann, som var sendt av Histiaeus, hvor han ble bedt om å gjøre opprør mot perserne. Aristagoras samlet sammen sine venner og rådførte seg med dem. De anbefalte å gjøre opprør. Så reiste Aristagoras til Spartas konge, Cleomenes, for å få han med i opprøret mot perserne. Det var en reisetid på 3 måneder en vei. Men Cleomenes takket nei til dette og Aristagoras reiste tilbake. (Herodotus 5. bok 32-54)

10. år
Alt dette gjorde Histiaeus fordi det irriterte ham veldig å bli holdt i Susa, og fordi han hadde et sterkt håp om at hvis det brøt ut problemer, ville han bli sendt ned til kysten for å dempe dem. (Herodotus 5. bok 35)  I Milet ble det avtalt at noen av dem skulle seile til Myus, der flåten hadde ligget, siden den kom tilbake fra Naxos, og forsøke å gripe kapteinene som hadde dratt dit med fartøyene. (Herodtous 5. bok 36) Dette oppdraget tilfalt Iatragoras, og han tok dem med svik. For å få med seg folket, bekjentgjorde Aristagoras at han la ned sitt eget herredømme over Milet. (Herodotus 5. bok 37)  Folk fra Iona gjorde nå opprør mot sine ledere, som kongen hadde satt til å styre byene, og de drepte noen av dem. (Herodotus 5. bok 38)  Selv om kong Cleomenes hadde sagt nei til å hjelpe Aristagoras, så sa Athenerne ja, og de sendte 20 skip. (Herodotus 5. bok 97) Aristagoras hadde laget en plan for å irritere kongen, så han sendte sin bror med hæren og angrep Sardes. (Herodotus 5. bok 98-99)  Hæren klarte å komme inn i Sardes og fikk tatt byen, og satt fyr på den. Kongens bror, Artaphernes, klarte seg og perserne fikk drept mange av deres motstandere. Da dette budskapet nådde kongen, sendte han Histiaeus for å bringe orden i sitt eget folk. (Herodotus 100-108) Etter dette begynner Perserne å brenne de greske templene. (Herodotus 5. bok 102) Nå ble det en sjøkamp ved Salamis som perserne tapte. Men perserne beleiret byene på Kypros, og inntok dem. (Herotodus 5. bok 112-126)  I denne krigen ble Aristagoras drept. (Herodotus 6. bok 1)  Da Histiaeus kom til Sardes, ble han konfrontert med at det var han som var mannen bak opprøret, av Artaphernes. Etter dette flyktet Histiaeus og valgte å fortsette opprøret. (Herodotus 6. bok 1-2)

11. år
I susa satte kongen Haman, en amalekitt,  til å styre riket, og gav han rang nest etter seg selv. (Esters bok 3,1) (Josefus side 197) Histiaeus seilte til Hellespont og la beslag på alle skip som seilte forbi, med mindre de erklærte seg klare til å adlyde hans ordre. (Herodotus 6. bok 5) Slik skaffet han seg 305 skip som han gikk til krig mot perserne med. Og de hadde 600 skip. En del av flåten til Histiaeus gjorde opprør, og drog bort. I sjøslaget, som fulgte, var det perserne som vant. (Herodotus 6. bok 8-18)   I Susa ville ikke Mordekai bøye seg for Haman og det irriterte ham. Og det er kanskje ved denne tid at de mottar klage, på jødene, fra samariatnerne. (Esras bok 4,6)  Haman går i hvertfall til kongen og sier at det er et folk, som bor blant flere folk, og som ikke følger kongens lover. Og han sier videre at det ikke sømmer seg for dem at de får leve videre. Han skulle også kunne bringe ti tusen talenter (432.000kg) sølv, til å legge i kongens skatterom, ved å ta dem. Kongen godkjente dette, og lot ham gjøre ferdig en ordre, for å sende ut til alle landområder. (Esters bok 3,8-15)

12. år
Den 13.01 (etter jødisk kalender) drog alle budbærerne ut med skrivelsen til alle land og riker. Og brevet sa at den 13.12 skulle alle jødene overgis til plyndring og drepes, både unge og gamle. (Esters bok 3,12-13) Da Mordekai fikk vite alt som hadde hendt, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og aske, og gikk ut i byen under høye klagerop. Det samme gjorde jødene i de andre distriktene. (Esters bok 4,1-3) Ester får etterhvert vite om dette av Mordekai. Da begynner hun en faste, og så går hun inn til kongen. Det kunne hun miste livet for, hvis hun ikke var tilkalt. (Esters bok 4,16-17) Men kongen tok vel imot henne, og hun inviterte kongen og Haman til et gjestebud hun hadde stelt istand. (Esters bok 5,4)  I selskapet ber hun for sitt liv og for sitt folks liv. Kongen er forbauset og spør hvem som har dristet seg til å ville gjøre en slik udåd. Hun forteller at det var Haman. Da ble kongen vred. (Han skjønte nok da at han hadde blitt lurt) Tidligere hadde Haman fått laget en 22 meter høy galge som han skulle henge Mordekai i. Nå ble han selv hengt i den galgen. (Esters bok 7,1-10)  Så fikk Mordekai komme frem for kongen og Ester fortalte ham hva han hadde betydd for henne. Det var da gått 97 år siden han ble ført bort fra Israel, ved Nebukadnesar. (Esters bok 2,6 og 3,7 og 8,9) + (Jeremia 29,10) + (2.Kongebok 24,8-18) + (Jeremia 52,31) + (Josefus side 188)  Mordekai sendte så ut et skriv den 23.03 (etter jødisk kalender) om at alle jøder hadde rett til å slå seg sammen og bekjempe sine fiender den 13.12. (Esters bok 8,11-13) Dette brevet gikk rundt til alle kongens landområder, og det var 127 stykker. (Esters bok 8,9) Da Kambyses mottok Babylons rike, etter at Kyros hadde tatt byen, var det 120 landområder. (Daniels bok 6,2) Så på 18 år hadde de tatt 7 land til. (Josefus side 188) + (Esters bok 3,7) Det ble glede hos jødene alle plasser hvor brevet kom, og det var mange som slo seg sammen med jødene. (Esters bok 8,16 og 9,3) I Esters bok 1,1 står det at hans rike gikk fra India til Nubia (Kush) og det stemmer med denne inskripsjonen under.

Dareios den store kongen, kongenes konge, landenes konge, sønn av Hystaspes, en akemenid. Kong Darius sier: Dette er riket som jeg har, fra Sacae som er bortenfor Sogdia til Kush, og fra Sind (gammelpersisk for Hidauv (Hidus dvs Indus-dalen) til Lydia (Sparda) – [dette er] hva Ahura Mazda, den største av gudene, skjenket meg. Måtte Ahuramazda beskytte meg og mitt kongehus!

DPh-inskripsjon av Darius i fundamentene til Apadana-palasset

Dette året reiser Darius til Egypt og setter igang et stort gravearbeide for å lage en kanal i mellom Det Røde Hav og Nilen. Darius ville reise en statue av seg selv foran Vulcan-tempelet, men presten av Vulcan-templet ville ikke la han få lov til det da Darius ikke hadde klart å ta Skythia slik som denne Farao hadde gjort, som stod avbildet foran templet.  Og Darius tilgav han friheten i denne talen. (Herodotus 2. bok 110)

16. år
Perserne gikk til angrep på Milet, inntok byen og drepte mennene i den. Så gjorde de kvinner og barn til slaver, og førte dem til Susa. (Herodotus 6. bok 19-21)  Dette året bestemmer samene seg for å forlate byen Samos, for de ville ikke bli gjort til slaver slik som de i Milet ble. (Herodotus 6. bok 22-25)  Dette skjedde i det 6. året etter at opprøret startet. (Herodotus 6. bok 18)

17. år
Histiaeus ledet nå en rekke hærer, sammensatt av ionere og aeliere, mot Thasos, og hadde beleiret stedet da nyheten kom om at fønikerne var i ferd med å slutte Milet og angripe de andre byene i Ionia. Da han hørte dette, hevet Histiaeus beleiringen av Thasos og skyndte seg til Lesbos med alle sine styrker. Der hadde hæren hans store vanskeligheter av mangel på mat (Herodotus 6. bok 28)

18. år
Persenes marinebevæpning overvintret i Milet, og året etter fortsatte de å angripe øyene utenfor kysten Chios, Lesbos og Tenedos, som ble redusert uten problemer. (Herodotus 6. bok 31) Histiaeus forlot Lesbos og gikk over til fastlandet og hadde til hensikt å kutte avlingene som vokste i Atarnes territorium, og på samme måte på Caicus-sletten, som tilhørte Mysia. Nå var det sannsynlig at en viss perser ved navn Harpagus var i disse områdene i spissen for en hær uten styrke. Da Histiaeus landet, marsjerte han ut for å møte ham, og å engasjere seg med styrkene hans ødela det største antallet av dem, og tok Histiaeus selv til fange. (Herodotus 6. bok 28)  Han ble så ført til Sardes hvor kongens bror, Artaphernes, drepte han. (Herodotus 6. bok 29)

