Ukategorisert

Gamle forbannelser

 

Da Israels folk gikk gjennom ørkenen til Kana’asns land, tok Amalekittene og slo ihjel Israels baktropp. De som ble liggende etter. Denne ugjerningen fikk en dom som ble utført 360 – 370 år senere. Da fikk Saul i oppdrag å utrydde Amalekittene.

5. Mosebok 25
17. Kom i hu hva Amalek gjorde mot deg på veien, da dere drog ut av Egypten.
18. Hvordan han kom imot deg på veien mens du var trett og utmattet, og slo din baktropp; alle de utmattede som var blitt liggende etter. Han hadde ikke respekt for Gud.
19. Og når Herren din Gud gir deg ro for alle dine fiender rundt om i det land Herren din Gud gir deg til arv og eie, da skal du utslette minnet om Amalek over hele Jorden. Glem ikke det!

1. Samuels bok 15
1. Samuel sa til Saul: Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord!
2. Så sier Herren hærskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han drog opp fra Egypten.
3. Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hva hans er. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og spedbarn, både okse og får, både kamel og esel.

 

Gud talte til Abraham om hans etterkommere skulle få Kana’ans land i eie på grunn av innbyggernes synd. Da Israel går inn i Kana’ans land, for å utrydde disse folkene, var det gått over 600 år siden Gud sa dette til Abraham.

1. Mosebok 15
13. Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal slave for folket der og plages av dem i 400 år.
14. Men det folk som de skal slave for, vil jeg dømme; og deretter skal de dra ut med mye gods.
15. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.
16. I det fjerde ættledd skal de komme hit igjen, for Amorittene har ennå ikke fylt sin ondskaps mål.

2. Mosebok 23
22. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere
23. For min engel skal gå foran deg og føre deg frem til det land hvor Amorittene, hetittene, Ferisittene, Kana’anittene, Hevittene, og Jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem.
24. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker.

 

Da Josva og folket gikk inn i Kana’ans land, brukte Gibeonittene list for å lure Josva og høvdingene til å inngå en pakt med dem. (Josvas bok 9) De ble spart for utryddelsen, men ble gjort til slaver, som de var i over 400 år.

Josva 9
27. Men Josva gjorde dem på den samme dag til vedhuggere og vannbærere for menigheten og for Herrens alter; på det sted han ville velge ut. Og det har de vært til denne dag.

Det er sannsynligvis Samuel som skriver Josvas bok. Så «Denne dag» er antageligvis ca 980 år f.kr. (For denne forfatteren kjenner ikke til at David inntok Jerusalem (Josva 15,63 / Dommerne 1,21), men den som skriver 1. kongebok sier også at Hevittene har vært slaver til «denne dag», (1.Kongebok 9,21) og det er ca år 270 f.kr, da Septuaginta utgaven av bibelen ble til. (Josefus s. 204-205)  Og da har de vært salver i over 1000 år.

 

Josva utsa en forbannelse som gikk i oppfyllelse 540 – 550 år senere.

Josvas bok 6
26. Den gang lot Josva folket sverge denne ed: Forbannet for Herrens åsyn være den mann som tar seg fore å bygge opp igjen denne by, Jeriko! Når han legger dens grunnvoll, skal de koste ham hans førstefødte sønn. Og når han setter opp dens porter, skal det koste ham hans yngste.

1. Kongebok 16
33. Akab gjorde også et Astarte-bilde, og han gjorde ennå mere til for å vekke Herrens, Israels Guds, harme. Han bar seg verre at enn noen av de konger i Israel, som hadde vært før ham.
34. I hans dager bygget Hiel fra Bet-El Jeriko opp igjen. Da han la dets grunnvoll, kostet det ham hans førstefødte sønn, Abiram. Og da han satte opp dets porter, kostet det ham hans yngste sønn,
Sergub, etter det ord som Herren hadde talt ved Josva, Nuns sønn.

 

Da Israels folk kom tilbake fra slaveriet i Babylon, bad de Gud om tilgivelse for fedrenes ugjerninger. (Esras bok 9,6-15 og 10,1)

 

Det Afrikanske folk dyrket okkultismen i flere hundre år. Så kom den hvite mann og gjorde dem til slaver. Dette var en del av Moselovens forbannelse.

5. Mosebok 28
32. Dine sønner og dine døtre skal overgis til et fremmed folk, og dine øyne skal se på det og fortviles av lengsel etter dem hele dagen, og din hånd skal være maktesløs.
47. Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertes lyst, selv om du hadde overflod på alt,
48. så skal du tjene dine fiender som Herren skal sende mot deg; i hunger og tørst, i nakenhet, og i mangel på alt. Og han skal legge et jernåk på din hals til han har ødelagt deg.

Men så vendte de Amerikanske slavene seg til Jesus Kristus i sin nød. Og etter en tid kom Abraham Lincoln til makten, og erklærte slavene for frie mennesker.

 

Her har du en forbannelse som går i fra far til sønn. Kong Salomo arvet farens velsignelse, mens Salomos sønn arvet farens forbannelse.

1. Kongebok 11
33. Så vil jeg gjøre fordi de har forlatt meg og tilbedt Astarte, Sidoniernes gud, Kamos, Moabs gud, Milkom, Ammons barns gud, og ikke vandret på mine veier og ikke gjort hva rett er i mine øyne, og ikke holdt mine lover og bud slik som hans far David gjorde.
34. Dog vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv, men la ham være fyrste så lenge han lever, for min tjener Davids skyld, som jeg utvalgte, og som holdt seg etter mine bud og lover.
35. Men jeg vil ta riket fra hans sønn og gi deg det; de ti stammer.

Salomo giftet seg til fred. Det var ikke så lett for et land å angripe ham, da han var gift med så mange kongers døtre. For disse land ville jo hjelpe/beskytte sin datter, hvis et annet land gikk til krig mot Salomo.
        Men dette var Sidon, Moab, og Ammons, guder. Det var land som David hadde underlagt seg, og Salomo behøvde ikke å gifte seg med disse for å oppnå fred. Disse var altså slavinner som var kjøpt til hustru. Så han sviktet Gud og tilbad disse gudene av kjærlighet til sine kvinner. Derfor arvet Rehabeam kong Salomos forbannelse.

 

Her har du et tilfelle hvor ulykken var påtenkt den skyldige, men ble flyttet til hans sønn fordi han ydmyket seg.

1.kongebok 21
26. Hans ferd var overmåte vederstyggelig. Han fulgte de motbydelige avguder akkurat som Amorittene hadde gjort. De som Herren drev bort for Israels barn.
27. Men da Akab hørte hva Elia sa, sønderrev han sine klær og la sekk om sin kropp og fastet. Og han sov i sekk og gikk stille omkring.
28. Da kom Herrens ord til Tisbitten Elia, og det lød slik:
29. Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg for meg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans dager. Men i hans sønns dager, vil jeg la ulykken komme over hans hus.

 

Du kan også lese: Praksis ved oppgjør av synd

 

 

Å.L.

Pesten

1. Krønikerbok 21
1. Men Satan stod opp og egget David til å telle Israel.
7. Det som var skjedd, var ondt i Guds øyne og han slo Israel.

14. Så lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt sytti tusen mann av Israel.
15. Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge det. Men da han holdt på å ødelegge det, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen: Det er nok. Dra nå din hånd tilbake! Herrens engel stod da ved Jebusitten Ornans treskeplass.
16. Som nå David så opp, fikk han se Herrens engel som stod mellom Jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk.

26. Og David bygget der et alter for Herren, og ofret brennoffere og takkoffere. Og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på brennofferalteret.
27. Og Herren bød engelen at han skulle stikke sitt sverd i slira igjen.

Satan egget David fordi det var synd i leiren. Det var ikke synd å ha en folketelling, men det var synd å være med i en folketelling.

2. Mosebok 30
12. Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem fordi de telles.

De gudfryktige visste om dette, og gjorde noe med det, mens de ugudelige brydde seg nok ikke om dette. Så dette er en historie om hvordan Gud renset sitt folk for de ugudelige.

Det samme skjedde i Jerusalem like før de ble bortført til Babylon av Nebukadnesar. Der hadde profeten Jeremia stått frem og advart folket om at de måtte vende om til Herren, men de ville ikke.

Jeremia 21
3. Da sa Jeremia til dem: Så skal dere si til Sedekia:
6. Og jeg vil slå denne bys innbyggere, både mennesker og dyr, med en stor pest, og de skal dø.
7. Og deretter, sier Herren, vil jeg gi Sedekia, Judas konge, og hans tjenere, og folket, de som i denne by er blitt igjen etter pesten, sverdet, og hungersnøden, i Babylons konge Nebukadnesars hånd, og i deres fienders hånd som står dem etter livet. Han skal slå dem med sverdets egg, og han skal ikke spare dem, ikke skåne dem, og ikke forbarme seg.
8. Og til dette folk skal du si: Så sier Herren: Se, jeg legger frem for dere livets vei og dødens vei:
9. Den som blir i denne by, skal dø ved sverd, ved hunger, og ved pest. Men den som drar ut og går over til Kaldeerne, som har omringet dere, skal bli i live, og han skal få sitt liv i byttehandel.

Esekiel 5
12. Tredjedelen av deg skal dø i pest og fortæres av hunger midt i deg. Tredjedelen skal falle for sverd rundt omkring deg. Og tredjedelen vil jeg spre for alle vinder og forfølge med draget sverd.

Det var ganske spesifisert hvem som skulle få hva.

Sefanja 1
8. På Herrens offerslaktings dag vil jeg hjemsøke høvdingene og kongens sønner, og alle som kler seg i utenlandske klær.
9. Jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørterskelen, dem som fyller Herrens hus med vold og svik.

Dagon-tilbederne hoppet over dørterskelen (1. Samuels bok 5,4-5)

Esekiel befinner seg i Babylon blant de bortførte på denne tiden. Der blir han rykket opp og ført i ånden til Jerusalem (Esekiel 8,3), og der får han se alle avgudene som de dyrket, og hadde tatt inn i templet (Esekiel 8,6-18).

Esekiel 9
2. Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre port, som vender mot nord hver med sitt ødeleggende redskap i sin hånd. Og midt iblant dem var det en mann som var kledd i linklær og hadde skrivesaker ved sin hofte, og de kom inn og stilte seg ved siden av kobberalteret.

Dette er hva Esekiel ser i ånden, som er usynlig for det menneskelige øye.

Esekiel 9
4. Og Herren sa til ham: Gå midt igjennom byen, midt igjennom Jerusalem, og sett et tegn på pannen til de som stønner og jamrer seg over alle de vederstyggelige ting som skjer der.
5. Og til de andre hørte jeg ham si: Gå gjennom byen etter ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen!
6. Gamle folk, unge menn, jomfruer, spedbarn, og kvinner, skal dere hugge ned og tilintetgjøre, men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er på. Dere skal begynne fra min helligdom. Og de begynte med de gamle menn som stod foran huset.

De som Herren hadde satt sitt segl på, ble spart for pesten.

Esekiel 9
9. Og han sa til meg: Israels og Judas folks ugjerning er over all måte stor. Landet er fullt av blodskyld, og byen er full av urettferdige dommer. For de sier: Herren har forlatt landet, og Herren ser det ikke.
10. Derfor vil jeg heller ikke vise skånsel og ikke spare dem. Jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode.
11. Og se, den mann som var kledd i linklærne og hadde skrivesakene ved sin hofte, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort som du bød meg.

Jeremia var i Jerusalem på denne tiden, og han ble kastet i fengsel av folk som ville han ondt. Men det som så ut til å være noe ondt, ble til hans redning. Der fikk han mat, og ble spart for pesten.

Jeremia 37
15. Da ble høvdingene vrede på Jeremia og slo ham. Og de satte ham i fangehuset, i stats-sekretæren Jonatans hus, for det hadde de gjort til fengsel.

Jeremia 39
1. Da ble Jerusalem inntatt. I Judas konge Sedekias 9. år, i den 10. måned, kom Babylons konge Nebukadnesar og hele hans hær til Jerusalem og omringet byen.
2. Og i Sedekias 11. år i den 4. måned, på den 9. dag i måneden, brøt de seg inn i byen.

13. Da beordret Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og Nebusasban , den øverste av hoffmennene, og Nergal-Sareser, den øverste av magikerene, og alle Babyloner kongens mektige menn,
14. og sendte bud og tok Jeremia ut av vaktgården. Og de overgav ham til Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn, forat han skulle føre ham ut til sitt hus. Og han ble boende der blant folket.

Da Nebukadnesars hær inntok Jerusalem, og drepte mange folk, satt Jeremia trykt i fengsel.

Denne ulykken kom på grund av synd. Folket ble bedt om å omvende seg, men de ville ikke.

Jeremia 7
1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:
2. Still deg i porten til Herrens hus og rop ut dette ord og si: Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse porter for å tilbe Herren!
3. Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Forbedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette sted!

Hadde de omvendt seg, så hadde de blitt spart.

Og nå rammer dette oss i disse dager. Pest, Krig, og Hugersnød. Så Gud renser sitt folk igjen.

Krig i Ukraina, og pest på Madagaskar og Mongolia
For en tid siden las jeg om svartedauen som herjet Madagaskar, Kongo, Peru, Kazakhstan og en del av Kina.
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2019/02/14/195551831/svartedauden-eksisterer-i-store-deler-av-verden

Men nå har jeg lest om at Svartedauen (Byllepesten) også herjer i Mongolia og grenseområdene til Russland.
https://iz.ru/1533755/2023-06-23/vrach-otcenila-risk-rasprostraneniia-chumy-v-rossii

Denne forteller, 0-1 min inn i filmen, at det har vært tilfeller av svartedauen i USA i senere tid 
Scientists Finally Discover the Origin of The Black Death

 

Men det er omvendelse Gud vil ha.

Så nå er vi vitne til at Jesu ord om endetiden holder på å gå i oppfyllelse

Matteus 24
6. Men dere vil få høre kriger og rykter om kriger. Se til at dere ikke frykter, for alt dette må nemlig skje, men ennå er det ikke slutten.
7. Folk skal nemlig reise seg mot folk og rike mot rike. Og det skal bli hunger, pest, og jordskjelv, på mange steder.
8. Alt dette er bare begynnelsen på fødsels-smertene.

 

Bildet er hentet fra nettet

Svartedauen var en bakterie som kaltes Yersinia pestis, og stammet fra et loppebitt. Men svartedauen utryddet en tredjedel av Europas befolkning og dyr. Så når sykdommen først brøt ut, kan det ikke ha vært en loppe som hoppet rundt  å drepte befolkningen, og folk hadde da blitt bitt av lopper før den tid.  Sykdommen må ha smittet på annet vis, gjennom hoste, nysing, berøring, osv. Bakterien kan bekjempes ved hjelp av antibiotika streptomycin og tetracyclin, men penicillin virker ikke. (Står nevnt i denne artikkelen under: typer pest.)  Mer info fra: forskning.no

Denne historiefilmen om Svartedauen (History of the Black Death – Full Documentary)  forteller at 40% av jordens befolkning døde på grunn av denne pesten. Pesten ble spredt fra plass til plass, og det var ikke de syke som reiste rundt. Det var de friske. Så bakterien må ha hatt en evne til å skjule seg og så dukke opp litt senere. I forskning.no forteller han at noen bakterier har evnen til å gjemme seg for immunsystemet.

i denne filmen (What Made The Black Death (The Plague) so Deadly?) 0-1 minutt inn i filmen forteller de at det kom et skip til Sicilia med denne sykdommen, men de fikk ikke lov til å komme i land. De måtte bare reise videre. Men allikevel ble befolkningen smittet på Sicilia. Så svartedauen må ha smittet via luften.

I denne filmen (I Survived 100 Days of the Plague (Black Death) matet han de syke i 100 dager uten å bli smittet selv. Til slutt rømte han fra byen. Det han gjorde for å beskytte seg, var at han tok et tørkle, dyppet det i vann, og hadde det over nese og munn, da han besøkte de syke.

 

 

Å.L.

Tiden og Jesu fødsel

Bildet er hentet fra nettet

 

I Daniels bok kapittel 2 har Nebukadnesar en drøm, og han ser en stor statue, hvor hodet er av gull, brystet og armene var av sølv, magen og hoftene var av kobber, beinene var av jern, og føttene var av jern og leire.

Og slik tyder Daniel drømmen som beskrevet i kapittel 2,36-45
Gullet var Babylonierriket (hans eget rike) Daniel 2,38
Sølvet var Persierriket Daniel 2,39
Kobberet var Grekerriket Daniel 2,39
Jernet var Romerriket Daniel 2,40
Jernet og leiren var Romerriket som blandet seg med Grekerriket Daniel 2,41-43

Julius Cæser, av Romerriket, giftet seg med Kleopatra, av Grekerriket.
Og etter ham, Marcus Antonius, fra Romerriket, giftet seg med Kleopatra, av Grekerriket. Og han hadde en innbyrdeskrig med romerriket som han tapte. Da Augustus inntok Egypt, tok Antonius og Kleopatra livet av seg.

Daniel 2
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.

 

I Daniels bok kapittel 9 kommer engelen Gabriel til Daniel og forteller han at det skal gå 70 årsuker for hans folk inntil Jerusalem blir inntatt igjen. I denne tiden skal det være 1 årsuke der slakoffer og matoffer opphører i midten av uken, altså etter 3,5 år. Dette kan du lese mer om i Daniels 70 årsuker

I Hebreerberevet står det at Jesus er vår yppersteprest.

Hebreerbrevet 8
1. Men hovedsaken ved disse ting som er sagt er slik: Vi har en yppersteprest som satte seg ved høyre side av høyhetens trone i himlene,

Han var yppersteprest etter Melkisedeks vis (Hebreerbrevet 5,6 og Salme 110,4)

I Moseloven står det at en yppersteprest måtte være 30 år for å tiltre tjenesten

4. Mosebok 4
3. fra 30-års alderen og oppover inntil 50-års alderen over alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet!

I Evangeliet står det at Jesus var omkring 30 år da han begynte sitt virke.

Lukas 3,23
23. Og Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte.

Jesus begynner den nye tidsepoken med 3,5 års tjeneste og Djevelen avslutter denne tidsepoken med 3,5 års tjeneste ved antikrist. 42 mnd = 3 år og 6 mnd = 3,5 år. (Åp. 11,2 og 13,5)

Jesus ble korsfestet i påska, som er den 1. mnd i det jødiske året. Og da ble han født et halvt år før påske.

Døperen Johannes ble født 6 mnd før Jesus i følge engelen Gabriel (Lukas 1,26-27) og Døperen Johannes var ypperstepresten Sakarias’ sønn. (Lukas 1,5-25)

Lukas 3
1. I det 15. år av keiser Tiberius regjering var Pontius Pilatus landshøvding i Juda, og Herodes var fyrste over Galilea. Hans bror, Filip, var fyrste over Iturea og det Trakonitiske land, og Lysanias var Abilenes fyrste,
2. mens Annas og Kaifas var yppersteprester. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.
3. Og han gikk til hele Jordans område og forkynte omvendelses dåp til forlatelse av syndene.

Johannes må ha vært 30 år da Guds ord kom til ham, for det var da han kunne tre inn i tjenesten som yppersteprest.
(4. Mosebok 4,3)

Og Jesus ble salvet til yppersteprest, etter Melkisedeks vis, av døperen Johannes et halvt år senere.
Det kan du lese mer om i Jesu høytider

Hvis du da regner fra Tiberius 16. regjeringsår og trekker i fra 30 år, da får vi 14 år av Augustus sin regjeringstid, som regjerte i 41 år (som enehersker). Da skulle Jesus bli født i Augustus 27. regjeringsår. https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus

Antipater, sønn av Herodes, konspirerte for å bli kvitt de andre arvingene, slik at han kunne få tronen selv. Det førte til at han selv ble drept. (Josefus side 254-256)

Ambrosius Theodosius Macrobius, en romersk filosof i det 4. århundre siterer Augustus. Henvisningen finnes i Macrobius’ Saturnalia:

Da Augustus hørte at Herodes, jødernes konge, hadde gitt ordre om å slå i hjel alle gutter i Syria under to år, og at kongens sønn var blant de drepte, sa han: «Jeg vil heller være Herodes’ gris enn Herodes’ sønn.»

 

Det ble da Arkelaus som overtok tronen etter Herodes. Arkelaus sørget over farens død i 7 dager og så var det påske.
Påsken var den 14.01 etter Jødisk kalender
Da døde Herodes den 07.01 etter Jødisk kalender. Og Antipater ble henrettet 5 dager før. Altså den 02.01 etter Jødisk kalender.
Så Jesus må ha blitt født midt opp i arvestriden til Antipater. https://no.wikipedia.org/wiki/Barnemordet_i_Betlehem

Arkelaus var i Rom for å få stadfestet sitt kongedømme i pinsen (Josefus s.260-264), og da Josef og Maria kom tilbake fra Egypt, fikk Josef høre at Arkelaus var blitt landsfyrste. (Matteus 2,22) Da måtte han ha vært ca 1 år i Egypt.

Men hvis vi ser på det at det går 2000 år mellom hver pakt, altså fra pakten med Adam til pakten med Abraham er det ca 2000 år, og fra pakten med Abraham til Kristus dør på korset, er det ca 2000 år.

Bibelen går mye i 7 talls mønster
Arbeide i 6 dager og 1 dag hvile (Sabbat)
Arbeide i 6 år og 1 sabbatsår
Og så var det 7×7 år før et Jubelår, som var det 50. året.
Dette kan jo vise oss en parallell til 6 tusen år med elendighet og 1 tusen år med hvile, før den nye jord og himmel.)

Da skulle vi være ganske nærme Jesu gjenkomst.

Og før denne perioden er over så starter de 6 årene som står i Åpenbaringsboken, 1 år for hver basun, og avslutter med en basun.

I det gamle testamentet står det at de skulle blåse i basun, til hellig samling, en gang i året.

3. Mosebok 23
23. Og Herren talte til Moses og sa:
24. Tal til Israels barn og si: I den 7. måned, på den 1. dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.
25. Da skal dere ikke gjøre noen arbeidsgjerning, og dere skal ofre ildoffer til Herren

 

 

Å.L.

Guds vektskål

(Bildet er hentet fra nettet)

Daniels bok 5
25. Og dette er den skrift som er skrevet her: «MENE, tekel, u-farsin» (TELLET, veid, de deler).
26. Og så er uttydningen av dette ord: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.
27. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

Salme 62
10. Bare tomhet er i menneskenes barn, og bare løgn hos de myndige herrer. I vektskålen stiger de til værs, de er bare tomhet alle sammen.

Gud veier både mennesker og folk i sin vektskål

 

2. Kongebok 21
10. Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa:
11. Fordi Judas konge Manasse har gjort disse vederstyggelige ting, gjort det som er verre enn alt det Amorittene, som var før dem, gjorde, og til og med har ført Juda til synd med sine motbydelige avguder,
12. derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, Jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det.
13. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Og jeg vil tørke bort Jerusalem, akkurat som en tørker det av et fat og når det er avtørket, snur opp ned på det.

Jesaja 28
16. Og derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en dyrebar og fast hjørnestein. Og den som tror, stresser ikke.
17. Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til vektlodd, men hagl skal rive bort løgntilflukten, og svikskjulet skal vannene skylle bort.

(Bildet er hentet fra nettet)

Jobs bok 31
5. Dersom jeg har faret frem med falskhet og min fot er snar til svik,
6 . så la Gud veie meg på rettferdighetens vektskål. Og han skal se at jeg er uten skyld.

 

Ordspråkene 12
21. Det rammer ikke den rettferdige noe ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt mål.

Jesaja 47
8. Så hør nå dette, du som lever i dine lyster og som sitter så trygt, du som sier i ditt hjerte: Jeg skal ikke sitte som enke og ikke vite hva det er å være barnløs!
9. Men begge disse ting skal komme over deg i et øyeblikk, på èn dag, både barnløshet og enkestand. I fullt mål kommer de over deg til tross for dine mange trolldomskunster, og til tross for dine mange besvergelser.
10. Du stolte på din ondskap, og du sa: Det er ingen som ser meg. Din visdom og din kunnskap har forført deg, så du sa i ditt hjerte: Jeg og ingen annen!

Jesaja 65
7. både deres ugjerninger og deres fedres ugjerninger, sier Herren, at de brente røkelse på fjellene og hånte meg på toppene. Så deres lønn vil jeg fremfor alt tilmåle dem i deres fang.

Hvis du ikke vil ha ulykke i full mål, så kan du gjøre som Daniel sier til Nebukadnesar.

Daniels bok 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

 

Det finnes et mål av synd, før dommen faller.

1. Mosebok 15
15. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.
16. I det fjerde ættledd skal de komme hit igjen, for Amorittene har ennå ikke fylt sin ondskaps mål.

Jeremia 13
24. Så vil jeg da spre dem akkurat som strå som farer avsted for ørkenens vind.
25. Dette er din skjebne, din tilmålte del fra meg, sier Herren, fordi du har glemt meg og satt din lit til løgn.

Jeremia 51
13. Du som bor ved det mektige vann, du som er rik på skatter, din ende er kommet, for målet for din vinningslyst er fullt.

Ordspråkene 13
23. De fattiges nyodling gir mye føde, men mange rykkes bort fordi han ikke gjør det som rett er.

Ordspråkene 28
8. Den som øker sitt gods med rente og overmål, han samler til den som forbarmer seg over de fattige.
9. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, så er endog hans bønn en vederstyggelighet.

 

1. Tessalonikerbrev 2
15. som både drepte Herren Jesus, deres profeter, og har forfulgt oss. Og de er ikke Gud til behag, står alle mennesker imot,
16. og hindret oss fra å tale til hedningene, så de kunne bli forløst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Men vreden har kommet over dem til slutt.

Dette skriver Paulus om Jødene, men Kristus døde for våre synder, for dem som setter sin lit til ham og omvender seg.

Romerbrevet 4
25. Han som ble overgitt for våre overtramp, og oppvekt for vår rettferdighets skyld.

2. Korinterbrev 5
21. Ham, man ikke merket noe synd fra, gjorde han til synd for oss, forat vi skulle få Guds rettferdighet ved ham.

Kolosserbrevet 1
14. i hvem vi har frikjøpelse ved syndenes forlatelse.

 

Men tro ikke at du kan fortsette i din synd, og så går alt greit. Det gjør det ikke. Og vi får igjen en tid da land og folk blir dømt.

Hebreerbrevet 10
26. Synder vi nemlig med vilje etter at vi har fått kjennskap om sannheten, så er det ikke lenger noe offer for våre synder.
27. Men en fryktelig dom venter, og en flammende nidkjærhet skal fortære motstanderne.

Åpenbaringen 6
5. Og da han åpnet det tredje seglet, hørte jeg den tredje levende skapningen si: Kom! Og jeg så, og se, en svart hest. Og den som satt på den hadde en vekt i sin hånd.

 

 

Å.L

Gudene er avslørt

Gud sendte en stor flom som dekket hele jorden (1. Mosebok 7-8) Denne flommen er også omtalt i andre kulturer, og blant annet av en buddhist. (Det tredje øye av L.Rampa side 205-207)

De første beboerne etter storflommen var Noah, hans barn, og deres hustruer. (1. Mosebok 7,13)

1. Mosebok 10
1. Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam, og Jafet: De fikk sønner etter vannflommen.
2. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, og Tiras.

Josefus skriver:
Magog la grunnlaget for de som kom fra ham, og ble kalt magogitter, men som grekere kalte skythere.
(Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1)

Men historikeren Herodotus skriver:
I følge beretningen som skytherne selv gir, er de de yngste av alle nasjoner. Deres tradisjon er som følger. En viss Targitaus var den første mannen som noensinne bodde i landet deres, som før hans tid var stedet uten innbyggere. Han var barn – Jeg tror ikke historien, men det fortelles likevel – av Jove og en datter av Borysthenes. (Herodotus 4. bok 5)

(Bildet er hentet fra nettet)

Så grekerne kaller Magog for Targitaus og Jafet for Jove. Årsaken til at de har forskjellige navn på personen, må skylles forvirringen ved byggingen av Babel, da befolkningen fikk forskjellig språk. (1. Mosebok 11,3-9)

Videre kan vi lese hos Herodotus at den grekerne kalte for Jove, ble også kalt Jupiter, og egypterne kalte ham for Amon (Herodotus 2. bok 42)

Og da får vi samme person som følgende:
Jafet (Jødisk),  Jove (Gresk),  Jupiter (Romersk),  Amon (Egyptisk)

Så den greske, romerske, og egyptiske, mytologi, er ikke noe annet en historien av jordens første befolkning etter storflommen.

Herodotus skriver igjen:
De tolv gudene ble avlet fra de åtte, og av disse tolv er Hercules en. (Herodotus 2. bok 43)

1. Peters brev 3
19. ved hvilken måte han også gikk bort og forkynte for de ånder som var i fengsel,
20. som hadde vært vantrosulydige den gang Gud ventet i sin tålmodighet, i Noahs dager, da arken ble istandsatt, i hvilket få, det vil si åtte sjeler, ble forløst gjennom vann.

(Bildet er hentet fra nettet)
(Bildet er hentet fra nettet)

De første beboerne slo seg ned på en øy i elven Triton og kalte byen / stedet for Nysa. (Diodor på Sicilia 3. bok Del 2 XXXV) + (Isis og Osiris Av Plutarch

1. Mosebok 11
2. Da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

Landet Sinear ligger i det nedre området av Tigris og Eufrat. Da er elven Triton den samme som Eufrat, og øya er det samme stedet hvor Semiramis bygget byen Rahi-ilu, omkring 1000 år senere, og som Nebukadnesar kalte for Babylon.

 

Josefus sier at Misra’im, sønn av Kam, er Egypternes stamfar (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I –6,2) og det samme kan du også se av 1. Mosebok 50,11.

I historien til Plutarch, leser vi at Orisis var den første som kom til landet Egypt, og at han på gresk kalles for Hades. (Isis og Osiris Av Plutarch)

Misra’im (Jødisk),  Hades (Gresk),         ? (Romersk), Orisis (Egyptisk)

(Bildet er hentet fra nettet)

Misra’im, og noen av de andre, hadde en tur til India, hvor han bygget noen byer som han kalte Nysa. (Isis og Osiris Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 1. bok XVIII) Og det ble etterhvert flere plasser som ble kalt for Nysa. Det samme er det nok også med elven Triton. Herodotus beskriver en plass i Afrika hvor det er en sjø, med en øy, som ble kalt Triton. (Herodotus 4. bok 168-179)  Den sjøen heter i dag Chott el-Jerid og ligger i Tunisia. Og det som er en halvøy i dag, var nok en øy den gangen.

(Bildet er hentet fra nettet)

De første som kom til Egypt, slo seg ned på en øy i Nilen, hvor de bygget en by kalt Theben (gresk) Diospolis (Egyptisk), No-Amon (jødisk)

Det at de valgte å slå seg ned på en øy, var nok fordi at der hadde de beskyttelse mot villdyrene.

Angående storflommen:
Buddistene hevder at det kom en planet og dyttet til jorden, slik at den roterte den andre veien etterpå. (Det tredje øye av L.Rampa side 205-207)

Og etterpå får vi vannflommen, og reduksjonen i levetiden.

De som er født før storflommen, hadde veldig lang levetid.
Noah 950 år (933 solår), Sem 600 år (597 solår), Kam 727 år (724 solår)

De som var født mellom storflommen, og forvirringen, ved Babel, har en mellom lang levetid.
Arpaksad 438 år, Salah 433 år, Heber 464 år,  (Det går 100 år mellom storfommen og Babels forvirring)

De som var født etter forvirringen, ved Babel, hadde kort levetid.
Peleg 239 år, Re’u 239 år, Serug 230 år, Nakor 148 år, Tarah 275 år, Abraham 175 år, Isak 180 år, Jakob 147 år  (1. Mosebok 9,29) + (1. Mosebok 11,10-32) + (Manetho  W. G. Waddell side 15)

Og det var nok på grunn av deres lange levetid at de ble kalt for guder. Så hvis vi fjerner symbolikken, overtro, og mennesklige meninger, i den Romerske, Greske, og Egyptiske, mytologien, så sitter vi igjen med historien om de første menneskene etter storflommen.

 

De 8 gudene:

Der har vi allerede funnet Jafet.

Jafet (Jødisk),  Jove (Gresk),  Jupiter (Romersk),  Amon (Egyptisk)

 

I salmene står det at Jakob bodde som fremmed i Kams land (Salme 105,23), så Kam var overhode for Afrika. Den første som regjerte i dette området, i følge Manetho, hadde en veldig lang levealder, på 727 år og 9 mnd (Manetho av W. G. Waddell side 15), og Manetho kaller ham for Hêphaestus. På side 3 i samme boken sier han at Hêphaestus var den sørste som oppdaget ilden. Mens grekerne sier at det var Vulcan som først oppdaget ilden (Diodor på Sicilia 1. bok XIII). I boken til Plutah sier Isis at hun var søster til Orisis og datter av Saturn. (Isis og Osiris Av Plutarch)

Og da får vi:

Kam (Jødisk)    Vulcan (Gresk)    Saturn (Romersk)    Hêphaestus (Egyptisk)

 

Diodor fra Sicilia skriver at Atlas og Hêphaestus var brødre (Diodor på Sicilia 4. bok VII)

Diodor sier også at Atlas utmerket seg i astrologi, så han kunne nok navigere etter stjernene (Diodor på Sicilia 3. bok XXXI). Og Plutah sier at Pan var med på reisen til India (Isis og Osiris Av Plutarch). Denne reisen må ha vært tidlig, fordi der finner Orisis vintreet, som han tar med seg til Nysa. Og i følge bibelen var Noah den første som plantet en vingård (1. Mosebok 9,20)

På egyptisk kalles Pan for Mendes, og Herodotus sier også, på samme stedet, at egypterne anser Pan for å være en av de 8 gudene. (Herodotus 2. bok 46).

Og da får vi:

Sem (Jødisk),   Pan (Gresk),   Atlas (Romersk),   Mendes (Egyptisk)

 

Diodor skriver at Uranus var far til Atlas og Saturn (Diodor på Sicilia 3. bok Del 2 XXXI)

Noah (Jødisk),       ? (Gresk),   Uranus (Romersk),        ? (Egyptisk)

Og de 4 andre var hustruene deres.

 

 

Å.L.

Egyptiske Hyrdekonger

Disse er ikke hyrdekonger, men de var kongens hyrder.

Se hva Farao sier til Josef

1. Mosebok 47
6. Egyptens land ligger åpent for deg. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom du vet at det er dyktige menn iblant dem, da sett dem til oppsynsmenn over min buskap!

 

Hyrdekonger

Salitis        13 år
Bnon         44 år
Apachnan 36 år og 7 mnd
Apophis     61 år
lannas       50 år og 1 mnd
Assis         49 år og 2 mnd

              = 254 år
(Josefus, mot Apion I, 14)

 

Disse var av Israels folk.

Det 17. dynasti besto av hyrder de var brødre fra Fønikia, fremmede konger, som tok Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 99)

Noen sier at de var arabere.  Hyksos, det er kongegjetere
I egyptisk hyk, faktisk, og hak, aspirerte betegner uttrykkelig «fangene»
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 85) 
(Josefus, mot Apion I, 14)

 

Israels barn hadde bodd i Egypt i 430 år. (2. Mosebok 12,40-41)

 430  Josef blir solgt til Egypt som slave, 17 år gammel (1. Mosebok 37)
  -62  Jakob kommer til Egypt, 130 år gammel (1. Mosebok 47,9) (Historien)
-254  Kongens hyrder (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 82)
  -80  Moses var 80 år da han, og Israels folk, vandret ut av Egypt.  (2. Mosebok 1,22 og 2,3) (2. Mosebok 7,7) (5. Mosebok 34,7) – (Josva 5,6)

= 34 år

2. Mosebok 1
7. Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og ble mange, overmåte tallrike, og landet ble fullt av dem.
8. Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noe om Josef.
9. Og han sa til sitt folk: Se, Israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.
10. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, forat de ikke skal bli enda flere. Og forat de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet.

Da skjedde dette 34 år før Moses ble født.

Timaus kom fra øst og tok makten i Egypt (Josefus, mot Apion I, 14)
Alisphragmuthosis undertrykte gjeterne (Josefus, mot Apion I, 14)
Thummosis, sønn av Alisphragmuthosis, regjerte.  (Josefus, mot Apion I, 14)
Tettoosis regjerte i 25 år og 4 mnd, og han døde i Det Røde Hav  (Josefus, mot Apion I, 15)

Disse har regjert i 114 år til sammen (Moses som var 80 da han forlot Egypt +34 år)

 

 

Å.L.

Sykluser

I Januar 1830 kom det nyheter til William Carey, i India, om den finanskrisen som hadde gått igjennom Europa. Først så ting til å gå bedre ut. men ved nyttårs tid i 1833 gikk store bankfirma konkurs i India, og  William Carey mistet alle sparepengene sine. Så godt som hver eneste engelskmann i India ble brakt til tiggerstaven, og all kreditt ble stanset. (William Carey av Elin Silen Side 198-202)  (Denne krisen spredte seg også til USA, har jeg lest en plass, men jeg husker foreløbig ikke hvor. Kanskje du som leser dette, vet det, og kan sende meg noe informasjon.)

100 år senere, i 1929, får vi finanskrisen igjen, med raset på børsen i New York, med de harde 30-årene som fulgte etterpå.
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rskrakket_i_1929

Og nå er vi der igjen, med banker som raser, firma som ned-bemanner, og andre som går konkurs. Denne ustabiliteten har vi vært igjennom før. Så det er bare å lære av historien, og forberede seg på de harde 30-åra, som kommer på nytt.

 

 

Å.L.

Egyptens herskere fra Israels utvandring til farao Sjisjak

    0

18. Dynasti fra Theben

Israels folk forlater Egypt (2. Mosebok 13,17-22 og 14,1-31)
Farao Tettoosis forfølger Israels folk (Josefus, mot Apion I, 15)
Ildstøtten hindret faraos hær å nå Israels folk om natten (Manuskriptenes bok (MAN) 6,30) (2. Mosebok 14,19-20)
Vannet stod som spunnet i en bolle (MAN 6,31) (ser ut til å være 2 stk tornado)
Israels folk går gjennom Det Røde hav og kommer over på morgenen (2 Mosebok 14,27)
Farao og han hær følger etter, men vannet går tilbake (2. Mosebok 14,23-31)
Opp fløy faraos vogn og ble knust i bølgene (MAN 6,38)
Farao og hans hær omkom i det røde hav (Salme 136,15)
Palasset ble splittet, og de andre prinsene rømte (MAN 6,28)
Arvingen til riket var død (2. Mosebok 12,29)
Arvingens barn ble kastet på gaten (MAN 6,21)
Det var opprør, anarki, og kaos, i hele Egypt (MAN 6,28)
Det brøt ut borgerkrig, men faraos hær var død i det røde hav (MAN 6,39-45)
De uopplyste vant krigen. (MAN 6,44-46)
Chebron ble konge i Theben, og regjerte i 13 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 109) (Josefus, mot Apion I, 15)

   9. år

Kusjan-Risjatajim (Ninus) blir hersker i Ashur, og regjerer i 52 år. (Berossus side 7)

  13. år

19. Dynasti fra Theben

Sethos blir konge og regjerer i 55 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

  41. år

Israesl folk går inn i Kanaan (5. Mosebok 1,3) + (Josvas bok 4,19)
Semiramis, fra Askalon, blir født (Diodor på Sicilia 2. bok XX)

  44. år

Kusjan-Risjatajim inngikk en allianse med Arieus, kongen av Arabia, og begynte å legge under seg nabobyene i Assyria. Og han brukte 17 år på å underlegge seg landene fra elven Tanais til Nilen. (Diodor på Sicilia 2. bok II)

  45. år

I dette året er Kusjan-Risjatajim (Ninus) ferdig med å bygge Ninive, og flytter dit. (Ninus)

  47. år

Israels folk deler ut arven til de 12 stammene (5. Mosebok 2,14) + (Josvas 14,10)

  53. år

Mesopotamias konge Kusjan-Risjatajim legger Israel under seg i 8 år (Dommernes bok 3,8)
(Det er antageligvis dette året han legger Egypt under seg)

  61. år

Kusjan-Risjatajim (Ninus) dør i kamp mot Otniel, Kalebs yngre bror. (Dommernes bok 3,10)
Hans kone, Semiramis, fra Askalon, blir hersker i Assyria og regjerer i 42 år. (Berossus side 7) (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
Det var hun som bygget byen Rahi-ilu, som ble inntatt av Nebopalassar, bygget opp igjen av Nebukadnesar, og kalt Babylon.
(Diodor på Sicilia 2. bok VII-XII) (Herodotus 1. bok 185-187 og 191) (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) y13

  68. år

Semiramis innsetter ny regjering i Etiopia og Egypt. (Diodor på Sicilia 2. bok XVI)
Rampses blir konge og regjerer i 66 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

  72. år

Sethos, Egypts tidligere konge, dør (Josefus, mot Apion 1. bok 26)

103. år

Semiramis, Assyrernes dronning, overlater tronen til sin sønn, Ninyas. (Diodor på Sicilia 2. bok XX)

134. år

Amenophis blir konge og regjerer i 40 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

174. år

Ahampses blir konge og medregjerer i 26 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

200. år

Thuoris, (Polybus), mann til Alcandra, blir konge og medregjerer i 7 år (i hans tid ble Troy tatt i følge Homer)
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151) (Diodor på Sicilia 1. bok V)

 

207. år

20. Dynasti i Egypt

12 konger som regjerte til sammen i 178 år fra Theben (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 153)

Kong Amenophis gav de 80 000 spedalske byen Avaris til å bo i, og satte dem til å jobbe i gruvene.
Osarsiph, presten i Hellopolis, sendte bud på Jødene. Og lovet dem at hvis de gikk med i krigen mot kongen, så skulle de få byen, Avaris, som hadde tilhørt deres forfedre. Egypterne kom med en hær på 300 000 mann, og Amenofis tapte kampen mot Osarsiph, som kalte seg for Moses (han er ikke bibelens Moses), og jødene, som var på 200 000 mann. Da rømte Amenophis til Etiopia. Jødene ødela templene og avgudene, og brente byer og landsbyer i Egypten. (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)

208. år

Amenophis, og hans sønn Ahampses, kommer tilbake fra Etiopia med en stor hær av gjetere, og spedalske, som gikk til krig, og de forfulgte jødene tilbake til syria. Men han velger å ikke gå til krig mot de andre Egypterne, og bosetter seg i Memphis. (Josefus, mot Apion 1. bok 28)
Amenophis blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 20 år og 7 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)
Han ble drept av sine undersåtter, og de plasserte hans søster som dronning. (Herodotus 2. bok 100)
(Denne kongerekken, som regjerer fra Memphis, vil heretter bli kalt det øvre Egypt)

229. år

Øvre Egypt
Amessis (Nitocris) (Amenophis søster) blir dronning regjerer i 21 år og 9 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)
Hun tok hevn over de som drepte bror hennes. Hun laget et underjordisk rom, innbød dem til festmiddag, og så lot hun Nilen fylle dette rommet med vann. (Herodotus 2. bok 100)

250. år

Øvre Egypt
Mephres blir konge og regjerer i 12 år og 9 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

263. år

Øvre Egypt
Mephramuthosis blir konge og regjerer i 25 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

289. år

Øvre Egypt
Thmosis blir konge og regjerer i 9 år og 8 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

299. år

Øvre Egypt
Amenophis blir konge og regjerer i 30 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

329. år

Øvre Egypt
Orus blir konge og regjerer i 36 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

366. år

Øvre Egypt
Acencheres (Orus datter) blir dronning og regjerer i 12 år og 1 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

378. år

Øvre Egypt
Rathotis (hennes bror) blir konge og regjerer i 9 år, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

385. år

21. Dynasti i Egypt

Nedre Egypt
Smendis blir konge og regjerer i 26 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157

387. år

Øvre Egypt
Acencheres blir konge og regjerer i 12 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

399. år

Øvre Egypt
Acencheres II. blir konge og regjerer i 12 år 3 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

411. år

Nedre Egypt
Psusennes blir konge og regjerer i 41 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

412. år

Øvre Egypt
Harmais blir konge og regjerer i 4 år og 1mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

416. år

Øvre Egypt
Ramesses blir konge og regjerer i 1 år og 4 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

417. år

Øvre Egypt
Harmesses Miamun blir konge og regjerer i 66 år og 2 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

452. år

Nedre Egypt
Nephercheres blir konge og regjerer i 4 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

456. år

Nedre Egypt
Amenophthis blir konge og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

465. år

Nedre Egypt
Osochor blir konge og regjerer i 6 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

471. år

Nedre Egypt
Psinnaches blir konge og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

480. år

Nedre Egypt
Psusennes blir konge og regjerer i 35 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

483. år

Øvre Egypt
Amenophis blir konge og regjerer i 19 år og 6 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

503. år

Øvre Egypt
Sethos, kalt Egyptus (Sjisjak) blir konge og regjerer i 33 år, hvorav 12 år fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103) + (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

515. år

22. Dynasti i Egypt

Nedre Egypt
Sjisjak inntar det nedre Egypt, og regjerer i 21 år over hele Egypt, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)
 

Det er forskjellige årstall på en del konger i boken til W.G. Waddell, men disse årstallene passer med bibelens årstall.
480 år fra utvandringen av Egypt til Salomos 4. regjeringår (1.Kong 6,1) + 35 år til hans siste regjeringår. (1.Kong 11,4)
Fortsettelse på den Egyptiske kongerekken.

 

 

Å.L.

Ninus

I følge Diodor på Sicilia så tok han Cole syria, og dermed Israel, og la det under seg. Han tok alt fra Nilen til elven Tanais, som lå nord for svartehavet. (Diodor på Sicilia 2. bok II)

Den eneste vi har i den Israelske historien, av assyrer konger, som har underlagt seg Israel, før kong Pul, er Kusjan-Risjatajim. (Dommernes bok 3,8)

Berossus sier at det Assyriske riket ble avsluttet med en annen Ninus, som fikk imperiet etter Sardanapallus. (Berossus side 7)

I følge de babylonske leirtavlene så hette den siste kongen av assyrerne Ashur-uballit II.
https://www.livius.org/sources/content/anet/564-566-the-assyrian-king-list/

Hvis vi da tar utgangspunkt fra Ashur-Uballit I i den assyriske kongelisten og regner årene frem til Ninives fall, så har vi 741 år. Hvis vi ser på den Israelske perioden fra det år Kusjan-Risjatajim inntar Israel til Ninives fall, så har vi 840 år.
https://www.livius.org/sources/content/anet/564-566-the-assyrian-king-list/

Men den assyriske kongelisten sier at Ashur-Uballit regjerte i 36 år, mens Berossus sier at han regjerte i 52 år, og så regjerte hans kone Semiramis i 42 år (Berossus side 7)
Og den assyriske kongelisten nevner ikke Semiramis i sin kongeliste.

Da er Ninus den samme om Kusjan-Risjatajim i Dommernes bok, og den samme som Ashur-Uballit i den assyriske kongelisten.
I følge Illustrert Bibelleksikon så betyr Kusjan-Risjatajim: Kusitt med dobbel ondskap.

Han kom fra Mesopotamia (landet mellom elvene) (Dommernes bok 3,10) Og da han heter Ashur-Uballit, og byen Ashur ligger i mellom elvene, er nok dette samme person.

Ninus bygget også byen Ninive og kalte den Ninus (Ninive) etter seg selv. (Berossus side 7) (Diodor på Sicilia 2. bok III)
I og med at han står oppnevnt med 36 år, i den assyriske kongelisten, regjerte han nok 36 år i Ashur og 16 år i Ninive.

Kalebs yngre bror, Otniel, drar ut til strid mot Kusjan-Risjatajim, og Herren gav Kusjan-Risjatajim i hans hånd, så han vant over ham. (Dommernes bok 3,9-10)

Dette er nok Ninus’ dødsår

 

 

Å.L.

Egypten fra Farao Sjisjak til Aleksander den store

    ? år

Sjisjak erobrer Afrika (Diodor på Sicilia 1. bok LIII)

    1. år

Sjisjak (Sesostris) blir konge i det øvre Egypt, i Memphis (Diodor på Sicilia 1. bok LIII)

  12. år

Det 22 dynasti i det nedre Egypt begynner
Han erobrer det nedre Egypt i kong Salomos siste regjeringsår, og bosetter seg i Bubastus.
(Diodor på Sicilia 1. bok LVII) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

Kommentar:
Salamo døde året etter, og han var gift med datter av Farao. Så Sjisjak ventet sannsynligvis med å angripe det nedre Egypt til deres mektige venn var svekket.

     ? år

Han deler Egypt inn i 36 fylker. (Diodor på Sicilia 1. bok LIV)

  15. år

Sjisjak setter sin sønn, Osorthon, til å styre Bubastus, da han reiser ut på erobring til India
Han styrte i 15 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)
Hans bror styrte også, antageligvis fra Memphis (Herodotus 2. bok 107)
Han går fra India til Europa, og så ned til dagens Tyrkia, og erobrer skythia, de fleste Kykladene, Trakia, Lydia, og så Mesopotamia. (Herodotus 2. bok 103-106) (Diodor på Sicilia 1. bok LV)

  18. år

Sjisjak erobrer Jerusalem. Det er Rehabeams 5. regjeringsår.
(Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) (1. kongebok 14,25-26) (2, Krønikerbok 12,2-9) (Herodotus 2. bok 102-106) (Diodor på Sicilia 1. bok LV)

Hans bror forsøker å drepe han ved å sette fyr på teltet hans om natta. De hadde først hatt en festlig sammenkomst i hans telt og så hadde hans bror stablet greiner og kvister rundt hele teltet hans, og sette fyr på det. Da Sjisjak ble klar over at alt stod i full flamme, gav hans kone ham et råd om å ta 2 av sine 6 sønner, og legge dem på ilden, så han kunne gå på dem for å komme ut. Og Sjisjak tar hevn over sin bror. (Herodotus 2. bok 107) (Diodor på Sicilia 1. bok LVII)  Og hans bror, Danaus, rømmer til Argos (Josefus, mot Apion I, 15-16)  og ble boende i byen Inachus, og var far til 50 døtre. (Strabo kapittel II, 4)

Sjisjak setter sin sønn, Pheros, til å styre som medregjerende, fra Memphis, i 25 år.
Han ble blind i 10 år. (Herodotus 2. bok 111) (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

Kommentar:
I og med at Afrikanus sier 3 konger i 25 år, så vil jeg tro at de andre sønnene hans regjerer fra andre byer. Da heter nok sønnene til Sjisjak: Osorthon, Pheros, Sjisjak II, og Mendes.

  30. år

Osorthon dør, og Takelothis (Amasis) og styrer det nedre Egypt i 13 år, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)

Kommentar:
Osorthon dør, Sjisjak blir blind, og Pheros blir blind, så det virker som det skjer noe spesielt dette året her.

  33. år

Sjisjak dør.
Han begår selvmord mens han er blind (eller han blir hjulpet til det) (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII)

Amasis undertrykket folket og fratok dem deres eiendom (Diodor på Sicilia 1. bok LX)

  43. år

Actisanes fra Etiopia inntar Egypt (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
Serah (Actisanes) fra Nubia kommer i mot kong Asa med en hær på 1 millioner mann og 300 vogner, men de blir tilintetgjort av kong Asa. Dette skjer i Asas 10. regjeringsår.(2. Krønikerbok 14,1 og 9) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
(I fra Rehabeams 5. regjeringår til Serah, fra Nubia, kommer i mot kong Asa, i Asas 10. regjeringår, er det 25 år)

Proteus (Ketès) kommer på tronen i Egypt, og regjerer fra Memphis.
Under hans kongedømme er Historien om Troya (Herodotus 2. bok 112-121) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)
(Da Aleksander fra Tryoa kom, strandet han ved kysten med båten sin, ble det meldt til kongen i Memphis. Da må jo han ha styrt både øvre og nedre Egypt.)
Diodor sier at det var et interregnum på 5 generasjoner i det nedre Egypt. (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

    ? år

Rhampsinitus, sønn av Proteus, kommer på tronen i Egypt.
(Herodotus 2. bok 121-124) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

Han var en grådig konge og etterlot seg 400 000 talenter i sølv og gull. (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

    ? år

Cheops (Chembès) på tronen i Egypt, og regjerte i 50 år.
(Herosotus 2. bok 124-127) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)

Han bygde den største pyramiden i Egypt. Først så bygde han en vei fra Nilen til pyramiden av polert stein. Den var 5 lengder og 10 favner brei. Det var 100 000 menn som arbeidet med dette. De jobbet på skift hver 3. måned. I alt var det 360 000 som jobbet med dette. De hentet steinen fra Arabia og fikk den fraktet med båt opp Nilen. Så bygget de pyramiden. Det tok 10 år å bygge veien, og det tok 20 år å bygge pyramiden. Steinene ble løftet opp med maskiner på de forskjellige nivåene til pyramiden. (Herodotus 2. bok 124-125) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)

    ? år

Det 23 dynasti i det nedre Egypt begynner
Petubates (Chabrys), sønn av  Cheops, blir konge i det nedre Egypt, i Tanis. Og regjerer i 25 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)

Kefrens (Képhen), bror til Cheops, blir konge i det øvre Egypt, i Memphis og regjerte i 56 år. (Herodotus 2. bok 127-129) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
Han bygget også en pyramide, i nærheten av sin brors pyramide, men ikke så stor som den. (Herodotus 2. bok 127)

    ? år

Osorcho kommer på tronen i det nedre Egypt og regjerte i 9 år, i Tanis. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163)

    ? år

Psammus regjerte i 10 år, i det nedre Egypt, i Tanis. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163)

    ? år

Det 24 dynasti i det nedre Egypt begynner
Bochchoris regjerte i 44 år i det nedre Egypt fra Sais.
Og han regjerer 6 år parallelt med Sabacos.
(6+12+12+20=50) (Herodotus 2. bok 139) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 165) (Diodor på Sicilia 1. bok XLV)

    ? år

Mycerinus, sønn av Cheops, regjerte i det øvre Egypt, i Memhpis.
(Herodotus 2. bok 129-136) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)

    ? år

Asykier steg opp på tronen i det øvre Egypt.
(Herodotus 2. bok 136)

    ? år

Anysis (Den blinde) bestiger tronen i det øvre Egypt.
Han flyktet til myrlandet da Sabacos kom. (Herodotus 2. bok 137)

    ? år

Etiopieren Sabacos regjerte i 50 år over det øvre Egypt.
(Herodotus 2. bok 137-139)

    ? år

Det 25 dynasti i det nedre Egypt begynner
Etter 6 år inntar Etiopieren Sabacos det nedre Egypt, dreper Bochchoris, og regjerer i 12 år over det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

    ? år

Sebichos, sønn av Sabacos, regjerer nedre Egypt i 12 år.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

    ? år

Kong Soe (Saracus) (Tearco) regjerte i nedre Egypt i 20 år
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)
Kong Soe hadde tatt landene helt til Herkules søyler (Gibraltar), og han tok også land så langt som til Europa (Strabo bok XV 1,6)

275. år

Hosea, Israels konge, gjør en pakt med kong Soe (2.Kong 17,1 og 4) http://elshaddai.no/historie/
De andre kystlandene gjør også en pakt med kong Soe (Jesaja 20,6)

Jesaja 20
6. På den tid skal de som bor her på kystlandet, si: Se, slik er det gått med dem vi satte vårt håp til, dem som vi vendte oss til etter hjelp for å befris fra kongen i Assyria. Hvordan skal vi da komme unna?