21. år
Etter å ha sluttet i Ionia, fortsatte sjøstyrken til Hellespont og tok alle byene som ligger på venstre side mens man seiler inn i sundet. (Herodotus 6. bok 33)

22. år
Darius stoppet arbeidet på kanalen mellom Det Røde Hav og Nilen, fordi havnivået var forskjellig fra Nilen (Strabo 17. bok 1) Denne kanalen var påbegynt av Farao Necos (Herodotus 4. bok 42), men Darius måtte grave 84 kilometer til for å fullføre arbeidet, og det tok 10 år å grave. (Artikkelen om vannveier som blomstret handel i den antikke verden, Amrdad-nettstedet, Meysam Asadi, 31/03/2013) 120 000 egyptere ble drept i gravearbeidet på Farao Necos’ tid (Herodotus 2. bok 158-159)
     Darius sendte noen menn han kunne stole på, blant annet Scylax av Caryanda, til å samle opplysninger om India. Disse startet fra byen Caspatyrus (Gandhara), ikke langt fra Islambad i dagens Pakistan, og selite nedover elven Indus, som renner ut i den Persiske bukt. Derfra seilte de videre til Det Røde Hav og inn til Egypt. Det var en reise på 30 mnd. Etter at denne reisen var fulført, seilte Darius, med sin hær, til India og erobret dem. (Herodotus 4. bok 44)
25. år
Nå går Darius til krig mot India med båt over havet. (Herodotus 4. bok 44) Horodotus beskriver folket i India som det største, og de som betalte mest skatt til kongen (Herodotus 3. bok 94) Da er nok dette den største nasjonen han erobret. I og med at Kyros hadde erobret Indus-dalen, så var det nok ikke dette han skulle erobre. Han kontaktet nok sine alierte langs elva og erobret India.
31. år
De persiske styrkene beleirer Eretria i Hellas. Etter 2 måneder klarer de å innta byen og føre folket bort som fanger fordi det var to borgere av byen som forådte dem. Perserne kom inn, plyndrert templet, og brant byen. Noen dager senere selte Perserne til Attika for å ta Maraton. (Herodotus 6. bok 101-102)  Da denne nyheten nådde Athen, masjerte 10 generaler fra Athen, med sine tropper, mot Maraton. En av disse generalene hette Miltiades. (Herodotus 6. bok 103) Da kampen tok til, trakk Athenerne som var på midten, seg tilbake. Og Perserne fulgte etter. De Athenere som var på vingene gikk frem og seiret. Etter en stund ble de på vingene sluttet sammen til en hær, og Perserne måtte flykte. Athenerne tok også syv båter fra dem. (Herodotus 6. bok 112-115) I dette slaget falt det 192 Athenere og 6400 av motharten. (Herodotus 6. bok 117)   Miltiades fikk en stor del av æren for at de vant slaget mot Perserne. (Herodotus 6. bok 132)  Perserne forsøkte å seile til Athen for å ta byen, men Athenerne merket dette, og masjerte til Athen, og kom før dem. (Herodotus 6. bok 116) Perserne seilte nå tilbake og sendte folket fra  Eretria på en 3 måneders lang marsj til Susa som fanger. Darius tok vel imot dem og bosatte dem i  Ardericea, 210 lengder borte fra Susa. (Herodotus 6. bok 119) Men da budskapet om tapet ved Maraton nådde Darius, ble han vred og sendte ut ryttere til alle sine landområder for å pålegge dem en ekstra skatt. Dette gjorde han for å sette istand en ny og større hær mot Grekerne. (Herodotus 7. bok 1)
Artabazanes (Arfaksad), den førstefødte sønn av Oha, blir satrap over Media (Judits bok 1,13) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 175 og 177)

34. år
Hæren til Darius synker i kvikksand ved fjellet Baal-Sefon (Casius-fjellet). Antageligvis den hæren som tjenestegjorde i Egypt.  (En kommentar til Herodot av W. W. How og J. Wells 2. bok 6)

35. år
Egypterne gjør opprør mot Darius, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge, Armiteus av Saïs. (Alexandrea Aegyptum side 56)

Esekiel 29
12. Jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken blant ødelagte land. Dets byer skal ligge ødelagte i 40 år, og jeg vil spre Egypterne blant folkene og strø dem ut i landene.
13. For så sier Herren, Israels Gud: Når 40 år er gått, vil jeg samle Egypterne fra de folk som de var spredt iblant.
14. Jeg vil gjøre ende på Egyptens fangenskap og føre dem tilbake til landet Patros, det land som de stammer fra, og der skal de være et svakt kongerike.
15. Det skal være svakere enn andre kongeriker og ikke mere opphøye seg over folkene. Og jeg vil gjøre dem fåtallige, så de ikke skal herske over folkene.

Darius setter sin sønn Nidin-Bél (Xerxes) på kongetronen, og gjør seg klar til å ta Egypt, men han blir syk. (Herodotus 7. bok 2-4)

36. år
Darius dør av en sykdom etter å ha regjert i 36 år. (Herodotus 7. Bok 4) (Schmidt, Persepolis III: De kongelige gravene og andre monumenter)

 

(En del av årene er faste, men noen er beregnet ut fra: «Samme året, året etter, overvintret, osv», og kan justeres)

 

 

Å.L.

Jesu høytider

 

De Jødiske høytidene etter den Jødiske kalenderen var:

14.Abib   (14.01)  PÅSKE                               3.Mos 23,5 og 2.Mos 12
15.Abib   (15.01)  DE USYREDE BRØD        3.Mos 23,4-8
21.Abib   (21.01)  HELLIG SAMMENKOMST 3.Mos 23,8
23.Abib   (23.01)  FØRSTE GRØDEN            3.Mos 23,9-14
12.Sivan (12.03)  KORNFESTEN                   3.Mos 23,15-22
  1.Tizri   (01.07)  TROMPET DAGEN             3.Mos 23,23-25
10.Tizri   (10.07)  SONINGS DAGEN              3.Mos 16,29-30 og 3.Mos 23,26-32
15.Tizri   (15.07)  LØVHYTTE FESTEN          3.Mos 23,33-44

Dette var de 7 høytider som Gud sa at vi skulle holde. Hvis du vil vite hvilke dager dette tilsvarer for oss, så kan du se på Kalenderen.

De usyredes brøds høytid varte i 7 dager (15-21. Abib)
På Soningsdagen skulle man faste
Løvhyttefesten varte i 7 dager (på den 1. og den 8. dag var en hellig sammenkomst)
 

Jesu oppfyllelse av høytidene

Påske
Påske betyr: «forbigang», for det var da dødsengelen gikk forbi alle hus i Egypt som hadde smurt blodet, fra påskelammet, på dørstokken sin (2.Mosebok 12,1-30)
Kvelden den 14. abib spiste Jesus påskelammet med disiplene sine, og inngikk nattverden med dem. Det vil si at han inngikk en pakt med dem. (Matteus 26,17-29) http://elshaddai.no/nattverden-fellesskap-med-gud/

De usyrede brøds høytid
Det var neste dag. Den 15. abib. Og de var da Israels folk gikk ut av Egypt. Og da skulle de bare spise usyret brød.
Og det var en av de neste dagene Jesus døde på korset (Markus 15,1)   http://elshaddai.no/pasken-i-dag-er-ikke-bibelsk/

Førstegrødens høytid
Det var da svingekornbannet skulle bæres frem. Det var den 23. abib, og dagen etter sabbaten. (3.Mosebok 23,15)
Det var den dagen Jesus stod opp fra de døde. (Matteus 20,19) http://elshaddai.no/pasken-i-dag-er-ikke-bibelsk/

Kornfestens høytid (Pinse)
Det var da folket skulle bære frem den første avling av innhøstningen. Og den skulle være 50 dager etter Førstegrødens høytid. Og den skulle telles fra dagen etter sabbaten. (3.Mosebok 23,15-22)
Det var da Den Hellige Ånd kom over forsamlingen. (Apostlenes gj. 2,1-4)

Basun dagen
En dag i året skulle det blåses i basun og hele Israel skulle samles til en hellig sammenkomst. (3.Mosebok 23.24-25). Det var den 01.07 etter Jødisk kalender.
Denne dagen har ikke Jesus oppfylt enda. Så hvis han skal oppfylle den, må det bety at han kommer igjen på denne dagen. Paulus sier at når den siste basun lyder, skal de døde i Kristus vekkes opp (1.Korinterbrev 15,52)
I Åpenbaringsboken ser vi at det er 7 basuner som skal blåses. Det betyr da at det blåses i en basun for hvert år. Og Matteus 24,31 sier:

31. Og han skal med en kraftig basunlyd sende englene sine ut, og samle sammen de utvalgte fra de fire vindretningene, fra den ene ende av himmelen til den andre ende av den. Så denne dagen gjenstår for at Jesus skal oppfylle alle 7 høytidene i Loven

Soningsdagen
Det var den dagen alle i Israel skulle faste. Dette var en gang i året. Og da skulle det bæres frem et offer for hele folkets synder. (3.Mosebok 23,27-32). Det var den 10.07 etter Jødisk kalender. Det var den dagen vi fikk vårt offerlam, Jesus Kristus. Det var denne dagen han ble født på.
     Jeg sjekket måneår og solår. I fra det ble forskyvning på måneår og solår ved Hiskia og frem til Jesus døde på korset så går den jødiske kalenderen nøyaktig 20 runder. Et måneår er 11,25 dager kortere enn et solår. Og da tar det 32,5 år for at det skal bli et måneår ekstra i forhold til solåret. Så kalenderen da Jesus døde var lik da Moses gikk ut av Egypt. Under knappen «Historie», kan du se årstallene med liten skrift, hver gang det blir et nytt måneår i forhold til solåret.
     Hvis Jesus skulle oppfylle alle høytidene i året, så er det ikke så mange å velge mellom i og med at de andre er ganske klare. Men det forklarer hvorfor det ikke var rom for dem i herberget, og at han måtte fødes i en stall. (Lukas 2,7) Det var soningsdagen og hele Israel var samlet i Jerusalem, og Betlehem ligger ikke så langt fra Jerusalem.
Årsaken til at det var fult i Betlehem var ikke innskrivningen i manntallet, for det står at alle dro hver til sin by. Og når de vise menn besøkte Jesusbarnet, så var det i et hus. Da hadde de flyttet fra stallen til et hus. (Matteus 2,11) Da hadde nok Josef lagt denne innskrivingen til soningsdagen for å slippe å gjøre 2 reiser. Og du må ikke tro at hyrdene på Betlehemsmarka satt ute i snøføyka og gjette sauer. Og Jesus og disiplene gikk ikke rundt juletreet.

     Den Jul som vi feirer har ingenting med Jesu fødsel å gjøre. Det egentlige ordet for Jul er Yule, som var en offerfeiring de hadde da sola snudde, altså vintersolverv. https://no.wikipedia.org/wiki/Yule  Men denne feiring ble lagt til den 25. desember, for det var avguden Mithras’ fødselsdag. https://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten Vi feirer Jul om kvelden den 24. desember, men den neste dag begynte etter solnedgang på den tiden. Så den 25., og kvelden før den, er samme dag.
     Romerne feiret også avguden Saturn den 17. desember med et stort etegilde(fest) og sendte rundt gaver til hverandre.https://no.wikipedia.org/wiki/Saturnalia  Men denne tiden var det jo den egentlige påske, og da er det kanskje derfor at vi spiser påskelammet(Lammesteik og pinnekjøtt) til Jul.
Når det gjelder feiringen av vår påske, så har det ingen ting med den egentlige påska å gjøre. Påska flyttes på seg slik at det skal passe med fullmåne, for Satanistenes feiring. Hvis det bare var på grunn av at langfredag skulle stemme, så kunne det jo bare ha vært den 1. fredag i april, og ikke at man flytter hele greia en måned om gangen.
     Så både Jul og Påske er forkledde okkulte feiringer. (Søk det opp på Internett så får du se)

Løvhyttefesten
På løvhyttefesten skulle hele folket samles og bo i løvhytter. Og hvert 7. år på løvhyttefesten skulle lovboken leses opp for folket. (5. Mosebok 31,10-11)
Det er dette vi ser skje i himmelen i Åpenbaringsboken 5, da boken med de 7 segl blir lagt frem.
Det er Lovboken. Og der brytes et segl for hvert år. I følge Hebreerbrevet 8,1 er Jesus vår yppersteprest. Og ypperstepresten skulle salves og innsettes i sin tjeneste da han var 30 år. (4. Mosebok 4,3 /3.Mosebok 16,32)
Det var på denne høytid at Jesus ble salvet til sin yppersteprestlige tjeneste ved å døpes av ypperstepresten døperen Johannes. http://elshaddai.no/doperen-johannes-esseren/ Døperen Johannes var yppersteprestens sønn. Og da han døpte Jesus, kom Den Hellige Ånd dalende ned over Jesus som en due. (Matteus 3,13-17)  Da gikk prestedømmet over fra Levis stamme, til Jesus, som var fra Juda stamme, og som ble yppersteprest etter Melkisedeks vis.(Hebreerbrevet 5,1-6)  De var dag altså den 15.07 etter jødisk kalender.

De 7 Høytider i året           Jesu oppfyllelse av høytidene

Påske                                  Nattverden innstiftes
De usyrede brøds høytid    Jesus dør på korset
Førstegrødens høytid         Jesu oppstandelse
Pinse                                   Den Hellige Ånd kom over menigheten
Basundagen                        Jesu gjenkomst
Soningsdagen                     Jesu fødsel
Løvhyttefesten                    Jesus innsettes i sin yppersteprestlige tjeneste

 

Høytidene holdes i himmelen

Kolosserbrevet 2
16. La derfor ikke noen dømme dere for mat, eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller månedskifte, eller sabbater,
17.
det som er en skygge av det som skulle komme og Kristi kropp.

Her sier han at dette er skyggen av det som skulle komme. I Hebreerbrevet 8,5 sier han at det tabernaklet som Moses gjorde var en skygge av det himmelske. http://elshaddai.no/slik-er-det-i-himmelen/

Jesaja 66
22. For liksom den nye himmel og den nye Jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal deres ætt og deres navn bli til evig tid.
23. Og det skal skje: Månedskifte etter månedskifte, og sabbat etter sabbat, skal alt kjøtt komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.

 

 

Å.L.

Hvordan de kristne får del i Abrahams velsignelse

De kristne har inngått en pakt med en Jøde som heter Jesus Kristus. Og gjennom denne pakten får de del i Abrahams velsignelse og jødenes løfter. http://elshaddai.no/dapen-pakten/

Romerbrevet 9
4. De som er Israelitter, og til hvem barnerettighetene, majesteten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, og løftene, tilhører,
5. til hvem fedrene tilhører, og fra hvem Kristus kom etter kjøttet, ham som Gud velsignet over alle i evigheten. Amen.

Romerbrevet 11
16. Men hvis den første avling er innvidd, så er deigen det også. Og hvis roten er innvidd, så er greinene det også.
17. Men hvis noen av greinene blir brukket av, og du er et vilt oljtre som blir innpodet blant dem, og oljetreet blir delaktig i sevjen fra roten.
18. Så skryt ikke mot greinene. Men hvis du skryter, så er det ikke du som bærer roten, men roten bærer deg.
19. Du vil da si: Greinen ble brukket av forat jeg skulle innpodes.
20. Bra! Vantroen ble brukket av, men du står ved troen(tillit). Tenk ikke for høyt, men ha respekt.
21. Hvis Gud nemlig ikke sparte de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.

2. Korinterbrev 1
20. Så mange som nemlig Guds løfter er, i ham er de et ja. Og i ham et amen for Gud, til herlighet ved oss.
21. Og han har stadfestet oss med dere i Kristus, at Gud har salvet oss.
22. Som også har forseglet oss og gitt oss Åndens pant i hjertene våre.

Galaterbrevet 3
29. Men hvis dere tilhører Kristus, er dere altså Abrahams ætt og arvinger i følge løftet.

Efeserbrevet 3
4. Da dere makter å gjenkjenne det, skjønner dere min innsikt i Kristi hemmelighet,
5. den som i øvrige generasjoner ikke ble kjent for menneskenes barn, men som nå er åpenbart for de hans innvidde apostler og profeter ved Ånden:
6. Dette at hedningene er medarvinger, fått være med i kroppen, og løftets medeiere, i Kristus ved gledesbudskapet,

 

 

Å.L.

Praksis ved oppgjør av synd

 

Det kan ligge skyld på deg fordi:
1. du har vært i kontakt med folk som har syndet. (1. Tomoteus brev 5,22)
2. du har tatt folk inn i ditt hus som har en annen lære. (2. Johannes brev 1,9-11)
3. du selv har syndet. (3. Mosebok 4,13)
4. du ikke har sagt i fra om noe du vet om. (3. Mosebok 5,1)
5. dine fedre har syndet. (2. Mosebok 34,7)
6. dem du har ansvar for, har syndet. ( http://elshaddai.no/feil-kjaerlighet/ )
7. din pastor har syndet. (3. Mosebok 4,3)
8. en i menigheten har syndet. (Josvas bok 7,1-13)
9. en konge (en styresmakt) har syndet.