284. år

Samaria blir inntatt av Salmanassar og Israels folk blir bortført.
http://elshaddai.no/historie/

Hosea 9
3. De skal ikke bli boende i Herrens land, men Efra’im skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er skittent.

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

    ? år

Assyrerne inntar Egypt og Nubia, og legger No-Amon (Theben) i grus. (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

Theben var kongebyen før Memphis ble bygget (Diodor på Sicilia 1. bok L) Jupiters tempel lå i Theben. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) Egypterne kalte Jupiter for Amon (Diodor på Sicilia 1. bok XIII) (Herodotus 2. bok 42)
Theben ligger i det øvre Egypt (Herodotus 3. bok 10)

Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slaget mot Assyrerne.
     Han så Thebens gud, i en drøm, som fortalte ham at han skulle hugge ned prestene, og Sabacos ville ikke begå hellig brøde, så derfor trakk han seg og overlot kongedømmet til de innfødte. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) (Herodotus 2. bok 139)

Egypteren Anysis (Den blinde) fikk tilbake sin trone igjen og regjerte lite gran.
(Herodotus 2. bok 140) (Diodor på Sicilia 1. bok LXV)

Kommentar:
Han flyktet nok tilbake til myrlandet da Sanherib kom, slik som han gjorde da Sabacos kom. (Herodotus 2. bok 137)

292. år

Presten i Vulcan, Sethos, fra Memphis, stiller opp til kamp mot Sanherib. (Herodotus 2. bok 141)
Men pesten drepte Sanheribs offiserer, og 185 000 mann av hæren hans. (Jesaja 10,16) + (2.Krøn. 32,21) (Jesaja 37,36-38)
Og da han fikk høre at Tirhaka, kongen av Nubia, var på vei mot ham med en hær, rømte han tilbake til Ninnive. (2. Kongebok 19,9)
(Dette årstallet er regnet ut fra de Israelske kongene) http://elshaddai.no/kongetiden/

Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis
(Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)

299. år

Asarhaddon går til krig mot Egypt i sitt 7. regjeringsår og taper.
http://elshaddai.no/assyria-tiden-fra-sankreib-til-nebukadnesar/
På den 5. dagen i måneden Addaru ble Assyrias hær slått i Egypt.
På den 8. dagen i måneden Addaru marsjerte Assyrias hær til Šamele.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)
Etiopieren Ameres kommer på tronen i Sais, og regjerer i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 173) (sannsynligvis sønn til Tirhaka)

302. år

Asarhaddon går igjen til krig mot Egypt, Tirhaka rømmer, og han inntar Memphis i hans 10. regjeringsår.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin) + (Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon)
Sethos blir konge over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 141 og 147)

304. år

Asarhaddon går til krig mot Egypt, i sitt 12. regjeringsår, men dør på veien dit.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

316. år

Stephinathes kommer på tronen i Sais og regjerer i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 173)

321. år

Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)
(Årene frem til dette sted, er telt bak i fra, fra år 484)

323. år

Presten i Vulcan innsetter 12 konger, over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.
(Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)
En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

329. år

Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

337. år

Psammetichus blir Farao i Egypt og regjerer i 54 år.
(Herodotus 2. bok 157) (Jesaja 19) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI og LXVII)
I 1 år er han en av disse 12 før han blir jaget bort av de andre 11. Da får han hjelp av grekerne og inntar hele Egypt.
(Herodotus 2. bok 152) og (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

346. år

Psammetichus blir hersker over hele Egypt etter å ha undelagt seg de 11 andre kongene.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171)

366. år

Psammetichus, kongen av Egypt, beleirer og inntar Azotus, en stor by i Syria. (Herodotus 2. bok 157)

391. år

Psammetichus dør og Neko II blir Farao i Egypt, og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)
Farao Neko II begynte, i sin periode, å grave på en kanal, som skulle gå fra Det Røde Hav til Middelhavet, og som kong Darius (Oha) fortsatte på. Men han stoppet da han oppdaget at havnivået lå lavere enn Nilen. I Nekos tid var 120 000 egyptere i arbeid på denne kanalen. (Herodotus 2 bok 158-159) (Herodotus 4. bok 39 og 42)

393. år

Farao Neko går til krig mot Assyria ved Karkemish. (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)

396. år

Nebukadnesar inntar noen byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

397. år

Slaget mot Farao Neko ved Karkemish. Farao Neko taper. (Jeremia 46,2 og 9-10 og 17) + (Esekiel 32,30,32)

400. år

Farao slår Gasa og drar ut mot Nebukadnesar, og krigen blir uavgjort.
(Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 47,1-7)

406. år

Farao Neko dør og Psammis blir hersker i Egypt. Han regjerer i 6 år (Herodotus 2. bok 161)

412. år

Farao Psammis angriper Nubia og dør like etterpå (Herodotus 2. bok 161)
Hofra (Apires) blir Farao i Egypt og regjerte i 25 år, fra Sais
(Herodotus 2. bok 161) + (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53) (Herodotus 2. bok 169)
Kong Sedekia bryter sitt løfte til Nebukadnesar og inngår en pakt med Egypt (Josefus side 179)

413. år

Farao Hofra drar ut mot Nebukadneser og vender tilbake (Jeremia 37,5)
Sønderbrutt er Faraos arm (Esekiel 30,20)
Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31)
Statholderen, Gedalja, blir drept i Israel og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41)

414. år

Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30)
Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32,1-32)

429. år

Amasis blir general over Egyptens hær (Diodor på Sicilia 1. bok LXVIII)

432. år

Nebukadnesar blir sinnssyk, og 7 års galskap kommer over ham. (Josefus side 184)
Det er sannsynligvis under disse årene, mens Nebukadnesar var sinnssyk. at Hofra angriper Kypros, Tyrus, og Sidon. (Horodotus 2. bok 161) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVIII)

433. år

Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21)

439. år

Nilen tørker inn og det blir hungersnød i Egypt (Esekiel 30,12) (Jeremia 44,13 og 27)
Nebukadnesar går til krig mot Farao Hofra, inntar Egypt, og bortfører fanger.
(Jeremia 42,9-22) + (Jeremia 43,8-13) + (Jeremia 44,26-30) + (Jeremia 46,13-26) + (Esekiel 30,24-26) + (Esekiel 29,17-21) + (Jeremia 43,11)
Nebukadnesar hadde plyndret templene, bortførte gudene, og satt fyr på templene (Jeremia 43,12)
Nebukadnesar legger Memphis i grus (Jeremia 46,19)
Det bryter ut et opprør i Egypt. (Herodotus 2. bok 162)

440. år

Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)
Amasis blir kronet til konge over Egypt (Herodotus 2. bok 162)

442. år

Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 42år, fra Sais (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)

484. år

Amasis dør og Psammenitus II blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
(Fra Sanherib dør til Amasis dør er det 70 år +122 = 192 år) http://elshaddai.no/kongetiden/

485. år

Kyros og Kambyses går til angrep på Egypt (Josefus side 188) + (Herodotus 7. bok 1-4) – (Jeremia 29,12-15)
Psammenitus II, Farao i Egypt, blir drept etter å ha regjert i 6 mnd. (Herodotus 3. bok 14)
Egypt blir uten konge i 40 år (Esekiel 29,12-15)

525. år

Egypterne gjør opprør mot Oha, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge, Armiteus av Saïs.
(Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15)

527. år

Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7)
Ochus satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7)
http://elshaddai.no/persia-rikets-tid/

566. år

Aleksander den store blir ønsket velkommen i Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)  http://elshaddai.no/persia-rikets-tid/

 

 

Å.L.

Assyriatiden fra Sanherib til Nebukadnesar

   1. år

Den blinde farao, Anysis, rømmer fra sin trone og tilbake til myrlandet da han får høre at Sanherib er på vei med hæren sin.

Presten i Vulcan, Sethos samler sammen en hær av handelsmenn og håndtverkere, og gikk til krig mot Sanherib. (Herodotus 2. bok 141)

Pesten, som musene brakte med seg, utryddet 185 000 mann av hæren til Sanherib. Han får høre at Tirhaka, kongen i Nubia, hadde dratt ut mot ham. Da flykter han hjem til Assyria, og blir drept 50 dager etter hjemkomsten. (2. kongebok 19,9) (2.Krøn. 32,21) (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13) (Jesaja 31,8-9)

Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis (Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)

Sanheribs sønn, Asarhaddon, ble konge i Assyria, og regjerte i 12 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)

Merodak Baladan, Baladans sønn, blir satt til konge over Babylon igjen. (Jesaja 38,1 og 5 + 39,1) + (ABC 1.iii (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin)

På den tjuetredje dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, Humban-Haltaš, konge av Elam, ble lam og døde ved solnedgang. Han hadde styrt Elam i 8 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Humban-Haltaš 2, hans sønn, besteg tronen, og regjerte i 5 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Nabû-zer-kitti-lišir, guvernør på Sjælland, hadde gått oppstrøms, slo han leir mot Ur, men inntok ikke byen. I stedet flyktet han fra de assyriske offiserene og dro tilbake til Elam. I Elam tok Elams konge ham til fange og slo ham for sverdet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Asarhaddon utnevnte broren sin til Na’id-Marduk til guvernør på Sjælland. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

    2. år

Det blir gjort vernepliktige tropper i Akkad. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Arza ble tatt til fange og avsatt. Folket ble plyndret, og kongen, og sønnen hans, ble tatt til fange. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Det var et slakt i Buššua og det var et slakt av kimmerene i Šubuhn. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

    3. år

…-ahhe- shullum, guvernør i Nippur, og Šamaš-ibni, Dakkurean ble fraktet til Assyria og henrettet i Assyria. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    4. år

Sidon ble tatt til fange og avsatt. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Samme år innkalte major-domo vernepliktige tropper i Akkad. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    5. år

Assyrias hær fanget Bazza, og hodet til kongen av Sidon, Abdi-Milkutti, ble avskåret og ført til Assyria. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    6. år

Kongen av Elam gikk inn i Sippar og en massakre fant sted. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Humban-haltaš 2, kongen av Elam, døde i sitt palass uten å bli syk.
Urtak, broren hans, besteg tronen i Elam. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Šuma-iddina, guvernøren i Nippur, og Kudurru, Dakkurean, ble fraktet til Assyria og henrettet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    7. år

På den 5. dagen i måneden Addaru ble Assyrias hær slått i Egypt.
På den 8. dagen i måneden Addaru marsjerte Assyrias hær til Šamele. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    8. år

I måneden Tebêtu ble Šubria tatt til fange.
På den 18. dagen i måneden Addaru erobret Assyrias hær Šubria og avsatte den.
I måneden kislîmu gikk byttet inn i Uruk.
Den 6. dagen i måneden døde kongens kone Addaru. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  10. år

I måneden Nisannu marsjerte Assyrias hær til Egypt. På den 3., 16., og 18 dagen i måneden Du’uzu, tre ganger, var det en massakre i Egypt. Den ble plyndret og gudene ble bortført. På den 22. dagen ble Memphis, den kongelige byen, inntatt, og forlatt av dens konge. Kongens sønn og bror ble tatt til fange. Byen, og dens innbyggere, ble plyndret, og byttet ble båret bort.  (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  11. år

I Assyria slo kongen sine tallrike offiserer for sverdet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  12. år

Kongen av Assyria, Asarhaddon, marsjerte til Egypt, men ble syk på veien og dro til sin skjebne den 10. dagen i måneden Arahsamma.
I måneden Kislimu besteg Aššurbanipal, Esarhaddons sønn, tronen i Assyria.
Šamaš-šuma-ukin, sønn av Asarhaddon, blir konge i Babylon
Samme år ble Kirbitu tatt og kongen tatt til fange.
På den 20. dagen i måneden Tebêtu ble Bêl-etir, dommer i Babylon, tatt til fange og henrettet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  15. år

Hiskia dør etter å ha regjert i 29 år. (2. kongebok 18,2 -18,13)

Manasse blir konge og regjerer i 55 år (-2 måneår) (2. kongebok 21,1)

På den 12. dagen i måneden Tašrîtu, Elamit-prinsen flyktet til Assyria. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

  27. år

På den 8. dagen i måneden Šabatu trakk kongen seg tilbake foran fienden til Babylon. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Fra måneden Ajaru til måneden Tebêtu gjorde major-Domo vernepliktige tropper i Akkad.
På den 19. dagen i måneden begynte Tebêtu-fiendtlighetene mellom Assyria og Akkad. (Innbyrdeskrig i Assyria)
Kongen trakk seg tilbake foran fienden til Babylon. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

På den 27. dag i Addaru, hærene til Assyria og Akkad kjempet i Hiritu. Hæren til Akkad
trakk seg tilbake fra slagmarken og et stort nederlag ble påført den. Imidlertid var det fortsatt
fiendtligheter og krigføring fortsatte. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

  28. år

På den 9. dagen i Ulûlu mønstret Šamaš-šuma-ukin en hær, marsjerte til Kutha, og inntok byen.
Han beseiret hæren til Assyria og kutheerne.
Han fanget statuen av Nergal og tok den med til Babylon.

På den 27. dag i måneden […] gjorde offiserene i Assyria opprør. Han dro på hesteryggen til Ša-pi-Bêl ?
Nabû-bel-šumati, guvernør i sjølandet, lurte dem inn med seg og etablerte deres nederlag, og lot ingen slippe unna. Han tok generalen av Assyrias hær til fange, og da han var ferdig med å erobre, tok han ham med til kongen av Babylon. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Det var opprør i Assyria og Akkad. Nabû kom ikke fra Borsippa for presesjonen til Bêl og Bêl kom ikke ut. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)

  29. år

På den 11. dagen i måneden Du’ûzu invaderte fienden Babylon. I 3 måneder styrte, Širikti-šuqamuna, bror til Ninurta-kudurri-usur, Babylon. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Nabû kom ikke fra Borsippa for presesjonen til Bêl og Bêl kom ikke ut. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

  30. år

Presten i Vulcan innsetter 12 konger over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.  (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)

En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

  36. år

Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

  44. år

Psammetichus blir Farao i Egypt og regjerer i 54 år (Herodotus 2. bok 157) (Jesaja 19) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI og LXVII)
I 1 år er han en av disse 12 før han blir jaget bort av de andre 11. Da får han hjelp av grekerne og inntar hele Egypt. (Herodotus 2. bok 152) og (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

  53. år

Psammetichus blir hersker over hele Egypt etter å ha undelagt seg de 11 andre kongene. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171)

  68. år

Manasse dør
Amon blir konge og regjerer i 2 år (2. kongebok 21,19)

  70. år

Amon dør
Josjia blir konge og regjerer i 31 år (- 1 måneår) (2. kongebok 22,1)

  73. år

Psammetichus, kongen av Egypt, beleirer og inntar Azotus, en stor by i Syria. (Herodotus 2. bok 157)

  75. år

Nabopollasar blir konge i Susa.
(ABC 2 (Early Years of Nabopolassar) + (Berossus side 5)

  82. år

Nebopalassar herjer Akkad og jager bort styrkene til Assyrias konge, Sin-šarra-iškun.  (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  83. år

Nebopalassar blir konge over Babylon
Assyrias hær gikk inn i Raqmat og bar ut byttet. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  84. år

Assyrias hær dro ned til Akkad og kjempet mot Nabopolassar, men oppnådde ingenting. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  85. år

Der gjør opprør mot Assyria.
Deretter dro Assyrias konge ned til Akkad med sine tropper og tok Der i besittelse.
Assyrias konge tok Nippur og herjet Uruk. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  93. år

Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 102, 103,,106, og 130)
Kyaxares går til krig mot Ninnive, men blir angrepet av Skytherne og må gi opp angrepet.
(Herodotus 1.bok 103) + (https://www.livius.org/articles/person/cyaxares/)

Assyria gjorde seg klart til kamp mot Gablini, men Nebopalassar drar til krig mot dem og påførte Assyria et nederlag, og tok de Assyriske offiserene til fange. Samme dag inntok han Gablini.
Senere samme år tok han Mane, Sahiri og Bali-hu, og plyndret dem. På veien tilbake tok han  folket i Hindanu med seg til Akkad.
Babylonias hær påførte den assyriske hæren et stort nederlag og drev dem tilbake til Zab-elven  (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  94. år

Kongen av Akkad kjempet mot Assur, men klarte ikke å innta den, for Kongen av Assyria kom dem til hjelp.
Mederne drog ned til Arraphu og ……  (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  95. år

Etter at Mederne hadde kjempet mot Ninnive inntok Tarbisu, en by i distriktet Nineve. Så kjempet de mot Aššur, og ødela byen. Kongen av Akkad kom for sent til å hjelpe dem, men de møtte dem ved byen og laget en avtale sammen.
(ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  96. år

Suheerne opprør mot kongen av Akkad, og han gikk til angrep mot dem på byen Rahi-ilu og erobret den. Så inntok han Anati og erobret den. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  97. år

Nebukadnesar og Media-kongen inntar Ninnive og gjør byen til en ruinhaug. Og folket i Rusapu førte de til kongen av Akkad i Nineve.
Så majerte kongen av Akkad til Nasibina og inntok den.
Aššur-uballit opp til tronen i Harran for å styre Assyria.
(ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) (Apokryfiske skrifter, Tobias bok 14,32) (Sefanja 2,13-15) (Nahum 1,1-3,19)

  98 .år

Psammetichus dør og Neko II blir Farao i Egypt, og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)

Kongen av Akkad marsjerte seirende i Assyria, og inntar en by der. Deretter marsjerte han mot Ruggulitu og inntok den. Og han lot ikke en eneste mann bli i live. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  99. år

Mederne marsjerte til Harran mot Aššur-uballit. De forlot byen og krysset Eufrat. Kongen av Akkad nådde Harran, kjempet et slag, og erobret byen. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

100. år

Aššur-uballit beseiret garnisonen som kongen av Akkad hadde stasjonert inne. Da de hadde beseiret den, slo de leir mot Harran og kjempet mot den, men de oppnådde ingenting. Kongen av Akkad dro opp til Izalla og de mange byene i fjellene, og han drog så langt som til distriktet Urartu. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd. (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2)
Farao Neko går til krig mot Assyria ved Karkemish. (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)
Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,34-36 og 2.Krøn 36,5)

101. år

Nebopalassar følger bredden av Tigris til fjellene i Bit-Hanunya i Urartu (Armenia) og plyndrer byene der, og setter fyr på dem. (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

102. år

Nebukadnesar erobrer Biranati i Zagros-fjellene, tok mange til fange, og brenner byen. Senere krysser han Eufrat og erobrer byen Kimuhu, som ligger ved bredden av Eufrat.  (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

103. år

Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
Daniel blir satt til opplæring i 3 år av Kaldeeisk skrift og språk (Daniel 1,5-6)
Nebukadnesar inntar Šunadiri, Elammu, og Dahammu, byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

104. år

Nebopalassar dør og Nebukadnesar blir konge.  (ABC 5 (Jerusalem Chronicle)

Fortsettelse følger i artikkelen: Babylonia riket

 

 

Å. L.

Assyrerkongene fra Tiglat-Pileser til Sankerib

  0. år

Nabû-nasirs blir konge av Babylon

  3. år

[i.1] Nabû-nasirs tredje år, kongen av Babylon :
[i.2] Tiglath-Pileser besteg tronen i Assyria .

  5. år

Humban-nikaš blir konge i Elam [i.39] I tjueseks år styrte Humban-nikaš Elam.
     ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
     [i.7′] Nabû-nasirs femte år:  Humban-Nikaš
     [i.8′] steg opp til tronen i Elam.

14. år

[i.11] Det fjortende året: Nabû-nasir ble syk og dro til sin skjebne i sitt palass.
[i.12] I fjorten år styrte Nabû-nasir Babylon.

15. år

[i.13] Nabû-nadin-zeri, hans sønn, besteg tronen i Babylon.
(Beregning er i år 21 og bakover)

16. år

[i.14] Det andre året:  Nabû-nadin-zeri ble drept i et opprør.
[i.15] I to år styrte Nabû-nadin-zeri Babylon.
[i.16] Nabû-šuma-ukin, en distriktsoffiser og leder for opprøret, besteg tronen.
i.17] I en måned og to dager styrte Nabû-šuma-ukin Babylon.
[i.18] Nabû-mukin-zeri, amukanitten, fjernet ham fra tronen og tok tronen for seg selv

19. år

[i.19] Det tredje året av Nabû-mukin-zeri: Tiglath-Pileser,
[i.20] etter å ha kommet ned til Akkad,
i.21] herjet Bit-Amukanu og fanget Nabu-mukin-zeri.
[i.22] I tre år styrte Nabû-mukin-zeri Babylon.
[i.23] Tiglat-Pileser besteg tronen i Babylon.

Her ser det ut til at Akkad og Babylon er samme sted. At Akkad er hovedstaden i Babylon på denne tiden. Nebukadnesar endret dette senere, hvor han bygget byen Babylon.

21. år

[i.24] Det andre året: Tiglath-Pileser gikk til sin skjebne i måneden Tebêtu .
[i.25] For atten år Tiglath-Pileser styrte Akkad.
[i.26] og Assyria. I to av disse årene regjerte han i Akkad.
[i.27] Den tjuefemte i måneden Tebêtu, Šalmaneser i Assyria
[i.28] og Akkad besteg tronen. Han herjet Samaria .  (Han herjet Samaria, men ikke dette året)
[i.30] I fem år styrte Šalmaneser Assyria.
         (Salmanassar herjet Israel 2 forskjellige ganger.)
(Humban-Nikaš regjerte i 26 år fra det 5. året = år 31 – Marduk-apla-iddinas fem år = år 26 – 5 år av Salmanassar = år 21)

       Han som skriver denne listen er tydeligvis fra Babylon, men vet ikke om alt som skjer

26. år

[i.29] Det femte året: Šalmaneser gikk til sin skjebne i måneden Tebêtu. (Du blander med Tiglat-Pileser)
[i.30] I fem år styrte Šalmaneser Akkad og Assyria.
[i.31] På den tolvte dagen i måneden Tebêtu, besteg Sargon tronen i Assyria.

27. år

[i.32] I måneden Nisannu Marduk-apla-iddina besteg tronen i Babylon.

28. år

[i.33] Det andre året til Marduk-apla-iddina: merknad Humban-Nikaš, konge av Elam,
[i.34] kjempet mot Sargon, kongen av Assyria, i distriktet Der,
[i.35] utførte Assyrias retrett, og påførte det et stort nederlag.
[i.36] Marduk-apla-iddina og hans hær, som til hjelp av
[i.37] kongen av Elam hadde gått, nådde ikke slaget i tide, så Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake.

31. år

[i.38] Marduk-apla-iddinas femte år: Humban-Nikaš, kongen av Elam, gikk til sin skjebne.
[i.39] I tjueseks år styrte Humban-nikaš Elam. (5 år + 26 år = år 31)
[i.40] Šutur-Nahhunte, hans søsters sønn, besteg tronen i Elam.
[i.41] Fra tiltredelsesåret for Marduk-apla-iddina til det tiende året
[i.42] Assyria var krigførende mot Marduk-apla-iddina.

38. år

[ii.6-11] Det første året av Sanherib […] Marduk-apla-iddina […] [for ødelagt] 

39. år

[ii.1] Det tolvte året av Marduk-apla-iddina: Sargon dro ned til Akkad og
[ii.2] kjempet mot Marduk-apla-iddina.
[ii.3] Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake foran ham og flyktet til Elam.
[ii.4] I tolv år styrte Marduk-apla-iddina Babylon .
[ii.5] Sargon besteg tronen i Babylon.

[ii.12] Sankeribs andre år, dro han ned til Akkad. Før Kiš ble han med i kampen med Marduk-apla- iddina. Før ham trakk Marduk-apla-iddina seg tilbake og flyktet til Guzummanu. I Babylon gikk Sanherib inn i palasset til Marduk-apla-iddina og den kongelige skattkammeret […] han plyndret, men

[ii.19] Sankerib spredte ikke babylonerne.
[ii.20] Han forfulgte Marduk-apla-iddina
[ii.21] […] territoriet […] men Marduk-apla-iddina forble uoppdagelig. Sankerib plyndret landet hans og
[ii.22] Larak og Sarrabanu tok han.
[ii.23] Da han trakk seg tilbake, satte Sankerib Bêl-ibni på tronen i Babylon.
[ii.24] Det første året av Bel-ibni: Sanherib
[ii.25] herjet Hirimma og Hararatum.

40. år

           ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
           [ii.15′] Det trettende året:  Sargon tok Bêls hånd.

          Det kan se ut som om de regjerer samtidig

42. år

[ii.26] Det tredje året av Bel-ibni: Sanherib, i Akkad
[ii.27] han gikk ned og plyndret Akkad.
[ii.28] Han førte til Assyria Bêl-ibni og hans offiserer.
[ii.29] I tre år styrte Bêl-ibni Babylon.
[ii.30] Sankerib, Assur-nadin-shumi, hans sønn,
[ii.31] han satt på tronen i Babylon.
[ii.32] Det første året til Aššur-nadin-šumni: Šutur-Nahhunte, konge av Elam,
[ii.33] ble grepet av sin bror, Hallušu-Inšušinak og Hallušu-Inšušinak skjøt åpningen i ansiktet hans. 
[ii.34] I atten år styrte Šutur-Nahhunte Elam.
[ii.35] Hallušu-Inšušinak besteg tronen i Elam

44. år

          ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
          [ii.20′] Det syttende året: Sargon marsjerte til Tabalu.