A. at styresmakten selv har gjort en straffbar handling. (2. Samuels bok 21,1)
B. hvis man ikke tar den skyldige. (5. Mosebok 19,13) (2. Mosebok 23,7-8)
C. ved funn av et lik og man ikke vet hvem den skyldige er. (5. Mosebok 21,1-9)

 

Renselse fra synd

Denne skylden forsvinner ikke bort av seg selv. (Esekiel 18,20) I den gamle pakt skulle man bringe et offer til Gud for å dekke over synden som har blitt begått. I den nye pakt var Jesus vårt offer, men vi må vende oss til ham, og be om tilgivelse for å bli renset fra synden.

1. Johannes brev 1
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Hebreerbrevet 3
1. Derfor, innvidde brødre, dere som er delaktige i det himmelske kall, iaktta apostelen og ypperstepresten for vår bekjennelse, Jesus.
2. Han var trofast mot ham som gjorde ham, akkurat som også Moses var i hele hans hus.

Hebreerbrevet 4
14. Da vi altså har en stor yppersteprest, som har gått gjennom himlene, Jesus Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.
15. Vi har nemlig ikke en yppersteprest som ikke makter å ha medlidenhet med våre svakheter, men som er testet likt i alt, og var uten synd.
16. La oss da nærme oss nådens trone med frimodighet, forat vi kan gripe barmhjertigheten og finne nåde og hjelp i rette tid.

Hebreerbrevet 5
5. slik ble også Kristus forherliget til yppersteprest, ikke ved seg selv, men ved han som talte til ham: Du er min Sønn. Jeg har født deg i dag.
6. Akkurat som han også sier på et annet sted: Du skal være prest til evighet etter Melkisedeks måte.

Dette skjedde da ypperstepresten (Døperen Johannes) døpte Jesus. ( http://elshaddai.no/doperen-johannes-esseren/ )
Da gikk prestedømmet over fra Levis stamme til Jesus, som var fra Juda stamme, og som ble yppersteprest etter Melkisedeks vis.

Hebreerbrevet 7
24. Men denne ene, fordi han forblir til evig tid og har et prestedømme uten grenser.
25. Derfor makter han også å forløse, til det fullkomne, dem som kommer ved ham til Gud, og lever alltid for å gå i forbønn for dem.
26. En slik yppersteprest måtte nemlig til for oss, hellig, uskyldig, ubeflekket, adskilt fra syndere, og er blitt høyere satt enn himlene.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?

Hebreerbrevet 10
21. Og da vi har en så stor prest over Guds hus,
22. så la oss nærme oss med et ekte hjerte i visshet, i tro(lydighet), påskvettet rensning i hjertet fra ond samvittighet, og med vår kropp badet i rent vann.
23. La oss uryggelig holde fast på bekjennelsen av håpet, for han er nemlig troverdig han som har lovet det.

 

Konsekvensene av synd

Mannen fra Betesta dam som hadde ligget lam i 38 år på grunn av sin synd.

Johannes 5
5. Men det var et menneske der som hadde hatt sin sykdom i 38 år.
6. Da Jesus så denne ligge der, visste han at han allerede hadde vært der i lang tid. Han sier til ham: Vil du bli frisk?

14. Etter dette finner Jesus ham i templet, og han sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mere, forat ikke noe verre skal hende deg.

Folk i menigheten, i Korint, dør fordi de behandler Guds nattverd feil.

1. Korinterbrev 11
20. Da dere kommer sammen på et sted, er det ikke Herrens måltid dere eter.
21. Enhver tar nemlig med seg sin egen mat for å ete. Og den ene er da hungrig, mens den andre fyller seg.

29. Den som nemlig eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake og ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet inn.

To kristne faller døde om fordi de valgte å bedra Den Hellige Ånd

Apostlenes gj. 5
3. Men Peter sa: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du ville bedra Den Hellige Ånd og stikke unna noe fra det ærefulle for åkeren?
4. Var det ikke ditt? Og da du hadde solgt den, var den ikke i din makt? Hvorfor bestemte du deg i hjertet ditt for denne sak? Du bedrog ikke for mennesker, men for Gud.
5. Men da Ananias hørte disse ordene, falt han om og døde. Og det kom stor respekt over alle som hørte dette.

8. Men Peter svarte henne: Si meg om det var så mye dere solgte åkeren for? Men hun sa: Ja, det var så mye.
9. Men Peter sa til henne: Hvorfor ble dere enige dere imellom og tolmodighetsprøve Herrens Ånd. Se, deres føtter som har begravet din mann er for døren, og de skal bære deg ut.
10. Og hun falt øyeblikkelig ned for føttene hans og døde. Men da de unge var kommet inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde hun ved siden av hennes mann.

En kvinne blir syk, flere kommer i stor trengsel, og barna blir drept

Åpenbaringen 2
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv å være en profetinne, få lære og forføre mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne, i stor trengsel, hvis de ikke vender om fra sine gjerninger.
23. Og barna hennes vil jeg la døden drepe. Og alle menigheter skal merke at jeg er den som gransker hjerter og nyrer, og jeg vil gi enhver igjen etter deres gjerninger.

En mann ble slått ned, av en engel, så han døde, for å ha opphøyet seg til å være Gud

Apostlenes gj. 12
21. Men på den bestemte dag da Herodes hadde på seg sine fyrstelige klær, satte han seg på plattformen og han talte til dem.
22. Og folket ropte: Dette er Guds røst og ikke et menneske.
23. Men øyeblikkelig slo en engel ham ned, fordi han ikke gav æren til Gud, og han ble ormebitt og døde.

 

Omvendelsen

Men for dem som omvender seg fra sin synd så står det:

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

Jakobs brev 5
16. Bekjenn deres overtramp for hverandre, og gjør forbønn for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig manns bønn er i stand til å arbeide mye.

Hvis man har gjort noen noe galt, så skal man bekjenne det og omvende seg.

Daniel bad Gud om tilgivelse for folket og fedrenes synder (Daniel 9,4-19)
Med det samme han ydmyket seg og bad om tilgivelse, kom det et ord fra Gud. (Daniel 9,23)
Esra bad også Gud om tilgivelse for folket sine synder (Esras bok 9,6-15 og 10,1)
Synden blir borte (Jeremia 50,20)

Her har du hva Samuel sier om dette.

1. Samuels bok 12
23. Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Og jeg vil lære dere den gode og rette vei.

Det er slik mødre og fedre har gjort for sine barn. Og det var dette som lå på ypperstepresten. Det var omsorgen for folket. Og det er det som skal ligge over hyrden for en forsamling.

Hebreerbrevet 7
25. Derfor makter han også å forløse, til det fullkomne, dem som kommer ved ham til Gud, og lever alltid for å gå i forbønn for dem.
26. En slik yppersteprest måtte nemlig til for oss, hellig, uskyldig, ubeflekket, adskilt fra syndere, og er blitt høyere satt enn himlene.

Og når det gjelder styresmaktene, så finnes det en grunn til at man skal be for dem.

1. Timoteus brev
1. Derfor oppmuntrer jeg fremst av alle ting å gjøre begjæringer, påkallelser, forbønner, og takksigelser, for alle mennesker,
2. for fyrster og alle som er i en høy stilling, forat vi kan tilbringe et stille og rolig liv i all Gudsrespekt og verdighet.
3. Dette er nemlig bra og velbehagelig for Frelseren, vår Gud,

Dette skal man gjøre for at ikke det er demoner som skal styre landet. De som er landets ledere står i en veldig kamp mellom å få tanker og ideer fra Gud eller demoner.

Hvis det skal gå bra for et land, så må de styrende få ideene og tankene sine fra Gud.

 

Se også artikkelen:

Åndelige fengsler  http://elshaddai.no/andelige-fengsler/
Bevis på at Moseloven gjelder enda http://elshaddai.no/bevis-pa-at-moseloven-gjelder-enda/
Loven http://elshaddai.no/loven/
Konsekvensene av å bryte loven http://elshaddai.no/konsekvensene-av-a-bryte-loven/
Strøket av livets bok http://elshaddai.no/stroket-av-livets-bok/
Synd http://elshaddai.no/synd/

Og hvis du forstår engelsk, kan du også se på videoen under.

 

 

 

Å.L.