47. år

[ii.36] Det sjette året til Aššur-nadin-šumni: Sanherib
[ii.37] gikk ned til Elam og Nagitum, Hilmu,
[ii.38] Pillatum og Huppapanu, han herjet og
[ii.39] plyndret. Etterpå, Hallušu-Inšušinak, konge av Elam,
[ii.40] marsjerte til Akkad og gikk inn i Sippar på slutten av måneden Tašrîtu.
[ii.41] Han slaktet dens innbyggere. Šamaš gikk ikke ut av Ebabbar.
[ii.42] Aššur-nadin-šumni ble tatt til fange og fraktet til Elam.
[ii.43] I seks år styrte Aššur-nadin-šumni Babylon.
[ii.44] Kongen av Elam satte Nergal-ušezib i Babylon
[ii.45] på tronen. Han gjennomførte en assyrisk retrett
[ii.46] Nergal-ušezibs første år: På den sekstende dagen i måneden Du’ûzu
[ii.47] Nergal-ušezib erobret Nippur , plyndret og plyndret den.
[ii.48] Den første dagen i måneden Tašrîtu dro Assyrias hær inn i Uruk og
[iii.1] plyndret gudene og innbyggerne i Uruk.

48. år

[iii.2] Etter at elamittene hadde kommet og ført bort gudene
[iii.3] og innbyggerne i Uruk Nergal-ušezib i distriktet Nippur på den syvende dagen i måneden Tašrîtu
[iii.4] kjempet mot Assyrias hær . Han ble tatt til fange på slagmarken og
[iii.5] fraktet til Assyria. I ett år – nøyaktig: seks måneder – Nergal-ušezib
[iii.6] styrte Babylon. På den tjuesette dagen i måneden Tašrîtu

49. år

[iii.6] styrte Babylon. På den tjuesette dagen i måneden Tašrîtu
[iii.7] undersåttene til Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, gjorde opprør mot ham. Åpningen i ansiktet hans
[iii.8] de lukket og de drepte ham. I seks år styrte Hallušu-Inšušinak Elam.
[iii.9] Kudur-Nahhunte besteg tronen i Elam. Etterpå Sankerib
[iii.10] gikk ned til Elam. Fra Raši til
[iii.11] Bit-Burnaki, han herjet og plyndret den.
 [iii.12] Mušezib-Marduk besteg tronen i Babylon.
[iii.13] Mušezib-Marduks første år:  På den syttende dagen i måneden Abu.
[iii.14] Kudur-Nahhunte, kongen av Elam, ble tatt til fange i et opprør og drept. I ti måneder
[iii.15] Kudur-Nahhunte styrte Elam. Humban-nimena i Elam
[iii.16] besteg tronen. I et ukjent år Humban-nimena
[iii.17] mønstret troppene til Elam og Akkad og kjempet mot Assyria i Halule
[iii.18] han gjorde. Han gjennomførte en assyrisk retrett.

53. år

[iii.19] Det fjerde året til Mušezib-Marduk: På den femtende dagen i måneden Nisannu
[iii.20] Humban-nimena, kongen av Elam, ble rammet av lammelse og
[iii.21] munnen hans var så påvirket at han ikke kunne snakke.
[iii.22] Den første dagen i måneden Kislîmu ble byen Babylon erobret. Musezib-Marduk
[iii.23] ble tatt til fange og fraktet til Assyria.
[iii.24] I fire år styrte Mušezib-Marduk Babylon.
[iii.25] På den syvende dagen i måneden døde Addaru Humban-nimena, kongen av Elam.
[iii.26] I fire år regjerte Humban-Nimena over Elam.
[iii.27] Humban-haltaš besteg tronen i Elam.

61. år

[iii.28] Det åttende året da det ikke var en konge i Babylon: på den tredje dagen i måneden Du’ûzu ,
[iii.29] Uruks guder dro fra Elam til Uruk.
[iii.30] På den tjuetredje dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, Humban-Haltaš, konge av Elam,
[iii.31] ble lam og døde ved solnedgang. I åtte år Humban-Haltaš
[iii.32] styrte Elam.
[iii.33] Humban-Haltaš den andre, hans sønn, besteg tronen.
[iii.34] På den tjuende dagen i måneden Tebêtu , Sankerib, kongen av Assyria,
[iii.35] ble drept av sønnen i et opprør. I tjuefire år Sankerib
[iii.36] styrte Assyria. Etter den tjuende dagen i måneden Tebêtu
[iii.37] opprøret fortsatte i Assyria til den andre dagen i måneden Addaru .
[iii.38] På den attende dagen i måneden, hans sønn, Addaru Esarhaddon, besteg tronen i Assyria

Det ser ut som både Sargon og Sankrieb har vært medregjerende i riket mens Salmanassar lever.

Hvis denne listen stemmer, så skulle Tiglat-Pilesar leve fra 649 til 669, og det står at Tiglat-Pilesar tok skatt fra Menahem i Israel. Menahem lever fra 661 til 672. Da ser jo listen ut til å stemme på det området.
Annals of Tiglath Pillars https://www.livius.org/sources/content/anet/283-the-annals-of-tiglath-pileser/

Men Tiglat-Pliesar levde nok lengre.

Andre oversikt
Jeg velger å bruke året da Sankerib ble drept, som utgangspunkt for årstallene.

-38. år

Ussia blir konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2. kongebok 15,1)

-24. år

Jeroboam II dør i krig etter å ha regjert i 41 år. (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 14,23) og (Amos 7,9)
Israelriket var 24 år uten konge (Hosea 3,4) + (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 15,8)

  -9. år

Jotam, Ussias sønn, blir født (2. Kongebok 27,1) – (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)

   0. år

Sakarja, sønn av Jeroboam, blir konge i Israel i 6 mnd (2. kongebok 15,8)

  1. år

Sjallum sønn av Jabes, ble konge i Israel i 1 mnd (2. kongebok 15,13)
Menahem, Gadis sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,17)

  ? år

Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen Tilgat-Pileser bortførte både Rubenittene og Gadittene, og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah, Habor, Hara, og Gosan-elven. (1. Krønikerbok 5,26) og (2. Kongebok 15,19)
Dette skjedde da det var solformørkelse (Amos 8,9-10 og 14) og (Mika 3,6) og (Amos 5,18 og 27)

12. år

Pekahja, Menahems sønn, konge over Israel (2. Kongebok 15,23)

 14. år

Pekahja blir drept og Pekah ble konge i Israel (2. kongebok 15,27)

 16. år

Ussias dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6)
Jotam blir konge i Juda og regjerte i 16 år i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)
Jotam begynte å regjere i det 2. år før han blir konge (2. krønikerbok 26,21) +(2. Krønikerbok 26,3)

 31. år

Akas blir konge i Juda og regjerte i 16 år Pekahs 17. regjeringsår. (2.Kong 16,1-2)

   ? år

Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda og Resin førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. (2. Krønikerbok 28,5-7) (2. Kongebok 16,5-8)
Edomittene og Filisterne gjør angrep på Juda, inntar byer og bortfører fanger. (2. Krønikerbok 28,16-19)
Akas sender bud på kongene i Assyria og bad dem om hjelp. (2. Krønikerbok 28,16)

Her står kongene av Assyria i flertall. Da styrte de samtidig.

 36. år

Hosea dreper Pekah, og blir hersker i Israel (Skatteinkrever for Salmanassar) (2. kongebok 15,29-30) + (2. Kongebok 41 17,3)
Akas hadde bedt Tilgat-Pileser om hjelp, men Tiglat-Pileser gikk fiendtlig frem imot ham.(2. Krønikerbok 28,20-24)
Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham. (2. Kongebok 17,3)
I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte inn- byggerne til Assyria. (2. Kongebok 16,29)
Og kongen i Assyria gjorde som han ba om. Han drog og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir, og drepte Resin. (2. Kongebok 16,9) (Jesaja 8,1-8)
Damaskus ble gjort til en grushaug (Jesaja 17,1-4)

 44. år

Hosea inngår en pakt med Egyptens konge og frir seg fra Assyrerkongen (Akas 12.år) (2.Kong 17,1 og 4) (Jesaja 30,1-5)

 47. år

Akas dør 36 år gammel (2. Kongebok 16,2) (Jesaja 22,1-14)
Hiskia blir konge i Juda og regjerte i 29 år (2.Kong 18,1-2)

Jesaja 15
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i trygghet. Men jeg vil drepe din rot med hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv, hele du Filisterland! For fra norden kommer en røyk, og blant fiendens flokker er det ingen som ligger igjen.

Er dette Tiglat-Pilesers bortgang han sikter til i vers 29, og at giftøglen er Sargon? (Jesaja 20,1)
Da er nok Tiglat-Pilesers bortgang i år 44.

 51. år

Assyrerkongen beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)

 53. år

Salmanassar inntar Samaria og bortfører folket i Hoseas 9. år (2.Kong 17,5-6)

Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen. ( Hosea 9,13)
For sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres gravide kvinner skal skjæres opp. (Hosaea 14,1)
Bet-Avens kalv skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb (Hosea 10,5-7)
Salmanassar bortførte Israel til Assyria. Og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosanområdet, og i Medias byer. (2. Kongebok 17,6)

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

   ? år

Sargon sendte Tartan til å innta Asdod (Jesaja 20,1)

   ? år

Assyrias konge inntar Egypt, og bortfører fanger fra Egypt og Nubia (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

   ? år

Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2. Kongebok 18,7) (2. Kongebok 18,13-14)

Er det dette året at Salmanassar dør ?

Tobias bok 1
15. Da Enemessar (Salamanassar) døde ble hans sønn, Sankerib, konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

Veiene var nok utrygge, fordi de som var undettrykt av Salmanassar, ble fri og gjorde opprør.
Da måtte nok Sankrieb rundt å slå ned opprør.

 61. år

Sanherib går til krig mot Juda og mister sin hær i pesten, 185 000 mann døde. Han flykter hjem til Assyria og blir drept av sine sønner etter 50 dager (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13)

Sankrieb flykter tilbake til Assyra fordi han får høre at Tirhaka, kongen i Kus, hadde dratt ut imot ham. (2. Kongebok 19,9)

Asarhaddon blir konge i Assyriariket (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)

Samkjøring av disse oversiktene

-38. år

Ussia blir konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2. kongebok 15,1)

-24. år

Jeroboam II dør i krig etter å ha regjert i 41 (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 14,23) og (Amos 7,9)
Israelriket var 24 år uten konge (Hosea 3,4) + (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 15,8)

  -9. år

Jotam, Ussias sønn, blir født (2. Kongebok 27,1) – (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)

   0. år

Sakarja, sønn av Jeroboam, blir konge i Israel i 6 mnd (2. kongebok 15,8)
Nabû-nasirs blir konge av Babylon

  1. år

Sjallum sønn av Jabes, ble konge i Israel i 1 mnd (2. kongebok 15,13)
Menahem, Gadis sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,17)

  3. år

Tiglath-Pileser besteg tronen i Assyria.

  5. år

Humban-Nikaš steg opp til tronen i Elam, og regjerte i 26 år.

  ? år

Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen Tilgat-Pileser bortførte både Rubenittene og Gadittene, og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah, Habor, Hara, og Gosan-elven. (1. Krønikerbok 5,26) og (2. Kongebok 15,19)
Dette skjedde da det var solformørkelse (Amos 8,9-10 og 14) og (Mika 3,6) og (Amos 5,18 og 27)

 12. år

Pekahja, Menahems sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,23)

 14. år

Pekahja blir drept og Pekah ble konge i Israel (2. kongebok 15,27)
Nabû-nasir ble syk og dro til sin skjebne i sitt palass. Han regjerte i 14 år.

 15. år

Nabû-nadin-zeri, hans sønn, besteg tronen i Babylon.

 16. år

Ussias dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6)
Jotam blir konge i Juda og regjerte i 16 år i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)

Jotam begynte å regjere i det 2. år før han blir konge (2. krønikerbok 26,21) +(2. Krønikerbok 26,3)

Nabû-nadin-zeri, kongen av Babylon, ble drept i et opprør. Han regjerte i 2 år.
Nabû-šuma-ukin, en distriktsoffiser og leder for opprøret, og besteg tronen, og regjerte i 1 måned og 2 dager.
Nabû-mukin-zeri, amukanitten, fjernet ham fra tronen og tok tronen for seg selv. Han regjerte i 3 år.

 19. år

Tiglath-Pileser, etter å ha kommet ned til Akkad, herjet Bit-Amukanu og fanget Nabu-mukin-zeri.
Tiglat-Pileser besteg tronen i Babylon, og styrte i 2 år.

 21, år

Den 25. i måneden Tebêtu, Šalmaneser bestiger tronen i Assyria og Akkad (Babylon). Han regjerte i 5 år.

 24. år

Šutur-Nahhunte blir medregjerende, sammen med sin far, Humban-Nikaš, kongen av Elam, og styrte i 18 år.

 26. år

På den 12. dagen i måneden Tebêtu, besteg Sargon tronen i Assyria.

 27. år

I måneden Nisannu Marduk-apla-iddina (Baladan) besteg tronen i Babylon,og regjerte i 12 år.
Fra tiltredelsesåret for Marduk-apla-iddina, til det tiende året, var Assyria krigførende mot Marduk-apla-iddina.

 28. år

Humban-Nikaš, konge av Elam, kjempet mot Sargon, kongen av Assyria, i distriktet Der, og påførte Assyria et stort nederlag. Sargon trakk seg tilbake. Marduk-apla-iddina og hans hær, som skulle hjelpe kongen av Elam, hadde dratt, men nådde ikke slaget i tide.

 31. år

Akas blir konge i Juda og regjerte i 16 år Pekahs 17. regjeringsår. (2.Kong 16,1-2)

Humban-Nikaš, kongen av Elam, gikk til sin skjebne, og hadde styrt i 26 år.
Šutur-Nahhunte, hans søsters sønn, besteg tronen i Elam.

   ? år

Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda og Resin førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. (2. Krønikerbok 28,5-7) (2. Kongebok 16,5-8)
Edomittene og Filisterne gjør angrep på Juda, inntar byer og bortfører fanger. (2. Krønikerbok 28,16-19)
Akas sender bud på kongene i Assyria og bad dem om hjelp. (2. Krønikerbok 28,16)

 36. år

Hosea dreper Pekah, og blir hersker i Israel (Skatteinkrever for Salmanassar) (2. kongebok 15,29-30) + (2. Kongebok 17,3)
Akas hadde bedt Tilgat-Pileser om hjelp, men Tiglat-Pileser gikk fiendtlig frem imot ham.(2. Krønikerbok 28,20-24)
Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham. (2. Kongebok 17,3)
I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte innbyggerne til Assyria. (2. Kongebok 16,29)
Og kongen i Assyria gjorde som han ba om. Han drog og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir, og drepte Resin. (2. Kongebok 16,9) (Jesaja 8,1-8)
Damaskus ble gjort til en grushaug (Jesaja 17,1-4)

 38. år

Det første året av Sanherib

 39. år

Det 12. året av Marduk-apla-iddina, Sargon dro ned til Akkad og kjempet mot Marduk-apla-iddina. Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake foran ham og flyktet til Elam. Og Sargon besteg tronen i Babylon.
Sankerib plyndret landet hans og tok Larak og Sarrabanu.
Da han trakk seg tilbake, satte Sankerib Bêl-ibni på tronen i Babylon. Han regjerte i 3 år.
I det første året av Bel-ibni, hjerjet Sanherib Hirimma og Hararatum.

 42. år

Sanherib, drog ned til Akkad og plyndret Akkad. Han førte Bêl-ibni, og hans offiserer, til Assyria.
Sankerib satte hans sønn, Assur-nadin-shumi, på tronen i Babylon. Han regjerte i 6 år.
Šutur-Nahhunte, konge av Elam, ble grepet av sin bror, Hallušu-Inšušinak, og Hallušu-Inšušinak skjøt han i åpningen til ansiktet hans.
Hallušu-Inšušinak besteg tronen i Elam og regjerte i 6 år

 44. år

Hosea inngår en pakt med Egyptens konge og frir seg fra Assyrerkongen (Akas 12.år) (2.Kong 17,1 og 4) (Jesaja 30,1-5)
Sargon marsjerte til Tabalu

(Både masjerer Sargon til Tabalu, og Hosea gjør opprør mot Assyrerkongen, så her dør nok Tiglat-Pileser)

 47. år

Akas dør 36 år gammel (2. Kongebok 16,2) (Jesaja 22,1-14)
Hiskia blir konge i Juda og regjerte i 29 år (2.Kong 18,1-2)

Jesaja 15
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i trygghet. Men jeg vil drepe din rot med hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv, hele du Filisterland! For fra norden kommer en røyk, og blant fiendens flokker er det ingen som ligger igjen.

(Jeg vil tro at dette er Tiglat-Pileser bortgang han sikter til i vers 29, og at giftøglen er Sargon. (Jesaja 20,1) )

Sanherib gikk ned til Elam og Nagitum, Hilmu, Pillatum og Huppapanu, han herjet og plyndret.
Etterpå gikk Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, til Akkad og gikk inn i Sippar på slutten av måneden Tašrîtu.
Han slaktet dens innbyggere. Og Šamaš gikk ikke ut av Ebabbar. Og Aššur-nadin-šumni ble tatt til fange og  fraktet til Elam.
Kongen av Elam satte Nergal-ušezib i Babylon på tronen. Han gjennomførte en assyrisk retrett, og regjerte i 6 måneder. På den 16 dagen i måneden Du’ûzu Nergal-ušezib erobret Nippur, og plyndret den.
Den 1. dagen i måneden Tašrîtu dro Assyrias hær inn i Uruk og plyndret gudene og innbyggerne i Uruk.

 48. år

1. år senere, kom elamittene og førte bort gudene og innbyggerne i Uruk.
Nergal-ušezib, i distriktet Nippur på, den 7. dagen i måneden Tašrîtu,kjempet mot Assyrias hær. Han ble tatt til fange på slagmarken og fraktet til Assyria.
På den 26. dagen i måneden Tašrîtu gjorde undersåttene til Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, opprør mot ham. Åpningen i ansiktet hans de lukket og de drepte ham.
Kudur-Nahhunte besteg tronen i Elam, og regjerte i 10 måneder.
Etterpå Sankerib gikk ned til Elam. Fra Raši til Bit-Burnaki, herjet han og plyndret den.
Mušezib-Marduk (Merodak Baladan) besteg tronen i Babylon og regjerte i 4 år.

 49. år

Mušezib-Marduks første år, på den 17. dagen i måneden Âbu, ble Kudur-Nahhunte, kongen av Elam, tatt til fange i et opprør og drept. Humban-nimena i Elam besteg tronen, og regjerte i 4 år.

 51. år

Assyrerkongen beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)

 53. år

Salmanassar inntar Samaria og bortfører folket i Hoseas 9. år (2.Kong 17,5-6)
Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen. ( Hosea 9,13)
For sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres gravide kvinner skal skjæres opp. (Hosaea 14,1)
Bet-Avens kalv skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb (Hosea 10,5-7)
Salmanassar bortførte Israel til Assyria. Og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosanområdet, og i Medias byer. (2. Kongebok 17,6)

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

På den 15. dagen i måneden Nisannu ble Humban-nimena, kongen av Elam, ble rammet av lammelse og munnen hans var så påvirket at han ikke kunne snakke.
I Den 1. dagen i måneden Kislîmu ble byen Babylon erobret. Musezib-Marduk ble tatt til fange og fraktet til Assyria.
På den 7. dagen i måneden døde Addaru Humban-nimena, kongen av Elam.
Humban-haltaš besteg tronen i Elam og regjerte i 8 år.

   ? år

Sargon sendte Tartan til å innta Asdod (Jesaja 20,1) (Jesaja 31,1-3)

   ? år

Assyrias konge inntar Egypt, legger No-Amon i grus, og bortfører fanger fra Egypt og Nubia (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

Kong Soe (Saracus) regjerte i 20 år, i det nedre Egypt. (Syncullus fra Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slagt mot Assyrerne.
Da hadde han styrt det øvre Egypt i 50 år.  (Herodotus 2. bok 139)

Den blinde farao, Anysis, kommer tilbake fra myrlandet og regjerer en liten tid. (Herodotus 2. bok 137 og 140)

   ? år

Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2. Kongebok 18,7) (2. Kongebok 18,13-14)

Er det dette året at Salmanassar dør ?

Tobias bok 1
15. Da Enemessar (Salamanassar) døde ble hans sønn, Sankerib, konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

(Veiene var nok utrygge, fordi de som var undettrykt av Salmanassar, ble fri og gjorde opprør.
Da måtte nok Sankrieb rundt å slå ned opprør.)

 61. år

Sanherib går til krig mot Juda og mister sin hær i pesten, 185 000 mann døde, Sankrieb flykter hjem til Assyria og blir drept av sine sønner etter 50 dager (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13)
Sanherib flykter tilbake til Assyra fordi han får høre at Tirhaka, kongen i Kus, hadde dratt ut imot ham. (2. Kongebok 19,9)
Asarhaddon blir konge i Assyriariket (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)

Det åttende året da det ikke var en konge i Babylon: på den tredje dagen i måneden Du’ûzu, Uruks guder dro fra Elam til Uruk.
På den 23. dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, ble Humban-Haltaš, konge av Elam, lam og døde ved solnedgang.
Humban-Haltaš 2, hans sønn, besteg tronen.
På den 20. dagen i måneden Tebêtu, ble Sanherib, kongen av Assyria, drept av sønnen i et opprør.
I tjuefire år styrte Sankerib Assyria.
Etter den 20. dagen i måneden Tebêtu, fortsatte opprøret i Assyria til den 2. dagen i måneden Addaru.
På den 18. dagen i måneden, besteg hans sønn, Addaru Esarhaddon, tronen i Assyria.

(Det ble ca. 40 dager med opprør.)

Fortsettelse følger i artikkelen: Assyriatiden fra Sanherib til Nebukadnesar

 

 

Å.L.

Dyret i Åpenbaringsboken

I åpenbaringsboken 13 forteller Johannes at han så et dyr som hadde 7 hoder og 10 horn. Dette er et åndelig vesen, og en engel forklarer han hva det er i det naturlige.

Åpenbaringen 13
1. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på dets horn, ti kroner, og på dets hoder var det blasfemiske navn.

Han sier videre som forklaring at:

Åpenbaringen 13
3. Og jeg så ett av dets hoder som såret til døden. Og det dødelige sår ble behandlet, og hele Jorden undret seg og fulgte etter dyret.

Engelen sier i Åp 17,10-11 at disse 7 hodene er kongeriker, og den 8., som er selve dyret, er også et kongerike.

Åpenbaringen 17
10. Og de er sju konger. Fem er falt, den ene er nå, og den andre er ennå ikke kommet. Og når han kommer, er det nødvendig at han forblir en liten tid.
11. Og dyret som var, og ikke er, han er den åttende, og han er en av de sju, og skal gå bort til fortapelse.
12. Og de ti horn du så, er ti konger, som ennå ikke har noe, men får myndighet som konger en time sammen med dyret.

Videre sier engelen til Johannes i Åp 17,10 at 5 av disse kongene er falt. Disse kongene finner vi igjen i Daniels bok 2, der Nebukadnesar hadde en drøm om en statue. Det ble tydet av Daniel til å være 5 riker.

Daniels bok 2
36. Det var drømmen. Og nå skal du får uttydningen.
37. Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket, makten, styrken, og æren,
38. overalt hvor menneskenes barn, markens dyr, og himmelens fugler, har sine bosteder, har ham gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle, så du er hodet av gull.
39. Men etter deg skal det komme et annet rike, svakere enn ditt, og så et tredje rike som er av kobber, og som skal herske over hele Jorden,
40. og deretter et fjerde rike, som skal være sterkt som jernet. Ettersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern knuse og sønderslå alle andre riker.
41. Og at føttene og tærne som du så, del var av pottemakerleire og dels av jern, det betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet blandet med leire.
42. Og at tærne på føttene dels var av jern og dels var av leire, det betyr at en del av riket skal være sterkt og en del svakt.
43. Og at jernet du så, var blandet med leire, det betyr at de skal blande seg med hverandre med giftemål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, akkurat som jernet blander seg med leiren. (Julius Cæsar og Kleopatra)
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.
45. For du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender, og at den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet, og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Det Babylonske riket
Det Persiske riket
Det Greske riket
Det Romerske riket
Det Romerske og det Egyptiske riket

Steinen som traff statuen og vokste til å bli et fjell som fylte jorden (Guds rike)

Daniel 2
34. Mens du så på statuen, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Og den traff statuen på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem.
35. Da knustes på èn gang både jernet, leiren, kobberet, sølvet, og gullet, og det ble som anger fra treskeplassen om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele Jorden.
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.
45. For du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender, og at den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet, og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Engelen sier til Johannes at det 6. riket var nå.

Jeg kan ikke se noe annet rike som har hatt kongemakt over jordens konger i flere hundre år, enn Vatikanet, som da må være det 7. riket.

Det 8. riket er Illuminati.

I 1773 sparket Paven hele Jesuittbevegelsen. 5000 jesuittprester ble arbeidsledige og 6000 jesuittmisjonærer ble satt på skip og sendt hjem igjen til Europa.

Under denne tiden dannet noen forhendværende jesuitter en organisasjon som de kalte Illuminati. Illuminati er et Latinsk ord og betyr Lusifer. Formann for denne dannelse var Adam Weishaupt. Han var en tysk professor og jøde. De tok da protokollene som en jødisk frimurerlosje hadde laget, og brukte dem som sine egne. Protokollene heter «Sions vise protokoller».  Denne organisasjonen ble dannet den 1. mai i 1776. Og derfor er det vi egentlig feirer vi 1. mai i dag. Illuminati består av 13 familier, og mange av dem hadde flyttet til USA og etablert seg der. Det fantes 13 kolonier i USA på denne tiden. Siden gjenopprettet de Jesuittorganisasjonen i 1814.

Det første Napoleon gjorde, da han kom til makten, var å gå på Italia og ta paven. Denne paven døde etterhvert og så innsatte de en ny pave. Fra da av er det Illuminati som styrer Vatikanet.

Åpenbaringen 17
11. Og dyret som var, og ikke er, han er den åttende, og han er en av de sju, og skal gå bort til fortapelse.

Åpenbaringen 13
3. Og jeg så ett av dets hoder som såret til døden. Og det dødelige sår ble behandlet, og hele Jorden undret seg og fulgte etter dyret.

Her ser du at Illuminati styrer gjennom Vatikanet. Den 8. er en av de 7. Så de som dyrker Lusifer styrer Den Romersk Katolske Kirke.

Men Jesus snakker i Matteus 24 om at det skal komme en falsk Messias før hans gjenkomst.

Åpenbaringen 13
11. Og jeg så et annet dyr stige opp fra Jorden. Og det hadde to horn, var lik et lam, og talte som en drake.
12. Og hele det første dyrs myndighet, gjør det for det. Og det gjør at Jorden, og de som bor på den, skal tilbe det første dyret, det hvis dødelige sår ble behandlet.
13. Og det gjør store tegn, så det gjør at også ild kommer ned fra himmelen på Jorden fremfor menneskene.
14. Og det forfører de som bor på Jorden ved de tegn som det ble gitt det å gjøre for dyret, og det sier til de som bor på Jorden å gjøre et bilde til dyret som ble såret av sverdet og ble levende.

Dyret, som ble såret og ble levede, er den katolske kirke. Så den falske Messias skal lede folk til den katolske kirke.

Det er dette Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Billy Graham, og flere med dem, har jobbet for. Dette er Lusifers plan i den siste tid.