Kambyses

 

Hans far hette Kyros, som var sønn av Kambyses, som var sønn av Kyros.(Herodotus 3, bok 1) (Herodotus 1. bok 111)
Og hans mor hette Cassandane, og var datter av Pharnaspes, fra den persiske stammen Achaemenidae. (Herodotus 3. bok 2) (Herodotus 2. bok 1)

Det vi kjenner til av hustruer er:

Phaedima, datter av Otanes, sønn av Pharnaspes (Herodotus 3. bok 68)
Nitetis, datter til Farao Hofra (Apries) (Herodotus 3. bok 1)
Atossa, søster til Kambyses (Herodotus 3. bok 88)
ukjent datter av Kyros, søster til Kambyses (Herodotus 3. bok 32-33)

Kambyses var 39 år gammel da hans far, Kyros, inntok Mediariket og tok over styringen av riket (Daniel 6,1 + Josefus side 188 – Herodotus 1. bok 214) Da han hadde passert 60 år, satte Kyros han som medregjerende i riket. Det var 1,5 år før de tok Babylon. (Daienl 6,1+Josefus side 188 – Herodotus 3. bok 66)

I Daniels bok (Daniel 6,1-2 og Daniel 8,1-3 og 20) kan vi se at han kom samtidig med Kyros og inntok Babylon. Da Babylon ble tatt overtok Kambyses styret av dette riket. (Daniels bok 6,1-2) Det er Kambyses som blir kalt Darius i Daniels bok 6,1. ( elshaddai.no/tiden-i-persiariket/ )

Vi kan se litt her hvordan det foregikk når Kyros tok Babylon.

Jesaja 43
14. Så sier Herren, deres gjenløser, Israels Hellige: For deres skyld sender jeg mitt bud til Babylon og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar Kaldeerne flykte på de skip som var deres lyst.

Jeremia 25
12. Men når 70 år er til ende, da vil jeg hjemsøke kongen i Babylon og folket der, sier Herren, for deres ugjernings skyld. Og jeg vil hjemsøke Kaldeernes land og gjøre det til evige ørkener.
13. Og jeg vil la komme over det land alle de ord som jeg har talt om det, alt det som er skrevet i denne bok, det som Jeremia har profetert om alle folkene.
14. For mange folk og store konger skal gjøre også dem til slaver. Og jeg vil gjengjelde dem etter deres henders verk.

Jeremia 50
29. Kall skytterne sammen mot Babylon; alle dem som spenner bue! Slå leir mot det rundt omkring, og la ingen slippe unna! Betal det etter dets gjerninger, og gjør mot det i alle deler som det har gjort, for mot Herren har det opphøyet seg, mot Israels Hellige.
30. Derfor skal dets unge menn falle på dets gater, og alle dets krigsmenn skal tilintetgjøres på den dag, sier Herren.
31. Se, jeg kommer over Sadon (overmot), sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud. For din dag er kommet, den tid da jeg hjemsøker deg.
32. Og Sadon skal snuble og falle uten å ha noen som reiser det opp. Og jeg vil sette ild på dets byer, og den skal fortære alt rundt omkring det.

57. Og jeg vil gjøre deres høvdinger, dets vise menn, dets statlige oppsynsmenn, dets landshøvdinger, og dets kjemper, fulle, og de skal falle i en evig søvn og ikke våkne, sier Kongen, han hvis navn er Herren, hærskarenes Gud.
58. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Babylons mur, den brede, skal rives ned til grunnen. Og dets porter, de høye, skal brennes opp med ild. Så sliter da folk for det som blir gjort til ingenting, og folkene arbeider seg trette for det som blir gitt til ilden.

Jeremia 51
1. Så sier Herren: Se, jeg vekker opp en ødeleggende ånd mot Babylon og mot Leb-Kamais innbyggere.
2. Og jeg sender fremmede imot Babylon. De skal kaste det som korn og tømme dets land, for de skal overfalle det fra alle kanter på ulykkens dag.
3. Mot den som spenner bue, skal bueskytteren spenne sin bue, og mot den som er så stor i sin brynje. Spar ikke på dets unge menn, og slå hele dets hær med bann!
4. Og drepte menn skal falle i Kaldeernes land, og gjennomborede menn på dets gater.

11. Gjør pilene blanke, og grip skjoldene, for Herren har vakt opp Mediakongens ånd. For mot Babylon er hans tanke rettet, og han vil ødelegge det. For det er Herrens hevn, hevnen for hans tempel.

56. For over det, over Babylon, kommer en ødelegger. Dets kjemper blir fanget, og deres buer blir knekket, for Herren er en gjengjeldelsens Gud. Han lønner og han gjengjelder.

Daniel sier at han var i Babylon helt til Kyros 1. regjeringsår. (Daniel 1,21) Og så sier han at Darius (Kambyses) mottok riket da Belsasar ble drept. (Daniel 5,30 og 6,1-2) (Daniel 9,1-2) Igjen kan man se at Kyros og Kambyses regjerte samtidig. ( elshaddai.no/tiden-i-persiariket/ )

Mens Kambyses var i Ebaktana ville han gifte seg med datteren av Farao Amasis. Han sendte bud til Amasis om å få datteren hans til ekte. Amasis tok datteren til den avdøde Farao Hofra og sendte henne, som sin egen datter, til Kambyses. Da Kambyses ble klar over dette, ville han ha hevn over Amasis. (Herodotus 3. bok 1)

Kambyses var ingen strateg slik Kyros var, og kunne ikke ha planlagt noen invasjon av Egypt. Det ser du på hans krigstog mot Etiopia. På denne krigsferden hadde han ikke nok mat til krigsfolkene, så de begynte å spise gress og annen vegetasjon for å holde seg i live. Til slutt begynte de å spise hverandre. Først da snudde Kambyses om og drog tilbake til Egypten. Han var like hensynsløs som sin farmors far, Astyages. (Herodotus 3. bok 25)

Så det var Kyros som planla og utførte strategien. ( http://elshaddai.no/kyros/ ) En flyktning fra hæren i Egypt hadde kommet til Kambyses og gitt han råd om å oppsøke Araberne, for å få dem til å lede dem gjennom ørkenen. (Herodotus 3. bok 4) Kyros sendte en flåte av skip fra Samos mot Egypt. Disse gjorde ingen krigshandlinger. (Herodotus 3. bok 44-45) (Så jeg vil tro at dette var for å avlede oppmerksomheten til hæren som kom landveien igjennom ørkenen.) (Herodotus 3. bok 5-9) (Hvis de Egyptiske hærene hadde gått ombord i sine skip og dratt ut på havet, hadde det vert en lettere oppgave å beseire de som var igjen på land). Amasis døde før den persiske hæren nådde Egypt, og hans sønn, Psammenitus, tok over som Farao. Og Psammenitus lå med sin hær der hvor Nilen renner ut i havet. Etter en stund med krig, rømmer Faro, og Egypterne, på skip, til byen Memphis. Memphis blir beleiret, og de egyptiske leiesoldatene velger å overgi seg, av frykt for at deres lands skjebne. (Herodotus 3. bok 10-13) Etter at Farao, Psammenitus, var tatt til fange, prøvde han seg på et opprør mot perserne. Kambyses tvang ham da til å drikke okseblod, som forårsaket hans død. (Herodotus 3. bok 15)

Kyros tar med seg egypterne som slaver og bortfører dem fra Egypten.

Jesaja 45
13. Jeg har vakt ham opp i rettferdighet, og alle hans veier vil jeg jevne. Han skal bygge opp min by og løslate mitt bortførte folk, ikke for betaling og ikke for gave, sier Herren, hærskarenes Gud.
14. Så sier Herren: Egyptens gods, Nubias fortjeneste, og Sabeernes selvstore menn, skal gå over til deg, og deg skal de tilhøre. Deg skal de følge, og i lenker skal de gå. For deg skal de kaste seg ned, og deg skal de bønnfalle: Bare hos deg er Gud, og det er INGEN ANNEN, Gud.

Herodotus forteller også om denne bortførelsen av egypterne. (Herodotus 7. bok 1-4) Dette skjedde 1 år etter at de hadde tatt Babylon. ( http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/ )

Mens Kyros drar hjem for å planlegge krigen mot Skythia, planlegger Kambyses en krig mot Kartago, Ammoniakk, og Etiopia. (Herodotus 3. bok 17) Krigsflåten, som bestod av fønikere, ville ikke dra til krig mot Kartago, fordi de hadde pakter som de hadde inngått med dem. Kambyses godtok dette, og dermed ble det ingen krig mot dem. (Herodotus 3. bok 19)  Hæren som ble sent mot ammoniakkene ble begravd i en sandstorm. (Herodotus 3. bok 26) Og Kambyses måtte avbryte marsjen mot Etiopia og vende tilbake, på grunn av matmangel. (Herodotus 3. bok 25)  Han hadde også en krig mot grensetraktene til Etiopia. (Herodotus 3. bok 97) Og når Darios overtar riket, så ser vi i Esters bok at riket går fra india til Nubia (Sudan og Etiopia). Så han må ha klart å ta Nubia.

Kambyses belønnet folk for det som var bra, man han var veldig hard mot dem som gjorde feil. En av dommerne hans tok imot bestikkelse for å gjøre en urettferdig dom. Da dette ble kjent for Kambyses, tok han å drepte han, flodde ham, og satte skinnet som antrekk på en stol. Så lot han dommerens sønn sitte på den, som dommer. Og så han bad sønnen om å huske på hvilket sete han satt på. (Herodotus 5. bok 25)

I det 5. regjeringsåret av Kambyses mottar han et brev fra de i Samaria hvor de klager på Jødene.

Jødene begynte å bygge på templet i det 2. året etter at de var kommet tilbake til Jerusalem. (Esras bok 3,8-10) Og de bygget 3,5 år på templet under Nidin-Bél sitt styre. (Esras bok 6,15) – (Haggai 1,15) = 3,5 år og Josefus sier at de bygget på templet i 7 år (Josefus side 190) Da må byggearbeidet ha stoppet etter 3,5 års arbeide under Kambyses. Altså ble arbeidet på templet stanset i hans 5. regjeringsår.

Josefus sier at dette brevet var sendt til Kambyses (Josefus side 188) og her er svarbrevet som Kambyses sender tilbake til dem i Samaria, som gjør at arbeidet på templet stanses.

Esras bok 4
17. Da sendte kongen svar til rådspartimannen Rehum og Statssekretæren Simsai og deres embetsbrødre, som bodde i Samaria og ellers i landet på andre siden av elven: Fred, og så videre.
18. Det brev dere har sendt oss, er nøye blitt lest opp for meg.
19. Jeg har gitt befaling til å granske etter, og vi har funnet at denne by fra gammel tid har satt seg opp mot kongene, og at frafall og opprør har funnet sted der.
20. Mektige konger har rådet over Jerusalem, og de har hersket over alt land på andre siden av elven. Og der ble gitt dem skatt, toll, og veipenger.
21. Så gi nå befaling til å hindre disse menn, så denne by ikke blir bygget opp igjen, før det kommer befaling fra meg.
22. Og ta dere i vare for å gjøre dere skyldige i feilgrep i denne sak, så skaden ikke skal bli verre og kongene lide tap!
23. Så snart avskriften av dette brev fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og Statssekretæren Simsai, og deres embetsbrødre, drog de straks til Jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
24. Da stanset arbeidet på Guds hus, og det ble ingenting gjort med det før i det 2. år av Perserkongen Darius’ regjering.

Her nevner han kongene i flertall. Og da levde altså Kyros i det 5. regjeringsåret også. Og Josefus sier at Kambyses regjerte over Babylon i 6 år. (Josefus side 188)

Smerdis, hans bror, reiste hjem til Persia, og Kambyses sendte en etter ham, som sørget for å få han drept. (Herodotus 3. bok 30)  Han giftet seg med 2 av sine søstre (Herodotus 3. bok 31-32) Men han var voldsom mot den ene søsteren sin så hun aborterte og døde. (Herodotus 3. bok 32)  Og han drepte 12 persere uten grunn. (Herodotus 3. bok 35) Kambyses forøkte også å drepe Krøsus, men hans tjenere skjulte han. (Herodotus 3. bok 36)  Senere er Kambyses glad for at Krøsus overlevde, men dreper tjenerne som skjulte han. (Herodotus 3. bok 36) Han gikk også inn i templet til guden Vulcan og brente avgudsbildene. (Herodotus 3. bok 37) Dette gjorde han mens han bodde i Memphis. (Herodotus 3. bok 37)

(Disse tingene hadde han ikke gjort hvis Kyros hadde levd, så det må være etter at Kyros var død at dette hendte.)

Mens Kambyses var i Egypt, var det 2 brødre som ville overta styret av Persia. Den ene lignet på Smerdis, og gav seg ut for å være ham. (Herodotus 3. bok 61)  Kambyses blir fratatt riket av disse to. (Darios Inskripsjon ved Behistun, Column 1, par 12)  Da reiser han til Susa for å ta disse to, men på hjemveien får han sitt eget sverd i låret, og det går koldbrann i såret. Så han dør i Ebaktana i Syria, hvor byen hadde det samme navn som byen han bodde i, i Media (Herodotus 3. bok 61-66)

 

 

Å.L.

Kyros

Hans far var perser og hette Kambyses, og var sønn av Kyros. (Herodotus 1. bok 111)
Hans mor var fra Media-riket og hette Mandane, og var datter av Medias kongen, Astyages. (Herodotus 1. bok 111)
Hans hustru hette Cassandane, og var datter av Pharnaspes, fra den persiske stammen Achaemenidae. (Herodotus 3. bok 2)

Av barn som vi kjenner til:

Kambyses    (Herodotus 2. bok 1)
Smerdis        (Herodotus 7. bok 78)
Atossa          (Herodotus 3. bok 88)
Artystone      (Herodotus 3. bok 88)
ukjent datter  (Herodotus 3. bok 32-33)

Hans morfar forsøkte å drepe han straks han ble født, på grunn av en drøm han hadde hatt. Han gav sin tjener Harpagus i oppgave å drepe barnet. Harpagus gav oppgaven videre til en kuhyrde, som nettopp hadde født et dødfødt barn. Kuhyrden byttet om disse barna og beholdt det levende, og barnet fikk vokse opp hos ham. Da han var 10 år gammel, ble det avslørt hvem han var. Og så ble han gjenforent med sine ekte foreldre. (Herodotus 1. bok 107-122)

Kyros og Cassandane fikk den første sønnen, Kambyses, 39 år før han inntok Media-riket. (Daniel 6,1 + http://elshaddai.no/historie)
Men da Astyages oppdaget at hans tjener, Harpagus, ikke hadde gjort ordentlig jobb, da han skulle ha drept barnet, kokte han Harpagus’ sønn og lot Harpagus få ete det på en fest han hadde laget til. Harpagus valgte å tjene kongen trofast etter dette, men da mange år var gått, og Astyages hadde glemt hele episoden, utnevnte han Harpagus til general over en av hærene hans. (Herodotus 1. bok 119 og 125)

Harpagus tenkte da på hevn, og da anledningen bød seg, sendte han et brev til Kyros, og bad han om å gjøre opprør mot Media-kongen. Kyros samlet de forskjellige persiske stammehøvdinger, som i mange år hadde vært undertrykket av Media-riket, og gikk til krig mot Astyages. Harpagus, og de andre generalene, hadde blitt enige om å flykte for perserne, så det var bare noen få igjen som slåss for kongen. Kongen ble tatt til fange av Kyros, men Kyros drepte han ikke. Han lot han leve videre, men etter dette var det Kyros som styrte riket. (Herodotus 1. bok 123-130)

Krøsus, kongen av Lydia-riket, hadde regjert i 14 år da han gikk til angrep på Kyros og Persiariket (Herodotus 1. bok 86)
Dette var 8 år før Kyros tok Babylonia (Aleksander Bugges verdenshistorie bind I-II, side 179)
Krøsus’ søster var gift med Astyages, så han var svoger med den Mediske konge, og ville hevne seg på Kyros for det Astyages hadde gjort. (Kan være fordi Astyages lot sitt sinne gå ut over sin kone, etter at han var tatt) (Herodotus 1. bok 47 og 74)

Han skaffet seg en del leiesoldater og gikk over elven, Halys, og kom inn i Kappedonia med sin hær. Da de møttes, kjempet de tappert på begge sider, og det ble mange døde. Og da Kyros ikke møtte opp neste dag, valgte Krøsus å dra hjem for å forberede et bedre angrep til våren. Han sa opp leiesoldatene og gikk inn i hovedstaden, Sardes. Det han ikke visste, var at Kyros hadde fulgt etter han lengre bak. Kyros beleiret Sardis og inntok byen etter 14 dager. Og dermed var han hersker over Lydia-riket også. (En del av Lille Asia) (Herodotus 1. bok 71-88)

Etter dette fortsatte han å ta de omkringliggende områdene. (Herodotus 1. bok 177)  Baktria og Sacae tok han før han tok Babylon (Herodotus 1. bok 177 + 153)  Kyros satte sin sønn, Kambyses, som med-regjerende i riket 1,5 år før de tok Babylon. (Josefus side 188 – Herodotus 3. bok 66)

Herodotus Bok 1
[153] …………. Selv fortsatte Kyros mot Agbatana og bar Croesus med seg, og anså ikke ionerne som viktige nok til å være hans umiddelbare objekt. En større plan var i hans sinn. Han ønsket personlig krig mot Babylon, Baktrierne, Sacae og Egypt; han bestemte seg derfor for å tildele en av sine generaler oppgaven med å erobre ionerne.

[177] Mens de nedre delene av Asia på denne måten ble brakt under av Harpagus, utsatte Kyrus personlig de øvre områdene, og erobret hver nasjon og lot ikke en flykte. Av disse erobringene vil jeg passere den største delen og gjøre rede for de eneste som ga ham mest problemer, og som er verdig å nevne. Da han hadde ført hele resten av kontinentet under seg, kjempet han en krig mot assyrerne.