Den troslæren vi fikk på Livets Ord, førte til at vi ble i opprør mot bibelens Gud. Og Profeten Samuel sier at opprør er avgudsdyrkelse. (1. Samuels bok 15,23)

Les mer om dette i Djevelens trosforkynnelse

Men Dyret hadde 10 horn, som var 10 riker, som skulle få makt en tid. På 50-tallet delte Romakluppen jorden inn i 10 riker.

  1   Usa og Cannada
  2   Europas forente stater
  3   Japan
  4   Australia og sør-Afrika
  5   Russland (Sovjet)
  6   Sør-Amerika unionen
  7   Midtøsten og Nord-Afrika
  8   Afrika unionen
  9   Sentral-Asias forente stater
10   China og korea

Så vi lever midt i endetiden

Men hva er galt med den Katolske Kirke? Da må du lese artikkelen: Til dere kjære Katolikker.

Og så må du lese Læren. En annen lære, en annen Gud.

 

 

Å.L.

Kriselager

Som kriselager anbefaler staten at du har et lager for 3 dager. Men spør dem som bodde i Ukraina, om det var nok med et kriselager for 3 dager. Et kriselager for 3 dager er kanskje godt nok i fredstid, men ikke i krigstid. Da bør du heller ha et kriselager for 3 år, som du kan ta av, da du ikke klarer å få deg nok mat fra dine omgivelser.

Her er statens beredskaps liste:
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/brosjyrer-2021/rev_dsb_beredskap_brosjyre_original_bokml.pdf

Her er min liste, og den er for mer en 3 dager:

Medisin
Penselin (om det er mulig)
Paralginforte
Ibux
Førstehjelpsutstyr
Vaselin
Plaster

Tøy
Unngå trange klær. De isolerer lite. Å ha litt for vide klær, gir luft rundt kroppen, og det isolerer mer.
Vindtett jakke med mye lommer og 2 glidelåser (en oppe og en nede) og hette, bør kunne nå nedenfor bakenden
Lue av ull eller pels
Votter
Ullhals eller skjerf
Skokrem
Lærstøvler (viktig at de er litt for store for å få luft rundt foten. Det gir bedre isolasjon)
Flis undertøy eller ull (bruker flis inne-bukse som undertøy)
vindtette bukser, Glidelås på leggene, på buksa, for å kunne ta av buksa uten å ta av skoene.
Ha et par sokker kun til bruk i soveposen
Sysaker til å lappe tøy med

Hygiene
Barbermaskin / høvel
Trimmer / hårklipper
Saks
Håndkle
Speil
Dosete (hvis du skal ut i naturen, kan det være greit å ha med et dosete av tre, som du kan montere 4 bein på, og en søppelsekk rundt, og så graver du over med en        spade etterpå)
Dopapir
Stor søppelpose
Noen plastposer (handleposer)

Overnattings-utstyr
plastfolie
aluminiumsfolie
presenning
sovepose
Tau / Hyssing
Ryggsekk (Ikke regn med at ryggsekken holder regnet ute, ha plastpose i)
Kabinkrok
Talje
Temperaturmåler
Telt (trekket er for lite, lag det selv)

Kjøkkenutstyr
Sopp-bok
Håndbok i naturen
Vannkanne / flaske
Koke og steikekar
Kniv, gaffel, og skje
Lighter / fyrstikker
Matposer (og strikk)
Vannflaske
kopp
Stekeposer
Aluminiumsfolie

Mat
Provianter for flere dager ta med 30% pessimisme tillegg i tid
Nødprovianter (15 km i luftlinje blir 20 km i terreng. 2-3 km pr time + pauser)
Fett
Salt
Havre
Sukker
Protein kosttilskudd
Suppeposer
Buljong
potetmos
Rensefilter for vann
Ei levende høne som kan legge egg

Redskaper
Kniv
Øks
Spade
Slipestein
LjåPenselin (om det er mulig)
Paralginforte
Ibux
Førstehjelpsutstyr
Vaselin
Plaster

Kart
Kompass
Kartmappe
Mobiltelefon
Solceller med lader
Led-Lys
Hodelykt
Brei Teip, Gaffateip
Kulepenn / blyant
Papir / Notatblokk
Rullemeter
Hånd-bor
bor
Isbor Isen må være minimum 7 cm tykk for å kunne gå på den.
Sag
Vedovn med glassvegg
Dab-Radio
radioaktiv måler og Jodd
Kamera

Fangstredskaper
Fiskestang
Kroker
søkke
snøre
hov
Pepperspray

Men skal du overleve i 3 år, bør du gjøre som preppers gjør. De har gravd ned et helt matlager ute i skogen. https://www.preppers.no/ (Tørket mat og konservert. De har jo lagret mat for 5 år.)

Men hvorfor all denne forberedelsen?

Det kan du se på krigen i Ukraina. Russlands taktikk i Ukraina var:

1. stoppe tilførselen fra skipstrafikken til landet (de tok havneområdet ved Krim-halvøya)

2. Så tok de alle småbøndene og ødela all egen-forsyningen av mat. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/oWaOvj/doedens-gate

3. Så ødela de økonomien, til landet, ved å ta ut:

Stålproduksjonen
Bildeleproduksjonen
Bioteckproduksjonen
Kornproduksjonen
Atomreaktorene og strømproduksjonen

Deretter saboterer de landets egen strømforsyning og stenger gassforsyningen. Og da har de tatt et strupetak på Ukrainas befolkning. Da har innbyggerne, på 41 millioner mennesker, verken vann eller mat, når vinteren kommer.
https://www.nettavisen.no/nyheter/ekspert-om-russisk-tilbaketrekning-bevisst-strategi/s/5-95-756219

Jeg forventer at Russland vil bruke samme taktikken på oss her i vesten. Jesaja 24,12-18 snakker om en voldsom plyndring og ødeleggelse i de siste dager. Og jeg tror at det er det som vil skje i den 3. verdenskrig.

Jesaja 24
3 . TØMMES skal Jorden og PLYNDSRES, for Herren har talt dette ord.

Hvis strøm og drivstoff blir borte i fra Norge, da er vi tilbake i «steinalderen». Prøv og tenk hvordan samfunnet ville bli, om dette forsvant.

 

 

Å.L.

Dommer tiden

Dommer-tiden starter da Moses innsatte dommere på anbefaling fra hans svigerfar, Jetro, i 2. Mosebok 18

Her er de ordninger som Moses opprettet.

Josvas bok 24
1. Og Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Og han kalte til seg Israels eldste, dets høvdinger, dets dommere, og dets tilsynsmenn, og de trådde frem for Guds åsyn.

 

Årstall fra Bibelen
Josva døde da han var 110 år gammel     Dom 2,8
Israelittene måtte tjene Kusjan-Risjatajim i 8 år (Kongen i Mesopotamia)    Dom 3,8
Etter Kusjan-Risjatajim hadde landet fred i 40 år    Dom 3,11
Israelittene måtte tjene Elgon, Moabs konge, i 18 år    Dom 3,14
Etter Elgon så hadde landet fred i 80 år    Dom 3,30
Israelittene ble overgitt til Jabin, kanaanitterkongen, i 20 år    Dom 4,3
Etter Jabin hadde landet fred i 40 år    Dom 5,31
Isralittene var under Midjanittene i 7 år    Dom 6,1
Etter Midjanittene hadde landet fred i 40 år    Dom 8,28
Abimelek regjerte som konge i Israel i 3 år    Dom 9,22
Tola var dommer i 23 år    Dom 10,1-2
Ja’ir var dommer i 22 år    Dom 10,3
Israelittene var under Ammonittene og Filisterne i 18 år    Dom 10,8
Israelittene har til nå bodd 300 år i Hesjbon og byene omkring    Dom 11,26
Jeftas datter tok avskjed med sine venninner i 2 mnd før hun skulle dø    Dom 11,37-39
Hvert år og 4 dager i året synger pikene klagesanger over Jeftas datter    Dom 11,40
Jefta var dommer i 6 år    Dom 12,7
Ibsan var dommer etter Jefta og styrte i 7 år    Dom 12,9
Elon var dommer etter Ibsan og styrte i 10 år    Dom 12,11
Etter Elon styrte Abelon i 8 år    Dom 12,14
Israelittene var under Filisterne i 40 år    Dom 13,1
Samson var dommer i 20 år i Filistertiden    Dom 15,20
Samson var dommer i 20 år i Israel    Dom 16,31
No’omi bodde i Moab i 10 år    Rut 1,4
Elkana drog opp til Sjilo hvert år for å ofre til Herren    1.Sam 1,3
Hanna laget hvert år en ny kjortel til Samuel    1.Sam 2,19
Eli var 98 år da han døde    1.Sam 4,15-18
Eli hadde vært dommer i 40 år    1.Sam 4,18
Herrens paktkiste hadde vært i Filisterland i 7 mnd    1.Sam 6,1
Det gikk 20 år fra paktkisten kom til Israel, før israelittene vendte om    1.Sam 7,2

Beregninger

Josva 14,10 Det var gått 45 år siden de sendte ut speidere til å inntak Kana’ans land.
Josva 14,4 Kaleb var 40 år da de sendte ut speidere til Kana’ans land.
Josva 5,6 De gikk 40 år i ørkenen
5.Mosebok 2,14 Det var gått 38 år fra de forlot Kadesj-Barnea

Da brukte de 5 år på å innta Kana’ans land.

1. Kongebok 6
1. I det 480. år etter Israels utgang av Egyptens land, i måneden Siv, det er den 2. måned, i det 4. år etter at Salomo var blitt konge over Israel, begynte han å bygge huset for Herren.

Da gikk det 480 – 4 år til kong Salomo ble konge = 476 år

2. Samuels bok 5
4. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år.

Apostlenes gj. 13
21. Og fra da av begjærte de en konge, og Gud gav dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme, i 40 år.

Josva 5
6. For i 40 år vandret Israels barn i ørkenen, inntil alt folket, krigsfolkene som drog ut av Egypten, var utdødd. De hørte ikke på Herrens røst. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem se det land Herren hadde sverget til deres fedre å ville gi oss; et land som flyter med melk og honning.

40 år i ørkenen + 40 regjeringsår av Saul + 40 regjeringsår av David =120 år

Og da får vi 476 -120 = 356 år som tiden til de går inn i Kana’ans land og til Saul blir konge. Men det begynte et nytt år da de gikk inn i Kana’an (Josva 4,19).

Dommernes bok blir da 355 år lang.

    7     7 år Israel hadde inntatt Kana’ans land og delte ut stammeområdene. (5. Mosebok 2,14) + (Josvas 14,10)
  13    (6 år) når alle i denne alderen var blitt samlet til sine fedre, oppstod en annen periode etter dem Dom 2,10
  21      8 år Mesopotamias konge Kusjan-Risjatajim
  61   40 år Israel
  79   18 år Elgon, Moabs konge
159   80 år Israel
179   20 år Jabin, kanaanitterkongen
219   40 år Israel
226     7 år Midjanittene
266   40 år Israel
284   18 år Ammonittene og Filisterne
295   11 år Israel Jefta 6 år (Hvis de andre 3 skulle være dommere inntil Samson, blir det +5 år) (7+10+8= 25-20 =5 år)
335   40 år Filisterne.  Samson var dommer i 20 år
                  Eli var yppersteprest og dommer i 40 år (Samson var ikke yppersteprest)
                  Israel går til krig mot Filisterne, taper krigen, og mister paktkisten.
     (7mnd) Paktkisten var hos filisterne
355   20 år Under Filisterne, etter at paktkisten var kommet tilbake, og til Saul blir konge.

Men begynte Israel krigen mot Filisterne da Samson døde?

1. Samuels bok 4
9. Ta mot til dere og vær menn, dere Filistrer, forat dere ikke skal komme til å slave for Hebreerne liksom de har slavet for dere! Vær menn og strid!

Her sier Filisteren at Israel har vært underkastet Filisterne, en tid, før krigen da Eli døde.

De 6 årene som er til overs i denne lista, har jeg da plassert i begynnelsen, «da denne slekt var død», fordi da stemmer det med at Mesopotamias konge angrep området, da Egyptens konge døde. Konger, som har vært undertrykt, bruker å angripe, når deres fiende-konge dør, for å bli fri.

 

 

Å.L.

Hvordan tingene fungerer

Adam og Eva levde i velsignelsen, helt til de syndet. Da fikk de del i forbannelsen. Det var konsekvensene av synden, og den har vi enda. Moseloven forteller oss om hva som er rett og galt. Det har blitt noen endringer i forskriftene, men rett og galt har ikke forandret seg. Loven og budene er fortsatt de samme.

Matteus 5
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil himmelen og Jorden forgår, skal ikke en eneste prikk forgå av loven, før alt har skjedd.
19. Den som da bryter et av budene, enn det minste, og lærer menneskene slik, skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som vil gjøre og lære dem, han skal kalles stor i himmelens rike.

Guds lov er en åndelig lov.

Romerbrevet 7
14. Vi vet nemlig at loven er åndelig. Men da jeg er kjøttslig, er jeg solgt under synden.

Når man syndet havnet man under forbannelsen, og før, under den gamle pakt, måtte man bringe et offer, for å dekke over sin synd, og for å komme ut av forbannelsen. Det gjør man ikke nå, for Jesus er vårt offer, for dem som ha valgt ham til Herre i sitt liv. Nå kan vi gå til ham å bekjenne vår synd, for å få tilgivelse for våre synder.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?

1. Johannes 1
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Men se hvor nøye de var mot synden i den gamle pakt.

3. Mosebok 4
13. Dersom det er hele Israels menighet som synder i uaktsomhet mot noe av Herrens bud, så det er skjult for folkets øyne, og de gjør noe som er forbudt å gjøre, og på den måte fører skyld over seg,
14. og så den synd de har gjort blir kjent, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. Den skal de føre frem foran møteteltet,

Det var nok om man syndet i sitt hjerte, for at man skulle få del i synden. Det er det første som skjer når djevelen får innpass hos et menneske.

1. Peters brev 5
8. Vær nøkterne og våk, for deres motstander, Djevelen, brøler som en løve og søker om han kan sluke noen.
9. Stå ham imot, faste i troen(tillit), og vit at de samme lidelser utføres på deres brødre i verden.

1. Johannes brev 3
8. Den som gjør synden, er av Djevelen, for Djevelen var en synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn synliggjort: Forat han skulle bryte Djevelens arbeid.

Hvis noen hadde syndet, skulle man opplyse ham om det, slik at han kunne omvende seg og gjøre opp sin synd.

Matteus 18
15. Men hvis din bror synder mot deg, så gå bort og irettesett ham, han og deg imellom alene.
16. Men hvis han ikke adlyder, så ta med deg en eller to til ham, forat ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå.
17. Men hvis han ikke hører på dem, da si det til menigheten. Men hvis han også ikke hører på menigheten, så la han være for deg som en hedning og toller.

Det handler om å få synden ut av forsamlingen. For hvis det er synd i leiren, så havnet menigheten under forbannelsen. Akan kjente jo godt til disse tingene, da han hadde vært med om pesten som angrep folket, og det var 24 000 stk som døde, fordi de hadde syndet mot Gud, ved å drive hor og holde seg til Ba’al-Peor (4. Mosebok 25). Men allikevel tok han av bannlyst gods, og brakte menigheten under forbannelse (Josvas bok 7).

Se mer om forskjellige måter, på å havne under synd, i Praksis ved oppgjør av synd

Det er derfor Paulus ber lederne i Korint om å kaste, den som har syndet, ut av forsamlingen.

1. Korinterbrev 5
6. Det skrytet deres er ikke bra. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?
7. Rens derfor ut den gamle surdeigen, forat dere kan være en ny deig, akkurat som den som er ugjæret. Og vårt påskelam, Kristus, er nemlig slaktet,
8. så la oss ikke holde høytid med gammel surdeig, ikke med surdeig av ondskap og det skadelige, men med den ugjærede reinhet og sannhet.
9. Jeg skrev til dere i brevet at dere ikke skulle blande dere med horfolk.
10. Det var ikke i hele tatt denne verdens horfolk, eller eiesyke, eller ransmenn, eller avgudsdyrkere. Ellers måtte dere jo gå ut av verden.
11. Men jeg skrev til dere om å ikke blande dere med noen der, hvis det var noen som kalte seg en bror og enten er horkar, eller eiesyk, eller avgudsdyrker, eller en baktaler, eller en fyllik, eller en ransmann, og en slik skal dere heller ikke ete sammen med.
12. Hva har jeg nemlig med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere skal dømme?
13. Men dem som er utenfor, dømmer Gud. Fjern den onde bort fra dere selv.

På Jesu tid, var synet på gudfryktighet og renhet så feil, at de gudfryktige ble kastet ut av forsamlingen.

Johannes 9
22. Dette sa foreldrene hans, fordi de hadde respekt for Jødene. Jødene hadde allerede bestemt at hvis noen bekjente Messias, så skulle han være utestengt fra synagogen.

Lukas 20
46. Se opp for de skriftlærde, de som ønsker å gå omkring i side kapper, elsker hilsninger på torgene, de fremste setene i synagogene, og de fremste setene i selskapene.
47. De som eter opp enkers huser og ber lenge for syns skyld. Disse skal få så mye strengere dom.

Det handlet om å få synden ut av menigheten. Men hvem menighet praktiserer dette i dag? Med å advare mot synden, og kaste folk ut av forsamlingen, hvis de ikke omvender seg? Er det noe rart at det står dårlig til med forsamlingene rundt om i landet? Når det er uoppgjort synd i leiren, da hviler jo forbannelsen over menigheten. Det beste hadde jo vært å få synden ut av synderen, men om ikke det går, da må man få synderen ut av menigheten.

 

 

Å.L.

Tienden

Hva var tidenden?

3. Mosebok 27
30. All landets tiende av jordens frø og av trærnes frukt tilhører Herren. Den er helliget Herren.
31. Vil noen innløse noe av sin tiende, da skal han legge femtedelen til.
32. Og av all tiende av storfe, og av alt det som går under hyrdestaven, hvert tiende stykke, skal være helliget Herren.
33. En skal ikke se etter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det. Bytter en det, da skal både det og det som det byttes med, være hellig. Det skal ikke innløses.

Hvem skulle ha tienden?

4. Mosebok 18
24. For den tiende som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt Levittene til arv. Derfor har jeg sagt til dem at de ikke skal ha noen arv blant Israels barn.
26. Du skal tale til Levittene og si til dem: Når dere tar imot den tiende av Israels barn som jeg har sagt dere skal få av dem som deres arv, da skal dere gi Herren en gave av den; tiendedelen av tienden.

28. Slik skal også dere avgi en gave til Herren av all den tiende som dere får av Israels barn, og denne gave til Herren av deres tiende skal dere gi til Aron, presten.

Levittene, som skulle få tienden, skulle selv også gi tiende, til presten. (Levittene var en av Israels 12 stammer)

Hvordan skulle man gjøre det?

5. Mosebok 14
28. Hvert 3. år skal du legge til side hele tienden av din avling i det år og samle den opp i dine byer,
29. og så skal Levitten komme, for han har intet delstykke eller arv med deg, og den fremmede, den farløse, og enken som bor hos deg, og de skal bli mette, forat Herren din Gud må velsigne deg i alt det arbeid du tar deg fore.

De gav tiende hvert 3. år og det 7. året var et sabbatsår. Da skulle man ikke høste noe. Så det 3. og det 6. året gav man tiende.

Og det som man tok med til den plassen Gud hadde utvalgt, kunne man ete av selv.

5. Mosebok 14
23. Og for Herrens, din Guds, åsyn, på det sted han velger ut for å la sitt navn bo der, skal du ete tienden av ditt korn, din juice, din olje, og det førstefødte av ditt storfe og ditt småfe, forat du kan lære å ha respekt for Herren din Gud alle dager.
24. Men hvis veien er deg for lang, så du ikke makter å føre det dit, fordi det sted Herren din Gud velger ut til å la sitt navn bo der, er for langt borte fra deg, og Herren din Gud har velsignet deg rikelig,
25. så kan du selge det for penger, og pengene skal du knytte inn i et plagg og ta dem med deg til det sted Herren din Gud velger ut.
26. For disse penger skal du så kjøpe alt hva du har lyst til; storfe, småfe, vin og sterk drikk, alt hva ditt hjerte begjærer. Og du skal ete det for Herrens, din Guds, åsyn, og være glad; du og ditt hus.

5. Mosebok 12
17. Hjemme i dine byer må du ikke ete tienden av ditt korn, eller av din juice, eller av din olje, heller ikke det førstefødte av ditt storfe eller av ditt småfe, heller ikke noe av dine løfteoffer, eller dine frivillige offer, eller din hånds gaver.
18. Men for Herrens, din Guds, åsyn, skal du ete det på det sted Herren din Gud utvelger; du, din sønn, din datter, din tjener, din tjenestejente, og Levitten som bor hos deg. Og du skal glede deg for Herrens, din Guds, åsyn, over alt det du har vunnet deg ved ditt arbeid.

5. Mosebok 26
14. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Hva skjedde hvis man ikke gjorde dette?

Profeten Malakia 3
8. Skal et menneske rane fra Gud, siden dere stjeler fra meg? Og dere sier: «Hva har vi stjålet fra deg?» Tienden og de hellige gaver.
9. Forbannelsen har rammet dere, for fra meg raner dere, ja hele folket.
10. Bær hele tienden inn i lagerhuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og test meg på denne måten , sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens dører for å øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.
11. Jeg vil kommandere gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens avling for dere, og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

 

 

Å.L.

Jesu utrolige ætteliste

Kan oversettes slik:

Adam                    Mennesket
Seth                      Satte (seg)
Enosj                    (i en) svak
Kenan                   tilpassnng
Mahalalel              Lovet være Gud
Jared                    (som) stiger ned,
Enok                     oppdrar,
Metusalah            (og) endrer,
Lamek                  (til) meg
Noah                     hvile

Sem                      Minnet (om)
Arpaksad             Verdens undergang
Kenan                  (og) ervervet
Salah                    sittenhet
Eber                     (ble) flyttet
Peleg                    (med) et jordskjelv
Re’u                      (til) vennskap
Serug                   (og) slynget
Nakor                   opp
Tarah                   (til et) opphold
Abraham             (av) en mengde folk
Isak                      (med) latter
Israel (Jakob)            (ved) Guds fyrste

(Kildemateriell: interlinear hebraisk-engelsk oversettelse og illustrrert bibelleksikon)

 

 

Å.L.

TRO

Det finnes mange nyanser av tro i bibelen.

pistis som betyr stole på
pistin som betyr overbevisning
pistos som betyr lydighet (å være tro)
pistei som betyr tillit

Og i de forskjellige bibelutgavene er det ikke gjort rede for dette. I min utgave setter jeg en parentes bak etter ordet tro. Ta foreksempel dette verset i Galaterbrevet.

Galaterbrevet 3
26. Dere er jo alle Guds sønner ved troen(lydighet) på Jesus Kristus.

Her ser vi at vi er alle Guds sønner ved å være tro mot Kristus.
Mens i Jakobs brev kan vi lese at demonene også tror.

Jakobs brev 2
19. Du tror at Gud er èn. Det gjør du rett i. Også demonene tror og skjelver.

Men dette ordet tro, Pistévo, er erkjennelse. De tror på Jesus, men de er ikke tro mot Jesus. De erkjenner at Gud er en, men de adlyder han ikke. Så de plassene hvor det ikke står en parentes etter ordet tro, er det ordet Pistévo som er brukt.

Det kan lese mer om i Djevelens trosforkynnelse

 

 

Å.L.

Vi skal ikke hjem til himmelen i opprykkelsen

 

Jesu gjenkomst er ikke delt i to med en opprykklese og en gjenkomst, slik som Jesuittene har lært oss. Det kan du lese mer om i Endetidsløgnen.

I Matteus kapittel 22,23-33 kommer saddukeerne og spør Jesus ut om de dødes oppstandelse. Men hvor hadde de lært om oppstandelsen fra de døde? Jeg kan ikke se noen annen forklaring enn Esekiels bok, kapittel 37, i det gamle testamentet.

Esekiel 37
13. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver.

1 Tessalonikerbrev 4
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her forkynner mange at vi skal til himmelen, men det er feil. Så hvor skal vi da?

Esekiel 37
12. Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver, og jeg fører dere til Israels land.

Etter dette står det at Jesus skal stå med føttene på Oljeberget, i følge Sakarja 14.
Så da skal vi være med dit.

Da Jesus ble sprut om dette

Matteus 24
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i øst og lyser like til vest, slik skal også menneskesønnens ankomst være.
28. For hvor nemlig de døde er, skal ørnene samles.

Hva mente han med dette: Hvor de døde er, skal ørnene samles?

Åpenbaringen 19
9. Og han sa til meg: Skriv: Salige er de som er innkalt til Lammets bryllupsmåltid. Og han sa til meg: Disse ordene fra Gud er sanne.
17. Og jeg så en engel stå i solen, og han ropte med stor røst og sa til alle fugler som fløy under himmelen: Kom og samle dere til det store Guds måltid,
18. forat dere kan ete kongers kjøtt og kjøtt av tusenmannsoffiserer, kjøtt av sterke, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle både frie og slaver, både små og store.
21. Og de øvrige ble drept med sverdet av ham som sitter på hesten, det som går ut fra hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

Dette er det samme som står i Esekiel

Esekiel 39
17. Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til alle slags fugler og til alle markens dyr: «Samle dere og kom. Samle dere fra alle kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Og dere skal få ete kjøtt og drikke blod.
18. Kjempenes kjøtt skal dere ete, og Jordens fyrsters blod skal dere drikke, som værer, lam, bukker, og okser, alle sammen fóret i Basan.
19. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir fulle, av det slaktoffer som jeg slakter for dere.
20. Dere skal mettes ved mitt bord med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren, Israels Gud.

Ørnene samles i Israel. Det er slaget på Harmageddon. Bryllupsmåltidet er ikke i himmelen.

Esekiel 37
14. Jeg vil gi min Ånd inn i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har talt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Og så kommer Kristi domstol som står omtalt i Matteus 25

Etter dette kommer tusenårsriket.

 

 

Å.L.

Jobs lidelser

Jobs bok 1
6. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, og blant dem kom også Satan.
7. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på Jorden.
8. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på Jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann, som har respekt for Gud og viker fra det onde.
9. Men Satan svarte Herren: Kanskje Job ikke respekterer Gud for ingenting?
10. Har du ikke gjæret om ham og om hans hus, og om alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerninger har du velsignet, og hans flokker har bredt seg vidt utover i landet.
11. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er! Da vil han bestemt si deg farvel like i ditt ansikt.
12. Da sa Herren til Satan: Se, alt som hans er, er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.

13. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus,
14. da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløyde og eselinnene beitet tett ved,
15. da kom Sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
16. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og rammet småfeet og tjenesteguttene og brente dem opp. Bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
17. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte seg i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
18. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus.
19. Da kom det med ett en sterk storm fra andre siden av ørkenen og tok tak i alle husets fire hjørner, så det falt sammen over de unge folk og de omkom. Og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
20. Da reiste Job seg og sønderrev sin kappe, klipte håret av sitt hode, kastet seg ned på jorden, og tilbad
21. og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være lovet!
22. Under alt dette syndet Job ikke, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.

Jobs bok 2
7. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde byller fra fotsålen til hodetoppen.