Etter at Kyros har tatt Lille-Asia, går han til krig mot Babylon. Nabonnedos (Nabodenus), som var den 2. i makt i riket, går ut for å møte Kyros i en kamp og taper slaget. Etter det rømmer Nabonnedos til byen Borsippus. (Berossus side 5 og 7) Kyros hadde vanskeligheter med å komme inn i byen på grunn av dens sterke mur og elven som gikk forbi helt inntil bymuren. Da ber Kyros en tropp å gjøre seg klar for invadering fra elvesiden. Deretter avleder Kyros Eufrat til å renne inn i noen sumpområder, mens troppen hans går inn i Babylon vannveien. (Herodotus 1. bok 189-192 og 202)

Jeremia 51
35. Den vold jeg har lidt i mitt kjøtt, måtte den komme over Babylon! Så skal Sions innbyggere si. Og måtte mitt blod komme over Kaldeas innbyggere! Slik skal Jerusalems innbyggere si.
36. Derfor sier Herren så: Se, jeg fører din sak og utfører din hevn, og jeg vil tørke ut dets hav og gjøre dets kilde tørr.

Inne i byen var det fest. (Herodotus 1. bok 191) Kong Labynet (Belsasar) hadde fyllefest med det jødiske tempels skåler, da en hånd kom til syne og skrev på veggen, MENE, TEKEL, UFASIN. Det står at kongen skiftet farge og utlovet en belønning til den som kunne tyde skriften, og det gjorde Daniel. (Daniel 5,1-24) Og slik ble tydningen:

Daniel 5
26. Og så er uttydningen av dette ord: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.
27. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.
28. Peres: Delt er ditt kongedømme og gitt til Medierne og Persierne.

Og så står det videre, at kongen ble drept samme natt.. (Daniel 5,30) Kyros overlot styret av Babylon til sin sønn, Kambyses. (Daniel 6,1-3) ( http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/ ) Da Daniel hadde utmerket seg som forvalter av Babylon, ville Kambyses sette ham over hele det persiske riket. De andre som var forvaltere i riket, fra før av, var ikke interessert i dette, og satte opp en felle for Daniel. De fikk kongen til å signere på en lov, om at folk bare skulle tilbe kongen, i løpet av 30 dager, ellers skulle de kastes i en løvehule. (Daniel 6,4-10)  Daniel gjorde ingen forskjell fra tiden før, og tilbad himmelens Gud. Da stormet disse forvalterne inn til Daniel og «avslørte» ham. Kongen ble da nødt til å kaste ham i løvehulen fordi det ikke gikk an å tilbakekalle en lov som var signert med kongens signetring. (Daniel 6,11-16)

Esters bok 8,8
……… For et dokument som er utferdiget i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbakekalles.

Kongen prøvde å unngå dette, men han kunne ikke. Daniel ble kastet i løvehulen, og det står at kongen fastet hele natten. (Daniel 6,17-19) Daniel hadde vært i Babylon i 88 år før dette skjedde. (Berossus side 5) (Jeremia 29,10) +(Daniel 1,1-4) + (Jeremia 25,1) +(Jeremia 52,5-11 og 29) Men det står at en Herrens engel hadde lukket munnen på løvene og Daniel kom uskadd fra dette. Kongen tok da de, som hadde laget en felle for Daniel, og deres familier, og kastet dem i løvehulen. (Daniel 6,20-29) Da Kyrus fikk høre om dette, og hadde tilkalt seg Jødene, fikk han overlevert en 210 år gammel profeti fra Jesaja som sier: (Josefus 187-188)

Jesaja 44
28. Og som sier om Kyros: Han er min hyrde, og hele min vilje skal han fullføre og si om Jerusalem: Det skal bygges opp igjen, og tempelet skal bli grunnlagt.

Jesaja 45
1. Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra kongers hofter, og for å åpne dører for ham,så at ingen porter kan holdes stengt:
2. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.
3. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er skjult på hemmeligesteder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud.
4. For Jakob, min tjeners, og for Israel, min utvalgtes skyld kalte jeg deg ved navn. Og jeg gav deg et ærefullt navn, enda du ikke kjente meg.
5. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg omsluttet deg, enda du ikke kjente meg,
6. forat de, både i øst og vest, skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren og det er ingen annen.

Kong Kyros gir da en befaling om å bygge opp igjen templet, og Jerusalems murer. (Esras bok 1,1-4)
Etter at Kyros hadde tatt Babylon,  setter han i gang med å rive den ytre muren rundt byen. Deretter masjerer han avgårde for å beleire Borsippus. Men Nabonnedus går ut av byen og overgir seg til Kyros. (Berossus side 6)

Jeremia 50
58. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Babylons mur, den brede, skal rives ned til grunnen. Og dets porter, de høye, skal brennes opp med ild. Så sliter da folk for det som blir gjort til ingenting, og folkene arbeider seg trette for det som blir gitt til ilden.

Etter dette går Kyros til angrep på Egypt. (Herodotus 1. bok 153) Farao blir drept, og egypterne blir ført bort i fangenskap, i 40 år. (Esekiel 29,2-16)

Jesaja 45
13. Jeg har vakt ham opp i rettferdighet, og alle hans veier vil jeg jevne. Han skal bygge opp min by og løslate mitt bortførte folk, ikke for betaling og ikke for gave, sier Herren, hærskarenes Gud.
14. Så sier Herren: Egyptens gods, Nubias fortjeneste, og Sabeernes selvstore menn, skal gå over til deg, og deg skal de tilhøre. Deg skal de følge, og i lenker skal de gå. For deg skal de kaste seg ned, og deg skal de bønnfalle: Bare hos deg er Gud, og det er INGEN ANNEN, Gud.

Etter dette går Kyros østover igjen, og tar Karmania. Og så setter han Nabonnedus, fra Babylon, til å styre dette fyrstedømmet. (Berossus side 6) Når vi ser på de land som var underlagt Darios da han overtar riket, så finner vi flere land, som Kyros måtte ha tatt. Og da har vi Parthia, Margiana, Sattagydia (Darios Inskripsjon ved Behistun Colonne 2 par 2.) som ligger i dagens Iran. Og i følge Esters bok gikk Darios’ rike fra India til Nubia.

Så går han til krig mot Skytherne, nord for det kaspiske hav. (Herodotus 1. bok 201) Skythernes dronning hette Tomyris og var enke, så Kyros sendte bud til henne om hun ville gifte seg med ham. Men hun takket nei og sa at det var bare landet hennes han ville ha. (Herodotus 1. bok 204) Etter råd fra Krøsus stelte de istand en stor fest på andre siden av elven, Araxes (Som befinner seg mellom Svartehavet og Det Kaspiske hav), og drog seg tilbake. Da hæren til Skytherne kom, beygnte de på et festmåltid og ble gode og fulle. Så kom Kyros med hæren sin og slo dem ned, og tok dronningens sønn, Spargapises, til fange. Spargapises tok livet av seg selv, og dronningen ville ha hevn. I slaget som fulgte, ble Kyros drept, og de fleste perserne med ham. Kyros hadde da regjert i 29 år. (Herodotus 1. bok 207-208 og 211-214)

 

 

Å.L.

Nidin-Bél

Han blir kalt Nidin-Bél, Xerxes, Artaxerxes, og Darius  http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket, men han hette egentlig Ochus. (Diodor på Sicilia 17. bok 5) (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187)

Han kalte seg også for Nebukadnesar (Nabokodonosor)  https://www.livius.org/articles/person/nidintu-bel/
Og det stemmer med Judits bok i de apokryfiske skrifter.
Han står i kongelisten på Uruks Konge Liste som den 4. kongen i Persia-riket.  https://www.livius.org/sources/content/uruk-king-list/
Og det stemmer med Daniels bok 11,2

Uruks kongeliste
Kyros
Kambyses
Darius
Nidin-Bél
Darius (Codomannus)

Han var sønn til Darius (Oha), sønn av Hystaspes (Josefus side 190 og Herodotus 1. bok 183 og 7. bok 11)
Og Hans mor hette Atossa, og var datter til Kyros. (Herodotus 7. bok 2)

Av hustruer er Amestris, datter av Otanes, nevnt hos Herodotus.  (Herodotus 7. bok 61)

Sønner
Arsicas, også kalt Darius. Han var den eldste. (Plutarchs bok Artaxerxes) (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)
Kyros (III) nevnt hos Josefus  (Josefus av William Whiston, fra 1737, Den jødiske oldtid, bok 11. kapittel 6,1) (adopterte sønn)
     Han kalles Artaxerxes av Herodotus og Josefus  (Herodotus 9. bok 108) og (Herodotus 6. bok 98) (Den jødiske oldtid, bok 11. kapittel 6,1)
     Og han kalles Codomannus av grekerne. https://www.livius.org/sources/content/uruk-king-list/
Hystapés, Satrap av Bactria (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)
Oxyathres (Strabo 12. Bok 3)
Ostanes (Plutarchs bok Artaxerxes)
Tithrautes (
Diodor på Sicilia 11. bok XX)

 

Regjerings tid

1. år
Han ble konge 1 år før hans far døde. Egypterne hadde gjort opprør og tatt seg en konge, etter å ha vært spedt blant flere folk i 40 år. (Esekiel 29,8-16) Darius, hans far, ville dra ut i krig mot Egypterne og da krevde loven at han satte en etterfølger på tronen før han drog ut i krig. (Herodotus 7. bok 1-4)  (Sannsynligvis ble han konge på våren, fordi det var da kongene brukte å dra ut i krig)

Herodotus Bok 7
[2] Nå som han var i ferd med å føre sine oppgaver mot Egypt og Athen, oppstod en hard strid om den suverene makten blant hans sønner; siden persernes lov var at en konge ikke måtte gå ut med hæren sin, før han har utnevnt en til å etterfølge ham på tronen. …..