Det er mange som ikke forstår Jobs lidelser. Men Job hadde en kone som var ugudelig, og barn som ikke brydde seg så mye om Gud.

Job bok 1
1. I landet Us var det en mann som hette Job. Han var en ulastelig og rettskaffen mann, som hadde respekt for Gud og vek fra det onde.

Job selv var rettskaffen og ulastelig

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.
5. Og så ofte en omgang av disse selskaper var til ende, sendte Job bud etter dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Job alltid.

Hvis en far tenker slik om sine barn, så er det vel ikke uten grunn?

Jobs bok 2
9. Da sa hans hustru til ham: Holder du deg ennå like ulastelig? Si Gud farvel og dø!
10. Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Job med sine lepper.

Her kan du se hans Hustrus holdning til Gud.

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.

Job hadde voksne sønner som bodde i eget hus.

Jobs bok 42
10. Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner. Og Herren økte til det dobbelte, det som han gav Job igjen.

Jobs bok 42
12. Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn de første. Og han fikk fjorten tusen får, seks tusen kameler, tusen par okser, og tusen eselinner.
13. Og han fikk sju sønner og tre døtre.

Så får han på nytt sju sønner og tre døtre, men kunne han få det med samme hustru, som hadde voksne sønner fra før av?

Jobs bok 1
2. Han hadde sju sønner og tre døtre.

Hvor lang tid tar det å føde 10 barn, og så blir de voksne. 30 år ? og hvor gammel var hun da hun giftet seg? 15-20 år? Og så skal man føde 10 barn til. Hvor gammel er man da? Er det mulig at dette er samme hustru?

Det man ser her er at Herren rensker ut, de ugudelige i Jobs familie, og så velsigner Job igjen.

Slik var det også med presten Eli, men Eli tok ikke tak i synden slik Job gjorde. Det kan du kan lese mer om i artikkelen: Feil Kjærlighet

Så Job ble angrepet, av den onde, fordi det var synd i leiren. Når Josva gikk til angrep på byen Ai, første gang, kunne han ikke stå seg mot sine fiender, fordi det var synd i leiren.

Josvas bok 7
10. Da sa Herren til Josva: Stå opp! Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?
11. Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste gods. De har stjålet og skjult det stjålne. De har gjemt det blant sine egne ting.
12. Derfor kan ikke Israels barn stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem, for de er selv kommet under bann. Skiller dere dere ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.

Efeserbrevet 5
22. Hustruer, underordne dere under deres egne menn, som for Herren!
23. For mannen er hustruens hode, som Kristus også er menighetens hode, han som er kroppens reddningsmann.

En far bærer ansvaret for sin familie, derfor ble også Job rammet av djevelens angrep.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

 

Tillegg

På hvilken tid levde Job?

Jobs bok 2
11. Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah, og Soar fra Na’ama. Og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medfølelse og trøste ham.

Teman var sønnesønn til Esau

1. Krønikerbok 1
35. Esaus sønner var: Elifas, Re’uel, Je’us, Jaelam, og Korah.
36. Elifas’ sønner var: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna, og Amalek.
45. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes landområde konge i hans sted.

Suah var sønn av Abraham

1. Krønikerbok 1
32. Og de sønner som Abrahams medhustru, Ketura, fødte, var: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak, og Suah.

Na’aman var med i folketellingen som Moses hadde i ørkenen, og av Benjamins ætt.

4. Mosebok 26
40. Belas barn var: Ard og Na’aman. Fra Ardittenes ætt , og fra Na’aman Na’amittenes ætt.
41. Dette var Benjamins barn etter deres ætter, og de av dem som ble mønstret, var: Førtifem tusen, seks hundre.

Navnet stammer nok fra Benjamins barn, men Juda og Benjamin bodde side om side i Israel.

Josvas bok 15
20. Dette var Judas barns stammes arv etter deres ætter.
41. Gederot, Bet-Dagon, Na’ama, og Makkeda, seksten byer med tilhørende landsbyer.

Så da kommer Jobs tre venner fra: Israel, Edom, og Arabia.

Altså levde han på tiden etter at Israel hadde fått sitt land.

 

 

Å.L.

Lester Sumrall

1930. Han begynte å reise som Evangelist 17 år gammel.

1931. Da møtte han Howard Carter. Han drev en bibelskole i England, og var forkynner i pinsebevegelsen.

1932. Han grunnla en kirke i Green Forest, Arkansas.

1934. Fra 21. November reiste han som evangelist til Australia, Java, Singapore, Hong Kong, Kina, Japan, Korea, Sibir, Russland, Polen, Tyskland, Norge, Sverige, og så til England. Han møtte også Howard Carter på en del av disse stedene.

1936. Han ankom England og tilbrakte 2 år der. Her møtte han Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth var læremesteren til Howard Carter.

1939. Da må han forlate Storbritannia på grunn av krigen som nærmet seg, og reiste til USA.

1942. Da reiste Sumrall til Sør-Amerika som evangelist.


(Bildet er hentet fra nettet)
Født: 15.02.1913, New Orleans
Navn: Lester Frank Sumrall
Foreldre: George og Betty Sumrall
Hustru: Louise Layman
Gift: 30.09.1944
Barn: Frank Lester (født 1946), Phillip Stephen (1950), og Peter Andrew (1953)
Yrke: Pastor og Evangelist
Død: 28.04.1996, 83 år gammel

1944. Den 30. september giftet han seg med Louise Layman, som han traff på i Sør-Amerika.

1945. De slår seg ned i Springfield, Missouri.

1946. Etter at de fikk sin første sønn, Frank, flyttet de til South Bend, hvor Sumrall var pastor i en liten kirke i utkanten av byen. Han overtalte kirken til å bygge en bygning i sentrum kalt Calvary Temple , som også ble kalt Lovprisningens katedral . [1] På kort tid økte oppmøtet på gudstjenesten til 2500 personer. Også Oral Roberts ble invitert av Sumrall til å forkynne i denne kirken.

1950. Reiste han til Manila, Filippinene hvor han gjennomførte en rekke Vekkelsesmøter, og deretter grunnla et senter for evangelisering og Bethel Temple.

1953. Etter å ha lært om bestettelsen til Clarita Villanueva, som han hevder å ha utfridd fra to demoner, etablerte han Lovprisningskatedralen i Manila. Og så returnerte han til USA, og tok i økende grad avstand til pinsebevegelsen.

1957. Da grunnla Lester Sumrall Evangelistic Association (LeSEA), som er et kristent kringkastingsselskap, World Harvest Bible College, og World Harvest Magazine.

1963 Nå flyttet Sumrall til South Bend, Indiana, og ble pastor for Christian Center Cathedral of Praise (nå Christian Center Church). Det var rundt denne tiden han trakk seg fra pinsebevegelsen.

1968. Nå begynte han det som skulle bli «World Harvest Missionary Evangelism» radio med FM sendinger, med samtaler, bibelundervisning, og musikk, 24 timer i døgnet.

1972. Da kjøpte han TV-stasjonen til FBC, TV-40

1973. Nå sikret han seg lisensen for det første 24-timers kristne TV-programmet fra Den statlige  Kommunikasjon, FCC, og startet WHMB Christian Television i Noblesville, Indiana.

1976. LeSEA kjøper nå TV-stasjonen av Florida, TV-45 Miami, som han solgte i 1980 til Paul Crouch (TBN).

1977. Nå kjøper han TV-46, som blir hovekontoret deres.

1985. Nå kjøper han TV-47, som er den eldste kristne TV-stasjonen i Tulsa, Oklahoma. Den ble solgt til CTN i 2020. Han kjøper også den eneste kristne radio-kringkasteren som for tiden driver et globalt nettverk av kortbølgeradiosendere, og som ligger i South Carolina, og i Palau, Oceania.

1986. Da kjøpte han TV-14 som betjener alle Hawaii-øyene på Oceanic Cable Channel 11, Oahu, og The Big Island.

1987. Nå etablerte Sumrall en humanitær hjelpeorganisasjon, LeSEA Global Feed the Hungry.

1988. Nå kjøte han ennå en TV-kanal som han solgte til  Bud Paxson i 1995, og ble knyttet til In TV, og som ble kalt for PaxTV i 1998.

1989. Lester Sumrall deltar på en konferanse som ble holdt den 20-22 Juni ved Oral Roberts university. Ledelsen i CBM (Charismatic Bible Ministries) bestod av:
Buckingham, Capps, Cerullo, Cho, Copeland, Crouch, Dortch, Giminez, the Hickeys, Roy Hicks, Sr., Hinn, the Hunters, Lea, MacNutt, Paulk, Price, Savelle, Strang, Lester Sumrall, Synan, Tilton, Treat, Tommy Tyson, Weiner og Ralph Wilkerson. Og disse ble enige om å ikke korrigere hverandres lære. https://www.thebereancall.org/content/new-age-inroads-church

1994. Nå kjøpte han TV-20 i New Orleans

1996. Nå ble Puls FM grunnlagt og sender kristen musikk til Michiana markedet.

Og dette året dør han i April, i South Bend, og da hadde han skrevet over 130 bøker, og etterlot seg 11 TV og Radiostasjoner.

Vurderinger

I denne boken, som Lester Sumrall kom ut med i 1987, sier han at Jerusalem ville bli den rikeste byen på jorden, at felles markedet ville styre Europa, og at det ville bli en atomkrig som involverer Russland og kanskje USA. Og så profeterte han at den største kristne vekkelsen i kirkens historie ville skje: alt i løpet av de siste 13 årene av det 20. århundre. Alle disse spådommene misslyktes.
http://www.sounddoctrine.net/Nick/topical/false_prophets.htm
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Smith Wigglesworth profeterte over Lester Sumrall at det ville komme en mektig vekkelse i endetiden. Han skulle ikke få se den, men Lester skulle på se den. I 1936 ga han en profeti til økumenen David DuPlessis om at: Gud ville utøse pinseopplevelsen for å feie verden, og at DuPlessis ville spille en betydelig rolle i denne bevegelsen.
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

1.21-1.23 minutter, inn i filmen, ber han og sier: Satan vi kommer i mot deg …. osv.
Jesus lærte ikke sine disipler å be på denne måten. Paulus gjorde det ikke. Og ikke vet jeg om noen i det gamle testamentet som gjorde det heller.
For det første så lærer ikke bibelen denne måten å be på.
For det andre «sloss» han mot noen som ikke er der. For det er når kampen er der, at han er der.

Jesus gikk heller ikke rundt å proklamerte seier over ting. Ikke gjorde disiplene det, og ikke gjorde Paulus det heller. Det er noe her som ikke rimer med bibelen.

1.29-1.32 min inn i filmen sier han at et nervesammenbrudd er en demonisk besettelse. Og så sier han videre at jeg kan ikke se at en kristen kan ha et nervesammenbrudd.
     Når økonomien raser, og dine kjære forlater deg, skal det mye til å unngå å få nerveproblemer. Da kan jeg nok gå med på at du er under et demonisk angrep, slik Job var, plaget, men ikke besatt. (Jobs bok kapittel 1-2). Job var ikke besatt, selv om han var plaget og under angrep. Så hvis man får et nervesammenbrudd, er man altså ikke kristen lenger heller. Dette har ikke noe med bibelen å gjøre.

12-18 minutter inn i filmen forteller Lester Sumrall om en åpenbaring han hadde av Djevelen. Og Djevelen sa til Lester: Mitt navn er Apollyon. Men dette stemmer ikke med bibelen.

Apollyon er gresk og betyr «Ødeleggeren».

1.Korinterbrev 10
1. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at alle våre fedre var under skyen, og alle gikk gjennom havet,
9. Heller ikke tålmodighetsprøve Kristus, akkurat som noen tålmodighets-prøvet og gikk fortapt ved slanger.
10. Heller ikke knurre, slik som noen av dem knurret og gikk fortapt av Ødeleggeren.

Og hva sier Gud om denne engelen?

2. Mosebok 23
20. Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg.
21. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham.

Han sier: for mitt navn er i han. Det betyr at Guds karakter er i han. Det er mer enn hva man kan si om Djevelen. Og du kan lese mer om Apollyon her.

Men kanskje du sier at han ble lurt. Da vil jeg spørre. Hvor mange andre ganger har han blitt lurt? Jeg forventer mer av en som har levd med Gud hele livet, og har hatt flere syner, enn dette.

John Todd ser aldri på kristne tv-stasjoner, fordi de fleste mottar pengestøtte fra Illuminati (Lusifer). 22.00-25.00 inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Han så 35 millioner dollar bli levet til disse predikantene, som var med i Full Gospel Bisnessmenn, i en periode på 2 år. (Det var fra 1970-1972) https://www.youtube.com/watch?v=OBS5lSoPsaY

I 1964 startet Illuminatet den karismatiske bevegelsen for å kunne komme med et annet evanglium. New Age-evangeliet. Hensikten var å ødelegge den evangeliske kristne vekkelsen. 1.44-1.54  og inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Dette kan du lese mer om i artikkelen: Er det riktig å advare mot andre «kristne» ?

Jeg har vært på flere møter med Lester Sumrall, og likte hans forkynnelse, men dette likte jeg ikke.

7-8 minutter inn i denne filmen deler han opp Jesu gjenkomst i 2 deler. En opprykkelse og en gjenkomst. Og det stemmer heller ikke med bibelen. Se artikkelen: Endetidsløgnen.

i 2019 startet det rettsaker mellom arvingene, som vil ha kontroll over imperiet, etter Lester Sumrall. Og Lester L. Sumrall hevder at det kan være 1 milliard dollar, i donasjoner, som har strømmet inn i Lester Sumrall Evangelistic Association, siden deres bestefar, Lester Sumrall, døde i 1996.

Organisasjonen «Feed The Hungery» hevder at de har gitt bort 200 millioner dollar, og det er jo fra 1987. Da er det mellom 800-900 USD, som har gått bort i administrasjon, investeringer, og lønninger. Det tilsvarer 35-39 millioner USD pr år. For å få en pekepinne på hvor mye dette dreier seg om, kan vi kanskje sammenligne med Livets Ord. De hadde en omsetning, på slutten av 1990 tallet, på 40 millioner SEK pr år, og etter dagens målestokk i USD, skulle det tilsvare 4 millioner USD. Sammenligningen er ikke korrekt, men det gir oss jo en pekepinne. Og i tillegg til donasjoner, så kommer jo salg, de har hatt, av bøker, sendetid, osv.
https://www.feedthehungry.org/mission
https://eu.southbendtribune.com/story/news/local/2019/06/04/sumrall-cousins-spar-over-multibillion-dollar-christian-media-empire-founded-in-south-bend/46361523/
https://eu.indystar.com/story/news/2019/05/29/cousins-fighting-over-late-lester-sumralls-religious-empire/3751397002/

Dette New Age evangeliet er basert på psykologi. Du kan ha fremgang. Du kan få seier. Du kan bli helbredet. Du kan få velstand. Du kan gå i tro. Du kan være supermann. Det er egoismens evangelium. Det er ikke mye snakk om det å ta opp sitt kors å følge Herren, og å være en tjener. Det å ta opp sitt kors, er rake motsetningen til denne forkynnelsen. Husk hva Jesus sa: Den som vil være stor blant dere, han skal være alles tjener. (Matteus 20,26)  I dette evangeliet, vil du ikke være tjeneren. Du vil ha tjenere, fordi det er du som er på toppen. Du har vendt ditt ansikt mot godene, fremfor Herren.

Du kan lese mer om forførelsen her.

Øverige kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://de.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Broadcasting_Corporation

 

 

Å.L.

De 6 årene i Åpenbaringsboken

Du trodde kanskje at det var 7 år i Åpenbaringsboken. Det er så lett å ta feil, hvis man ikke følger med i timen.

Det blåses i 7 basuner, og i det gamle Israel skulle man blåse i basun, en gang i året, og det var på basundagen.
I 5. Mosebok 31,10-11 påbød Moses at lovboken skulle leses opp på løvhyttefesten hvert 7. år, i sabbatsåret, og dermed brytes det et segl for hvert år.
Skålene med røkelse skulle bæres frem, en gang i året, på Soningsdagen. Og dermed har vi 3 dager i året, Basundagen, Soningsdagen, og Løvhyttefesten, som forekommer i Åpenbaringsboken.

Basundagen var den 01.07, Soningsdagen var den 10.07, og Løvhyttefesten var den 15.07, etter kalenderen som var på Moses’ tid. Og dermed er Basunen det første som skjer i Åpenbaringsboken. (fra kapittel 6 og utover)

Åpenbaringsboken 10
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den sjuende engel høres, når han har planlagt å blåse, er Guds hemmelighet fullført, som han forkynte i gledesbudskapet for sine slaver, profetene.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag.

1. Korinterbrev 15
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.

Du kan også lese om det i artikkelen: Endetidsløgnen

 

Når den første engel blåser i basunen, går det altså et helt år til den neste engelen blåser. Men når den siste engelen blåser, skjer opprykkelsen. Her mangler det siste året. Det begynner med en basun, og opprykkelsen er når den 7. basun blåser. Så det er bare 6 år i Åpenbaringsboken.

 

 

Å.L.

Himmelens gaver til oss

Lukas 17
20. Men da han var blitt spurt av fariseerne om når Guds rike kommer, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke med beskuelse.
21. Heller ikke skal de si: «Se her!», eller: «Se der!» Se, Guds rike er nemlig inne i dere.

Romerne 14
17. Guds rike består nemlig ikke i mat og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i Den Hellige Ånd.

1. Korinter brev 5
20. Guds rike består nemlig ikke i ord, men i kraft.

1. Korinter brev 12
1. Men angående det åndelige, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.
2. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere ført bort av de stumme avguder som dere var drevet av.
3. Derfor bekjentgjør jeg for dere, at ingen som taler i Guds Ånd kan varsle bannlyselse i Jesus. Og ingen makter å si Herre Jesus, uten i Den Hellige Ånd.
4. Og det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5. Og det er forskjellige tjenester, og Herren er den samme.
6. Og det er forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den samme, som arbeider alt i alle.

Ånden har ansvaret for nådegavene
Sønnen har ansvaret for tjenestegavene
Faderen har ansvaret for englene

Når man snakker om salvelsen, så kommer den fra Den Salvede.
Messias er Hebraisk og betyr den salvede, og Kristus er gresk og betyr den salvede.

1. Korinter brev 14
32. Og profetenes ånder er lydige mot profetene.

Slik jeg forstår dette verset, og verset under, så er nådegavene lydige mot tjenestegavene.
Og at nådegavene er ånder som virker under Den Hellige Ånd.

Efeserbrevet 1
16. holder jeg ikke opp med å takke for dere og huske på dere i mine bønner,
17. forat vår Herre Jesu Kristi Gud, majestetens Fader, må gi dere visdom og åpenbarings ånd i kunnskap om ham.

Efeserbrevet 3
7. Og til enhver av oss ble det gitt nåde etter målet av Kristi gave.
8. Derfor sier han: Han steg opp i det høye, tok fanger fra fangenskap, og gav menneskene gaver.

Det er Faderen som har englene

Åpenbaringen 3
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av det levende livs bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Matteus 26
52. Da sier Jesus til ham: Stikk sverdet ditt på plassen sin, for alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.
53. Eller mener du ikke at jeg kan be min Fader, og han vil gi meg mere enn tolv legioner (72000) av engler?

Så når du ber Gud om hjelp, sender han engler for å hjelpe deg.

 

Tjenestegavene

1 Korinter brev 12
28. Og Gud bestemte da noen i menigheten først til apostler, deretter profeter, for det tredje lærere, deretter kraftgjerninger og helbredelsens nådegaver, hjelpetjeneste, forvaltnings-oppgaver, og ulike slag tungespråk.
29. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftgjerninger?
30. Har alle helbredelsens nådegaver? Taler vel alle i tungespråk? Eller tyder vel alle?

Romerbrevet 12
6. Og vi har forskjellige nådegaver etter den nåde som er gitt oss. Enten det er profeti i samsvar med troen(lydighet),
7. eller tjenende i tjenesten, eller den som er lærende i undervisningen,
8. eller den som oppmuntrer i formaningen. Den som deler med seg, gjør det med ærlighet. Den som står foran, gjøre det med iver. Den som gjør barmhjertighet, gjør det med glede.

I alt 7 tjenestegaver
Ordet apostel betyr utsending, altså en Misjonær.
I 1. Korinterbrev 12,28 så ser vi at det er en rekkefølge på tingene.

                        1. Kor 12,28                                                      Rom 12,6-8                                         1.Kor 12,29-30
Misjonær         Apostel                                                              Tjenende                                               Apostel
Profet              Profet                                                                 Profeti                                                    Profet
Lærer              Lærer                                                                 Den som er lærende                             Lærer
Evangelist       Kraftgjerninger                                                   Den som gjør barmhjertighet                Kraftgjerninger
Sjelesørger     Helbredelsens nådegaver og hjelpetjeneste      Den som deler med seg                       Helbredelsens nådegaver
Pastor             Forvaltnings-oppgaver                                        Den som står foran (Hyrde)                 Tydning av tunger
Dommer          Ulike slag tungespråk                                         Den som oppmuntrer i formaningen     Budkskap i tunger

En dommer-tjeneste er ikke det samme som en fordømmelsestjeneste. Paulus formante Efeserne med tårer. Ap.gj. 20,31

Åpenbaringen 5
6. Og jeg så, og se, for tronens midtpunkt og de fire levende skapninger, og for de eldstes midte, stod et Lam som slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, de som er utsendt til hele Jorden.

Lammet som var slaktet er Jesus kristus, og de sju Guds ånder er tjenestegavene.

Efeserbrevet 4
11. Og han gav da noen til apostler, og noen til profeter, og noen til evangelister, og noen til hyrder, og lærere,
12. til de innviddes utrustning, til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi kropp.
13. Inntil vi alle når frem til troens(lydighet) enhet og kunnskapen om Guds Sønn, til fullmoden mannlighet, og til alderens mengde av Kristi oppfyllelse,
14. forat vi ikke lenger skal være barnslige å la oss drive omkring i enhver vind av lærdom ved menneskenes spill i sleiphet med forførelsens kunster.
15. Men vi skal være sann og vokse i kjærlighet, opp til ham i alle ting, han som er hodet, Kristus,
16. av hvem enhver kropp forenes og holdes sammen ved ethvert hjelpende ledd. Etter arbeidet ved mengden av enhvers del, gjør kroppen vekst til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Hensikten med gavene er at vi skal vokse opp til modenhet.

 

Nådegavene

1. Korinter brev 12
7. Men Åndens tilsynekomst gis til det gagnlige.
8. Til en gis nemlig ved Ånden visdoms ord, til en annen kunnskaps ord, i samsvar med den samme Ånden.
9. Til en annen, tro(stole på), ved den samme Ånden. Men til en annen, helbredelsers nådegaver ved den samme Ånden.
10. Men til en annen, virksomhet av kraftgjerninger. Til en annen, profetisk tale. Til en annen, å atskille ånder. Til en annen, ulike slag av tungespråk. Men til en annen, tyding av tungespråk.
11. Men i alt dette arbeider den ene og samme Ånd og fordeler særskilt til enhver ettersom han vil.

I alt 9 nådegaver
3 gaver som åpenbarer noe:    Visdoms ord, Kunnskaps ord, Å atskille ånder.
3 gaver som taler:                     Profetisk tale, Tungetale, Tydning av tunger.
3 gaver som utfører/gjør noe:  Helbredesens nådegaver, Virksomhet av kraftgjerninger, tro.

Og igjen kan man finne en inndeling i 3.

Så under Kraftgjerninger så har du:         Tegn, Under, og Mirakler.
Og under Profeti, så har du:                      Oppmuntring, Formaning, og Trøst 1.kor 14,3
Og under Å adskille ånder, så har du:      Syner, Åpenbaring, og Henrykkelse
Og under Tydning, så har du:                    Tydning av tungetale, tydning av drømmer, og tydning av gåter
Daniel hadde gaven til å tyde drømmer og løse gåter Daniel 5,12
Under Håndspåleggelsens gave, har du:  Helbredelse, gaven til å overføre ånder, gaven til å overføre velsignelse
Når Moses la sine hender på Josva, overførte han noen av nådegavene til Josva 4.Mos 27,18-20 og 5.Mos 34,9
Jakob la sine hender på sine barn, og lyste velsignelser over dem  1.Mos 48,14-20 Og Isak velsignet sine sønner ved håndspåleggelse 1.Mos 27
Under kunnskapens gave, så har du:         kunnskapsord, Du ser det, Du bare vet det
Paulus sa: …jeg ser at det vil være med mishandling og store tap…..denne seilasen vil bli.  Ap.gj. 27,10
Her er to tilfeller der Jesus visste ting på overnaturlig vis Joh 6,61 og 16,19
Under tungetale, så har du:                         Budskap i tunger, tale på andre språk, tale til egen oppbyggelse 
1.kor 12,10/12,30/14,2-5 / Ap.gj 2,4-11

Dette er gaver man kan be Gud om å få, for å tjene i hans rike. Jakob 1,5

 

Det er tydelig at Djevelen fikk med seg noen av disse nådegavene på sin side

I Guds rike har vi profeti                I Djevelens rike har vi spådom
I Guds rike har vi adskille ånder    I Djevelens rike har vi åndemaning, Synsk
I Guds rike har vi kraftgjerninger,   I Djevelens rike har vi trolldom.
I Guds rike har vi helbredelse        I Djevelens rike har vi «healing».
I Guds rike har vi tro                      I Djevelens rike har vi hekskraft.
I Guds rike har vi kunnskaps tale  I Djevelens rike har vi sannsigeri

 

 

Å.L.

Drapsmannen

Det var en gang en mann, som hadde drept en annen mann. Han forsøkte å skjule dette ved å grave ned den drepte mannen. Og så håpet han på at det skulle gå bra, men det ble kjent hva han hadde gjort.

Så han valgte å rømme fra sitt hjem og sin kone. Og han rømte til et annet land. Der gikk han ut i en ørken. Men ute i denne ørkenen traff han på en prest, som bodde der ute i ørkenen. Dette var ikke hvem som helst prest, for denne presten kjente Himmelens Gud. Og denne presten hadde inngått en pakt med Gud, slik som Abraham hadde gjort en gang i tiden. Der fikk han lære å kjenne himmelens Gud. Og årene gikk.

Men så en dag talte himmelens Gud til ham gjennom et syn, og bad han om å reise tilbake til det landet han kom i fra. Men han skulle ikke gå alene, for himmelens Gud lovet å være med han med tegn, under, og mirakler. Og knapt nok har vel noen mann, i historien, blitt brukt av Gud som denne mannen. Han hette Moses. Etter Guds lov, moseloven, skulle han steines, og var skyldig til å dø. Og Guds lov fantes til lenge før Moses. Det kan du lese i 1. Mosebok 26,5 der Abraham fulgte Guds bud, lover, og forskrifter. Men Gud er en nådig og barmhjertig Gud, for den som vender seg til ham. Og han har ikke forandret seg. (Hebreerbrevet 1,12 og 13,8) Men Moses fikk del i forbannelsen, på grunn av sin ugjerning, og det tok 40 år for han å få gjenopprettelse. Og skal man ha gjenopprettelse, så må man erkjenne rett og galt, be Gud om tilgivelse, og omvende seg, så kan Gud begynne å løfte deg opp.

Esekiel 18
21. Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, holder mine bud, og gjør rett og rettferdighet, da skal han i sannhet få leve. Han skal ikke dø.
22. Ingen av de overtramp han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.

Det var derfor Daniel sa til Nebukadnesar

Daniel 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

Det finnes en belønning å få både på godt og på ondt. Så velg da å gjøre det gode. Det at andre gjør en feil, gir ikke deg noen rettighet til også å begå feil.

Han som tidligere var en drapsmann, fikk vende om, og fikk nåde. Og det får alle som erkjenner sine feil og vender om i følge Esekiel.

Men Moses hadde aldri overlevd hvis han hadde blitt utsatt for Paulus’ nådeløse evangelium, slik han var før han ble frelst. Og da hadde vi aldri hatt en lov som kunne fortelle oss om rett og galt.
       Men hva gjorde at Paulus fikk møte Herren? Paulus var dog oppriktig i sine gjerninger, selv om han gjorde feil. Det er noe annet en hva man kan si om de hyklerne, som betalte soldatene penger, for å dekke over oppstandelsen til Jesus (Matteus 28,11-15). Da de ble klar over at de hadde gjort en feil, omvendte de seg ikke. De forsøkte å redde sin prestisje. Det gjorde ikke Paulus. Paulus var ingen hykler (Skuespiller). Han var ekte, selv om han gjorde feil. Og da han ble klar over sine feil, vendte han om, og fikk nåde.

Det var disse hyklerne som døperen Johannes og Jesus kalte for ormeyngel, og det var disse Jesus refset i Matteus 23,1-36. Disse søkte prestisje fremfor det å være ekte.

(Historien om Moses er hentet fra historiefortelleren Josefus og fra Bibelen, og bildet er hentet fra nettet)

 

 

Å.L.

Emanuel Minos

Hans far var utdannet oberst og drev en liten butikk som solgte drikkevarer, i Belgisk Kongo. Og hans sønn, Emauel, ble alvorlig syk. Så han ble fraktet til misjonsstasjonen hvor Tollefsen arbeidet. Der ble han i 2 måneder. Under tiden ble hans mor syk, og det var vanskelig for dem å beholde ham. Så han ble adoptert bort til familien Tollefsen. Emanuel var 4 år på den tiden og ble 1 år på misjonsstasjonen. Og der ble han frelst som 4 åring. Da tiden var over på misjonsmarken, kom de til Oslo i 1930.
        Sommeren 1931, på en misjons-konferanse, i Dals-Ed, i Sverige, talte han for første gang, 5 år gammel. Han lærte å lese som 5 åring og hadde lest ut biblen som 7 åring. Da han var 7 år gammel, reiste han med sine adoptivforeldre på en misjonsreise i gjennom hele USA. Og på et husmøte i Chicago, ble han døpt i Den Hellige Ånd. Han fikk møte alle pinsepionærene, både i USA og Europa. Da 1 år var gått, kom han tilbake til Norge igjen som 8 åring. Hans foreldre reiste overalt i Skandinavia og hadde møter, og han var med hele tiden. I 1936 ble han døpt i vann og tillagt menigheten, i Filadelfia, Oslo.
        Skolen tok han som hjemmearbeid og gikk opp til eksamen som privatist. I 1958 reiste han til Oxford, i Storbritania, og studerte arkologi og egyptologi. 2 år med språkstudier og 5 år ved universitetet. Og så studerte han teologi, i Clarksville, i USA.
https://www.youtube.com/watch?v=6H9CobrtJoo
https://www.wikiwand.com/no/Emanuel_Minos#/overview
https://www.evidenceoffaith.org/nyheter/92342-emanuel-minos-har-fatt-hjemlov/

https://www.youtube.com/watch?v=kHS3EBId_w8
https://www.youtube.com/watch?v=1mnIZxUyDOY

Jesuittene har visst også en avdeling i Oxford universitet, som ble etablert i 1896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Campion_Hall,_Oxford


(Bildene er hentet fra nettet)
Født: 11.06.1925
Far:     Minos (Greker)
Mor:              (Egypter)
Adoptivforeldre:
        Gunnerius og Oddbjørg Tollefsen
Gift: 31.03.1953 med Aase
Barn: 3 barn
Død: 15.11.2014, 89 år gammel

I 1995 ble han tildelt Polarstjerneorden «for sitt kristne, kulturelle og sosiale engasjement i Sverige» av stomesteren, Karl Gustav XVI av Sverige. Polarstjerneordenen er en svensk orden som ble opprettet av kong Fredrik I i 23.02.1748. Den ble ofte tildelt prester som hadde vært riddere av ordenen.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordstern-Orden
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordstjerneordenen

Bøker av Emanuel Minos

  • 1953  Grepet av Gud
  • 1965  Himlenes rike er nær
  • 1979  Jesu rop til syndere
  • 1993  Norge, vend i tide
  • 2001  Fra Reykjavik til Jerusalem
  • 2009  Det har ringt for tredje gang
  • 2014  Når sant skal sies
  • 2018  Tag Plats! Dörrarna stängs

Sitater av Emanuel Minos

Det er Isak som skal ha løfteslandet (8-9 minutter inn i filmen)

Feil. Dette sa Gud til Isak
1. Mosebok 26
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og gjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes

Og dette sa Gud til Jakob
1. Mosebok 28
13. Og se, Herren stod øverst på den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ætt.

Og Jakob endret navn til Israel (1. Mosebok 32,27-28)

Og der på dette Moria fjell. Der var det David 1000 år senere kjøpte stedet av Jesuittene for 600 sekel sølv og gull. Og så kjøpte han dette stedet, og så bygget han Davids stad. (9-11 minutter inn i filmen)

Feil
2. Samuelsbok 5
6. Så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: Du kommer aldri inn her. Blinde og lamme skal drive deg bort med de ord: David kommer aldri inn her.
7. Men David inntok allikevel Sions borg. Det er Davids by.

Det er David som har bygget Jerusalem. Det er han som er grunnleggeren.
(10-11 minutter inn i filmen)
Feil
Esekiel 16
3. og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra Kana’anittenes land. En Amoritt var din far, og en Hetittkvinne din mor.

Jeg forventer mer, av en som hadde lest ut bibelen da han var 7 år gammel, og har virket som evangelist i over 70 år, enn dette. Dette er jo løgn.

Se på fikentreet og alle trær. Når det kommer saft i dets grener, da skal dere vite at sommeren er nær. Fikentreet, jeg har nevnt dette gang på gang, jeg sa det borte på Justøya, jeg vil si det igjen, fikentreet, jødefolket, utdød i 2000 år, spredt blant alle folk på jorden, borte, og så kommer det, for 100 år siden, saft i dets grener. (11-13 minutter inn i filmen)

Fikentreet er ikke et bilde på Israel. Fikentreet er et bilde på at sommeren er nær. Her tar han ting ut av sin sammenheng.
Lukas 21
31. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skjer, vite at Guds rike er nær.

Hva mener han med «alt dette skjer»? Jo det er det han har sagt tidligere i kapittelet, som Krig, hungersnød, jordskjelv, osv. Det står ikke noe om Israel i dette kapitlet.

Etter 2000 år taler Jødene Hebraisk med dialekt. De sier at de samme dialektene som var for 2000 år siden kommer igjen. De forstår ikke hvordan det skjer.
(14-15 minutter inn i filmen)

Er det noen som han huske dette da, 2000 år tilbake i tid, hvilken dialekt de hadde? Desuten var det Eliezer Ben Judah som innførte det Hebraiske språket igjen i befolkningen. Og Samene taler jo også fortsatt samisk, etter at de forlot byen Samos, ved Egeerhavet, ca 400 år før Kristus.

Peter taler om endetiden. Og det skal skje i de siste dagene. Det begynte på pinsefestens dag og endetiden slutter når Jesus kommer igjen. Da er endetiden over. Da går vi inn i den store trengselstiden. (2-3 minutter inn i filmen)

Feil. Her blir de kristne forberedt til å møte den falske Messias. Les mer her.

Matteus 24
26. Altså hvis de sier til dere: «Se, han er i ørkenen, så gå ikke ut. Se, i rommet, ikke tro det.
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i øst og lyser like til vest, slik skal også menneskesønnens ankomst være.

Her sier jo Jesus at den falske Messias skal komme først. Og ved å vente på at Jesus kommer først, vil jo lede folk rett inn i armene på den falske Messias.

Alle kristne, uansett hvilken fløy de tilhørte, skulle få oppleve Åndens nedslag. Og det har vi opplevd, Åndens åpenbarelse. Jeg har til og med vært i et kloster og sett 150 munker som talte i tunger. (17-18 minutter inn i filmen)

Hva sier bibelen om katolikkene?
2.Johannes brev 1

9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.


Katolikkene bekjenner ikke Jesus som sin Herre, de går til Maria. Og hva sier bibelen om det?
Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
2. Korinterbrev 6
15. Og hva samspill har Kristus med Beliar? Eller hvilken andel har den troende med den vantro?

Men de som lever i mørke nå i fjerne og fremmede religioner. Jeg tror Gud skal utgyde sin Ånd over dem også. Dette har jeg aldri sett. Jeg har aldri sett det slik. jeg har bare sett det liksom at ulike kirkesamfunn og så videre, skulle få Åndsutgytelsen. Men Gud gjorde det klart for meg. Og så kom jeg til å huske på hva Duplessis sa. Han sa det samme. Han sa det. Det kommer en tid, sa han, når folk i de aller mørkeste religioner kommer til å få åpenbarelse av Jesus.
(22-23 minutter inn i filmen)

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

 

 

Å.L.

Til dere kjære Lutherske Statskirkefolk

Her kan dere se hvor dere blir lurt.

Vi kan jo begynne med

Bekjennelsen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke, (dette betyr: en hellig katolsk kirke)
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

Ordene «en katolsk kirke» betyr: en alminnelig kirke.
Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 458
https://snl.no/katolsk

Barnedåpen
Markus 16
16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning

Troen er et grunnlag for å bli frelst og for dåpen. En person sa engang til meg at du kan jo ikke vite om et barn tror. Da svarte jeg: Jeg har aldri hørt det bekjenne. Det kan jo ikke snakke engang.
Og dessuten står det videre i vers 14 at troen kommer av forkynnelsen / hørelsen.
Så, hvor mye har et barn sittet under forkynnelsen?

Vet du at Romerne døpte barna sine før Jesus Kristus var født? De gjorde det som et avgudsrituale for å beskytte barna mot trolldom. Og vet du om at Germanerne døpte barna sine før Jesus var født? De gjorde det for å gi barnet et navn. Og så ble det oppnevnt en gudfar og en gudmor for barnet.
Apostolisk dåp av Johannes Warns side 75

Du kan lese mer om dåpen Her

Hviledagen
I år 321 påbød Keiser Konstantin at Søndagen skulle være helligdag istedenfor lørdagen, fordi det var soldyrkelsens dag. Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 468

Romerne var soldyrkere. Og dette var noe Gud var imot.

Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Da Olav Den Hellige steg i land ved Moster sammen med katolske prester, så innførte han loven om Kvite krist. Folket skulle vende seg mot øst og be om at landet skulle gi grøde, og om helse for folket. Osv. (I øst er soloppgangen) Og han satte forbud mot flerkoneri.
(Kristne i trengselstider av Leif Sandsdalen s 125) (Wikipedia)

Olav den hellige var katolitkk, og hadde med seg 4 katolske prester da han steg i land på Moster. Og Norge var katolsk i 500 år, frem til grevefeiden i Danmark. Det var krigen mellom katolikkene mot protestantene, som startet i år 1537. Kongen og protestantene vant krigen, og da beslagla kongen alle de katolske godsene i Norge og i Danmark. (Norge var under Danmark på denne tiden)

Så søndagen er soldagen, og er ikke den hviledagen som Gud innsatte, Sabbaten.
Og du kan lese mer om Sabbaten Her

Kirkens vranglære
En artikkel av Åge Samuelsen, som du kan lese her.

Medlemsjuks
Den Norske Kirke hadde et såkalt kræsj i databasen sin, som gjorde at de fikk et langt større antall medlemmer. Og de tjente 400 kr. pr. ekstra medlem i 2007. Dette prøvde også Den Katolske Kirke seg på, men ble dømt for bedrageri i 2019. Men det ble ikke Den Norske Kirke. De fikk nok noen millioner ekstra i statskirke-kassen der.
https://www.dagsavisen.no/kultur/2011/08/17/min-gud-hvorfor-forlater-du-meg-aldri/
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article664832.ece
https://www.nrk.no/nyheter/medlemsjuks-i-oslo-katolske-kirke-1.12021644

Merkedager i kirkeåret

2. Februar
Lysmesse, Kyndelmesse, eller Jesu frembæring i templet, den kommer 40 dager etter Jul. https://snl.no/kyndelsmesse

Men dette er jo feil i hendhold til loven. Guttebarnet skulle omskjæres på den 8. dag og så skulle moren holde seg inne i 33 dager, før man skulle bære frem et offer i templet. Dette er jo 41 dager. Da kunne hun ha vært i templet, med offergaven, den 42. dagen, men for de som bodde lengre vekk fra templet, enn en dagsreise, så ble jo dette senere. (3. Mosebok 12,2-8) Og fra 25. desember til 2. februar er det bare 39 dager.

Dette er bare en forkledning av den hedenske feiringen av Imbolc, hvor man feirer den keltiske ildstedsgudinnen Brighid, Jomfruens festival. Stearinlys er tent og plassert i hvert rom i huset for å hedre solens gjenfødelse. En yppersteprestinne kan bære en krone av lys (stearinlys) for å symbolisere gudinnens retur til hennes jomfruaspekt. https://wicca.com/pagan-holidays/imbolc.html
Og dette er også Egypternes feiring av gudinnen Isis https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/

Påskedagen
Det er dagen der Jesus Kristus stod opp i fra graven.

Men det er feil, han stod opp en uke senere, og det kan du lese mer om her.

Dette er ikke noe annet enn feiringen av Ostara, vårjevndøgn, som feires dagen etter fullmåne. Der tenner man bål og feirer sol oppgangen. Ostara var den gode gudinne som forvandlet en fugl til en hare, slik at den kunne hente en skorpion til å beseire den onde Orion, som bare ødela eggene hennes. Men haren savnet få voldsomt å legge egg, og fikk derfor tillatelse til å legge egg en gang i året, påskeegget.
https://www.klartale.no/verden/2013/03/29/derfor-kommer-paskeharen/
https://www.learnreligions.com/all-about-ostara-the-spring-equinox-2562471
https://www.goddess-guide.com/ostara.html

1. Mai
Valborgnatten. Dette er feiringen av St.Valborg. Dette ble feiret med en bålbrenning som skulle holde onde makter borte. https://no.wikipedia.org/wiki/Valborgsnatten

Nei, dette er egentlig feiringen av den hedenske Beltane. Navnet Beltane betyr «Bels ild». Belinos (eller Belenus) er navnet på den keltiske solguden. Folk ville danse rundt bålet for renselse og fruktbarhetsvelsignelser. Noen ganger hoppet par gjennom en ild sammen for å forplikte seg til hverandre. Tradisjonelt, under festivalen, ville alle branner i et samfunn være slukket og bare bålet, tent til ære for Bel, ville brenne.
https://wicca.com/pagan-holidays/beltane.html

Pinse
Dette er en feiring av at Den Hellige Ånd ble utgytt over forsamlingen.

Denne dagen feires som en fullmåne-feiring av hedningene. Når Påsken flyttes, for at det skal stemme med fullmåne, da stemmer det også med fullmåne i Pinsen. https://www.learnreligions.com/pagan-wiccan-calendar-4110202

Jesaja 1
13. Kom ikke mere frem med tomt matoffer! Det er meg en vederstyggelig røkelse, både ved månedskifte, sabbat, og festlig sammenkomst. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen.
14. Deres månedskifter og fester hater min sjel, for de er blitt meg en byrde. Jeg er trett av dem.

24. Juni
St. Hans. Denne dagen skal være til minne om Døperen Johannes sin fødselsdag. https://no.wikipedia.org/wiki/Sankthans

Men det er ikke derfor denne feiringen har vært fra gammelt av. Den heter egentlig Litha. Det er en hedensk skikk som feires da sola snur, altså en solfeiring. Midtsommeraften kalles det på svensk. Bålbrenningen er keltisk, og skulle holde troll og demoner borte fra buskapen.
https://norge.sandalsand.net/hvorfor-og-hvordan-feirer-vi-st-hans/
Det er flere måter å feire Midsommer på.  https://www.learnreligions.com/litha-rites-and-rituals-2561483

31. juli – 1. august
St. Peter i lenkers dag som er til minne om St. Peters mirakuløse utfrielse fra fengselet. https://en.wikipedia.org/wiki/Lammas

Feil, Peter var fengslet, av Herodis, i påsken (Apostlenes gj. 12,3-4)

Brødmessedagen (Lammas) er nok en forkledd, hedensk, feiring, og heter egentlig Lughnasadh. Lughnasadh betyr begravelsesspillene til Lugh (uttales Loo), og refererer til Lugh, solguden. Begravelsen er imidlertid ikke hans egen, men begravelseslekene han arrangerer til ære for fostermoren Tailte. Når høsten begynner, går den keltiske solguden inn i sin alderdom, men er ennå ikke død. Guden mister, symbolsk, noe av sin styrke når solen står opp, lenger i sør, hver dag, og nettene blir lengre.
https://wicca.com/pagan-holidays/lughnasadh.html
https://www.learnreligions.com/history-of-the-lammas-harvest-celebration-2562170

20. – 23. september
Høstakkefest. Man feirer nå høsttakkefest på søndagen før eller etter mikkelsmesse, Man skulle da takke Gud for maten man fikk fra marken. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er egentlig feiringen av det hedenske Mabon, høstjevndøgn. Da takker vi også det avtagende sollyset, når vi lagrer høsten vår av årets avlinger. Druidene kaller denne feiringen, Mea’n Fo’mhair, og hedrer Den grønne mannen, skogens gud, ved å ofre drikkoffer til trær. https://www.wicca.com/pagan-holidays/mabon.html 
Dette var også en Bacchusfestival. https://www.celebratepaganholidays.com/fall/roman-festival-of-bacchus
Og her har du 10 måter å feire Mabon på. https://www.learnreligions.com/ways-to-celebrate-mabon-2562310

29. September
Mikkelsmesse. Den feirer man til minne om erkeengelen Mikal, og noen feirer også til minne om erkeengelen Gabriel og Rafael. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er engledyrkelse, og hva sier bibelen om dette?

Lukas 2
13. Og plutselig var det sammen med engelen en mengde av himmelens hær som lovet Gud og sa:
14. Ære i høyeste til Gud, og fred på Jorden i menneskers velbehag.

5. Mosebok 4
15. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært, for dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb midt ut av ilden,
19. og at du ikke, når du løfter dine øyne opp til himmelen og ser solen, månen, stjernene, og hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker dem; de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

31. Oktober
Alle Helgens dag (halloween) Dette er en feiring for de døde. De dødes dag. Opp igjennom hele middelalderen var det en utbredt oppfatning at sjelene som var i skjærsilden, kunne vise seg på denne dagen som spøkelser, hekser, padder etc. for folk som hadde behandlet dem dårlig i løpet av livet.
New Catholic Encyclopedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween / https://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween

Men bibelen sier

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

5. Mosebok 18
10. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår i skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann,
11. ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Dette er egentlig feiringen av Samhain. Det hedinske nyttår. Det er den tiden på året da jorden har dødd og gått i dvale. Dette er tiden da sløret mellom vår verden og ånderiket er tynt, så det er den perfekte tiden på året for å få kontakt med de døde.  Samhain er syklusen av død og gjenfødelse. Mumming og guising var en del av festivalen fra i det minste tidlig moderne tid, der folk gikk dør-til-dør i kostyme og resiterte vers i bytte mot mat.
https://www.learnreligions.com/all-about-samhain-2562691
https://en.wikipedia.org/wiki/Samhain

13. Desember
Lucia feiringen. Dette er en okkult feiring som har blitt knyttet til en kvinne som døde på 300 tallet.
Her har du et utdrag av den okkulte feiringen.

Lussinatten kom Lussi for å kontrollere at arbeidet til julefeiringen var i rute. Alt grovarbeidet til jul som tresking og spinning skulle være ferdig til Lussinatten og ølbryggingen måtte være i gang. Lussi kontrollerer at julematen lages og fristene overholdes. Hun smakte på juleølet, kom med kakespaden, bivånte lefsebakinga i eldhuset og ropte ned i skorsteinspipa: «Inkje bryggja, inkje baga, inkje store eld hava!» https://brodogkorn.no/wp-content/uploads/sites/51/2016/11/Bakjulpaskolen_HvorforfeirerviLucia.pdf

Dette var den eneste dagen i året hvor dyr kunne snakke med hverandre, men de feirer det på samme måte som Imbolc, med hvite kapper og lys på hode. https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/ / https://www.wikiwand.com/no/Lussi

Hvis de virkelig ville ha feiret Lucia, så kunne de ha valgt alle andre måter å feire på, enn en okkult praksis.

Advent feiringen
Det er de fire siste søndagene før den 25. Desember. Røttene går tilbake til oldtiden da de feiret tiden for vinterjevndøgn. Kransen eller sirkelen er et symbol på evigheten og magiens kraft som ikke går i stykker eller forsvinner. Det ble antatt at slike hellige kranser kunne låse bort alle onde ånder. I følge den keltiske troen er vinterjevndøgn en feiring av lysets gjenfødelse.
https://kristalycsakra.hu/index.php/aktualis-valtozasok/225-advent-miszteriuma-1-hethttps://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kupala

25. Desember
Jul. Yule er det gammelengelske ordet for Jul , det vil si markeringa av Vintersolverv. Feiringen er lagt til den 25. Desember fordi det var avguden Mithras’ fødselsdag. I og med at det neste døgnet begynte ved solnedgang, er også aften den 24. egentlig den 25. Desember. Du må ikke tro at hyrdene på Betlehemsmarka satt ute i snøføyka og gjette sauer. (Lukas 2,8-20)  Og Jesus, og disiplene, gikk ikke rundt juletreet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Yule
https://no.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten

En kvist kristtorn ble holdt nær døren hele året som en konstant invitasjon til hell til å besøke beboerne. Misteltein ble også hengt opp som dekorasjon. Den representerte frøet til det guddommelige, og midtvinteren reiste druidene dypt inn i skogen for å høste det.
     Mange skikker skapt rundt julen identifiseres med julen i dag. Hvis du dekorerer hjemmet ditt med et juletre, kristtorn eller stearinlys, følger du noen av disse gamle tradisjonene
     Yule-symboler som julestjerner, furukongler og til og med en dekorert julestokk i nærheten bidrar til stemningen.
     Når du er klar, sett på litt beroligende musikk assosiert med sabbaten og ritualet ditt. Gå inn i den stående steinsirkelen og lukk med 12. stein.
     Ring kvartaler, start med å tenne gult lys i øst:
«Luftens krefter, gå ut fra mørket, gå inn i sirkelen min, mens mørket gir vei for lys. Ta med deg essensen av furutrær, Minn meg om våren når jeg møter solvervsnatten.» 
https://wicca.com/pagan-holidays/yule.html

Symboler

Øyet som ser alt.  Horus, det altseende øye. Dette er en av Egyptens guder.

 

 

Dette er et okkult symbol. Horus ble tilbedt av både Egypterne og Romerne. Og det er også som et frimurersymbol. Men hva har den på altertavla å gjøre?
https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Kirkeskipet
RA var en av Egyptens guder som rodde i et solskip over himmelen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Ra_(gud)
Han var også solguden. Og i kirken har det vært tradisjon å begrave den døde med hodet vendt mot øst. https://snl.no/d%C3%B8dsritualer_-_kristendommen

Dette er soltilbedelse.
Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Her har du Jesus som solguden. Hvor mange varianter finnes det ikke av den?

Nadverds-platen dere tar er laget rund som et bilde på solguden, i følge Doc Marquis 1 time og 44 minutter ut i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

Obelisken, som er brukt i det okkulte, er avbildet på kirketårnet i de norske kirker  16-19 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s
Obelisken finnes også hos frimurerne. Hva har den med kirken å gjøre?

Fiskesymbolet
Hatmehit var en Egyptisk gud som tradisjonelt var avbildet enten som en fisk, eller en kvinne med et fiskeemblem, eller en krone på hodet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatmehit
Hos filisterne hette fiskeguden Dargon.

Dødspraksisen
De dødes menighet. Orisis var den Egyptiske guden i dødsriket.
https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris
Hvem av dere bygger et hus med å legge de døde rundt huset? Eller bygger en menighet og legger de døde rundt lokalet? I eldre dager begravde man til og med de døde inne i kirken. Er ikke dette tilbedelse av de døde?
Men bibelen sier:

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Kirkebygningen
Kirken er jo ofte formet som et kors innvendig. Når du da kommer inn kirkedøren og opp midtgangen, så trår du korset under din fot. Har du tenkt på dette?

Trikvetra
Det er jo symbolet på treenigheten i følge kirkens symboler.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristne_symboler
Men det samme symbolet brukes i det okkulte og heter Triquetra og er et bilde på Jomfruen, Moren, og Kronen.
https://www.angelicalbalance.com/spirituality/triquetra-spiritual-meaning/
Og det har flere meninger:

I Wicca representerer triquetra sinnet, kroppen og ånden . Dette symbolet tar til orde for en balanse mellom de tre dimensjonene av kroppen vår. Hvis vi noen gang skal oppnå åndelig oppvåkning, må vi lære å skape en balanse mellom sinn, kropp og ånd. I tillegg til dette må vi lære å pleie dem åndelig.

Triquetra-symbolet i hekseri representerer også naturens kraft , og hvor sammenkoblet de er. Landet, havet og luften henger sammen, og vi må også innse at vi er knyttet til naturens 3 dimensjoner. vi må lære å finne balansen i kroppen vår; fordi det vil hjelpe oss å spare nok energi til trolldomspraksis.

Alterringen
Hvor vi bøyer oss oss innfor det hellige. Den er formet som en halvmåne. Blant de Egyptiske gudene var halvmånen en gud som hette Khonsu
https://en.wikipedia.org/wiki/Khonsu

Den er også et symbol for Islam, samt andre religioner. Og til og med Jomfru Maria.
https://no.wikipedia.org/wiki/Halvm%C3%A5ne

(Bildene er hentet fra nettet)

Er alle disse okkulte symbolene i Kirken tilfeldig ? Det er jo litt mange til å være tilfeldig. Hva sier bibelen om dette da?

5. Mosebok 17
2. Dersom der i ditt samfunn, i en av de byer som Herren din Gud gir deg, finnes en mann eller kvinne som gjør det som er ondt i Herrens, din Guds, øyne, så han bryter hans pakt,
3. og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilber dem, eller solen, eller månen, eller hele himmelens hær,
4. og dette blir meldt deg, og du får høre om det, da skal du nøye granske saken. Og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i Israel,
5. da skal du føre den mann eller den kvinne som har gjort denne onde gjerning ut til byens port, og enten det er mann eller kvinne, skal du steine dem, så de dør.
6. Etter to eller tre vitners utsagn skal den miste livet som skal dø. Han skal ikke avlives bare etter ett vitnes utsagn.