2. år
Hans far fikk ikke utført krigshandlingen mot Egypterne, for han døde før han kom så langt (Herodotus 7. bok 4)  Men Nidin-Bél gikk til krig mot Egypterne.(Herodotus 7. bok 7)  Og han satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt, men han ble drept i en krig mot Libya. (Herodotus 3. bok 12)  Da hans far døde, tok Jødene mot til seg, og fortsatte på byggingen av templet i Jerusalem. (Esras bok 4,24 og Haggai 1,1-2) Templet hadde ligget halvferdig i 39 år. Byggingen hadde blitt stanset av Kambyses, etter et brev Samritanerene hadde skrevet til han. (Esras bok 4,7-16)  Den statlige oppsynsmann, Tatnai, kom da og spurte dem om hva de holdt på med. (Esras bok 5,1-5)  De svarte ham med at Kyros har betalt dem å bygge opp igjen templet. (Esras bok 5,11-16)  Dette vil jeg tro de hadde lært av det kongen sa til Ester og Mordekai i Esters bok.

Esters bok 8,8
……… For et dokument som er utferdiget i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbakekalles.

3. år
I dette året marsjerer han mot Egypt og undertvinger dem et åk som var verre en det hans far hadde lagt på Egypterne. Så satte han sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt. Han ble senere drept av Inaros, sønn av en libysk Psammetichus. (Herodotus 7. bok 7Etter dette legger han opp planer for å ta Hellas (Herodotus 7. bok 8-20)  Til sammen så brukte han 4 år på å samle sammen alt som skulle til for krigen.

Daniel 11,2.
Og nå vil jeg kunngjøre deg hva som sant og sikkert skal skje: Ennå skal det oppstå tre konger i Persia, og den fjerde skal samle større rikdom enn alle de andre. Og når han har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal han by opp alt mot Javans rike. (Grekerne)

Herodotus bok 7
[20] Xerxes brukte fire hele år på å samle verten sin og gjøre klar alle ting som var nødvendige for soldatene hans. Først på slutten av det femte året la han ut på marsjen

5. år
Først på slutten av sitt 5. regjeringsår la han ut på marsjen mot Hellas. (Herodotus 7. bok 20)

Hæren hans målte 1,7 millioner mann (Herodotus 7. bok 60 og 184)
Sjøstyrken hans utgjorde 517 610 mann, og hadde 1207 krigsfartøy, og 3000 forsyningsfartøy (Herodotus 7. bok 184)
Hestfolket hans var på 80 000 mann (Herodotus 7. bok 184)
Kamelfolkene var på 20 000 mann (Herodotus 7. bok 184)
Land og sjøstyrker til sammen var på 2 317 610 mann (Herodotus 7. bok 184)

Trakerne som hjalp kongen hadde 24 000 mann og 120 skip (Herodotus 7. bok 185)
Hærene fra de nærliggende områder var på 300 000 mann (Herodotus 7. bok 185)

Sammen med forsyningsfolkene utgjorde dette alt i alt 5 283 220 mann (Herodotus 7. bok 186)
i tillegg til dette var det medhustruer, tjenere, bagasjehester og andre dyr. (Herodotus 7. bok 187)

6. år
Han hadde nok gått over i sitt 6. regjeringsår mens han fremdeles var i Lille-Asia, og laget en broforbindelse over Hellespont. (Herodotus 7. bok 6, og 33-37) Det tok en uke for å få hele hæren hans over broen, selv om de gikk natt og dag. (Herodotus 7. bok 56)  Og det var i dette år at Jødene var ferdige med å bygge templet i Jerusalem. (Esras bok 6,15) Men 400 av kongens skip ble senket i en storm etter at de var kommet over til Grekenland. (Herodotus 7. bok 188-190 og 236)  Grekerne selv hadde bare 380 skip, men de klarte å senke store deler av krigsflåten til Niden-Bél ved Salamis. (Herodotus 8. bok 82-97) Etter at kongen hadde sett tapet, instruerer han folket til å gå på, men selv så rømmer han over til Lille-Asia, til byen Sardis, og overvintrer der. (Herodotus 8. bok 97, 100, 107, 113, 115, og 117)  Hans hærfører, Mardonius, blir i gjen med 300 000 utvalgte menn, for å kjempe mot grekerne året etter.

7. år
De overvintret i Tessalonika og gikk til krig mot Grekerne i det 7. året av Xerxes. (Herodotus 8. bok 100 og 113) En Spartaner ved navn, Pausanias, ledet en hær på 50 000 mann mot Mardonius og hans hær på 300 000 menn, og Mardonius tapte slaget. (Herodotus 9. bok 58-70) Av de 300 000 soltatene han hadde, var det bare 3 000 stykker igjen etter at slaget var over. (Herodotus 9. bok 70) Etter dette drar kongen tilbake til borgen Susa i Persia. (Herodotus 9. bok 101 og 107-108) Grekerne angrep også byer i Lille-Asia. (Herodotus 9. bok 90, 96, 100-107) Etter at kongen var kommet hjem til Susa, og grekerne angrep byene i Lille-Asia, kan jeg forstå at de var villige til å ofre gull og sølv til Israels Gud, og sende dem med Esra.

Esras bok 7
12. Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, han som er utlært i himmelens Guds lov, og så videre.
13. Jeg gir hermed befaling om at alle de av Israels folk, og av dets prester og Levitter, i mitt rike som har lyst til å dra til Jerusalem, kan dra med deg
14. siden du er sendt av kongen og hans sju rådmenn til å se hvordan det er med Juda og Jerusalem, etter din Guds lov som du har i dine hender,
15. og til å føre dit det sølv og gull som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem,

23. Alt hva himmelens Gud befaler, det skal nøye utføres for himmelens Guds hus, så det ikke skal komme vrede over kongens, og hans sønners, rike.

Og Sakarja hadde profetert og sagt om denne situasjonen:

Sakarja 8
22. Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren.
23. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes språk skal gripe fatt i en Jødisk manns kappekant og si: «Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

Og i Esras bok står det følgende:

Esras bok 6
21. Så åt Israels barn påskelammet, både de av de bortførte som var kommet tilbake, og alle de som hadde skilt seg fra de hedningers skittenhet som bodde i landet og gitt seg i lag med dem for å søke Herren, Israels Gud.

Kongene drog ut i krig på våren, og hvis vi regner med forskyvningen med måneår, på den jødiske kalenderen, så drog Esra ut fra Babylon i Juli mnd.

 

Det er antageligvis etter dette at han forlater Susa og oppholder seg i byen Persepolis (Persernes by), og gjør den til en hovedstad, for i Judits bok står det at han hersket over Assyrerne i den store stad Ninive (Bolig) og ikke Susa. (Judits bok 1,1)  Byen Persepolis ble grunnlagt av Kyros. (Curtius Rufus 5. bok 6,10-7,12)

 

12. år
Men i hans 12. år starter problemene igjen. Arfaksad hadde bygget på Ebaktana, Media-rikets hovedstad, og gjort dem ca 32 meter høy og ca 23 meter brei. Niden-Bél ser på det som et opprør og går til krig mot Media-riket. Han sender ut innkallelse til flere nasjoner, som er underlagt hans rike, og kaller dem til å være med i krigen. Noen blir med, mens mange bryr seg ikke. (Judits bok 1,6-11)

Judits bok 1
11. Men alle de som bodde i disse land, foraktet assyrerkongen Nobokodonosors ord og gikk ikke med ham i krigen, for de fryktet ham ikke, de så på ham som sin likemann, og de lot hans bud vende tilbake med uforettet sak og skam.

Når Kongen lot de andre slåss i krigen, mens han selv flyktet, så kan man forstå at han mistet respekt hos mange. Kongen sverget at han ville hevne seg på disse landene.