I den gamle pakt skulle de utryddes. Gud aksepterte ikke dette. Ved å dyrke andre guder kommer man under forbannelse. Du kan lese mer om det Her.

Medlemsskap i Kirkens verdensråd

Det er mange kirkesamfunn, som gjennom kirkens verdensråd, gav penger til kommunistenes gerilja i Afrika. Og når de kom til makten, fengslet og drepte de alle de kristne. Mocambique og Angola er de beste eksempler på dette. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s.133)

Generalserkretæren i Kirkens verdensråd hette Castro. Og han skrev til Gorbatsjov og sa: «Kommunismen og Kristendommen arbeider mot det samme mål». (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

I sitt kommunistiske manifest skrev Karl Marx at målet med kommunismen er å avskaffe all religion og all moral. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

Å.L.

Falske syner om Krig

Henry Gruver så i et syn, fra 1985, byene på østkysten av Usa bli truffet av bomber fra ubåter. Han så også at radiotårnene ble ødelagt, slik at vi ikke visste om at Russerne kom. Men i dag er det radar og satellitter som overvåker og ser aktiviteten av fly og båter.
http://theprophecycenter.com/henry-gruver/

Både Dumitru Duduman, og A.A. Allen, så New Yorks ødeleggelse, men det er et problem med dette.
https://www.ubm1.org/?page=dumitru_duduman-5#russians
https://www.ambassadorwarrior4christ.com/single-post/2018/05/05/AA-Allens-Vision-Of-The-Fall-Destruction-Of-America

Se nøye på dette bildet.

Her ser dere fiberkablene som går på havbunnen. Store deler av dem går ut fra New York og Los Angeles.

Dette er det systemet som Antikrist skal bruke, og som står nevnt i Åpenbaringsboken. Hvis disse plassene bombes, da virker ikke systemet til antikrist.

Åpenbaringsboken 13
17. Og så at ingen maktet å kjøpe eller selge, uten å ha merket, eller dyrets navn, eller dets navns tall.
18. Her er visdom. Den som har forstand, kan regne ut dyrets tall. Det er nemlig et menneskes tall, og dets tall er 666.

Johannes var jøde og så dette på hebraisk. Og så oversetter han til gresk. Dette viser han i Åp. 9,11 og i Åp. 16,16. Dette tallet som er oversatt som 666 på gresk, blir www på hebraisk. (https://snl.no/hebraisk_-_alfabet + https://no.abcdef.wiki/wiki/Hebrew_numerals) Altså Word Wide Web (Internett). Internett er det nye betalingssystemet som Johannes så den gangen. Og hvis dette bombes, virker ikke systemet til Antikrist.

Er synene, som disse tre personene har hatt, bare en propaganda slik at USA kan forsvare å opprettholde en stor våpenproduksjon?

Er disse synene fabrikkert for å forsvare at USA skal overta hele verden?

I Sions Vise Protokoller, som Adam Waishaupt brukte, når de stiftet Illuminati i 1776, står det at de skal bruke USA, som et springbrett, for å ta resten av verden.

Og I dag har USA ca 4000 militærbaser i USA, og ca 1000 militærbaser i resten av verden.
https://www.youtube.com/watch?v=4_DsGu5Egnw

I dag ødelegges økonomien for små firma og de store overtar. Er det slik de overtar styringen av resten av verden?  Og når det gjelder krig, skal USA komme som en reddende engel, slik Stalin gjorde, for de som ble angrepet av Hitler?

Apropos: Når det gjelder betalingssystemet i Åp. 13,17 så ser vi at det er 3 måter å betale på. Merket, dyrets navn, og dyrets tall. Når man handler med dyrets navn, så ser jeg for meg, at man den gangen, handlet på en godseiers navn, med å skrive det på han, og at dette kan tilsvare bankkort / sjekk i dag.

Så jeg ser disse 3 måtene å handle på som det Johannes så dengang:  Merket (Chipen), Navn (Bankkort), og tall (Internett),
Men det er bare Merket, og tilbedelse av dyret og dets bilde, som det advares mot i Åp.14,9

 

 

Å.L.

Israels vandring fra Gosen til Horeb

Farao sier til Josef at hans slekt skal få bo i den beste delen av landet, i Gosen. (1. Mosebok 47,6)
Og der bodde de da de utvandret fra Egypt (2. Mosebok 8,22)
Og der hadde de bygget en by som hette Ra’amses, som de drog ut i fra. (4. Mosebok 33,3)

De drog fra Ra’amses til Sukkot. (4. Mosebok 33,5) og sukkot betyr løvhytter.

I de egyptiske bokrullene fra Manuskriptenes bok finner vi følgene:

MAN: 6: 26 På syv dager reiste de forbannede til Remwar, ved Remwar vann. De krysset den hissende villmarken mens åsene smeltet rundt dem; over ble himmelen revet av lyn. De ble drevet av terror, men føttene ble viklet inn i landet, og ørkenen lukket dem inn. De kjente ikke veien, for intet tegn var konstant foran dem.

MAN: 6: 27 De vendte seg for Noshari og stoppet ved stedet Shokoth, ved steinbruddet. De passerte Mahas farvann og kom ved dalen Pikaroth, nord for Mara. De kom opp mot vannet som blokkerte deres vei, og deres hjerte var fortvilet. Natten var en natt av redsel og frykt, for det var et høyt stønn over, og svarte vinder fra underverdenen ble løst, og ild sprang opp fra bakken. Hjertene til slaverne krympet i dem, for de visste at faraos vrede fulgte dem og at det ikke var noen måte å unnslippe. De kastet overgrep mot de som ledet dem; merkelige ritualer ble utført langs kysten den kvelden. Slaverne omstridt seg imellom, og det var vold.

De drog frem i 7 dager til Sukkot (Løvhytter), og i 7 dager skal israel feire løvhyttefesten (3. Mosebok 23,39-44)
Men her i Manuskriptenes bok ser vi at Sukkot ligger ved steibruddet, og steibruddet lå ved Remwar vann. Jeg slo opp på steinbruddene i Egypt for å se om noen kunne passe ved et vann.

(hentet fra https://per-storemyr.net/2012/12/23/ten-quarries-of-ancient-egypt-2-rod-el-gamra-dolerite-porphyry-quarry/)
Steinbruddet som er nummer 2 oven i fra og ned, ligger ved et vann og heter Widan el-Faras. Uansett i hvilken del av det fruktbare området Ra’amses lå, så er det ca 24 mil dit. 24 mil / 7 dager = ca 3,5 mil til dagen. Og hvis de gikk i 15 timer pr dag, blir det 2,3 km pr. time. Ved rask gange, gikk jeg 4,5 km på en time, men disse hadde med seg dyr og barn, så jeg vil anta at det kan stemme med 2,3 km pr time. De som tidligere har plassert Gosen på kartet, har plassert det i den nordre delen av  det grønne området. Men jeg ser ikke noen hensikt i å krysse Nilen 2 ganger, så jeg vil plassere Gosen i den sørlige delen av det grønne området, og at det kanskje var en bro, som gikk over Nilen, ved dette steinbruddet, at det var derfor de gikk dit. Nilen var jo full av krokodiller, og var derfor vanskelig å krysse. Han sier også i Manuskriptenes bok at de passerte Mahas farvann. Mahas var en stamme i Nubia (https://en.wikipedia.org/wiki/Mahas)

Fra Sukkot drog de til Etam, og så videre til Pi-Hakirot (Engenes sted) (4. Mosebok 33,6-7)  I Manuskriptenes bok 6,27 ser vi at Pi-Hakirot lå i en dal. Så jeg vil tro at de fulgte, det som i dag er en bilvei, ned til Det Røde Hav.

4. Mosebok 33
8. Og de drog fra Hakirot og gikk gjennom havet til ørkenen. Og de drog 3 dagsreiser i Etams ørken og leiret seg i Mara.

Her finner vi Etam ørkenen på begge sider av Det Røde Hav. Både i 4. Mosebok 33,7 og 33,8. Og de gikk 3 dager til de kom til ørkenen Sjur (Klippeørkenen) (2. Mosebok 15,22)  Og så går de gjennom klippeørkenen til Det Røde Hav igjen (4. Mosebok 33,10)  Da vil jeg tro at de fulgte den ruten som i dag er en bilvei frem til Nueiba.

Da blir kartet seendes ut slik som nedenfor.

Men hvor er fjellet Horeb, Sinai Fjell?
Paulus sier at Sinai-fjell lå i Arabia (Galaterbrevet 4,25)
Elia gikk 1 dag ut i ørkenen fra Karmel og deretter gikk han i 40 dager for å komme til Sinai-fjell. (1. Kongebok 19,3-8)
Moses og folket kom til Refidim. Det var der Moses slo på klippen og folket fikk vann. Men klippen som Moses slo på var Horeb, og det var der de stred mot Amalekittene (2. Mosebok 17,1, og 6 og 8)  Etter at de hadde fått vann fra Horeb, drog de enda avgårde til Sinai-fjell (2. Mosebok 19,1-2)
Da Moses holder sin tale midt imot Jeriko ved jordan, sier han at de er 11 dagsreiser fra Horeb (5. Mosebok 1,1-2)  Og her kan vi se at Horeb ligger både i Paran-ørkenen og i Sinai. (5. Mosebok 33,2)
Da er det dette som er Horeb, for det er ca 10 mil fra Jordan til dette fjellet. Men det er litt vanskeligere terreng der, så de ville nok har brukt litt lengre tid på å gå de milene.

Men profeten Elia gikk i 40 dager fra Karmel og det er ca 30 mil til Eilat, ved Det Røde Hav. Og det kan jo være litt vanskelig terreng dit, så si at han gikk 1,5 mil til dagen. Da ville han bruke 20 dager til Eilat. Da er nok dette Sinai-fjell.

Moses og folket hadde brukt 1 måned til å komme til ørkenen Sin (2. Mosebok 16,1)
Og de hadde brukt 3 måneder fra Ra’amses til Sinai-fjell (2. Mosebok 19,1)

 

 

Å.L.

Persia-rikets tid

  1. år

Det året Kyros og Kambyses inntar Babylon, blir det første året med annet styre over Jødene. (Josefus side 187) (Daniel 6,1-2 og Daniel 8,1-3 og 20)
Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
Jødene får lov til å vende hjem igjen, etter at Jerusalem hadde ligget øde i 70 år. (2. Krøniker bok 36,22) (Esras bok 1,1-11) Jeremia 29,10) (Daniels bok 9,2) (Josefus side 187)

  2. år

Kyros og Kambyses går til angrep på Egypt  (Josefus side 188) + (Herodotus 7. bok 1-4) – (Jeremia 29,12-15)
Psammenitus, Farao i Egypt, blir drept etter å ha regjert i 6 mnd. (Herodotus 3. bok 14)
Jødene begynte å bygge på templet etter at de var kommet tilbake til Jerusalem. (Esras bok 3,8-10)
Herrens ord kommer til Profeten Sakarja om at de skulle vende om og ikke være som sine fedre (08) (Sakarja 1,1-6)
Herrens ord kommer til Sakarja om at han er vred på de land som hjalp til med ulykken mot Jerusalem, og nå vil Herren trøste sitt folk. (Jødisk 24.11) (Sakarja 1,7-2,17)
Sakarja får se Josva, Josadaks sønn, bli innsatt som yppersteprest, av Herren, i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 3,1-10)
Herrens ord til Serubabel som Sakarja får i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 4,1-14)
Sakarja får se forbannelsen for dem som stjeler, og dem som bedrar  (Jødisk 24.11) (Sakarja 5,1-4)

  5. år

Kambyses får et klagebrev på jødene og han ber dem om å stanse arbeidet på templet i Jerusalem (Esras bok 4,17-24) (Josefus side 188) (Kambyses)

Sakarja 4
5. Og engelen som talte med meg, svarte: Vet du ikke hva dette er? Jeg sa: Nei, herre!
6. Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.
7. Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen frem under høye rop: NÅDE, være med den!

  6. år

Kyros dør i krigen mot Massagete og kampen om tronen starter (Kyros) (Kambyses)
Magierne forsøker å overta riket ved å utgi seg som Smerdis, sønn av Kyros (7mnd) (Herodotus 3. bok 61-66)
Kambyses dør på vei hjem samme året (Josefus side 188) (Herodotus 3. bok 61-66) (Kambyses)

  7. år

Oha og 6 andre beiseirer Magierne (Herodotus 3. bok 61-88)
Oha blir hersker over det Persiske riket (Oha)
Oha slår ned opprør i riket (Oha)

  8. år

Oha slår ned mer opprør i riket (Oha)

  9. år

Oha inntar Babylon (Oha)
Dronning Vasti gjør opprør mot kongen (Oha) (Josefus side 196) (Esters bok 1,9-22) 

11. år

Oha går til krig mot Skytherne, men må vende tilbake uten å få til noe (Oha)

12. år

Persiske ambassadører kommer til Amyntas (forfaren til Aleksander den store) for å be om jord og vann i forbindelse med krigen mot Paeonianerne. Perserne oppfører seg så dårlig at Aleksander I  får dem drept. (Herodotus 5. bok 17-22)

13. år

Ester blir Dronning i Persia-riket (Oha)

15. år

Perserne går til krig mot Naxos, men blir forrådt og klarer ikke å utrette noe. (Oha)

16. år

Perserne brenner de greske templene. (Herodotus 5. bok 102) (Oha)
Perserne beleiret byene på Kypros, og inntok dem. (Herotodus 5. bok 112-126) (Oha)

17. år

Haman, en amalekitt, blir satt til å styre riket. (Esters bok 3,1) (Josefus side 197) (Oha)
Perserne vinner sjøslaget mot Histiaeus. (Herodotus 6. bok 8-18) (Oha)

18. år

Haman blir hengt og Mordekai får komme frem for kongen, og da var det gått 97 år siden han ble bortført.  (Esters bok 2,6 og 3,7 og 8,9) + (Jeremia 29,10) + (2.Kongebok 24,8-18) + (Jeremia 52,31) + (Josefus side 188) (Oha)
Kongen reiser til Egypt og setter igang et stort gravearbeide, for å lage en kanal i mellom Det Røde Hav og Nilen (Oha)

22. år

Perserne inntar Milet og bortfører befolkningen (Herodotus 6. bok 18-21)
Samene forlater Samos for ikke å bli gjort til slaver (Herodotus 6. bok 18 og 22-25)
Amyntas, sønn av Tharralea, og far til Filip, blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)

24. år

Perserne angriper Chios, Lesbos og Tenedos (Oha)
Histiaeus blir tatt til fange og drept av Perserne. (Herodotus 6. bok 28-29)

28. år

Darius stoppet arbeidet på kanalen mellom Det Røde Hav og Nilen, fordi havnivået var forskjellig fra Nilen (Strabo 17. bok 1) (Oha)
Kongen (Oha) sender menn for å speide ut veien til India Herodotus 4. bok 44) (Oha)

31. år

Perserne angriper India (Oha)

37. år

Perserne erobrer Eretria i Hellas, og fører folket bort som slaver. (Oha)
Perserne angriper Maraton, men taper slaget mot grekerne. (Oha)
Oha innsetter Artabazanes (Arfaksad), sin førstefødte sønn, som satrap over Media (Judits bok 1,13) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 175 og 177) (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)

40. år

Hæren til Oha synker i kvikksand ved fjellet Baal-Sefon (Casius-fjellet). Antageligvis den hæren som tjenestegjorde i Egypt.  (En kommentar til Herodot av W. W. How og J. Wells 2. bok 6)

41. år

Egypterne gjør opprør mot Oha, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge, Armiteus av Saïs. (Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15)
Oha setter sin sønn Ochus (Nidin-Bél / Xerxes) på kongetronen, og gjør seg klar til å ta Egypt, men han blir syk. (Herodotus 7. bok 2-4) (Nidin-Bel)

42. år

Oha dør av en sykdom etter å ha regjert i 36 år. (Herodotus 7. Bok 4) (Schmidt, Persepolis III: De kongelige gravene og andre monumenter) (Oha)
Herrens ord kommer til Profeten Haggai om at det er på tide å bygge på Herrens hus. (Jødisk 01.06) (Haggai 1,1-11) (Nidin-Bel)
De tar opp igjen arbeidet med å bygge på Herrens hus (Jødisk 24.06) (Haggai 1,12-15)
Haggai profeterer om at folkenes dyrebare skatter skal komme til Herrens Hus (Jødisk 21.07) (Haggai 2,1-9)
Herrens ord kommer til Haggai om at fra denne dag vil Herren velsigne (Jødisk 24.09) (Haggai 2,10-19)
Herrens ord kommer igjen til Haggai om at Herren vil velte Kongetroner (Jødisk 24.09) (Haggai 2,20-23)

43. år

Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)
Ochus satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)

46. år

Ochus går til krig mot Hellas og taper. (Nidin-Bel)
Han trekker han seg tilbake til Sardis og overvintrer der. (Herodotus 8. bok 97, 100, 107, 113, 115, og 117)
Herren befrir Jødene fra øst og vest (Joel 3,9-11) + (Sakarja 8,7-8 og 13)
Jødene blir ferdig med å bygge templet (Jødisk 03.12) (Esras bok 6,15)
Alexander II, overtar tronen i Makedonia. (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

47. år

Ochus’ hærfører, Mardonius, gikk til krig mot 50 000 grekere, med 300 000 mann, og tapte. (Nidin-Bel)
Under denne krigen var Alexander, sønn av Amyntas, (Filips bror) konge og leder for makedonerne (Herodotus 9. bok 44)
Alexanders bror, Filip, er gissel hos Theben (Diodor på Sicilia 15. bok 67,4) (Diodor på Sicilia 15. bok 70,2)
Ptolemaios Alorites, sønn av Amyntas, drepte sin bror Alexander, i forræderi, og regjerte i 3 år (Diodor på Sicilia 15. bok 71,1)
Arsicas, kongens sønn, gifter seg med bror datter av kong Ochus. (Herodotus 9. Bok 108) + (Diodor på Sicilia 11. bok XXV) + (Strabo 15. Bok 24) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5) + (Fra Syncellus i følge EUSEBIUS, (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Esra drar fra Babylonia til Jerusalem med gull og sølv til templet (Esra 7,7-9 og 11-20) (Esras bok)
Israel hadde tatt seg hustruer fra fremmede folk og vedtar å skille seg fra dem (Jødisk 20.09) (Esra 10,9-12)
Sakarja får bedkjed, fra Herren, om å lage en krone og sette den på Josva, Josadaks sønns, hode (Jødisk 01.05) (Sakarja 6,9-11) + (Esra 7,9)
Det settes igang en granskning om blandingsekteskapene. (Jødisk 01.10) (Esras 10,16)

48. år

Jødene er ferdig med å granske sitt folk, om hvem som tok seg fremmede hustruer (Jødisk  01.01) (Esra 10,17)

49. år

Templet blir innviet og tatt i bruk i sabbatsåret (Daniel 9,25) (Daniels 70 årsuker) + (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

50. år

Perdiccas III blir konge av Makedonia og regjerer i 6 år (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

56. år

Byen, Lacedaemon (i Helleas) ble rammet av et voldsomt jordskjelv, hvor mer enn 20 000 mennesker døde, og en pest brøt løs, som varte lenge. (Diodor på Sicilia 11. bok XXI [XXI-VII])

Filip, Aleksander den stores far, blir konge i Makedonia, og regjerer i 23 år (Diodor på Sicilia 17. bok 1) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

57. år

Ochus dreper sin halvbror, Artabazanes, i en krig om tronen. Artabazanes var den førstefødte av Oha, mens Ochus var den førstefødte av Oha og Atossa, Kyros’ datter. (Nidin-Bel år 17)

58. år

Ochus ville hevne seg på de land som ikke stilte opp i krigen mot Artabazanes (Arfaksad) (Nidin-Bel år 18) (Judits bok 2,1-16)

Sakarja 11
6. så jeg vil ikke mere spare landets innbyggere, sier Herren, men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd.

Xerxes (Kongen) drepte presten i babylon, tok statuen av Jupiter med seg, (Horodotus 1. bok 183-184) Og ødela graven til Belus. (Strabo 16. bok 1,5)

60. år

Ochus (Xerxes) beseiret Egypt og regjerte over det i 6 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187)
Nehemja blir utnevnt til statlig oppsynsmann og reparerer Jerusalems ødelagte murer (Nehemja 1,1-11 ) (Nehemja 5,14 og 13,6) (Nehemja 6,15) (Nehemja 13,6)

63. år

Esra leser av lovboken for folket i sabbatsåret (Jødisk 01.07) (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

65. år

Nothus (Kyros) blir satrap over Lydia. (Artaxerxes Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Diodor på Sicilia 12. bok 25) + (Uruks Konge Liste) + (Diodor på Sicilia 12. bok 29)

72. år

Nehemja kommer tilbake til kongen og fortsetter som munnskjenk. (Nehemja 5,14 og 13,6)

76. år

Arses blir innsatt som konge mens Ochus ennå lever. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Strabo 15. bok 24)

79. år

Filip dør og Aleksander blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 17. bok VII) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

80. år

Artabane å dreper kongen. (Diodor på Sicilia 11. bok 25)
Bagoas å forgifter tronearvingen, så han dør. (Strabo 15. bok 24) Han regjerte 2 mnd etter at Ochus var drept. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Hans bror, Sogdian (Bagoas), overtok tronen og regjerte i 7 mnd. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Diodor på Sicilia 17. bok 5)
Nothus (Kyros) drepte Sogdian og overtok tronen. Han regjerte i 5 år.  (Diodor på Sicilia 12. bok 29) + (Uriks kongeliste)
Aleksander den store dreper de som drepte far hans. (Diodor på Sicilia 17. bok 1-2)

81. år

Aleksander den store krysser Hellespont og går til krig mot Persiariket. (Josefus side 201) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5-7) + (Uriks kongeliste) + (Strabo 15. bok 3,24) (Daniels bok 8,4-8 og 20-22)
Aleksander hadde en hær på 34.500 mann da han krysset Hellespont (Diodor på Sicilia 17. bok 17)
Det var sommertid da Aleksander var i Kilikia (Curtius Rufus 3. bok 5,1)
Nehemja kaster ut Tobias’ ting av templet og setter det i orden igjen (Nehemja 13,8-12)
Nehemja driver bort Mamasse, en av sønnene til Jojada, slik at han ikke fikk gjøre prestetjeneste mer, i templet. (Nehemja 13,28) + (Josefus side 200-201)

82. år

Aleksander den store går til krig mot Nothus (Kyros), Kongen av Persia, og beseirer han. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Curtius Rufus 3. bok 8,8) (Curtius Rufus 3. bok 11,1-27)
Nothus hadde en hær på 500 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 31)
Dette skjedde på vinteren (Curtius Rufus 3. bok 8,8) + (Curtius Rufus 3. bok 13,7)
Øya Arad overga seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,6)
Byen Byblos overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,15)
Byen Sidon overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4.bok 1,15-16)
Kypros bytter side og hjelper Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 8,14)
Byen Tyrus overgav seg ikke og ble lagt i grus etter 7 måneders kamp (Curtius Rufus 4. bok 4,19) (Sakarja 9,1-4)
Aleksanders krigsflåte blir sendt for å frigjøre Kreta, og rense havet for pirater (Curtius Rufus 4. bok 8,15)
Aleksander den store besøker Jerusalem og møter ypperstepresten Jaddua (Josefus side 201-202)
Jaddua var sønn av Johanan, sønn av Jojada, sønn av Eljasib, sønn av Jojakim, sønn av Josva, Josadaks sønn, som reiste fra Babylon i Kyros 1. regjeringsår over Babylon (Nehemja 12,1 og11) + (Esra 2,1-2 og 3,1-2)
Aleksander den store beleirer og inntar Filisternes byer (Curtius Rufus 4. bok 6,1-30) (Sakarja 9,5-7)
Aleksander den store blir ønsket velkommen i Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)
Andromache, som Aleksander hadde satt til å styre Syria, blir brent levnede av Samaritanere. Aleksander kom og henrettet disse menneskene, og insatte Memnon til å styre. (Curtius Rufus 4. bok 8,9-11)
Aleksander hadde krysset Tigris da Darius’ kone døde i fødsel. Da har det ikke gått mer en 9 måneder siden det forige slaget mot Darius. (Aleksander av Plutarch) + (Curtius Rufus 4. bok 9,7 og 10,18-24)

83. år

Aleksander den store møter Darius til et avgjørende slag om sommeren (Curtius Rufus 4. bok 12,14)
Denne gangen har Nothus (Darius) en hær på 1 000 000 mann og taper for Aleksander, som har 50 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 39) (Curtius Rufus 15,22-26) (Curtius Rufus 5. bok 11,5)
Perserne forventet at Aleksander skulle angripe om natten, og stod derfor klare og ventet hele natten igjennom, mens grekerne sov. (Curtius Rufus 4. bok 13,4-20)
Nothus (Darius) rømmer til Ekbatana (Curtius Rufus 5. bok 8,1 og 13,1)
Byen Arbela overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 1,10)
Byen Babylon overgir seg til Aleksander, hvor han blir i 34 dager (Curtius Rufus 5. bok 1,17og 39)
Byen Susa overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 2,8-11)
Aleksander går inn i Persia om vinteren (Curtius Rufus 5. bok 4,4 og18)

84. år

Aleksander inntar Persepolis og brenner byen (Curtius Rufus 5. bok 6,1-10 og 7,1-11)
Bessus drepte Nothus på vei til Bactria. Dette hente om sommeren. (Curtius Rufus 5. bok 13,15-17 og 23-25)

91. år

Aleksander den store dør etter å ha regjert i 12 år. Det var under reparasjonsarbeidet på templet til Belus at han ble syk og døde. (Strabo 16. bok 1,5) (Strabo 15. bok 3,24)

Perserriket er kortere enn i den offisielle historien. Her er dokumentasjonen.

 

 

Å. L.

Babylonia riket

-11. år

Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 102, 103,,106, og 130)
Kyaxares går til krig mot Ninnive, men blir angrepet av Skytherne og må gi opp angrepet. (Herodotus 1.bok 103) + (https://www.livius.org/articles/person/cyaxares/)

 -7. år

Ninnive faller
Nebukadnesar og Media-kongen inntar Ninnive (Apokryfiske skrifter, Tobias bok 14,32) + (Uriks kongeliste) + (Nebopalassars 14. år (Y14) https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/abc-3-fall-of-nineveh-chronicle/) (Sefanja 2,13-15) (Nahum 1,1-3,19)

Mika 5
Når Assur kommer inn i vårt land, og når han trår inn i våre palasser, så reiser vi mot ham sju hyrder, ja, åtte fyrstelige herrer.
5. De skal herje Assurs land med sverd, og Nimrods land i dets porter. Han skal befri fra Assur, når han kommer i vårt land, og når han trår ned våre grensemerker.

Jesaja 23
13. Se, Kaldeernes land, dette folk som forhenværende ikke var til, de hvis land Assur har gjort til en bolig for ørkenens dyr, de reiser sine beleiringstårn, raserer dets palasser, og gjør det til en grushaug.

-6. år

Psammetichus, Farao av Egypt, dør, etter å ha regjert i 54 år (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
Neko blir Farao i Egypt og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)